Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-05-02

Sammanträde 2006-05-02

Datum
Klockan
16.00
Plats
Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

Förvaltningsövergripande ärenden

5 Revidering av taxan för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och djurskyddslagen

Dnr 2006-001437-249
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

6 Upphandling av konsulttjänster inom 3H projektet

Hälsoskyddsärenden

7 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2006-001050-217
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Omedelbar justering

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan om utdömande av vite, bristande avfallshantering och luktstörning från Amida Restaurang HB, Folkungagatan 76

Dnr 2004-003711-350
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Livsmedels- och djurskyddsärenden
Inga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

9 Överklagande av länsstyrelsens beslut i ärende om anmäld efterbehandling av förorenad mark och utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Hjorthagen 1:3 i Stockholm

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2002-006189-320
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Omedelbar justering

* Förklaring angående myndighetsutövningsärende: det uppkom, på mötet med revisorerna 7/10 2005, önskemål om att informera särskilt vid ärenden som handlar om myndighetsutövning, dvs lag- och föreskriftsbundna ärenden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag till detaljplan för Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Norra Djurgården 1:43, Lidingövägen 1, i stadsdelen Norra Djurgården

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2003-005674-251
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förslag till detaljplan för Beckholmen mm och område invid kv Grönland (Djurgården 1:39 mm) i stadsdelen Djurgården

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2004-000941-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förslag till detaljplan för område vid kv Huvudboken m fl i stadsdelen Råcksta

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2005-001259-251
(Utsändes)


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:40 (Östra Jakobsgatan) i stadsdelen Norrmalm

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2005-002356-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Program för del av kv Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-001308-251
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förslag till energiplan för Stockholm

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-001112-351
(Utsändes)

17 Förvaltningschefens information

Utfall av prövning i domstolar m.m.
Mötesinformation

Justerat:

Viviann Gunnarsson Jakob Forssmed

Närvarande:

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp)

Vice ordförande Jakob Forssmed (kd)


Ledamöter:
Jan Valeskog (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Ulla Jöhnk (s)
Gunnar Björkman (s)
Joakim Larsson (m)
Lennart Jansson (m)
Anna Starbrink (fp)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s) tjg
Kristoffer Hernbäck (s)
Abdul Katumba (s)
Stellan F Hamrin (v) tjg
Lena Bring (m) tjg
Torbjörn Erbe (m)
Ulf Linder (m)
Susanne Hagbard (fp) tjg

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Per Aldeborg (s), Rolf Brattström (v), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Erik Wassén (fp) samt ersättarna Carina Paulsson (s), Eva Ölundh (s), Joakim Pihlstrand Trulp (mp), Gustav Åkerblom (fp) och Rasmus Rasmusson (kd).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Carl-Lennart Åstedt.

Dessutom var borgarrådssekreterare Lisa Rehnström och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge inspektör Regina Holm och praktikanten Elisabet Nilsson närvara vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jakob Forssmed. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 9 maj 2006.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 11 april 2006 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 91

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 92

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 93

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 94

Beslut i personalärenden, bilaga 95

Beslut om tillstånd till avloppsanläggning, bilaga 96

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 97

Beslut om tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till viss djurhållning inom område med detaljplan, bilaga 98

Beslut om anstånd med ingivande av miljörapport, bilaga 99

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 100

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 101

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 102

Beslut om godkännande av lokal för handel med sällskapsdjur, bilaga 103

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 104

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 105

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 106

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 107

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 108

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 109

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 110

Beslut om yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden om undantag från terrängkörningslagen, bilaga 111.

§5 Revidering av taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och djurskyddslagen

Dnr 2006-001437-249

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 28 mars 2006.

Budgetsamordnare John Areschoug och avdelningsdirektör Margareta Widell föredrog ärendet.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt ånyo bordlägga ärendet.

§6 Upphandling av konsulttjänster inom 3H projektet

Dnr 2005-001832-111

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 18 april 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. uppdra åt förvaltningschefen att genomföra upphandling av konsulttjänster för delprojektet ”Bra och dåliga hus” inom ramen för ”Hälsomässigt hållbara hus – 3H”.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-001050-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka förslaget till folkhälsoprogram för Stockholms stad

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 27 mars 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka förslaget till folkhälsoprogram för Stockholms stad

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) och vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

att som svar på remissen anföra följande.

”Ärendet borde omarbetas. Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

Programmet har tagits fram under stor tidspress vilket omöjliggjort en bredare förankring i partigrupperna. Denna tidspress har även lett till att viktiga områden glömts bort. Som exempel kan nämnas att åtgärder för tandhälsa saknas i programmet. Detta torts att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan och åtgärder inte vidtas.

Ett av de målområden som anges i programmet är ”delaktighet och inflytande”. Trots detta har den styrgrupp som hänvisas till i ärendet enbart fått agera alibi för samsyn. Som exempel kan nämnas att slutprodukten, innehållande helt nya förslag, presenterades utan att deltagarna i styrgruppen fick någon möjlighet att påverka eller ha synpunkter på denna.

På det hela taget är folkhälsan en fråga som måste prioriteras högre och samarbete över partigränserna bör eftersträvas. Vi föreslår därför att ärendet återremitteras med syfte att åstadkomma bland annat gemensamt framtagna och mätbara mål.

Det är i detta arbete viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Anna Starbrink (fp), Joakim Larsson (m), och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättarna Susanne Hagbard (fp) och Lena Bring (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) med hänvisning till sitt yrlande

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Ansökan om utdömande av vite, bristande avfallshantering och luktstörning från Amida Restaurang HB, Folkungagatan 76

Dnr 2004-003711-350

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 5 april 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. ansöka hos miljödomstolen om utdömande av det försuttna vitet mot Amida Restaurang HB, org. nr. 969684-9588 enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsbeslut den 27 april 2005

 2. uppdra till handläggaren eller den tjänsteman han sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

Som stöd för beslutet åberopas 20 kap. 2 § punkt 8 miljöbalken.


§9 Överklagande av länsstyrelsens beslut i ärende om anmäld efterbehandling av förorenad mark och utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Hjorthagen 1:3 i Stockholm

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2002-006189-320

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 19 april 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. avstyrka överklagandena under åberopande av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§10 Förslag till detaljplan för Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Norra Djurgården 1:43, Lidingövägen 1, i stadsdelen Norra Djurgården

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2003-005674-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka detaljplaneförslaget.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 18 april 2006.

Yrkanden

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka detaljplaneförslaget.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka detaljplanen

 2. därutöver anföra följande.

”Detaljplanen omfattar ett område inom nationalstadsparken och kommer att påverka parken.

Många nya utbyggnadsplaner finns för Norra Djurgården och dessa måste ses i ett sammanhang vad avser påverkan på möjligheterna att upprätthålla nationalstadsparken. Starkare bestämmelser för skyddet av parken krävs. I detta fall är det inte en oväsentlig utbyggnad som är föreslagen och i detta känsliga område med redan tidigare svaga spridningsvägar är det olämpligt att bygga ut. Detta måste också ses med tanke på föreslagen byggnation på andra sidan Lidingövägen där ett stort nytt bostadsområde som inskränker på grönytor planeras.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla vice ordföranden Jakob Forssmeds yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§11 Förslag till detaljplan för Beckholmen mm och område invid kv Grönland (Djurgården 1:39 mm) i stadsdelen Djurgården

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2004-000941-251

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 18 april 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka detaljplaneförslagen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s) samt tjänstgörande ersättarna Mervi Mäkinen Andersson (s) och Stellan Hamrin (v).

”Vi anser att allmänhetens tillträde och reprationsverksamheter ska kunna förenas så att en angöringsplats för båtlinjetrafik kan skapas.”

§12 Förslag till detaljplan för område vid kv Huvudboken m fl i stadsdelen Råcksta

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-001259-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka planförslaget i kv Kulspetspennan och Stenografen

 2. avstyrka förslaget till bostadsbebyggelse i delområde Huvudboken på grund av stor risk för bullerstörningar från Vällingbydepån.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 19 april 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka planförslaget i kv Kulspetspennan och Stenografen

 2. avstyrka förslaget till bostadsbebyggelse i delområde Huvudboken på grund av stor risk för bullerstörningar från Vällingbydepån.

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. höja parkeringstalet till 1,0, varav utbyggnad till 0,7 bör ske omedelbart

 3. därutöver anföra följande.

”Utvecklingen av medborgarnas preferenser medför ett ökat krav på höjda parkeringstal för att möta behoven. Det är fel väg att försöka konstruera bort medborgarnas önskan att köra och äga fordon genom att försvåra parkering. Därför bör det i plan finnas beredskap för ett parkeringstal på 1,0 för utbyggnad när detta blir nödvändigt. Redan i planens omedelbara genomförande bör parkeringstalet vara minst 0,7.

Det vore önskvärt om det gick att i större utsträckning förena bostadsbebyggelse med stadens miljöer. Däremot befarar vi mot bakgrund av nu gällande lagstiftning att den föreslagna bostadsbebyggelsen i delområdet Huvudboken skulle kunna utgöra problem för Stockholms infrastruktur, närmare bestämt verksamheten i Vällingbydepån. Tillgången till bostäder är viktig för staden, men detta mål kan inte tillåtas äventyra exempelvis möjligheten att bedriva företag.

Vi tror emellertid att det vore möjligt att justera planerna så att bebyggelsen skulle vara förenliga med Vällingbydepån, exempelvis genom att bygga så att husen får en tyst sida som inte störs av verksamheten. Vi vill därför se en vidare utredning av vilka åtgärder som kan vidtas för att möjliggöra byggande även i Huvudboken.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka planförslaget i dess helhet

 2. därutöver anföra följande.

”Stockholm växer och det behövs betydligt fler bostäder än vad den nuvarande majoriteten lyckas att leverera.

Vid det fortsatta planarbetet av bebyggelsen i kv Huvudboken är det viktigt att fokusera på bullerskyddande åtgärder, så att verksamheten vid Vällingbydepån inte hotas.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

§13 Detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:40 (Östra Jakobsgatan) i stadsdelen Norrmalm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-002356-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Det är viktigt att bullerfrågorna löses i enlighet med gällande lagstiftning och enligt de riktlinjer för buller som Boverket presenterat. I detta fall klaras bullret från vägtrafiken genom att låta sovrummen i planlösningen få finnas på en tyst sida, med möjlighet att även sova med öppna fönster utan att blir störda av detta buller. Vad avser bullret från fläktar, som är att betrakta som industribuller måste åtgärder vidtas vid källan, dvs få detta buller från grannhuset att minska under gällande riktvärden. Kontakter med fastighetsägaren bör kunna ordnas om detta innan byggnation och enligt uppgift skall också denna grannfastighet byggas om vilket bör underlätta en sådan åtgärd.

När det gäller farhågorna för mängden PM 10 i området, pga av denna byggnation, kan konstateras att SLB inte kan kvantifiera detta pga komplicerade ventilations- och spridningsförhållanden på platsen. Den tillkommande effekten av det nya huset går inte att beräkna, men halterna är redan nu för höga.

Osäkerheten i bedömningen av spridningsförhållandena samt framtida nödvändiga åtgärder mot partikelmängden i Stockholm, innebär att förhållande kan komma att förbättras.

Nämnden tillstryker därför att byggnation kan påbörjas efter det att de aktuella störningarna från buller och partiklar underskrider gällande regler och effekterna av byggnationen inte förändrar dessa förhållanden.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 18 april 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulles besluta

1. avstyrka detaljplaneförslaget.

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Det är viktigt att bullerfrågorna löses i enlighet med gällande lagstiftning och enligt de riktlinjer för buller som Boverket presenterat. I detta fall klaras bullret från vägtrafiken genom att låta sovrummen i planlösningen få finnas på en tyst sida, med möjlighet att även sova med öppna fönster utan att blir störda av detta buller. Vad avser bullret från fläktar, som är att betrakta som industribuller måste åtgärder vidtas vid källan, dvs få detta buller från grannhuset att minska under gällande riktvärden. Kontakter med fastighetsägaren bör kunna ordnas om detta innan byggnation och enligt uppgift skall också denna grannfastighet byggas om vilket bör underlätta en sådan åtgärd.

När det gäller farhågorna för mängden PM 10 i området, pga av denna byggnation, kan konstateras att SLB inte kan kvantifiera detta pga komplicerade ventilations- och spridningsförhållanden på platsen. Den tillkommande effekten av det nya huset går inte att beräkna, men halterna är redan nu för höga.

Osäkerheten i bedömningen av spridningsförhållandena samt framtida nödvändiga åtgärder mot partikelmängden i Stockholm, innebär att förhållande kan komma att förbättras.

Nämnden tillstryker därför att byggnation kan påbörjas efter det att de aktuella störningarna från buller och partiklar underskrider gällande regler och effekterna av byggnationen inte förändrar dessa förhållanden.”

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”En levande och trygg innerstad ställer krav på att det finns möjligheter att bo i innerstaden. Stockholms city är redan utarmat på bostadsfastigheter och vi ser den föreslagna bebyggelsen som ett bidrag till att förbättra balansen mellan kontorsfastigheter och bostäder. Det behövs fler stockholmare som lever sina liv i innerstaden om Stockholm inte ska bli en betongöken vissa delar av dygnet.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka planförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Stockholms stad behöver fortsätta att växa. Om tillväxten ska ta fart i Sverige måste motorn definitivt vara i storstadsregionerna. De senaste prognoserna talar om att Stockholm år 2014 kommer att vara 834 000 invånare. Den ökningen om 69 000 invånare innebär att förutom det s k 20k-programmet kommer att krävas ytterligare 40 000-60 000 bostäder för att klara befolkningsökningen tio år framåt i tiden. År 2030 kommer vi med en försiktig framskrivning att vara drygt en miljon invånare i Stockholms stad, vilket innebär krav på ännu fler bostäder.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp) och vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Joakim Larsson (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättaren Lena Bring (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Susanne Hagbard (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

§14 Program för del av kv Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-001308-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka ett fortsatt planarbete.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 18 april 2006.

Yrkanden

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka ett fortsatt planarbete.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka ett fortsatt planarbete under förutsättning att en fördjupad MKB görs samt att miljöförvaltningens synpunkter i övrigt beaktas

 2. därutöver anföra följande

”I ärendet borde en strategisk miljöbedömning ha gjorts i ett tidigt skede. Då hade planen kunnat anpassats till vad denna känsliga miljö i nära anslutning till nationalstadsparken tål. Tyvärr är inte heller den MKB som tagits fram tillräckligt omfattande för att nu kunna ta ställning till områdets utbyggnad. I den MKB som tagits fram i samverkan med konsult nämns inget om ändringarna i PBL och Miljöbalken om miljöbedömningar av planer och program (i enlighet med EG-direktiv) och inget om något eventuellt ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I den MKB som gjorts har varken bullersituationen eller risken för höga luftföroreningshalter behandlats.

Planområdet ligger i nära anslutning till nationalstadsparken och risk finns att planen i nuvarande omfattning kommer att påverka grönstrukturen, spridningsvägar och rekreationsmöjligheter på ett negativt sätt. Eftersom exploatering även planeras invid Idrottshögskolan, på andra sidan bron norr om Stadion, är det extra viktigt upprätthålla de ekologiska spridningskorridorerna.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla vice ordföranden Jakob Forssmeds yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§15 Förslag till energiplan för Stockholm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-001113-351

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 4 april 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Övrigt – Skrivelse från ordföranden Viviann Gunnarsson (mp)

Ordföranden överlämnade en skrivelse om partikelförekomst i utomhusmiljön för daghem och skolor till nämnden. Ordföranden föreslog att skrivelsen skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt utan omröstning bifalla ordförandens förslag.


§17 Förvaltningschefens information

Utfall av prövning i domstolar m.m.

Direktören anmälde den utdelade promemorian.

Arbete med EG-direktivet om badvatten – provtagningsfrekvensen

Redovisning av stadens arbete i utdelade promemorian.

Dokumentation från 24-timmarskonferensen med nämnden utdelades.

Ordföranden tackade å nämndens vägnar förvaltningen för ett trevligt seminarium och en snabb rapportering.

Smiley: hygien och redlighet i livsmedelshanteringen

Avdelningsdirektör Margareta Widell redogjorde föf örslaget för offentliggörande av resultat från livsmedelskontroll. Regeringen har den 28 april 2006 överlämnat en remiss till lagrådet. Intresserade kommuner kommer att kunna ansöka hos Livsmedelsverket om att vara med i ett försök där den nya märkningen testas och utvärderas.