Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-08-29

Sammanträde 2006-08-29

Datum
Klockan
16.00
Plats
Gamla Biblioteket, Tekniska nämndhuset

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

Förvaltningsövergripande ärenden

5 Miljö- och hälsoutredning för målstyrd verksamhet

Dnr 2006-002363-203
(Tidigare utsänt)

Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Översyn av stadens administration – Slutrapport

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2006-002334-217
(Utsändes)

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förändringar i stadens reglementen – redovisning av ett uppdrag

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2006-004074-217
(Utsändes)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser

Remiss från stadsledningskontoret
Dnr 2006-002807-217
(Sekretess, utsändes endast led. o ers.)

Omedelbar justering

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100).

9 Inbjudan till konferensen Nordisk Storbymiljö 2006 24-26 september i Köpenhamn

Dnr 2006-004116-105
(Utsändes endast led. o ers.)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) inbjuder till höstmöte i Linköping 26-27 september 2006

Dnr 2006-004222-105
(Utsändes endast led. o ers.)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Inbjudan till Nordisk konferens om hållbar samhällsutvecking Oslo 26-27 oktober 2006-08-10

Dnr 2006-004379-105
(Utsändes endast led. o ers.)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Deltagande i Taipei Power Forum & Exhibition, 20-21 september 2006

Dnr 2006-005004-105
(Utsändes endast led. o ers.)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

13 Naturvårdsverkets rapport “Förslag till åtgärder för att säkerställa att signaler från miljöövervakningen m.m. om påverkan som kan hota miljö och hälsa fångas upp, värderas och hanteras”

Remiss från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Dnr 2006-002952-217
(Utsändes)

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Luften i Stockholm år 2005

Rapport från Miljöförvaltningen
Dnr 2006-002503-206
(Utsändes)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Tillsammans med stockholmarna för hållbar utveckling – goda exempel på samverkan

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige i Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006
Dnr 2006-002486-205
(Utsändes)

Hälsoskyddsärenden

16 Överklagande av länsstyrelsens beslut om undanröjd tillsynsavgift för ljudnivåmätning vid konsert i Vitabergsparken

Dnr 2004-004843-384
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100).

17 Överklagande av länsstyrelsens beslut om att meddela tillstånd för utvinning av bergvärme på fastigheten Flöjtisten 29

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2005-006059-310
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100).

Livsmedels- och djurskyddsärenden

18 Uppdrag om etisk prövning av avel med försöksdjur

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2006-004566-217
(Utsändes)

Omedelbar justering

* Förklaring myndighetsutövningsärende; efter möte med stadens revisorer bestämdes att ärenden som handlar om myndighetsutövning ska markeras som sådana i föredragningslistan.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

19 Förslag till detaljplan för område vid Runda Vägen/Alviksberget, som utgör delar av Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 mm i stadsdelen Alvik

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2004-003097-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förslag till detaljplan för Klara Hotell och Konferens, kv Bangårdsposten m.m, i stadsdelen Norrmalm

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-004385-251
(Utsändes)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Upphandling av konsulttjänster för projektet "Inrättande av stadens Energicentrum"

23 Förvaltningschefens information

- Utfall av prövning i domstolar m.m.
- Månadsrapport om ekonomi
- Planering – nämndärenden hösten 2006

Mötesinformation

Justerat:
Viviann Gunnarsson  Johan Steenhoff Eriksen

Närvarande:

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp)

Ledamöter:
Jan Valeskog (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Per Aldeborg (s)
Ulla Jöhnk (s)
Gunnar Björkman (s)
Johan Steenhoff Eriksen (m)
Lennart Jansson (m)
Anna Starbrink (fp)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Kristoffer Hernbäck (s)
Carina Paulsson (s)
Eva Ölundh (s)
Stellan F Hamrin (v) tjg
Joakim Pihlstrand Trulp (mp)
Lena Bring (m) tjg
Torbjörn Erbe (m) tjg
Gustav Åkerblom (fp) tjg
Susanne Hagbard (fp)

Förhinder hade anmälts av vice ordförande Jakob Forssmed (kd), ledamöterna Rolf Brattström (v), Joakim Larsson (m) och Erik Wassén (fp) samt ersättarna Abdul Katumba (s), Ulf Linder (m) och Rasmus Rasmusson (kd).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Carl-Lennart Åstedt.

Dessutom var borgarrådssekreterare Lisa Rehnström och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Barbro Olander, Charlotte Larsson och David Petersson närvara vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Johan Steenhoff Eriksen. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 5 september 2006.

§3 Föregående protokoll

Föregående protokoll har justerats i vederbörlig ordning och sändes ut till nämndledamöter och ersättare den 21 juni 2006. Ordföranden konstaterade att protokollet inte följt med i det senaste utskicket till nämnden. Synpunkter och anmärkningar på protokollet behandlas vid kommande sammanträde.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite åtgärd eller förbud i klara fall, bilaga 149

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 150

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 151

Beslut om anmälningar om misstänkta brott, bilaga 152

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 153

Beslut om avvisning av överklaganden som kommit in för sent, bilaga 154

Beslut om reservationsvis överklagande för att bevaka nämndens överklagningstid, bilaga 155

Beslut om yttrande till centrala myndigheter av främst enkel art, bilaga 156

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 157

Beslut i personalärenden, bilaga 158

Beslut om yttrande över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, bilaga 159

Beslut om tillstånd till avloppsanläggning, bilaga 160

Beslut om tillstånd till förmultningsanläggning, bilaga 161

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 162

Beslut om tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till viss djurhållning inom område med detaljplan, bilaga 163

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 164

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 165

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 166

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 167

Beslut om omhändertagande av livsmedel som saluhålls i strid med livsmedelslagstiftningen, bilaga 168

Beslut om godkännande av lokal för handel med sällskapsdjur, bilaga 169

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., djurskyddslagen, bilaga 170

Beslut om omhändertagande av djur, bilaga 171

Beslut om anmälan till länsstyrelsen av förbuds- eller omhändertagandebehov, bilaga 172

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 173

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 174

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 175

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 176

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 177

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 178

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 179

Ledamoten Johan Steenhoff Eriksen (m) framförde önskemål om ytterligare uppgifter om ett beslut om yttrande i ärende enligt alkohollagen. Direktören förklarade att förvaltningen skulle återkomma med information vid nästa sammanträde.

§5 Miljö- och hälsoutredning för målstyrd verksamhet

Dnr 2006-002363-203

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 15 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt ordföranden Viviann Gunnarsson, ledamoten Jan Valeskog och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrins förslag att

1. godkänna anmälan av miljö- och hälsoskyddsutredningen delrapport 1 och 2

2. överlämna den färdigställda utredningen för kännedom till kommunstyrelsen samt berörda nämnder och bolagsstyrelser som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i staden

3. överlämna den färdigställda utredningen till Stockholms kranskommuner och KSL för kännedom

4. överlämna den färdigställda utredningen till stadsledningskontoret som underlag för ekologiska aspekter och miljöbedömningar i det fortsatta arbetet med Vision 2030

5. därutöver anföra följande.

”Nämnden tackar för det av nämnden slutförda uppdraget som givit som resultat ett väl genomarbetat material. Vi har tagit del av fakta och överlämnar det med detta till kommunstyrelsen samt till övriga nämnder och styrelser som ett kunskapsunderlag för miljöarbetet i staden.”

§6 Översyn av stadens administration – Slutrapport

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-002334-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 29 juni 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka delförslagen om ny gemensam löneadministration och en gemensam stadsövergripande växelfunktion

2. avstyrka förslaget om en gemensam IT-infrastruktur, servermiljö och IT-drift och support

3. i övrigt överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservationer

Ledamöterna Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m) och Anna Starbrink (fp) samt tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m) och Gustav Åkerblom (fp) enligt följande:

”Vi överlämnar rapporten utan eget ställningstagande.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Förändringar i stadens reglementen – redovisning av ett uppdrag

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-004074-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.


§8 Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser

Remiss från stadsledningskontoret

Dnr 2006-002807-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 15 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. överlämna tjänsteutlandet som svar på remissen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Inbjudan till konferensen Nordisk Storbymiljö 2006 24-26 september i Köpenhamn

Dnr 2006-004116-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 6 juli 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt delta med högst åtta anmälande förtroendevalda. Anmälan ska ha nått arrangören i Köpenhamn senast fredagen den 1 september 2006. Anmälan sker till förvaltningen, Mia Pettersson.

§10 Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) inbjuder till höstmöte i Linköping 26-27 september 2006

Dnr 2006-004222-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 5 juli 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt delta med högst sex anmälande förtroendevalda. Anmälan görs med den utskickade blanketten till förvaltningen, Mia Pettersson.

§11 Inbjudan till Nordisk konferens om hållbar samhällsutveckling Oslo 26-27 oktober 2006

Dnr 2006-004379-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 7 juli 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt delta med högst sex anmälande förtroendevalda. Anmälan görs med den utskickade blanketten till förvaltningen, Mia Pettersson.

§12 Deltagande i Taipei Power Forum & Exhibition, 20-21 september 2006

Dnr 2006-005004-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 14 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. medge att förvaltningschefen deltar i kongressen.

§13 Naturvårdsverkets rapport “Förslag till åtgärder för att säkerställa att signaler från miljöövervakningen m.m. om påverkan som kan hota miljö och hälsa fångas upp, värderas och hanteras”

Remiss från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Dnr 2006-002952-217

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 14 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka, under förutsättning att förvaltningens synpunkter tillgodoses

2. överlämna förvaltningens utlåtande till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet som svar på remissen

3. översända remissvaret för kännedom till kommunstyrelsen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§14 Luften i Stockholm år 2005

Rapport från miljöförvaltningen

Dnr 2006-002503-206

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 8 augusti 2006.

Enhetschefen Tage Jonson redovisade en del av uppföljningen av försöket med miljöavgifter/trängselskatt. Resultatet finns i rapporten Stockholmsförsöket - effekter på luftkvalitet och hälsa, SLB 2:2006. Rapporten kan hämtas på hemsidan www.slb.nu/slb, Rapporter. De förtroendevalda som önskar en utskrift av rapporten kan vända sig till Mia Pettersson på förvaltningen.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. godkänna avrapportering av Luften i Stockholm år 2005

2. överlämna rapporten för kännedom till kommunstyrelsen.

§15 Tillsammans med stockholmarna för hållbar utveckling – goda exempel på samverkan

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige i Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006

Dnr 2006-002486-205

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 14 augusti 2006 och en rättelse med tillägg i beslutspunkt 1.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna, för egen del, miljöförvaltningens rapport och överlämna till kommunstyrelsen för redovisning i kommunfullmäktige

2. godkänna metoden att genom beskrivning av goda exempel sprida erfarenheter från stadens samverkan för hållbar utveckling

3. godkänna redovisningen av uppdraget att beskriva goda exempel på Stockholms stads arbete med hållbar utveckling

4. uppdra åt miljöförvaltningen att tillsammans med stadens nämnder och bolagsstyrelser under 2006 beskriva ytterligare goda exempel på samverkan för hållbar utveckling

5. översända sammanställningen till samtliga nämnder och bolagsstyrelser, Sveriges ekokommuner, Hållbarhetsrådet, Naturvårdsverket, Malmö stad och Göteborgs stad för kännedom.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp) samt ledamöterna Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) och tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m) och Torbjörn Erbe (m).

”Vi hade flera invändningar mot KF:s beslut om strategin för Agenda 21-arbetet. Vi menar att detta i stora delar är fel väg att gå bland annat för ett effektivt miljöarbete. En ny majoritet i stadens styre bör se över arbetet och lägga om kurs till mer verkningsfulla åtgärder.

Bland annat måste städning i staden prioriteras mycket högre än vad som skett under innevarande mandatperiod. Det skulle ge verklig effekt på den upplevda lokala miljön i våra stadsdelar.”

§16 Överklagande av länsstyrelsens beslut om undanröjd tillsynsavgift för ljudnivåmätning vid konsert i Vitabergsparken

Dnr 2004-004843-384

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. fullfölja överklagandet av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

2. åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för överklagandet.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 15 augusti 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. fullfölja överklagandet av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

2. åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för överklagandet.

Ledamoten Johan Steenhoff Eriksen (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. inte fullfölja överklagandet.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m) och Torbjörn Erbe (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s) samt tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v).

”Det är av stor principiell betydelse om bland annat konserter ska anses vara en störning av helt ”tillfällig natur” och därmed inte utgöra olägenhet för människors hälsa, vilket länsstyrelsen framför i sitt yttrande. Miljöförvaltningen och även socialstyrelsen har i detta ärende uppenbarligen en annan uppfattning än länsstyrelsen. Av denna anledning är det av stor vikt ett prejudikat kan fastställas av högre juridisk instans så att klarhet i denna principfråga kan skapas.

Efter ett sådant ställningstagande kan de politiska partierna utifrån aktuellt domslut överväga om de anser att lagstiftningen behöver ändras eller inte.”


§17 Överklagande av länsstyrelsens beslut om att meddela tillstånd för utvinning av bergvärme på fastigheten Flöjtisten 29

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2005-006059-310

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. avstyrka bifall till överklagande

2. vidhålla miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om tillstånd meddelat den 27 december 2005

3. åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för beslut.

§18 Uppdrag om etisk prövning av avel med försöksdjur

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-004566-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 8 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka förslaget under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Förslag till detaljplan för område vid Runda Vägen/Alviksberget, som utgör delar av Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 mm i stadsdelen Alvik

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2004-003097-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka planförslaget under förutsättning att hänsyn tas till naturvärden och att insatser som minkar bilanvändningen görs.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 15 augusti 2006.


Yrkanden

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka planförslaget under förutsättning att hänsyn tas till naturvärden och att insatser som minskar bilanvändningen görs.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avstyrka planförslaget

2. därutöver anföra följande.

”Vi är, såsom miljöförvaltningen och ett stort antal närboende, kritiska till den aktuella detaljplanen. Området består idag av värdefull naturmark bestående av hällmarkstallskog med höga rekreationsvärden med stor betydelse för de närboende. Grönområdet har dessutom stor betydelse för växters och djurs spridning. Trots de omarbetningar som gjorts av planen är intrånget i naturmark alltför stort för att projektet ska vara acceptabelt. Ett exempel på detta är den planerade parkeringen som tar en stor yta naturmark i anspråk.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av ledamoten Johan Steenhoff Eriksen (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka planförslaget

2. därutöver anföra följande.

”Det ursprungliga förslaget till detaljplan har omarbetats. De mest kritiserade husen har utgått och den nya planen innehåller en mycket bättre trafiklösning. Vi anser att stadsbyggnadskontoret genom den nya planen gör rimliga avvägningar mellan behovet av nya bostäder och eventuella ingrepp i naturmark.

Parkeringsbristen är ett stort problem i Stockholm. Trots majoritetens ansträngningar att försvåra för bilägarna i form av avgiftshöjningar och för få parkeringar, minskar inte antalet bilar. Tvärtom, bilinnehavet har ökat markant de senaste åren. Vid nybyggnationer av bostäder ställer plan- och bygglagen krav på lämpligt utrymme för parkering. I det aktuella området behövs det minst en parkeringsplats per lägenhet.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp) samt ledamöterna Joan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m) och Torbjörn Erbe (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s).

”Vi vill framhålla betydelsen av att parkeringsfrågorna får en bra lösning så att boende i området kan parkera sina bilar. Parkeringsdäcket som föreslås är en viktig del av detta planförslag.”

§20 Förslag till detaljplan för Klara Hotell och Konferens, kv Bangårdsposten m.m, i stadsdelen Norrmalm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-004385-251

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 14 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka planförslaget under förutsättning att stadsbyggnadsnämnden i det fortsatta planarbetet kompletterar miljökonsekvensbeskrivningen med uppgift om hur planen kan påverka järnvägstrafikens utvecklingsmöjligheter.

§21 Upphandling av konsulttjänster för projektet "Inrättande av stadens Energicentrum"

Dnr 2005-006577-212

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. uppdra åt förvaltningschefen att genomföra upphandlingen, samt att delegera till förvaltningschefen att teckna avtal för projektets räkning.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 15 augusti 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. uppdra åt förvaltningschefen att genomföra upphandlingen, samt att delegera till förvaltningschefen att teckna avtal för projektets räkning.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av ledamoten Johan Steenhoff Eriksen (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. återremittera förvaltningens förslag

2. därutöver anföra följande.

”Folkpartiet motsätter sig inrättandet av Stockholms Energicentrum vilket vi anser vara ett stort slöseri med stadens resurser. Folkpartiet har vid tidigare behandlingar av förslaget till att inrätta ett ”Stadens Energicentrum” varit negativa till detta. Vi har hänvisat till att energisparande är en nödvändighet med det orimliga priset på energi som är följden av att miljöpartiet baxat socialdemokraterna att lägga skatt på skatt på energi. Detta i avsikt att all energi ska kosta lika mycket som den som framställs av vindkraft. När majoriteten i miljönämnden beslutade om att tillstyrka inrättandet av Energicentrum föreslog folkpartiet ett avslag och reserverade oss mot beslutet. Vi anser att det är upp till var och en konsument att själva ta beslut om hur de vill spara på energi – men detta är en ekonomisk fråga – inte en fråga om skador på miljön.

Stockholms stad använder för uppvärmning inte något energislag som ger upphov till ökade utsläpp av växthusgaser. Inte heller för produktion av el används i Sverige fossila bränslen. Sverige ar tagit på sig ansvar för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Sedan är det en annan sak, att nuvarande socialistiska majoritet, genom att lägga ner Barsebäcksverket sett till att Sverigehamnat i en situation, där landet tvingas till import av el från Danmark, el som är producerad i kolkraftverk vilka ger stora utsläpp av växthusgaser.

Om nu ändå ett energicentrum inrättas måste upphandlingen görs på bästa tänkbara sätt. Beträffande själva Förfrågningsunderlaget anser folkpartiet att de krav som ställs på upphandlade konsulter och företag är alltför begränsande för urvalet. Få konsulter och företag i Sverige torde ha ”dokumenterad erfarenhet från projektansökningar av projekt inom energiområdet, som har beviljats medel av EU-kommissionen” (sidan 10). Detta krav synes oss vara orimligt och begränsar andra konsulter möjlighet att ge anbud. Denna begränsning som hindrar presumtiva konsulter/företag att ge anbud förstärks dessutom genom kravet att den som lämnar anbud ska ha ”kunna presentera tidigare uppdrag avseende nätansluten solcellsanläggning” och ”innehaft rollen som expertstöd vid upphandling av solcellsanläggning för offentlig anbudsgivare” (sidan 11). Folkpartiet kan inte acceptera ett upphandlingsunderlag som är inriktat på att begränsa urvalet av konsulter/företag.”

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Efter framställda propositioner om bifall till respektive avslag på återremissyrkandet beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning avslå återremissyrkandet.

Ordföranden tog därefter upp sitt yrkande. Efter framställda propositioner om bifall till respektive avslag på yrkandet beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla detta.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt alltså att

1. uppdra åt förvaltningschefen att genomföra upphandlingen, samt att delegera till förvaltningschefen att teckna avtal för projektets räkning.

Reservationer

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp) samt ledamöterna Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m) och Torbjörn Erbe (m) med hänvisning till sitt yrkande.

§22 Övrigt

Ledamoten Gunnar Björkmans (s) framförde önskemålet att få veta mer om förvaltningens arbete med miljöpåverkan och särskilt påverkan på vatten från konstgräsplaner. Avdelningschefen Gustaf Landahl upplyste nämnden att Idrottsförvaltningen kommer att följa upp miljöpåverkan från konstgräset med vattenprovtagningar. Inga resultat har redovisats ännu. Förvaltningen återkommer till nämnden i frågan när provresultat finns tillgängliga.

§23 Förvaltningschefens information

Stockholms miljöhandbok

Projektledaren Maria Larsson informerade om arbetet med Stockholms miljöhandbok. Handboken är nu klar för tryckning. Den vänder sig till anställda i Stockholms stad och kommer primärt att distribueras till staden miljösamordnare och de 1200 miljöombuden i stadens olika verksamheter. Pressmottagning för att presentera handboken kommer att äga rum måndagen den 4 sep 2006 kl. 9.00 i Tekniska nämndhuset.

Skolornas miljöpris

Informationschefen Jonas Arnqvist informerade om Skolornas miljöpris, som är en del av den s.k. tiomiljonerspotten inom satsningen Miljömiljarden. Alla Stockholms skolor har inbjudits att delta. Prisutdelningen kommer att ske i Kulturhuset den 5 september kl 13.00. Juryns motiveringar och underlag för bedömning av de vinnande bidragen kommer att anmälas till nämnden, vid senare sammanträde.

Direktören föredrog det ekonomiska läget och anmälde utfallet i överinstanserna och den utdelade tablån med viktigare nämndärenden under hösten 2006.