Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-09-19

Sammanträde 2006-09-19

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

5 Förändringar i stadens reglementen- redovisning av ett uppdrag

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-004074-217
(Tidigare utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Bordlagt ärende

6 Stockholms stads program för kvinnofrid – förslag till reviderat program

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-003690-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av budget 2006, tertialrappport 2

Dnr 2006-005477-102
(Utsändes senare)
Omedelbar justring
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

8 Handledning för lokal samverkan kring vatten

Dnr 2002-005038-214
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Upphandling av konsulttjänster för besiktning och mätning av inomhusmiljö i 50 flerbostadshus – en fältstudien

Dnr 2006-004476-111
(Sekretess, utsändes senare endast ledamöter och ersättare)
Omedelbar justring

Hälsoskyddsärenden

10 Överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om fast årlig tillsynsavgift för Syskonen Wibom

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2005-004771-383
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande till miljööverdomstolen över Socialstyrelsens skrivelse i ärende om bullerstörning i bostad

Dnr 2004-001958-350
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)

Livsmedels- och djurskyddsärenden

12 Förslag till ny lydelse av 23 § m.fl. livsmedelsförordningen (2006:813)

Remiss från Livsmedelsverket
Dnr 2006-004003-209
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Sanktionsavgiftsutredningens betänkande Sanktionsavgift i stället för straff – områdena livsmedel, foder och djurskydd (SOU 206:58)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-004949-217
(Utsändes)
Omedelbar justering

Plan- och miljöärenden

14 Sanering av mark vid Junibacken för lekplatsen Juniparken

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-003706-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Motion (2006:178) av Madeleine Sjöstedt och Inge-Britt Lundin (båda fp) om införande av säkra parkeringshus

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-003525-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förslag till detaljplan för område vid kv Akvamarinen (Cirkusplatsen) i stadsdelen Solberga

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-004245-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Kontrollprogram för järnvägen Stockholm Södra - Årstaberg

Utvärdering av buller och vibrationer under driftskedet
Dnr 2002-000308-352
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förbud vid vite mot viss miljöfarlig verksamhet

Dnr 2000-000352-379
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)

20 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat:
Viviann Gunnarsson Joakim Larsson

Närvarande:

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp)

Ledamöter:
Jan Valeskog (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Per Aldeborg (s)
Ulla Jöhnk (s)
Gunnar Björkman (s)
Rolf Brattström (v)
Joakim Larsson (m)
Johan Steenhoff Eriksen (m)
Lennart Jansson (m)
Anna Starbrink (fp)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Eva Ölundh (s)
Abdul Katumba (s)
Stellan F Hamrin (v)
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Ulf Linder (m)
Susanne Hagbard (fp) tjg
Rasmus Rasmusson (kd) tjg

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) och ledamoten Erik Wassén (fp) samt ersättarna Kristoffer Hernbäck (s), Carina Paulsson (s), Joakim Pihlstrand Trulp (mp) och Gustav Åkerblom (fp).

Föredragande vid sammanträdet var tf direktör Urban Jonsson.

Dessutom var borgarrådssekreterare Lisa Rehnström och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Joakim Larsson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 28 september 2006.

§2 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 29 augusti 2006 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§3 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 180

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 181

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 182

Beslut om yttrande till centrala myndigheter av främst enkel art, bilaga 183

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 184

Beslut i personalärenden, bilaga 185

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 186

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 187

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 188

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 189

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 190

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 191

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 192

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 193

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 194.

§4 Förändringar i stadens reglementen- redovisning av ett uppdrag

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-004074-217

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 9 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. föreslå att miljöprogrammet får en tydligare reglering

 2. i övrigt tillstyrka förslagen.

§5 Stockholms stads program för kvinnofrid – förslag till reviderat program

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-003690-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 24 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§6 Uppföljning av budget 2006, tertialrappport 2

Dnr 2006-005477-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. överlämna tertialrapport 2 till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 11 september 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2 samt överlämna den till kommunstyrelsen

 2. begära omslutningsförändring med 2,9 mnkr för minskade kostnader och intäkter för projekt finansierade av Miljömiljarden

 3. begära omslutningsförändring med 0,8 mnkr för minskade kostnader och intäkter för projekt finansierade av Kompetensfonden.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna tertialrapport 2 till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Anna Starbrinks yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s) och Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog, Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Per Aldeborg (s) och Rolf Brattström (v).

”Det är mycket viktigt att noggrant följa utvecklingen inom livsmedelskontrollen. Målen för livsmedelskontrollen har hittills inte kunnat nås och med ny lagstiftning tillkommer uppgifter som medför än större resursbehov. Vi förutsätter att resurser kan rekryteras i den utsträckning budgeten nu medger och ser fram emot en särskild redovisning av detta vid nästa nämndmöte för att kunna ta ställning till ytterligare resursbehov.

Den förstärkta tillsynen på avfallsområdet som gäller producentansvaret bör permanentas. Hur tillsynen genomförs bör redovisas på nästa nämndmöte.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Handledning för lokal samverkan kring vatten

Dnr 2002-005038-214

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna avrapporteringen av projektet ”Samverkan kring sjön Trekanten”

 2. godkänna att förvaltningen omsätter de goda erfarenheterna som samlats i handledningen i det fortsatta vattenarbetet kring Stockholms och angränsande kommuners sjöar och vattendrag.

§8 Upphandling av konsulttjänster för besiktning och mätning av inomhusmiljö i 50 flerbostadshus – en fältstudie

Dnr 2006-004476-111

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 11 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal med WSP Sverige AB/WSP Environmental för genomförande av fältstudien inom ramen för Miljömiljardens projekt ”Hälsomässigt hållbara hus – 3H”.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om fast årlig tillsynsavgift för Syskonen Wibom

Remiss från länsstyrelsen

Dnr 2005-004771-383

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 4 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka bifall till överklagandet.

§10 Bullerstörning i bostad

Remiss från Miljööverdomstolen

Dnr 2004-001958-350

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 4 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. yrka bifall till överklagandet

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.


§11 Förslag till ny lydelse av 23 § m.fl. livsmedelsförordningen (2006:813)

Remiss från Livsmedelsverket

Dnr 2006-004003-209

Skr

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1. utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 4 september 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka förslaget och i övrigt överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Anna Starbrinks yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Gunnar Björkman (s) och Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§12 Sanktionsavgiftsutredningens betänkande Sanktionsavgift i stället för straff – områdena livsmedel, foder och djurskydd (SOU 206:58)

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-004949-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1. utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 5 september 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak tillstyrka utredningens förslag

 2. åberopa miljöförvaltningens förslag till ändringar
  a kontrollavgiftsfrågan måste vara löst
  b revidering av avgiftsbeloppen sker kontinuerligt

 3. remissvaret expedieras även till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet för kännedom.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Anna Starbrinks yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Gunnar Björkman (s) och Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Sanering av mark vid Junibacken för lekplatsen Juniparken

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-003706-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 5 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§14 Motion (2006:178) av Madeleine Sjöstedt och Inge-Britt Lundin (båda fp) om införande av säkra parkeringshus

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-003525-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka motionen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 29 augusti 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. besvara remissen genom tjänsteutlåtandet.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka motionen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Anna Starbrinks yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Gunnar Björkman (s) och Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§15 Förslag till detaljplan för område vid kv Akvamarinen (Cirkusplatsen) i stadsdelen Solberga

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-004245-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka planförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Människor behöver köra bil varför det också måste finnas platser för bilförsäljning och bilservice. Att man kör bil till sådana anläggningar är i det närmaste självklart. På andra sidan av E4an finns redan flera bilförsäljningar i samma läge. Visst ligger verksamheterna bullrigt och utsatt, men det är ju en verksamhet som alstrar ljud och damm. De bör därför inte förläggas alltför nära tunnelbanestationer och bostadsområden.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 5 september 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och buller uppnås

 2. därutöver anföra följande.

”Vi anser att planen bör tillstyrkas under förutsättning att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och buller uppnås. Ytan mellan Södertäljevägen och Folkparksvägen används delvis redan idag av Vägverket som etableringsyta vid ombyggnaden av Västbergamotet och är därmed redan exploaterad. I och med att denna yta bebyggs är det viktigt att grönytor i näraliggande områden bevaras.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka planförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Människor behöver köra bil varför det också måste finnas platser för bilförsäljning och bilservice. Att man kör bil till sådana anläggningar är i det närmaste självklart. På andra sidan av E4an finns redan flera bilförsäljningar i samma läge. Visst ligger verksamheterna bullrigt och utsatt, men det är ju en verksamhet som alstrar ljud och damm. De bör därför inte förläggas alltför nära tunnelbanestationer och bostadsområden.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Anna Starbrinks yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Gunnar Björkman (s) och Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§16 Kontrollprogram för järnvägen Stockholm Södra - Årstaberg

Utvärdering av buller och vibrationer under driftskedet

Dnr 2002-000308-352

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 5 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna redovisningen av kontrollprogram för sträckan Stockholm Södra – Årstaberg

 2. överlämna ärendet för kännedom till Banverket, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden samt stadsdelsnämnderna i Maria-Gamla Stan och Enskede-Årsta.

§17 Förbud vid vite mot viss miljöfarlig verksamhet

Dnr 2000-000352-379

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 29 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Övrigt – fråga och beslut om deltagande i SEU:s informationsdag

Dnr 2006-005881-105

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) ställde två frågor i anslutning till en tidigare redovisning om sanering av förorenad mark. Frågorna gällde dels förvaltningens praxis om minimering av CO2-utsläpp, dels hur områdesavgränsningen görs. Direktören skulle återkomma med upplysningar till ett senare sammanträde.

Härefter tog ordföranden upp ett ärende som anmälde på sammanträdesdagen av direktören i ett tjänsteutlåtande den 18 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att nämnden skulle representeras av ordföranden vid Stockholmsregionens Europakommittés informationsdag den 27 september 2006 i Bryssel.

§19 Förvaltningschefens information

Direktören upplyste att rättsfallsöversikten skjuts fram till nästa sammanträde.

Direktören anmälde en dokumentation av Skolornas miljöpris och informationschefen Jonas Arnqvist redovisade innehållet. Projektet hade varit lyckat och uppskattat.

Projektledaren Arne Jonsson i projektet Nya gifter – nya verktyg, lämnade en redovisning dels allmänt om projektet, dels för publiceringsrutinerna när rapporteringen börjar. Ett rudimentärt informationsmaterial skulle tas fram och distribueras före förvaltningens redovisning.

Miljö- och hälsoskyddsutredningen överlämnades i en tryckt publikation och direktören erinrade om dess framtida betydelse för verksamheten.

Direktören anmälde två promemorior, en om konstgräs, en annan om serveringstider för ett visst företag.

Direktören erinrade om vissa brister i anmälningarna till de kurser och konferenser som en del ledamöter ska delta i. Särskilt besvärande var bristen på besked i fråga om Oslo-konferensen.