Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2008-03-18

Sammanträde 2008-03-18

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset, Flemminggatan 4

4 Anmälan av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

5 Möte med ungdomsparlamentets miljöutskott

Dnr 2007- 007945-150
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Åtgärder till följd av arkivinspektion

Dnr 2007-005617-102
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om finansiering av e-tjänster

Dnr 2007-007442-112
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

8 Samhällsvetenskapliga perspektiv på miljögiftsåtgärder

Hälsoskyddsärenden

9 Överklagande av länsstyrelsens beslut i ärende om klagomål på vedrök - fastigheten Forstena 5 i Stockholms kommun.

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2000-003469-350
(Utsändes)
myndighetsutövning
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Överklagande av beslut om tillsynsavgift i klagomålsärende enligt miljöbalken.

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2007-002999-350
(Utsändes)
myndighetsutövning
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens projekt "Riktad tillsyn på lokaler och evenemang med risk för höga ljudnivåer".

Dnr 2008-001437-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Överklagande av Länsstyrelsens beslut att återförvisa ärendet för ytterligare utredning med anledning av luktstörning i bostad.

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2005-002235-350
(Utsändes)
myndighetsutövning

13 Överklagande av Länsstyrelsens beslut att ändra föreläggandet att vidta åtgärder mot höga radonhalter mm.

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2005-005320-379
(Utsändes)
myndighetsutövning

Livsmedels- och djurskyddsärenden

Inga ärenden denna gång

Plan- och miljöärenden

14 Föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken, Rörande anmälningar av Betongfabrik och bergmaterialhantering i Ulvsunda, Rostugnen 6

Dnr 2007-001327-320
(Utsändes, även tidigare utsänt)
myndighetsutövning

Bordlagt ärende

15 Två överklagande av länsstyrelsens beslut angående provtagning på utgående vatten från fordonstvättar - Remiss från miljödomstolen

Dnr 2007-000320-351 och 2007-000237-351
(Utsändes)
myndighetsutövning
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Motion (2008:1) om folkomröstning om Brommas framtid

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-000491-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Utfyllnad av Värtapiren - Inriktningsbeslut Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-000375-217
(Utsändes)

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förslag till detaljplan för Kistahöjden, del av fastigheten Akalla 4:1, inom stadsdelen Kista

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-001501-251
(Utsändes)

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Departementspromemorian Ny luftfartslag, supplement (Ds 2007:36).

Remiss från kommunsstyrelsen
Dnr 2008-000674-217
(Utsändes)
Gemensamt tjut med SLK, SBK och Expk.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd till hamnverksamhet samt vattenverksamhet i Värtahamnen - Frihamnen

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2007-003605-300
(Utsändes)
myndighetsutövning
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Förslag till EU-direktiv om främjande av rena och energieffektiva fordon vid upphandling av transporter

Remiss från kommunsstyrelsen
Dnr 2008-001637-211
(Utsändes)

Omedelbar justering

22 Redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat 2007

23 Nedlagda bensinstationer i Stockholm - Redovisning av tillsyn 1999-2008

Dnr 2006-007700-379
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Kvävedioxidhalter i biltunnlar

Skrivelse från Åsa Romson (mp)
Dnr 2007-007479-211
(Utsändes)

Övrigt

Förvaltningschefens information
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (155 kb)

§1 Närvarorätt för utomstående

Inga utomstående närvarade vid sammanträdet.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 27 mars 2008.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 19 februari 2008 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

- Beslut om föreläggande och förbud vid vite, bilaga 31

- Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 32

- Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 33

- Beslut om yttrande till centrala myndigheter av främst enkel art, bilaga 34

- Beslut om yttrande över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, bilaga 35

- Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 36

- Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 37

- Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 38

- Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 39

- Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen,

bilaga 40

- Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m. , bilaga 41

- Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 42

- Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 43

- Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 44

- Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 45

-Beslut om yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden enligt sjötrafikförordningen och vattenskoterförordningen, bilaga 46

§5 Möte med ungdomsparlamentets miljöutskott

Dnr 2007- 007945-150

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 20 februari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att bjuda in ungdomsparlamentets miljöutskott efter ordinarie sammanträde 22 maj 2008.

§6 Åtgärder till följd av arkivinspektion

Dnr 2007-005617-102

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 3 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens rapport om Stadsarkivets förelägganden

 2. ge förvaltningen uppdraget att ta fram åtgärdsplan och översända den till Stadsarkivet senast den 31 mars 2008

 3. ge förvaltningen uppdraget att återkomma med förslag om resurser och åtgärder i samband med verksamhetsplaneringen för år 2009

§7 Ansökan om finansiering av e-tjänster

Dnr 2007-007442-112

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 februari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att ge förvaltningen i uppdrag att hos kommunstyrelsen ansöka om 6 MKR för att utveckla e-tjänster.

 2. att utveckla e-tjänster för att visa resultat av radonmätningar, ansökan om tillstånd för värmepumpar och livsmedelsföretagare som skall starta och bedriva verksamhet.

§8 Samhällsvetenskapliga perspektiv på miljögiftsåtgärder

Dnr 2005-001630-216

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att godkänna anmälan av rapporterna

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 20 februari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) med flera yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att godkänna anmälan av rapporterna

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) m fl med instämmande av ledamöterna Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) m fl och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. att skicka rapporterna till Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Konsumentverket för kännedom.

 3. att därutöver anföra följande

”Mycket i de tre rapporterna är tänkvärda synpunkter som bör beaktas vid det vidare arbetet för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Redovisningen saknar närmare förklaring på vilket sätt detta kommer ske. Detta bör bifogas i ärende kring slutrapporten för Nya gifter nya verktyg. Förvaltningen skriver bl.a. att rapporterna visar att de metoder som traditionellt stått till den lokala tillsynsmyndighetens förfogande inte är tillräckliga för att komma tillrätta med påverkan från diffusa källor. Man skriver vidare att frågorna bör diskuteras vidare med berörda myndigheter. Nämnden bör därför skicka rapporterna för kännedom till berörda instanser.

Stadens möjligheter att påverka hanteringen av gifter via plan- och exploateringsavtal saknas bland typerna av möjliga åtgärder. Rapporten om Miljörättsliga möjligheter visar att miljökvalitetsnormer för kemikaliehalter, med väl preciserade åtgärds- och ansvarsplaner, kan vara en av flera viktiga delar för att klara målet om giftfri miljö. Även dessa verktyg bör miljö- och hälsoskyddsnämnden ha med sig i det vidare arbetet.

Rapporterna är ännu ett exempel på hur staden tack vare Miljömiljarden kunnat arbeta med att ta fram vetenskapliga underlag för att komma vidare i miljöarbetet. Att den borgerliga alliansen väljer att skära ner sådant miljöarbete är högst beklagligt.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) m fl, ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§9 Överklagande av länsstyrelsens beslut i ärende om klagomål på vedrök – fastigheten Forstena 5 i Stockholms kommun.

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2000-003469-350

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 4 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att avstyrka bifall till överklagandet över länsstyrelsebeslutet.

 2. att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för nämndens beslut

§10 Överklagande av beslut om tillsynsavgift i klagomålsärende enligt miljöbalken.

Remiss från länsstyrelsen

Dnr 2007-002999-350

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 3 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att avstyrka överklagandet

 2. att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till länsstyrelsen

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per-Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro m fl (fp).

”Vi vill påpeka vikten av god kommunikation från förvaltningens sida. Här finns det utrymme för förvaltningen att bli ännu tydligare och det är också viktigt när det gäller myndighetsutövning gentemot enskilda att det blir tydligt hur debiteringen beräknas.”

§11 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens projekt ”Riktad tillsyn på lokaler och evenemang med risk för höga ljudnivåer”.

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 februari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna rapporten "Riktad tillsyn på lokaler och evenemang med risk för höga ljudnivåer".

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per-Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp).

”God tillsyn av miljöer med risk för höga ljudvolymer är ett högprioriterat område. Stockholmare måste kunna känna sig trygga i att uppehålla sig i offentliga miljöer utan att riskera att exponeras för höga ljudnivåer. Konsekvenserna av sådana överskridanden kan bli mycket allvarliga i form av livslånga hörselskador.”

§12 Överklagande av Länsstyrelsens beslut att återförvisa ärendet för ytterligare utredning med anledning av luktstörning i bostad.

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2005-002235-350

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 26 februari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att nämnden vidhåller sitt yrkande i överklagandet av den 28 augusti 2007, att miljödomstolen med ändring av länsstyrelsens beslut av den 8 maj 2007 fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut av den 14 december 2005 att lämna Eva och Sven Bjarnö-Kaaes klagomål utan ytterligare åtgärd

 2. att godkänna förvaltningens förslag till yttrande enligt bilaga 1

§13 Överklagande av Länsstyrelsens beslut att ändra föreläggandet att vidta åtgärder mot höga radonhalter mm.

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2005-005320-379

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 4 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att nämnden justerar sitt yrkande att Husab, med hänvisning till den praxis som utvecklas, ska utföra kontrollmätningar i de lägenheter där radongashalter över 200Bq/m3 har konstaterats och i angränsande lägenheter till dessa samt i lägenheter nederst och överst i det aktuella trapphuset.

 2. att godkänna förvaltningens förslag till yttrande enligt bilaga 1

§14 Föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken rörande anmälningar av betongfabrik och bergmaterialhantering i Ulvsunda, Rostugnen 6

Dnr 2007-001327-320

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att förelägga Sand & Grus AB Jehander och Betongindustri AB, org.nr. 556016-1183 respektive 556188-3892, följande begränsningar och försiktighetsmått för verksamheten med stöd av 2 kap. 3 § samt 26 kap 9 § och 22 § miljöbalken

· Verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt vad företagen åtagit sig eller i övrigt angivit i respektive anmälan. Eventuella ändringar ska meddelas miljöförvaltningen.

· Ljudnivåerna från verksamheten får inte överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid nyetablering.

· Ljudnivåerna inomhus i närliggande bostäder ska undersökas inom tre månader från igångsättandet. Mätningarna ska utföras enligt standardiserade mätmetoder och visa nivåerna av lågfrekvent buller enligt Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus. Omfattningen av mätningen ska bestämmas i samråd med miljöförvaltningen.

· Tunga lastbilstransporter från och till anläggningen ska gå via Voltavägen.

· Körytor ska dammbekämpas vid behov.

· Dagvatten ska renas innan det når Ulvsundasjön.

· För fordon och arbetsredskap får endast diesel med lägst miljöklass II, så kallad miljödiesel, användas.

· Diesel ska förvaras invallat och påkörningsskyddat. Invallningen ska rymma minst tio procent av den totala volymen, dock minst största kärlets hela volym.

· Tankplatser för fordon ska utformas så att ett ev. spill kan tas om hand.

· Alla kemikalier, inklusive farligt avfall, ska förvaras så att de inte kan förorena miljön.

2. följande för del av föreläggandet som endast rör Sand & Grus AB Jehander org.nr. 556016-1183:

· Upplagen ska placeras vindskyddade för att förhindra diffus spridning och vid behov dammbekämpas.

· Vid fartygslossning ska fartyget elförsörjas från land.

3. följande för del av föreläggandet som endast rör Betongindustri AB, org.nr. 556188-3892:

· Mängden stoft till luft från betongfabriken får inte överstiga 10 mg/normalkubikmeter luft efter textilfilter.

Beslutet gäller omedelbart från delgivningsdagen.

Ärendet

Återupptogs till behandling det tidigare bordlagda ärendet i vilket förvaltningens förslag framgick av tjänsteutlåtande den 4 mars 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att förelägga Sand & Grus AB Jehander och Betongindustri AB, org.nr. 556016-1183 respektive 556188-3892, följande begränsningar och försiktighetsmått för verksamheten med stöd av 2 kap. 3 § samt 26 kap 9 § och 22 § miljöbalken

· Verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt vad företagen åtagit sig eller i övrigt angivit i respektive anmälan. Eventuella ändringar ska meddelas miljöförvaltningen.

· Ljudnivåerna från verksamheten får inte överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid nyetablering.

· Ljudnivåerna inomhus i närliggande bostäder ska undersökas inom tre månader från igångsättandet. Mätningarna ska utföras enligt standardiserade mätmetoder och visa nivåerna av lågfrekvent buller enligt Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus. Omfattningen av mätningen ska bestämmas i samråd med miljöförvaltningen.

· Tunga lastbilstransporter från och till anläggningen ska gå via Voltavägen.

· Körytor ska dammbekämpas vid behov.

· Dagvatten ska renas innan det når Ulvsundasjön.

· För fordon och arbetsredskap får endast diesel med lägst miljöklass II, så kallad miljödiesel, användas.

· Diesel ska förvaras invallat och påkörningsskyddat. Invallningen ska rymma minst tio procent av den totala volymen, dock minst största kärlets hela volym.

· Tankplatser för fordon ska utformas så att ett ev. spill kan tas om hand.

· Alla kemikalier, inklusive farligt avfall, ska förvaras så att de inte kan förorena miljön.

2. följande för del av föreläggandet som endast rör Sand & Grus AB Jehander org.nr. 556016-1183:

· Upplagen ska placeras vindskyddade för att förhindra diffus spridning och vid behov dammbekämpas.

· Vid fartygslossning ska fartyget elförsörjas från land.

3. följande för del av föreläggandet som endast rör Betongindustri AB, org.nr. 556188-3892:

· Mängden stoft till luft från betongfabriken får inte överstiga 10 mg/normalkubikmeter luft efter textilfilter.

Beslutet gäller omedelbart från delgivningsdagen.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att bordlägga beslutet om skyddsföreskrifter tills det finns ett gällande bygglov

2. att om detta inte bli nämndens beslut, besluta enligt följande

 • att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till försiktighetsåtgärder

 • att utöver dessa begära att bolaget inkommer med mätningar av bottensediment och vattenkvalitet kring angöringsplatsen samt att uppföljning av dessa fastställs

 • att tillskriva stadsdelsnämnden att för sin del följa upp vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas kring den tunga trafiken till och från Ulvsunda industriområde under de tider skolbarn rör sig vid vägarna,

3. att därutöver anföra följande.

”Miljöpartiet har agerat kraftfullt för att grus- och betonghanteringen skulle lokaliseras till en annan tomt, den s k Prippstomten. Tyvärr har detta misslycktas då denna mot vårt gillande lovades bort till parkering för en stormarknad. Den översiktplanering som borde hjälpa i fall som detta, och bistå med lämplig mark för viktig teknisk verksamhet har urholkats under många år vilket miljöpartiet beklagar.

Länsrätten bedömer att verksamheten innebär en väsentlig olägenhet för boende i närområdet medan miljöförvaltningen anser att verksamheten med vidtagna försiktighetsåtgärder inte är oacceptabelt för boendemiljön. Tills frågan om bygglov är avgjord vore det olämpligt för nämnden att ta ställning i frågan. En verksamhet kan rimligen inte vara en olägenhet i Plan- och Bygglagens mening och samtidigt tillåten enligt Miljöbalken.

Om Jehanders får rätt till bygglov är det vår mening att de också ska få rätt att utöva verksamheten på Rostugnen 6. Det behövs dock skyddsföreskrifter också i fråga om sjövattnets påverkan vid angörningen samt kring trafiksituationen. Vi anser att det behövs bättre utredning och uppföljning kring riskerna för uppvirvlande gifter från botten vid angörning med fartyg. Vidare kan det behövas ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder i området för skolbarnen. Det är dock stadsdelsnämnden som bäst kan utreda den saken och åtgärderna bör riktas mot all tung trafik till och från industriområdet.”

Ledamoten Eva Louise Erlandson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

2. att därutöver anföra följande.

”Det har ännu inte utretts tillräckligt om alternativa förslag till betongfabrikens läge som är mindre störande för boende i området, exempelvis den s.k. Prippstomten.

Det har heller inte utretts tillräckligt om muddring måste vidtas för den tunga båttrafiken och om det i så fall rör upp miljögifter från tidigare verksamhet på platsen.

Ej heller har man tagit hänsyn till de boendes oro och störningar av deras livsmiljö.”

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att miljö- och hälsoskyddsnämnden (beslutar att) med förtur undersöker möjligheterna för en lokalisering till Prippstomten,

 2. att frågan om tillstånd för den sökta lokaliseringen tillsvidare bordläggs,

 3. att därutöver anföra följande.

“Det är inte rimligt ur ett långsiktigt perspektiv att förlägga betongfabriken till den aktuella tomten när det i princip finns en mycket lämpligare lokalisering möjlig på gamla Pripps-tomten. Med tanke på de problem som kan förväntas med det nu sökta tillståndet är det sannolikt också för sökanden fördelaktigt att kunna finna en bättre lösning. I nuvarande situation förutsätter en sådan lösning dock att en överenskommelse kan nås mellan alla berörda parter.”

Beslut

Ordföranden tog först upp frågan om bordläggning. Efter framställda propositioner enligt detta yrkande beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att avslå bordläggningsyrkandet.

Efter framställda propositioner enligt kvarstående yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.


Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sina yrkanden.

Ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sina yrkanden.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per-Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp).

”Länsrätten har i en dom nyligen avslagit Jehanders bygglovansökan enligt PBL, vilket föranlett att delar av nämnden yrkat på ytterligare bordläggning av nu föreliggande ärende. Nämnden har en skyldighet enligt miljöbalken att yttra sig över den av Jehanders inkomna anmälan. Det finns inget utrymme att avvakta en eventuell kammarrättsdom i bygglovsfrågan.

Ärendet i nämnden avser den miljöprövning som Miljö- och hälsoskyddsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet har att göra med anledning av Jehanders anmälan om den verksamhet man avser att starta. Tillsynsmyndigheten har en skyldighet att föreskriva försiktighetsmått om verksamheten kan antas ha betydande miljöpåverkan. Vi delar miljöförvaltningens bedömning att så är fallet. De villkor som föreslås är avsedda att begränsa olägenheterna för miljön och människors hälsa.”

(Fullföljdshänvisn. Lst; delg.kv. båda)

§15 Två överklagande av länsstyrelsens beslut angående provtagning på utgående vatten från fordonstvättar

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2007-000320-351 och 2007-000237-351

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 5 februari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att avstyrka att miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut enligt överklagandena från Svenska Statoil AB och Spånga Johns Bensin AB.

 2. att uppdra åt förvaltningschefen att yttra sig till överinstanserna i fråga om kraven på provtagning i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per-Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp).

”Vi godkänner förvaltningens förslag till beslut och delar huvudsakligen förvaltningens resonemang i sak. Detta är en provtagning som gäller för ett år. Modellen ska utvärderas. Det är dock önskvärt att den här typen av rutiner och bestämmelser kring hur ofta provtagning på utgående vatten från fordonstvättar framöver kan samordnas på nationell nivå. I det fall riktlinjer saknas i allmänna råd från Naturvårdsverket anser vi att miljöförvaltningen i största möjliga mån bör samordna sina krav med andra kommuner för att undvika att Stockholm inför särreglering.”

§16 Motion (2008:1) om folkomröstning om Brommas framtid

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-000491-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att överlämna förvaltningens yttrande som svar på motionen

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 18 februari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att överlämna förvaltningens yttrande som svar på motionen

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), med instämmande av tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att föreslå att motionen bifalls

 2. att därutöver anföra följande.

”Miljökonsekvenserna av flygverksamheten på Bromma är stora. Det innebär buller och ökade föroreningar västra delarna av Stockholm och omöjliggör stadsutveckling inom enorma markområden som annars lämpar sig väl för både stadskvarter och rekreationsområden. Det innebär därmed ett tryck på byggande på många andra områden runtomkring staden. Det är oklart om flygplatsen har en positiv påverkan på näringslivet och inrikesflyget förutspås minska kraftigt som följd av åtgärder mot ökad klimatpåverkan. Avtalets utformning innehåller inslag som är mycket oförmånliga för staden. Att binda staden vid att fortsätta tillåta sådan verksamhet för 30 år bör rimligen beslutas först efter mycket noggrant övervägande och med starkt stöd bland innevånarna. Ett sådant stöd kan rimligen bara ges genom en kommunal folkomröstning eftersom det ordinarie valet enbart gäller för den nästkommande mandatperioden.”


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§17 Utfyllnad av Värtapiren - Inriktningsbeslut

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-000375-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 1 februari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att tillstyrka inriktningsbeslutet under förutsättning att synpunkterna i förvaltningens tjänsteutlåtande beaktas i det fortsatta planarbetet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v)

”Det är en bra lösning att koncentrera hamnverksamhetens markanvändning och efter utfyllnad av Värtapiren i huvudsak ha angörningen kring denna. Värtans vattenspegel bör dock beaktas vid utformningen och kompensationsåtgärder diskuteras. Som förvaltningen också tryckt på måste kollektiva transportmedel för det ökade antalet passagerare man räknar med, detta måste vara med i tidigt i planeringen.

Då prognoserna rörande havsytans stigning förändras uppåt med ökande kunskap och riskerna för att Grönlandsisen smälter ökar bör en anpassning ske till en havsyta med nivån + 1,0 m.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§18 Förslag till detaljplan för Kistahöjden, del av fastigheten Akalla 4:1, inom stadsdelen Kista

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-001501-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. att tillstyrka detaljplanen förutsatt att ljudnivå motsvarande Stockholmsmodellen klaras i de planerade bostäderna, samt

 3. att därutöver anföra följande

”Miljöförvaltningen gör bedömningen att cirka trettio 30 byggnader mot E4:an och ny del av Esbogatan med början vid den nya rondellen Torshamnsgatan -Esbogatan inte kommer att klara tillåtna ljudnivåer. Vi vill istället tillstyrka planen under förutsättning att stadsbyggnadsnämnden vidtar sådana åtgärder eller gör sådana justeringar att ljudnivåer och ljudmiljö motsvarande Stockholmsmodellen innehålls i samtliga bostäder.

I övrigt delar vi i allt väsentligt de synpunkter förvaltningen uttrycker i tjänsteutlåtandet och vill särskilt lyfta fram det som anförs under avsnitten Tillgänglighet och kommunikationer och Klimatpåverkan och energianvändning.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 3 mars 2008.

Yrkanden

Ledamoten Eva Louise Erlandson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att avstyrka detaljplanen i den del som avser cirka 30 byggnader mot E4:an och ny del av Esbogatan med början vid den nya rondellen Torshamnsgatan - Esbogatan

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. att tillstyrka detaljplanen förutsatt att ljudnivå motsvarande Stockholmsmodellen klaras i de planerade bostäderna, samt

 3. att därutöver anföra följande

”Miljöförvaltningen gör bedömningen att cirka trettio 30 byggnader mot E4:an och ny del av Esbogatan med början vid den nya rondellen Torshamnsgatan -Esbogatan inte kommer att klara tillåtna ljudnivåer. Vi vill istället tillstyrka planen under förutsättning att stadsbyggnadsnämnden vidtar sådana åtgärder eller gör sådana justeringar att ljudnivåer och ljudmiljö motsvarande Stockholmsmodellen innehålls i samtliga bostäder.

I övrigt delar vi i allt väsentligt de synpunkter förvaltningen uttrycker i tjänsteutlåtandet och vill särskilt lyfta fram det som anförs under avsnitten Tillgänglighet och kommunikationer och Klimatpåverkan och energianvändning.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att avstyrka hela planen i väntan på att de ekologiska kompensationsåtgärderna tas fram

 2. att därutöver anföra följande

”Exploateringen sker i naturmark med flera viktiga naturvärden vilka bör kompenseras i enlighet med Miljöprogrammet och de fastlagda arbetsmetoderna för grönkompensation. Sådana kompensationsåtgärder bör finnas med underlaget när detaljplanena ska beslutas. I avvaktan på sådana åtgärder bör miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande vara att avstyrka.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt nämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Departementspromemorian Ny luftfartslag, supplement (Ds 2007:36)

Dnr 2008-000674-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av ett gemensamt med stadslednings-, stadsbyggnads- och exploateringskontoret upprättat tjänsteutlåtande den 29 oktober 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt för sin del att som svar på remissen överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§20 Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd till hamnverksamhet samt vattenverksamhet i Värtahamnen – Frihamnen

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2007-003605-300

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. att avslå de tredje, fjärde och femte villkoren i andra beslutspunkten i förvaltningens förslag till beslut, samt

 3. att därutöver anföra följande

I tredje villkoret anges att fasadisolerande åtgärder ska vidtas så att riktvärdet 45 dBA kan innehållas. 55-45 dBA är Banverkets och Naturvårdsverkets långsiktiga målbild. Mot bakgrund av detta föreslår vi följande villkor:

· Alla boende som förväntas utsättas för buller från hamnrelaterad tågtrafik som överskrider riktvärdet för maximal ljudnivå utomhus för vägtrafikbuller

(70 dBA) ska erbjudas fasadisolerande åtgärder så att ljudnivån max 55 dBA vid fasad kan innehållas. (* Se nedan)

Vi föreslår att det fjärde och femte villkoret ersätts med en formulering mer överensstämmande med villkoren i miljödomstolens deldom rörande Kapellskär enligt följande:

· Hamnen ska fortlöpande föra diskussioner med de linjerederier som trafikerar hamnen samt utveckla befintliga och nya styrmedel i syfte att få till stånd åtgärder för att begränsa buller samt utsläpp av föroreningar till luft. Redovisning av arbetet och förslag till åtgärder ska ske i den årliga miljörapporten.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 4 mars 2008.

Yrkanden

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. att avslå de tredje, fjärde och femte villkoren i andra beslutspunkten i förvaltningens förslag till beslut, samt

 3. att därutöver anföra följande

I tredje villkoret anges att fasadisolerande åtgärder ska vidtas så att riktvärdet 45 dBA kan innehållas. 55-45 dBA är Banverkets och Naturvårdsverkets långsiktiga målbild. Mot bakgrund av detta föreslår vi följande villkor:

· Alla boende som förväntas utsättas för buller från hamnrelaterad tågtrafik som överskrider riktvärdet för maximal ljudnivå utomhus för vägtrafikbuller

(70 dBA) ska erbjudas fasadisolerande åtgärder så att ljudnivån max 55 dBA vid fasad kan innehållas. (* Se nedan)

Vi föreslår att det fjärde och femte villkoret ersätts med en formulering mer överensstämmande med villkoren i miljödomstolens deldom rörande Kapellskär enligt följande:

· Hamnen ska fortlöpande föra diskussioner med de linjerederier som trafikerar hamnen samt utveckla befintliga och nya styrmedel i syfte att få till stånd åtgärder för att begränsa buller samt utsläpp av föroreningar till luft. Redovisning av arbetet och förslag till åtgärder ska ske i den årliga miljörapporten.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. att ändra förslagen till villkor nr 4 och 6 gällande differentierade avgifter och el-anslutningar enligt nedan.

De differentierade avgifter som Hamnen tar ut bör inte bara gälla utsläpp till luft utan även buller och avfallshantering, vilket uppmärksammas att de delvis redan gör. Villkoret som föreslås bör lyda:

· Hamnen ska tillämpa miljödifferentierade hamnavgifter för att begränsa fartygens utsläpp av föroreningar till luft, buller samt avfallsmängd.

Det bör även tydliggöras att sådana miljödifferentierade hamnavgifter även bör gälla kryssningstrafiken som ju utgör den mest växande typen av trafik. Det föreslagna villkoret 6 bör även det skärpas med avseende på kryssningsfartygen:

· Hamnen ska erbjuda el-anslutning till fartyg i linjetrafik samt till de rederier med kryssningsfartyg som så önskar.

Hamnverksamheten innebär mycket transporter, både med gods och med passagerare. Hamnen borde beakta även transporternas miljöpåverkan och hur denna kan minimeras, t.ex. genom förbättrade spårförbindelser och krav på fordon.

Utöver föreslagna krav bör även Hamnen sanera de förorenade sediment som på grund av byggnation och kommande drift kan komma att avge gifter till vattnet i alltför stor omfattning.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ledamoten Torbjörn Erbes yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamoten Malte Sigemalm (s) deltog inte i handläggningen av ärendet.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) utsågs att justera denna paragraf i stället för ordföranden Ulla Hamilton.

* Majoriteten har anmält att det vid nämndens sammanträde den 15 april 2008 kommer att föreslås en justering av beslutstexten i stycket.

§21 Förslag till EU-direktiv om främjande av rena och energieffektiva fordon vid upphandling av transporter

Remiss från kommunsstyrelsen

Dnr 2008-001637-211

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 21 februari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att miljö- och hälsoskyddsnämnden för stadens räkning till Näringsdepartementet yttrar vad som anförs under Förvaltningens synpunkter

 2. att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen för kännedom

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§22 Redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat 2007

Dnr 2008-001421-216

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att godkänna miljöförvaltningens redovisning.

 2. att översända redovisningen till länsstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stadsmuseet samt till stadsdelsnämnderna i Skarpnäck, Skärholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 14 februari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna miljöförvaltningens redovisning.

 2. att översända redovisningen till länsstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stadsmuseet samt till stadsdelsnämnderna i Skarpnäck, Skärholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. att även tillsända kommunstyrelsen redovisningen

 3. att därutöver anföra följande

”Flera reservat behöver en ökad skötsel för att uppfylla sina syften att ge stockholmarna en trivsam rekreationsmiljö och garantera växter och djur lämpliga miljöer. Ökad efterfrågan på friluftaktiviteter och fler innevånare ökar trycket på grönområdena, men resurserna för park- och naturvård har dragits ned, liksom det lokala miljöarbetet. Kommunstyrelsen bör uppmärksammas på att det inte finns resurser i stadsdelarna att genomföra de skötselplaner som fullmäktige beslutat om.

Stadens nuvarande budget möjliggör inte en tillräcklig tillsyn och ett tillräckligt underhåll av stadens grönområden. Trots förvaltningens ansträngningar att med knappa resurser en bra verksamhetär tillsyn och underhåll eftersatta. Detta gäller speciellt i Nacka-reservattet, vars västligaste del är kraftigt skadad av spontana stigar, byggnationer och spontant boende. Reservatets vattensystem är kraftigt övergött. För att åtgärda dessa problem måste betydande resurser avsättas och åtgärder snarast vidtas.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§23 Nedlagda bensinstationer i Stockholm – Redovisning av tillsyn 1999-2008

Dnr 2006-007700-379

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 3 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna förvaltningens redovisning

§24 Kvävedioxidhalter i biltunnlar

Skrivelse från Åsa Romson (mp)

Dnr 2007-007479-211

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att godkänna förvaltningens svar på frågan

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 20 februari 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att godkänna förvaltningens svar på frågan

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna förvaltningens svar på frågan

 2. att skicka svaret till trafiknämnden för kännedom

 3. att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med information kring Vägverkets hantering av frågan när sådan finns.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§25 Övrigt – nämndens drivmedelsseminarium

Beslut

Efter förslag av ordföranden Ulla Hamilton beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden delta i seminariet Hållbarhetskrav på drivmedel till fordon den 22 april 2008 med anmälande förtroendevalda. Anmälan ska göras till Inez Wennberg senast den 17 april 2008.

§26 Förvaltningschefens information

Avdelningsdirektören Margareta Widell berättade med bilder om ett färskt fall där polisen sökt en hackspettsskytt men funnit en ”korvfabrik” i lägenheten. Livsmedels tillsynsinsatser redovisades, liksom en givande storstadsträff tillsammans med livsmedelsverksföreträdare.

Vikarierande avdelningsdirektören Pia Winbladh-Högfors redovisade Hälsoskydds tillsyns- och prövningsverksamhet med vikande värmepumpsansökningar samt vissa informationsinsatser om nämndens planeringsriktlinjer för lokalisering av förskolor intill kraftledningar.

Direktören noterade att vice ordföranden Åsa Romson, ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach och ersättaren Fredrik Canerstam anmält sig till FAH:s vårmöte.

Rättsfallspromemorian redovisades översiktligt. Ändringarna är få och ger inte anledning till någon ny tillämpning. I ett fall hade emellertid länsstyrelsen återförvisat ett beslut om svar på en anmälan. I nämndens beslut lämnades de anmälda försiktighetsmåtten utan åtgärd men samtidigt fogades en antal styrande råd. Länsstyrelsen menade att dessa borde ha givits föreläggandeform.