Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2007-05-22

Sammanträde 2007-05-22

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

4 Uppföljning av budget 2007, tertialrapport 1

Dnr 2007-003060-102
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

5 Luften i Stockholm 2006, årsrapport

6 Källor till alkylfenoler i miljön

7 Spridning av bly, kadmium och kvicksilver

Dnr 2005-001630-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Livsmedels- och djurskyddsärenden

9 Ansökan om utdömande av beslutat vite

Dnr 2006-006370-351
(Myndighetsutövningsärende*, utsändes)

Plan- och miljöärenden

10 Motion om Stockholms offentliga kranar

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2007-002657-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Program för konferenscentrum på Helgeandsholmen inom fastigheten Gamla stan 1:1 inom stadsdelen Gamla stan

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2007-002659-251
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Program för Ulvsunda slott inom stadsdelen Ulvsunda

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-007090-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Översvämningshot - Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern (SOU 2006:94)

Remiss från Kommunstyrelsen av delbetänkande från Klimat- och sårbarhetsutredningen
Dnr 2007-001614-217
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan om tillsynskampanj – Närvärmeanläggningar

16 Slutrapporter från en tillsynskampanj med kemikalieförteckningar samt två kampanjer om bilvårdsanläggningars miljöarbete

18 Revisorernas årsrapport för Miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2006

Dnr 2007-003115-102
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat:
Ulla Hamilton Åsa Romson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m) ej § 13

Vice ordförande Åsa Romson (mp)


Ledamöter:
Lennart Jansson (m)
Lena Bring (m)
Daniel Valiollahi (m)
Per Ola Bosson (m)
Karin Karlsbro (fp)
Eva Louise Erlandsson Slorach (s)
Ulla Jöhnk (s)
Godfrey Etyang (s)

Ersättare:
Ulf Linder (m) tjg
Nils Ingelström (m) tjg § 13
Aysin Hartzell (m)
Björn Gülich (m)
Sten Collander (m)
Anders Broberg (kd)
Gerd Sjöberg-Granlund (s) tjg
Hassan Said Mahamed (s)
Fredrik Canerstam (s)
Tina Kratz (v) tjg
Charles Berkow (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Torbjörn Erbe (m), Malte Sigemalm (s) och Stellan Hamrin (v) samt ersättarna Gustav Åkerblom (fp) och Carina Paulsson (s).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderholm.

Dessutom var biträdande borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt och välkommen

Ordföranden meddelade att kommunfullmäktige vid sammanträde den 7 maj 2007, §17, beslutat tillsätta ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) sedan ledamoten Carin Jämtin (s) avsagt sig sitt uppdrag i nämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge den nya vikarierande chefssekreteraren Annika Lindgren närvara vid dagens sammanträde.

Ordföranden hälsade de nytillträdda välkomna.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 29 maj 2007.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 17 april 2007 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 73

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 74

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 75

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 76

Beslut i personalärenden, bilaga 77

Beslut om yttrande över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, bilaga 78

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 79

Beslut om tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till viss djurhållning inom område med detaljplan, bilaga 80

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 81

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 82

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 83

Beslut om omhändertagande av livsmedel som saluhålls i strid med livsmedelslagstiftningen, bilaga 84

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., djurskyddslagen, bilaga 85

Beslut om omhändertagande av djur, bilaga 86

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 87

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 88

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 89

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 90

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 91

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 92.

§5 Uppföljning av budget 2007, tertialrapport 1

Dnr 2007-003060-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen

 2. begära omslutningsförändringar med 1,4 mnkr för ökade kostnader och intäkter för miljöbilsprojekten

 3. begära omslutningsförändringar med 0,7 mnkr för ökade kostnader och intäkter för EU-projektet ScorePP

 4. begära omslutningsförändringar med 1,6 mnkr för minskade kostnader och intäkter för projekt inom Miljömiljarden

 5. införa ett maximibelopp för miljö- och hälsoskyddsnämndens bidrag till förvaltningarnas inköp av miljöpersonbilar om 30 000 kr per bil.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 2 maj 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp), vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen

 2. begära omslutningsförändringar med 1,4 mnkr för ökade kostnader och intäkter för miljöbilsprojekten

 3. begära omslutningsförändringar med 0,7 mnkr för ökade kostnader och intäkter för EU-projektet ScorePP

 4. begära omslutningsförändringar med 1,6 mnkr för minskade kostnader och intäkter för projekt inom Miljömiljarden

 5. införa ett maximibelopp för miljö- och hälsoskyddsnämndens bidrag till förvaltningarnas inköp av miljöpersonbilar om 30 000 kr per bil.

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. hänvisa till vänsterpartiets reservation mot förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan 2007

 3. därutöver anföra följande.

”Det är viktigt att stadens miljöarbete är aktivt och effektivt. Det är helt nödvändigt ur både lokal, regional och global synpunkt för att motverka klimatförändringen, bevara och restaurera mark- och vattenområden samt bedriva en förebyggande, upplysande och tillsynsinriktad miljöpolitik i enlighet med miljöbalken och våra nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål. Denna verksamhet måste bedrivas med största möjliga effektivitet men också tillföras nödvändiga medel för att målen ska kunna uppnås inom föreskriven eller angiven tid. Resurstilldelningen ska vara behovsstyrd och oberoende av den marknadsekonomiska utvecklingen.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s).

”Miljöarbetet måste utvecklas om vi ska kunna ställa om till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthålligt samhälle. En tät storstad har bättre förutsättningar än en utglesad bebyggelse att skapa resurseffektiva lösningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och dess förvaltning bör i större utsträckning än tidigare tas tillvara i planering och samhällsbyggande i Stockholm. Det ställer dock större krav, både på kommunen som helhet, men också på miljö- och hälsoskyddsnämnden och miljöförvaltningen. Den högkonjunktur som pågår sedan ett antal år bör användas för att investera i framtiden, och då i en bättre och smartare framtid.

Vi menar att effektiviseringspotentialen ska tas till vara, men att de förändringar som nu sker inte kan motiveras av effektiviseringspotentialen utan är uttryck för en ideologiskt betingad syn på miljöpolitiken, en syn som går igen på flera områden. Den innebär sammanfattningsvis att kommunen ska göra så lite som möjligt, helst inte mer än vad som är lagstadgat, och gärna att någon annan än kommunen ska ansvara för att upprätthålla önskvärd verksamhet. I den mån kommunen ska göra något bör det vara självfinansierande genom taxor och avgifter. Den totala fokusering på myndighetsutövning som kommunen och nämndens nya majoritet leder in nämndens och förvaltningens arbete mot är inte förenligt med en vision om att utveckla Stockholm till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig storstadsregion.

Vi anser att de drastiska nedskärningar som ändå genomförs på miljö- och hälsoskyddsnämndens område är olyckliga och uttryck för en omodern syn på samhället och på miljöarbetets roll i ett välutvecklat, moget välfärdssamhälle. Vi menar att ett miljöansvar är en förutsättning för en långsiktigt uthållig välfärd och en långsiktigt uthållig tillväxt. Erfarenheten lär oss att ett ansvarsfullt agerande i förhållande till vår gemensamma miljö inte följer naturligt av ekonomisk tillväxt, men att ekonomisk tillväxt inte står i motsatsställning till, utan tvärtom kan följa av, en offensiv miljöpolitik och ett ansvarsfullt agerande.”


Vice ordföranden Åsa Romson (mp).

”Som miljöpartiet påpekade när budgeten och verksamhetsplanen antogs av den borgerliga majoriteten minskar miljöarbetet i Stockholm nu på många områden, vilket är högst beklagligt. Nästan samtliga av de större framåtsyftande projekt som rapporteras med denna uppföljning, inklusive klimatinsaterna, finansierars med miljömiljarden. Då inga nya miljömiljardspengar anslås av den borgerliga majoriteten är det svårt att se hur detta arbete ska fortsätta.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Luften i Stockholm 2006, årsrapport

Dnr 2007-002918-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. godkänna årsrapporten för år 2006, som överlämnades till Naturvårdsverket den 30 mars 2007

 2. översända tjänsteutlåtandet till Naturvårdsverket och länsstyrelsen som rapport av hittills överträdda miljökvalitetsnormer under år 2007.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 23 april 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna årsrapporten för år 2006, som överlämnades till Naturvårdsverket den 30 mars 2007

 2. översända tjänsteutlåtandet till Naturvårdsverket och länsstyrelsen som rapport av hittills överträdda miljökvalitetsnormer under år 2007.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Den situation som vi har i Stockholm just nu med enormt höga halter av partiklar och kvävedioxider i luften är fullkomligt oacceptabel. Särskilt allvarligt är läget eftersom vi i baby-boomens dagar har väldigt många små barn som bor intill de starkt trafikerade gatorna. Det räcker inte att bara spola gatorna och hoppas på förbättring.

Att minska bilismen i Stockholm kräver många åtgärder där bilsnål stadsplanering och förstärkt kollektivtrafik är två, men tar tid. Flera snabbare åtgärder skulle sannolikt få ner halterna högst väsentligt. Dessa åtgärder bör genomföras snarast.

 • Inför avgift för att köra med dubbade vinterdäck i stadstrafik.
 • Sänk hastigheten på alla infarter.
 • Låt alla transporter som staden upphandlar vara odubbade och ge inte parkeringssubventioner till bilar med dubbade vinterdäck.
 • Fortsätt åtgärderna med dammbindning och utbyte av vägbeläggning.
 • Stoppa planerna på höjda hastigheter och fler bilar i innerstan.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Linder (m).

”Av rapporten framgår att det förekommer överskridanden av miljökvalitetsnormerna avseende tre ämnen: kvävedioxid, marknära ozon och PM10. Trenden för samtliga ämnen utom marknära ozon och PM10 är halter i minskande. Halten marknära ozon har ökat då utsläppen av kvävemonoxid minskat kraftigt då allt fler bilar fått katalytisk avgasregning och detta innebär att mindre mängd ozon förbrukas. Miljökvalitetsnormen för marknära ozon bör vara uppnådd till den 31 december 2009.

Överskridandena av PM10 begränsas i huvudsak till ett antal veckor på våren och överskridanden har varit ett återkommande fenomen där antalet dagar med överskridna värden bestäms av väderleksförhållandena i förhållande till dubbdäcksanvändningen. Detta är inte ett konstant problem men ändå något att ta på största allvar. Flera konkreta åtgärder har under våren vidtagits för att minska de stundtals för höga halterna av partiklar på stadens gator. Bland dem kan nämnas olika försök med dammbindande åtgärder såväl kemiska som mekaniska, trafik- och renhållningsnämnden har också gett trafikkontoret i uppdrag att upphandla sådan vägbeläggning där dubbdäcken genererar minsta möjliga slitage och inför vintersäsongen kommer informationskampanjer som informerar om alternativ till dubbdäck att genomföras. Staden har även tillsammans med landshövdingen tillskrivit regeringen med begäran om en förkortning av tiden för dubbdäcksanvändning i Stockholm från dagens sista april till sista mars.”

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s).

”Det är ytterst viktigt att miljöförvaltningen snarast återkommer med radikala förslag för at minska partikelhalterna på stadens gator. Bland annat dubbdäcksreglerna måste ses över. Rengöring och sopning av gator efter vinterväghållningen måste ske oftare och tidigare, även om vi är väl medvetna om att en sådan åtgärd inte löser problemet med partiklar. Vidare kan elektroniska informationsskyltar om partikelhalterna i staden varje dag finnas vid infarterna på samma sätt som man idag har info om antalet p-platser.”

§7 Källor till alkylfenoler i miljön

Dnr 2005-001630-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. godkänna anmälan av rapporten Substansflödesanalys – av alkylfenoler och alkylfenoletoxilater i Stockholms stad 2004

 2. godkänna anmälan av rapporten Provtagning och analys av alkylfenoletoxilater i rengöringsprodukter

 3. uppmana Kemikalieinpektionen att inom sitt tillsynsarbete vidta åtgärder mot den otillåtna produkten.

 4. uppmana Kemikalieinspektionen att agera gentemot olika leverantörer med stöd av produktregistret så att spridningen av alkylfenoletoxilater till miljön minskar.

 5. överlämna rapporterna för kännedom till Vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Miljödepartementet.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 mars 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna anmälan av rapporten Substansflödesanalys – av alkylfenoler och alkylfenoletoxilater i Stockholms stad 2004

 2. godkänna anmälan av rapporten Provtagning och analys av alkylfenoletoxilater i rengöringsprodukter

 3. uppmana Kemikalieinpektionen att inom sitt tillsynsarbete vidta åtgärder mot den otillåtna produkten.

 4. uppmana Kemikalieinspektionen att agera gentemot olika leverantörer med stöd av produktregistret så att spridningen av alkylfenoletoxilater till miljön minskar.

 5. överlämna rapporterna för kännedom till Vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Miljödepartementet.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna förvaltningens förslag

 2. begära att Kemikalieinspektionen till miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar ut uppgifter om vilka produkter som innehåller ämnen som kan ge upphov till alkylfenoler och alkylfenoletoxilater i Stockholm

 3. därutöver anföra följande.

”Om miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna fullfölja sina uppgifter med tillsyn och förebyggande arbete så att vattenkvaliteten i Stockholm förbättras, minst så att vattendirektivets normer uppnås, så behöver denna information fram. Frågan om sekretessen verkligen står i vägen för det behöver prövas, och om Kemikalieinspektionens bedömning står sig, bör alternativa vägar utredas.”

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Miljöförvaltningens mycket omfattande, välgjorda och intressanta studie har påvisat ett allvarligt problem för stadens miljö och dess invånare. ITM:s tidigare redovisning har visat att fisken i Riddarfjärden, i Norrström och i inre skärgården har påverkats av alkylfenoler i betydande utsträckning och att risk för reproduktionsskador föreligger. Att äta denna fisk är sannolikt förenat med betydande risker.

Staden bör därför snarast tillsammans med ITM utföra en fördjupad studie av halterna av alkylfenoler i Stockholms sjöar genom analys av bl.a. ytvatten, sediment och fisk. Förslag på åtgärder för att lösa problem ska ges.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§8 Spridning av bly, kadmium och kvicksilver

Dnr 2005-001630-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. avslå andra beslutspunkten

 3. därutöver anföra följande.

”I tjänsteutlåtandet föreslås att regeringen ska tillskrivas och stöd uttalas för införande av nationella förbud för bly i enlighet med Kemikalieinspektionens förslag. Det är viktigt att bly fasas ut i verksamheter och tillämpningar där det finns bra alternativ. Vi kan emellertid inte ställa oss bakom ett förvaltningens förslag i den delen eftersom det i beslutsunderlaget i övrigt saknas analys av och resonemang kring konsekvenserna av Kemikalieinspektionens förslag.”

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 mars 2007.

Yrkanden

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna anmälan av rapporten Flöden och lager av bly, kadmium och kvicksilver i Stockholms teknosfär

 2. att tillskriva regeringen och uttala stöd för införande av nationella förbud för bly i enlighet med Kemikalieinspektionens förslag

 3. att uppdra åt miljöförvaltningen att undersöka storleken på det kadmiumflöde som är kopplat till zinkanvändningen i Stockholm

 4. att uppmana Stockholm Vatten att fortsätta att arbeta med att minska spridningen av kadmium från konstnärsfärg samt kvicksilver från tandläkarmottagningar och andra verksamhetsutövare

 5. att uppmana trafik- och renhållningsnämnden, avd. för avfall, att i samarbete med miljöförvaltningen se över vad staden kan göra för att hushållens och industriernas utsortering av avfall som innehåller bly, kadmium och kvicksilver ska förbättras

 6. att uppdra åt miljöförvaltningen att fortsätta att följa utvecklingen av flöden och lager av bly, kadmium och kvicksilver

 7. att skicka rapporten till Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Statistiska Centralbyrån och Stockholm Vatten.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. avslå andra beslutspunkten

 3. därutöver anföra följande.

”I tjänsteutlåtandet föreslås att regeringen ska tillskrivas och stöd uttalas för införande av nationella förbud för bly i enlighet med Kemikalieinspektionens förslag. Det är viktigt att bly fasas ut i verksamheter och tillämpningar där det finns bra alternativ. Vi kan emellertid inte ställa oss bakom ett förvaltningens förslag i den delen eftersom det i beslutsunderlaget i övrigt saknas analys av och resonemang kring konsekvenserna av Kemikalieinspektionens förslag.”

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. att uppdra åt miljöförvaltningen att utarbeta ett system för återlämnande av lågenergilampor i vilket minst 90 procent av lamporna återvinns

 3. därutöver anföra följande.

”Staden bör uppmana Fiskeriverket att förbjuda fiske med blysänken i Stockholms sjöar och vattendrag inklusive den inre skärgården.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§10 Ansökan om utdömande av beslutat vite

§11 Motion om Stockholms offentliga kranar

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-002657-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. miljö- och hälsoskyddsnämnden avstår från yttrande.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 11 april 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. miljö- och hälsoskyddsnämnden avstår från yttrande.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka motionen

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v).

”Försäljningen av vatten på flaska ökar, vilket innebär ökade transporter och därmed större utsläpp. Detta trots att Sverige har rent kranvatten, i vissa fall till och med renare än vattnet på

efterfrågan på flaskvatten och som miljö- och hälsoskyddsnämnden bör stödja.

Bättre service vid stadens cykelpumpar ökar också trivseln i utemiljön, både för de som cyklar och andra som passerar. Det är en viktig folkhälsofråga att fler rör på sig och vistas utomhus vilket också miljö- och hälsoskyddsnämnden bör stödja.”

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s).

”Vatten i flaska innebör både en betydligt miljöfarligare produktion och bidrar till nedskräpning i staden. Vi vill därför tillstyrka motionen.”

§12 Program för konferenscentrum på Helgeandsholmen inom fastigheten Gamla stan 1:1 inom stadsdelen Gamla stan

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2007-002659-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka fortsatt detaljplanerarbete med förbehåll för de synpunkter som förts fram i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 7 maj 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka fortsatt detaljplanerarbete med förbehåll för de synpunkter som förts fram i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. återremittera ärendet

 2. därutöver anföra följande.

”Pågående klimatförändring kommer att kunna drabba Stockholm extra hårt p.g.a. kombinationen av förhöjda högvattenytor i Mälaren och stigande vattenstånd i Östersjön. Som sårbarhetsutredningen visat måste kapaciteten i Mälarens utlopp i stort sett fördubblas snarast möjligt. Detta kommer att bli en besvärlig och kostsam åtgärd, där alla möjligheter till utvidgning av nuvarande utlopp måste tas till vara. Även om den största utvidgningen kan ske i Söderström vid Slussen så måste även utflödet vid Norrström breddas. För att detta skall kunna ske måste markområdet mellan broarna på Helgeandsholmens norra strand (den s.k. Puckeln) minskas eller helt tas bort.

Så vitt kan bedömas av tillgängligt material omöjliggör detta det föreslagna bygget varför förslaget måste utredas på nytt så att denna aspekt kan beaktas.

Underlaget saknar också motivering till att större konferenslokaler för Riksdagens aktiviteter måste inrymmas just på denna plats och inte till exempel i samverkan med regeringskanslierna kan nyttja lokaler i något av alla de kvarter som staten förvaltar i omedelbar närhet till Riksdagen. Även i detta hänseende behöver underlaget kompletteras.”

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka programmet för konferenscentrum på Helgeandsholmen

 2. därutöver anföra följande.

”De förslag som presenterats tar antingen en del av vattenspegeln eller skymmer det vackra riksdagshuset. Vi måste värn den unika och vackra Stockholmsmiljön med vattnet och de gröna parkerna, inte minst i stenstaden där de inslag av grönt som finns är speciellt värdefulla.”

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Efter framställda propositioner om bifall till respektive avslag på återremissyrkandet beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning avslå återremissyrkandet.

Ordföranden tog därefter upp sitt yrkande varemot ställdes ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach yrkande. Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt alltså att tillstyrka fortsatt detaljplanerarbete med förbehåll för de synpunkter som förts fram i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s),Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Program för Ulvsunda slott inom stadsdelen Ulvsunda

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-007090-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka förslaget från stadsbyggnadsnämnden

 2. som svar på remissen överlämna och åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 7 maj 2007.

Yrkanden

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet.

Ledamoten Lennart Jansson (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka förslaget från stadsbyggnadsnämnden

 2. som svar på remissen överlämna och åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka vidare planläggning

 2. därutöver anföra följande.

”Ulvsunda slott är ett av Västerorts viktigaste kulturminnen och slottsparken är ett mycket viktigt grönområde. Området används av ungdomar, barnfamiljer och många fler och utgör ett viktigt parkutrymme för befolkningen i Ulvsunda, Traneberg och Alvik. Vidare är det en grön spridningskorridor mellan det nu hotade Lillsjöområdet och de vackra strandpartierna vid Ulvsundasjön. Intrånget i en så värdefulla grönyta är oacceptabel, särskilt med tanke på att närbelägna Bromma flygfält troligen kommer bebyggas med bostäder i framtiden.”

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att i huvudsak tillstyrka förslaget med följande tillägg:
a. alla bostäder blir hyresrätter och bostadsrätter
b. hela byggnationen utformas som ett miljöanpassat byggande med låg energiförbrukning,
fullständig sopsortering inklusive förpackningar och tidningar
c. att befintliga ekologiska värden bevaras och utvecklas
d. att Lillsjön restaureras.

”Stadsdelen Ulvsunda består till största delen av villor och radhus, vi anser därför att det är viktigt med fler hyres- och bostadsrätter för att få en mer differentierad bebyggelse.

Lillsjön är en av Stockholms allra mest förorenade sjöar, som enligt majoritetens vattenvårdsplan inte ska åtgärdas. Sommartid är sjön fylld av illaluktande, giftiga blågrönalger och bottnarna är syrefria. Mycket dålig lukt förekommer tidvis och husdjur kan inte dricka vattnet.

En förutsättning för bebyggelsen är därför en restaurering av Lillsjön, företrädesvis genom att all bräddning av avloppsvatten och alla dagvattenutsläpp upphör (tas bort eller leds till Ulvsundasjön) och att sjön därefter restaureras genom mörtfiskereduktion och syresättning av bottenvatten så att siktdjupet sommartid överstiger 2 m.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Lennart Janssons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s).

”Vi förutsätter att alla miljöaspekter har undersökt och utvärderats innan bygget godkänns i sin helhet. Både bullernivåer från flyg och gator måste utredas, samt de ekologiska värdena klargöras för att möjliggöra vederbörligt hänsynstagande.”

Ordföranden Ulla Hamilton (m) deltog inte i beslutet.

§14 Översvämningshot - Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern (SOU 2006:94) delbetänkande från Klimat- och sårbarhetsutredningen

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-001614-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1. till kommunstyrelsen överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 23 april 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. till kommunstyrelsen överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet som svar på remissen.


Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet som svar på remissen med följande tillägg.

”Sanering av förorenad mark i områden med risk för översvämning bör prioriteras. Översvämningsrisken bör beaktas vid prövning av tillstånd och villkor. Ökad risk för översvämning kan vara ett skäl till omprövning av tillstånd och villkor för befintlig verksamhet.”

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. att ge förvaltningen i uppdrag att utreda effekterna av högre vattenstånd i Mälaren och Östersjön av
a. utsläppsmöjligheterna beträffande avloppsvatten från stadens reningsverk
b. vattenintrång i stadens underjordiska tunnelsystem och dess ledningsnät både vad gäller direkta och indirekta effekter

3. att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder för att på kort sikt förhindra skador och för att på lång sikt minska stockholmsområdets utsläpp av växthusgaser inklusive åtgärder för att väsentligt minska trafikens utsläpp av dessa ämnen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§15 Anmälan av tillsynskampanj – Närvärmeanläggningar

Dnr 2006-006327-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 17 april 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna förvaltningens redovisning

2. översända nämndens beslut för kännedom till de berörda fastighetsägarna samt branschföreningen Fastighetsägarna Stockholm, HSB, SBC, Riksbyggen och de kommunala bostadsbolagen, AB Stockholmshem, Svenska bostäder samt AB Familjebostäder.

§16 Uppföljning av genomförda aktiviteter inom Energicentrums verksamhet

Dnr 2005-006577-212

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 24 april 2007.


Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna redovisningen

 2. översända redovisningen till fastighetsnämnden, Sisab:s styrelse, stadsledningskontoret samt stadens förvaltningar och bolag.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v).

”Energicentrums arbete bör utökas då det är viktigt i Stockholms omställning till en energisnål stad.”

§17 Slutrapporter från en tillsynskampanj med kemikalieförteckningar samt två kampanjer om bilvårdsanläggningars miljöarbete

Dnr 2006-005680-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 7 maj 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens anmälan av slutrapporterna

 2. överlämna rapporterna till Stockholm Vatten AB, branschorganisationer och till de verksamhetsutövare som ingått i kampanjerna.

§18 Revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2006

Dnr 2007-003115-102

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 7 maj 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna tjänsteutlåtandet som yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2006.

§19 Övrigt

En skriftlig fråga överlämnades av vice ordföranden Åsa Romson (mp) om hur långt räcker beslutade åtgärder för att klara normerna för partiklar och kväveoxider.

På ordförandens förslag beslöt nämnden överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§20 Förvaltningschefens information

Utfall av prövning i domstolar m.m.

Direktören anmälde den utdelade promemorian.

Direktören informerade kort om förvaltningens inre arbete.

Enhetschefen Tage Jonson redovisade Luftrapporten för Stockholm år 2006.