Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2007-11-20

Sammanträde 2007-11-20

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

5 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

Förvaltningsövergripande ärenden

6 Sammanträdesdagar för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2008

Dnr 2007-006823-100
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

7 Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om fosfater i konsumenttillgängliga maskindiskmedel

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006764-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Hälsoskyddsärenden

8 Naturvårdsverkets förslag till förordning, föreskrifter och allmänna råd om förvaltning av badvattenkvalitet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006055-217
(Utsändes)Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Livsmedels- och djurskyddsärenden

9 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi samt införande av ett djurskyddskontrollregister

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006422-217
Dnr 2007-006718-217
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

10 Ansökan om ändring av villkor för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads verksamhet vid Hammarbyverket bemötande

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2007-004145-300
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ansökan om ändring av villkor för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads verksamhet vid Hässelbyverket bemötande

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2007-004142-300
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Granskning av stadens arbete med EU:s normer för partiklar (MP) och kvävedioxid

Remiss från Stadsrevisionen
Dnr 2007-006054-123
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006271-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Motion om trafikmiljöplan för Hornstull

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-005777-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Dnr 2007-002334-213
(Utsändes)

Övrigt

Förvaltningschefens information
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Justerat:
Ulla Hamilton Åsa Romson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m)

Vice ordförande Åsa Romson (mp)

Ledamöter: Lennart Jansson (m)
Torbjörn Erbe (m)
Daniel Valiollahi (m)
Per Ola Bosson (m)
Karin Karlsbro (fp)
Eva Louise Erlandson Slorach (s)
Ulla Jöhnk (s)
Godfrey Etyang (s)
Stellan Hamrin (v)

Ersättare: Ulf Linder (m) tjg
Nils Ingelström (m)
Aysin Hartzell (m)
Björn Gülich (m)
Gustav Åkerblom (fp)
Gerd Sjöberg-Granlund (s) tjg
Hassan Said Mahamed (s)
Carina Paulsson (s)
Fredrik Canerstam (s)
Tina Kratz (v)
Charles Berkow (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Lena Bring (m) och Malte Sigemalm (s) samt ersättarna Sten Collander (m) och Anders Broberg (kd).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderholm.

Dessutom var biträdande borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt för utomstående

Karin Persson från Miljöförvaltningen presenterades och medgavs närvarorätt.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras tisdagen den 27 november 2007.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 23 oktober 2007 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 14 november 2007 anmäldes. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt lägga protokollet till handlingarna.

§5 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 141

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 142

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 143

Beslut om avvisning av överklaganden som kommit in för sent, bilaga 144

Beslut om reservationsvis överklagande för att bevaka nämndens överklagningstid, bilaga 145

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 146

Beslut i personalärenden, bilaga 147

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 148

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 149

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 150

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 151

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 152

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 153

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 154

§6 Sammanträdesdagar för Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008

Dnr 2007-006823-100

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 23 oktober 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att i huvudsak anta förvaltningens förslag att

1. fastställa följande sammanträdesdagar för miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2008

(29 januari) 26 augusti
19 februari 23 september
18 mars 21 oktober
15 april 18 november
20 maj 9 december
10 juni

2. fastställa den 31 januari – den 1 februari som 2008 års överläggningsdagar

3. flytta nämndsammanträdet den 29 januari 2008 till den 31 januari 2008 (dvs. till överläggningsdagarna)

§7 Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om fosfater i konsumenttillgängliga maskindiskmedel

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-006764-217

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 7 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka Kemikalieinspektionens förslag med den lägre halten 0,5 % fosfor.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Naturvårdsverkets förslag till förordning, föreskrifter och allmänna råd om förvaltning av badvattenkvalitet

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-006055-217

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. i huvudsak tillstyrka verkets förslag under åberopande av miljöförvaltningens synpunkter

2. avstyrka utformningen av tillsynsansvaret och föreslå att ansvaret för tillsynen görs avsevärt tydligare.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 6 november 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamöterna Karin Karlsbro (fp) och Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. i huvudsak tillstyrka verkets förslag under åberopande av miljöförvaltningens synpunkter

2. avstyrka utformningen av tillsynsansvaret och föreslå att ansvaret för tillsynen görs avsevärt tydligare.

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

2. därutöver anföra följande.

”Det är bra att Vattenmyndigheten får ett samlat ansvar för alla vattenfrågor. Det är också bra att principen om miljökvalitetsnormer tillämpas och det är en fördel att ansvariga myndigheter själva kan avgöra vilka metoder som är bäst lämpade att avhjälpa problemen

Vi delar förvaltningens missnöje med att europarätten lägger för mycket vikt på mätning och rapportering i förhållande till åtgärder. Regelverket innebär dock normalt inget hinder mot nationella eller lokala åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Det kan också finnas en poäng i att åtgärder kan utformas med hänsyn till lokala förhållanden. Viktigt är dock att åtgärder faktiskt vidtas så att en god miljökvalitet uppnås (till skillnad mot t.ex. miljökvalitetsnormerna för luft). Mätningar kan då ses som ett facit på att så skett.”


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s).

”Det är anmärkningsvärt att förvaltningen bedömer att extra resurser är nödvändiga för att fullgöra de åtgärder som förslaget till förordning och föreskrifter föranleder. Det här är ju något som kommunens ledande företrädare har påstått att förvaltningen tar ansvar för löpande.

I ärendet framgår att ansvarsbilden redan idag är splittrad och att resurserna är otillräckliga. Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget är vi väl förtrogna med.

Enligt tertialrapport 2 går dessutom kommunens stadsdelsnämnder med ett underskott på mer än 100 mnkr i år, trots den goda konjunkturen. Att stadsdelsnämnderna, med ansvar för förskola och äldreomsorg, under sådana omständigheter skulle prioritera att utveckla kontrollen av kommunens badplatser är tyvärr inte troligt.

Vi vet också att den samverkan som förvaltningen bedömer behövs för att kommunen ska kunna fullgöra de åtaganden som förslaget till förordning och föreskrifter föranleder knappast är i enlighet med de ekonomiska och politiska prioriteringar som den moderatledda borgerliga majoriteten har beslutat om. Stockholm Vatten AB ser sig idag som en leverantör av färskvatten till låga priser och inte som en del av vården och utvecklingen av Stockholms sjöar och vattendrag.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi samt införande av ett djurskyddskontrollregister

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-006422-217

Dnr 2007-006718-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 31 oktober 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. som svar på remisserna föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka förslagen i remisserna, dock med åberopande av vad som anförs i detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp).

”Europarätten innebär en del innovationer jämfört med traditionell svensk förvaltning och tillsyn. Inte alla är av ondo. Vissa regler avviker från en svensk tradition där myndigheter eller kommuner får göra avvägningar mellan olika intressen vid tillsyn. Svensk offentlig förvaltning har stundtals haft svårt att anpassa sig till den annorlunda synen att t.ex. miljökvalitetsnormer faktiskt ska uppnås.

Om inte den nuvarande modellen, där viktiga delar av tillsynen decentraliseras, fungerar kan andra grepp behöva prövas. Det behöver dock inte nödvändigtvis leda till förstatligande av hela tillsynen. Och det behövs då en bredare debatt om för- och nackdelar med decentraliserad tillsyn. Att kommunal miljö- och hälsotillsyn är en gammal tradition i Sverige gör inte kritisk granskning mindre viktig. Med tanke på problemen att komma till rätta med flera miljömål, t ex kring luftutsläpp här i Stockholm, måste frågan ställas om en lokal tillsyn har tillräckligt med verktyg och övriga förutsättningar för att vara effektiv.”

Ledamoten Stellan Hamrin (v).

”Kommunernas kontroll av djurskyddet är som framgår av rapporten i många fall bristfällig. Vi anser därför att ett förstatligande i detta fall är motiverat för att skapa en bättre och mer enhetlig bedömning. Många små kommuner har idag inte resurser att utöva en tillräcklig tillsyn.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§10 Ansökan om ändring av villkor för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads verksamhet vid Hammarbyverket - bemötande

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2007-004145-300

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 6 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

  1. Vidhålla att det i villkor 1 ska definieras var gränsen går mellan spets-/reservdrift och mer reguljär värmeproduktion samt godta Fortum Värmes definition av spets-/reservdrift som varandes maximalt 14 dagar.

  2. Vidhålla att villkor 4 ska lyda:

· Bolaget ska genom effektivisering och hushållning sträva efter att minska den egna energianvändningen i verksamheten. Energianvändningen skall följas och årligen inrapporteras till tillsynsmyndigheten.

§11 Ansökan om ändring av villkor för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads verksamhet vid Hässelbyverket - bemötande

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2007-004142-300

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 6 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. Vidhålla att villkor 10 ska lyda:

· Bolaget ska genom effektivisering och hushållning sträva efter att minska den egna energianvändningen i verksamheten. Energianvändningen skall följas och årligen inrapporteras till tillsynsmyndigheten.

§12 Granskning av stadens arbete med EU:s normer för partiklar (MP) och kvävedioxid

Remiss från Stadsrevisionen

Dnr 2007-006054-123

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 8 oktober 2007.

Direktören lämnade en redovisning av ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamöterna Karin Karlsbro (fp) och Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

  1. delvis godkänna förvaltningschefens förslag till beslut

  2. nämnden för egen del ger förvaltningen i uppdrag att utforma en konkretiserad tillsynsplan för partikel- och kväveoxidhalter i utomhusluft

  3. därutöver anföra följande.

”Stadsrevisionens kritik är i huvudsak riktig och så som granskare av stadens verksamhet å medborgarnas vägnar är denna rapport välkommen. Många stockholmare lider av luftföroreningarna av partiklar och kvävedioxider och trots en tydlig reglering i miljöbalken med miljökvalitetsnormer och krav på genomförande av åtgärdsprogram har arbetet i Stockholm gått sakta. Sedan den borgerliga majoriteten tagit över har i stort sett allt nytt arbete med att minska luftföroreningshalterna avstannat och flera politiska åtgärder som direkt ökar utsläppen vidtagits utan analys av konsekvenserna för hälsan hos befolkningen.

Med revisorernas rapport framstår det som klart att miljö- och hälsoskyddsnämnden måste tydliggöra och fullfölja sitt ansvar i arbetet med att minska partiklar och kvävedioxider i Stockholmsluften.

Steg 1 måste vara att tydliggöra sitt tillsynsansvar. Förvaltningens uppfattning om sitt tillsynsansvar är som framgår av tjänsteutlåtandet ytterst oklart, man t ex både har och inte har tillsynsansvar. Främst grundar sig denna förvirring i en otydlig analys av reglerna i förhållande till tillsynsarbetet. Ett uttryckligt tillsynsansvar över själva åtgärdsprogrammet är meningslöst eftersom nämnden har tillsyn över föroreningar av utomhusluften och som ett led av detta även ansvarig att säkerställa miljökvalitetsnormerna (MB 5 kap 3 §). Nämnden har själv redan åtagit sig detta tillsynsansvar i och med antagandet av den årliga tillsynsplanen. Klart alltså att nämnden har tillsynsansvar och därmed precis som vid annat tillsynsarbete är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma det som finns beslutat enligt miljöbalken (MB 26 kap 1 §). Passivitet kan innebära tjänstefel (Michanek & Zetterberg, lärobok för universitetet Svensk Miljörätt). Till förfogande står information och föreläggningsmöjlighet.

Steg 2 måste vara att analysera vad tillsynsansvaret innebär på detta område. Som framgick av tillsynsplanen saknas i stort sett tillsynsanvisningar från centrala myndigheter på detta område. Å andra sidan finns lagstiftat om miljökvalitetsnormer. Enligt Miljöbalkskommittén SOU 2005:59 s 90 ”… ska miljökvalitetsnormerna föranleda särskilda överväganden vid tillsynsarbetet.” I sitt tillsynsarbete är det därmed en rimlig tolkning att nämnden måste lägga miljökvalitetsnormerna till grund för krav på åtgärder, och inte agera som om normerna var helt fel satta även om det kan vara delar av kommunstyrelsens uppfattning. En lika rimlig hållning är att åtminstone åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska krävas att de genomförs eftersom kommunen är bunden av detta program (även om det saknas sanktion om kommunen inte följer programmet). En tolkning att eventuella förelägganden enbart kan handla om att verksamhetsutövaren själv gör en åtgärdsplan leder ju till att åtgärder som flera myndigheter och regeringen ansett de bäst avvägda kan frångås för att verksamhetsutövaren vill fördela bördan annorlunda. Ett skäl till att frångå åtgärdsprogrammet är möjligen att det är några år gammalt och ny kunskap om fler effektiva åtgärder kan ha kommit. Då måste man rimligen även påkalla en revidering av åtgärdsprogrammet. En sådan revidering bör göras när det gäller styrmedel för att minska andelen dubbade vinterdäck som behövs utöver de åtgärder som redan utpekats.

Som steg 3 krävs att de konkreta tillsynsinsatserna tydliggörs. I en fråga av denna komplexitet (och politiska känslighet) krävs en tydlig strategi för tillsynsinsatserna (lämpligen i den årliga tillsynsplanen) och regelbunden uppföljning till nämnden. Informationsarbetet och dialogen vid tillsynsmötena med Vägverket och trafikkontoret är viktiga och bör rapporteras till nämnden tillsammans med överväganden om behov att förelägga om åtgärder. Om Vägverket och trafikkontoret beslutar om effektiva åtgärder behövs självklart inga förelägganden, men om arbetet avstannar så är det nämndens uppgift att förelägga om åtgärder till skydd för stockholmarnas hälsa. En skrivning i budgeten om att luftkvaliteten ska bli bättre är knappast ett tillräckligt konkret beslut för att nämnden inte ska vara tvungen att vidta kraftigare åtgärder än hittills. Särskilt som en rad tydliga beslut i budgeten ger farhågor om ökade trafikutsläpp.

Ett kompletterande angreppssätt som bör analyseras är möjligheten att fastställa särskilda föreskrifter, liknade de som antagits för begränsad tomgångskörning. Med den kunskap som finns om dubbdäckens påverkan på partikelhalter kan det vara lämpligt att (med viss dispensmöjlighet) förbjuda dubbade vinterdäck på infarter och inom tullarna. För att få fastställa särskilda hälsoföreskrifter krävs dock regeringens godkännande.

Förvaltningschefens förslag att nämnden som huvudsakligt svar på revisorernas rapport ska kritisera att de inte helt bortsett från miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete vid sin granskning pga. att det till stor del är myndighetsreglerat känns främmade och i sak vore det knappast i överensstämmelse med god revisionssed att göra på annat sätt.”


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande

Reservationer

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-006271-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 5 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. Att som svar på remissen uttala att riktlinjerna kan utgöra underlag för inte bindande översiktlig planering samt att överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp)

”Historiskt sett har olika, främst industriella, verksamheter tvingats att flytta från staden allt längre ut i regionen. Viss omvandling av äldre verksamhetsområden kommer alltid att fortgå.

Dock gäller det att ha ett helhetsperspektiv på staden, att undvika för långa transporter och om vi önskar se en funktionsblandad levande stad med olika typer av arbetsplatser gäller det att måna om våra befintliga verksamhetsområden. Därför ar det viktigt att följa den långsiktiga inriktningen i gällande Översiktsplan som tydligt pekar på stadens behov att utöver att skapa bostäder även fortsatt avsätta områden som verksamhetsområden, terminalområden och för kommunalteknisk försörjning. Områden som möjliggör transporter med båt och tåg ska särskilt värnas men det är också viktigt att verksamhetsområdet har god kollektivförsörjning för de som jobbar där och att de utgör en säker och trivsam gång- och cykelmiljö.

Det är viktigt att undvika att exploatera befintliga naturområden. Stockholmarna både de som lever och arbetar i staden behöver sina grönområden. (Succén, Silicon Valley, är ett mycket naturskönt område, däri ligger mycket av dess attraktionskraft). Som förvaltningen påpekar är det extra viktigt att undvika påverkan på känsliga vattendrag. Förslaget som det ser ut från exploateringsnämnden synes ha en något bakvänt ingång. God livskvalitet för stadens invånare är inte ett medel för att uppnå målet tillväxt. Tillväxt bör i stället ses som ett medel som kan bidra till målet god livskvalitet för stadens invånare.

Det är bra att detta underlagsmaterial har tagits fram då det ger en god överblick. Vissa detaljer och inriktningar kring olika företagsområden kan diskuteras, men detta får ske i det enskilda plansammanhanget.
Några få saker kan nämnas, såsom att det är viktigt att bibehålla Lövsta som kommunaltekniskt område, samt de enda två terminalområden som staden har pekat ut och att även att ha kvar möjligheten att utveckla Skrubbaområdet. Det är vidare tveksamt att det ur försörjningssynpunkt viktiga Slakthusområdet skall omvandlas till bostadsområde. Igelbäcken är en viktig pulsåder i närnaturområdet för tiotusentals Stockholmare i miljonprogramsområden. Igelbäcken hotas dock av minskat vattenflöde till följd av hårdgjorda ytor i all byggnation, gator m.m. i tillrinningsområdet.”

§14 Motion 2007:34 av Åsa Romson om trafikmiljöplan för Hornstull

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-005777-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 22 oktober 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. Besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton(m) yrkade med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnde skulle besluta att

1. Besvara remissen med förvaltingens tjänsteutlåtande

Vice ordförande Åsa Romson (mp) yrkade med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) att

  1. i huvudsak tillstyrka motionen

  2. därutöver anföra följande

”Flera av de största miljöproblemen i Stockholm genereras av trafiken, och boende och verkande vid Hornstull är utsatta för både buller och andra emissioner. Det är angelägna problem att åtgärda.

Vi är också oroliga för att dessa problem kommer att accentueras med den planerade galleria som nämns i motionen. Socialdemokraterna i exploateringsnämnden har redan uppmärksammat befarade problem med trafikföringen.

Flera av de förslag som motionen lyfter fram är positiva. Kommunen har mycket att vinna på att göra det lättare för Stockholmarna att välja att leva miljövänligt. De förslag som verkar i den riktningen bör därför bejakas.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) samt ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättare Gerd Sjöberg Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§15 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Dnr 2007-002334-213

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 oktober 2007.

Projektledaren Björn Sigurdson redovisade ärendet utförligt.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Beslut om resa

Dnr 2007-007303-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna att borgarrådssekreteraren Katarina Larsson på nämndens bekostnad deltar i C40 workshop on Transport and Congestion 2 – 3 dec i London.

§17 Förvaltningschefens resa till Washington DC

Dnr 2007-007304-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna förvaltningschefens deltagande i Embarq workshop Fresher, Cleaner Air to Your Transportation Planning: Transportation in Developing Urban Areas, Air Quality and Climate Change Transformin transportation.

§18 Övrigt – Fråga om kväveoxidhalter i biltunnlar

Dnr 2007-007479-211

Skriftlig fråga från vice ordföranden Åsa Romson (mp)

”Kväveoxidhalterna i biltunnlar kan ibland bli mycket hög. Enligt uppgift stängs Södra Länken var 20:e gång p.g.a. oacceptabla kväveoxidhalter. Hur höga halter förekommer i vägtunnlarna och vad vet man om hälsopåverkan? På vilket sätt arbetar nämnden för att säkerställa acceptabla halter i vägtunnlar?”

Beslut

På förslag från ordföranden Ulla Hamilton (m) beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§19 Förvaltningschefens information

Direktören anmälde den utdelade rättfallspromemorian och upplyste att projektledaren Nina Ekelund kommer att redovisa Klimat- och sårbarhetsutredningen vid sammanträdet den 10 december 2007.