Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2008-10-21

Sammanträde 2008-10-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd

Förvaltningsövergripande ärenden

Inga förvaltningsövergripande ärenden har anmälts

Miljöövervakningsärenden

6 Miljö- och hälsoutredningen

- värdering av påverkan och källor
Dnr 2006-002363-203

Tidigare bordlagt ärende
(§ 9 MHN 080923)

7 Projektet Nya gifter - nya verktyg

Slutrapportering
Dnr 2005-001630-216

Tidigare bordlagt ärende
(§ 11 MHN 080923)

8 Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen, mindre stränga krav och tidsfrister samt statusförändring.

Remiss från Naturvårdsverket
Dnr 2008-007055-214

9 Verktyg och handlingsplan för att minska över-gödningen i Magelungen, Drevviken och Flaten

Miljöförvaltningens slutrapport för miljömiljardsprojekt nr B 94
Dnr 2005-006121-206

10 Nya strandbad

Slutredovisning
Dnr 2008-010062-206

11 Stadens habitatnätverk

Anmälan av nytt GIS-baserat miljöbedömningsunderlag med tillhörande rapporter
Dnr 2008-011175-216

Hälsoskyddsärenden

12 Ansökan om utdömande av beslutat vite

13 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad

- resultat från sommaren 2008
Dnr 2008-0104894-214

Livsmedels- och djurskyddsärenden

14 Yttrande över revisionsrapport

Granskning av livsmedelskontrollen
Dnr 2008-010602-209

Plan- och miljöärenden

15 Överklagat klagomål om störningar från vägtrafik

16 Deltagande i samarbetsprojekt om energieffektivisering och förnybar energi i byggsektorn

17 Remiss från kommunstyrelsen, mångdubbla stadens biogasproduktion - använd matavfallet som resurs

18 Kemikalietillsyn - organisation och finansiering Slutbetänkande av REACH-utredningen SOU 2008:73

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-010580-217

Övrigt

Förvaltningschefens information
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (163 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att medge Marika Lindgren Åsbrink, borgarrådssekreterare på socialdemokraternas kansli, samt Gun Gustafsson Balanikas och Eva Cedergren från avdelningen Hälsoskydd, närvarorätt vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utsåg vice ordföranden Åsa Romson (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering ska äga rum den 28 oktober 2008.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 23 september 2008 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälan av beslut enligt delegation

Yttrande över överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut avseende ventilation i fastigheten Kamelian 23 i Stockholms kommun. Dnr 2004-000456-350. bilaga 122

Yttrande angående överklagande av beslut om att lämna klagomål om hög temperatur utan ytterligare åtgärd. Dnr 2007-005347-350 bilaga 123

Yttrande över överklagande av beslut från länsstyrelsen den 3 oktober 2007, avseende buller från fläktar, Drottninggatan 80, Stockholm. bilaga 124

Behov av kompletteringar av Cementa AB:s tillståndsansökan för cementhantering hamnverksamhet på Liljeholmen - remiss från länsstyrelsen. Skrivelse. Dnr 2008-010048-370. bilaga 125

Föreläggande och förbud utan vite bilaga 126

Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd bilaga 127

Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla bilaga 128

Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn Bilaga 129

Godkännande/registrering av livsmedelsverksamheter bilaga 130

Återkallelse eller upphävande av godkännande respektive registrering bilaga 131

Beslut om omhändertagande av djur bilaga 132

Anmälan till länsstyrelsen av förbuds- eller omhändertagandebehov bilaga 133

Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnader och lokaler mm bilaga 134

Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner

bilaga 135

Yttranden i ärenden enligt alkohollagen bilaga 136

§5 Protokoll från handikappråd

Protokoll nr 4 från miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 17 september 2008 anmäldes.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att lägga protokollet till handlingarna.

§6 Miljö- och hälsoutredningen 2008 - värdering av påverkan och källor

Dnr 2006-002363-203

Bordlagt den 23 september 2008 § 9

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

 1. Godkänna förvaltningens rapport Miljö- och hälsoutredning 2008 – Värdering av påverkan och källor, samt tillhörande bilaga.

 2. Miljö- och hälsoutredningen ska, vid sidan om lagstiftning och uppdrag i budget, utgöra ett underlag för prioritering av förvaltningens aktiviteter i verksamhetsplaneringen för 2009.

 3. Miljö- och hälsoutredningen ska fortsätta att utvecklas avseende metodik och underlag, i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m), vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamöterna Karin Karlsbro (fp) och Stellan F Hamrin (v), föreslog att (se beslutet).

2) Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s), föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunstyrelsen uppvaktar regeringen i enlighet med nedanstående samt därutöver anför följande:

Regeringen bör omedelbart uppdra år berörda myndigheter att arbeta fram ett system för ekonomiska styrmedel som minskar dubbdäcksanvändningen och därmed kommer till rätta med de höga partikelhalterna i delar av Stockholms vägnät.

I övrigt visar rapporten tydligt att det finns tre viktiga områden att arbeta med för Stockholm:

· Utveckling av kollektivtrafiken och befrämjandet av nya resvanor som minskar den icke nödvändiga biltrafiken.

· Ett offensivt arbete gentemot andra aktörer måste bedrivas inom luft- och vattenvårdsområdet, inte minst gentemot grannlän och grannländer runt Östersjön.

· Inom byggverksamhet och fastighetsförvaltning måste byggkvalitet och materialval utvecklas för att minimera miljöbelastningen och främja människors hälsa.

Allt detta är områden som prioriterats ned av den nuvarande majoriteten. I oppositionens budgetreservationer finns dock både resurser för och ambitioner att bedriva ett sådant arbete.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons m.fl. förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s), reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Eva Louise Erlandsson Slorachs förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamöterna Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp), enligt följande:

Rapporten utgör ett bra underlag för nämndens framtida prioriteringar för stadens miljöarbete.

Utredningen visar tydligt att det finns flera viktiga områden att arbeta med för Stockholm däribland befrämjandet av nya resvanor, luft och vattenvårdsfrågor och bra materialval vid byggande. Det kan konstateras att dessa områden ligger väl i linje med de prioriteringar som gjorts i stadens miljöprogram. Förvaltningen arbetar även med riktad tillsyn gentemot fastighetsägare för en förbättrad fastighetsförvaltning.

Särskilt uttalande gjordes av Åsa Romson (mp), enligt följande:

En gedigen genomgång och viktig analys kring miljö- och hälsoproblemen i Stockholm som vi välkomnar som viktigt underlag för kommande verksamhetsplan. Det behövs dock även ett perspektiv kring användning av naturresurser för att helt täcka in stadens miljöpåverkan. Nu finns energianvändning med medan övriga resursflöden saknas. Det hade också varit bra om analysen kring åtgärder hade vågat komma med förslag kring vilken rådighet som nämnden eller staden skulle behöva för att bedriva miljö- och hälsoskyddsarbetet än mer effektivt.

§7 Projektet Nya gifter – nya verktyg. Slutrapportering

Bordlagt den 23 september 2008 § 11

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt ordförande Ulla Hamiltons (m) m.fl. förslag.

 1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Förvaltningen uppdras att undersöka intresset hos företagen i Stockholm att medverka i ett projekt som syftar till att minska spridningen av rapportens prioriterade miljögifter, samt att därutöver anföra följande:

Projektet Nya Gifter – Nya Verktyg delrapporter har redovisats till nämnden under det gångna året. Rapporterna, liksom slutrapporten, är ett mycket viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att bekämpa spridningen av dessa gifter och lägger grunden för att verkligen kunna öka kunskapen och medvetenheten hos både näringsidkare och konsumenter om produkters miljöpåverkan i syfte att minska spridningen. Förvaltningen framhåller att de traditionella verktygen som tillsyn är otillräckliga och att nya arbetsformer behövs. Vi instämmer i detta och anser att det är viktigt att branschen inbjuds för att vidare diskutera formerna för hur ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte skulle kunna te sig. Ett samarbete i form av en "pakt" kan vara ett av flera sätt att utveckla detta arbete. Det fortsatta arbetet bör också utvecklas i nära samverkan med andra kommuner.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 augusti 2008. Kontoret föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Godkänna anmälan av slutrapporten för projektet Nya gifter – nya verktyg ”Stockholms väg mot en giftfri miljö”

 2. Uppdra åt förvaltningen att i verksamhetsplaneringen ta in projektets slutsatser, särskilt förslaget om att utveckla en kemikaliepakt med detaljhandelns aktörer.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamoten Karin Karlsbro (fp), föreslog att (se beslutet).

2) Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan F Hamrin (v), föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons m.fl. förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) och Stellan F Hamrin (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Åsa Romsons m.fl. förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan F Hamrin (v), enligt följande:

Nya gifter – nya verktyg är ett imponerande arbete som koordinerats av miljöövervakningsavdelningen och som stärker Stockholms kredibilitet som seriös miljömyndighet. Det behandlade ärendet redovisar ett område där insatser är svåra att göra inom traditionell tillsynsverksamhet. Ämnena förekommer i varor och kräver frivilliga åtaganden från enskilda aktörer, vilket i sin tur kräver informationsverksamhet och påverkansarbete om kommunen ska kunna uppnå resultat. Det är tyvärr arbetsmetoder som den nuvarande borgerliga majoriteten anser är principiellt felaktiga och följaktligen har man inte heller anslagit resurser för det. Vi tycker annorlunda.

Arbetet som ledde fram till rapporten har dessutom genomförts inom ramen för miljömiljarden. Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten inte vill satsa på sådana insatser utan istället har avvecklat denna typ av investeringar så långt det har varit möjligt.

En av få svaga sidor av projektet är verktygsinventeringen där ekonomiska styrmedel inte analyserats och analyser kring moderna lagstiftningsmetoder på ett märkligt sätt inte förts vidare till slutredovisningen. Vi anser att kemikalieaspekter bör få större genomslag vid stadens upphandlingar.

§8 Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen, mindre stränga kvalitetskrav och tidsfrister samt statusförsämring - Remiss från Naturvårdsverket

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

1 Remissen tillstyrks i huvudsak, under förutsättning att synpunkterna i förvaltningens tjänsteutlåtande beaktas.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag till beslut.

§9 Verktyg och handlingsplan för att minska övergödningen i Magelungen, Drevviken och Flaten

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

 1. Projektredovisningen godkänns.

 2. Projektredovisningen överlämnas till Haninge, Huddinge och Tyresö kommuner samt styrelsen för Tyresåns vattenvårdsförbund.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamoten Karin Karlsbro (fp), föreslog att (se beslutet).

2) Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan F Hamrin (v), föreslog att miljö- och hälsoskydds- nämnden beslutar enligt följande:

 1. Redovisningen godkänns.

 2. Orsakerna ska utredas till de avvikelser mellan beräknad och uppmätt fosforhalt som föreligger beträffande främst sjöarna Flaten och Drevviken t. ex. genom att komplettera projektredovisningen med uppgifter om beräknade dagvattenutsläpp och eventuella bräddningar.

 3. Förslag till åtgärder bör inriktas på att uppnå God Vattenekologisk status till senast år 2015.

 4. Miljöförvaltningen uppdras att förbereda en kommungemensam sammankomst i frågan.

 5. Miljöförvaltningen uppdras att i samråd med stadsledningskontoret och andra berörda förvaltningar sammankalla till en kommungemensam sammankomst för att förbereda kommunövergripande samarbete för att komma till rätta med problemen i Magelungen, samt att därutöver anföra följande:

De problem som kännetecknar Magelungen har visat sig bli problem även i andra vattenområden i området, exempelvis Drevviken. Samtidigt är Maglungen det vattendrag där problemen är som mest synliga och väl kända. Att ta sin utgångspunkt i det redovisade projektet för att utveckla former för samverkan och gemensamt arbete mellan kommunerna är därför lämpligt. Ett sådant bör därför initieras.

Rapporten ger en bra bild av belastningssituationen för det aktuella vattensystemet, men tycks fortfarande sakna en del väsentliga uppgifter. Den beräknade koncentrationen av fosfor i sjöarna avviker i väsentlig grad från den uppmätta. Det måste rimligen bero på brister i beräkningsunderlaget.

Belastningen på Drevviken är sannolikt lägre än den uppskattade (som är mycket hög; > 1 g P/m2*år) eftersom sjöns fosforhalt är mycket lägre än vad som beräknats. Belastningen på Flaten är sannolikt högre än den beräknade eftersom sjön tidigare blivit övergödd, vilket resulterat i syrebrist i bottenvattnet med åtföljande läckage av sedimentfosfor som följd. Den beräknade belastningen på sjön är mycket låg (< 0,1 g P/m2*år) och kan svårligen ge upphov till de problem som förekommit, såvida inte belastningen minskat väsentligt under 2000-talet, vilket är osannolikt. Utsläppen från det aktuella kolonistugeområdet bör kontrolleras.

Av bakgrundsmaterialet tycks framgå att dagvattenbelastningen beräknats utifrån schabloner baserade på amerikanska förhållanden. Denna beräkning bör – om så inte skett - kompletteras med uppgifter från berörda vattenbolag om möjlig belastning via kända dagvattenledningar och bräddningar.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons m.fl. förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan F Hamrin (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Åsa Romsons m.fl. förslag till beslut.

§10 Slutredovisning - Nya strandbad

Slutredovisning - Nya strandbad
Dnr 2008-010062-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

 1. Förvaltningens slutredovisning godkänns.

 2. Slutredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen och nämnden meddelar att ur bakteriologisk synvinkel finns ingen invändning mot att inrätta bad vid Fagersjö, Fredhäll, Ormberget, Örnberget, Reimersholme samt Skrubba friluftsbad.

 3. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge verksamhetsutövarna i uppdrag att fortsätta provtagningen vid Tanto och Hässelby strandbad, där även orsakerna till tidvis dålig badvattenkvalitet bör utredas.

 4. Nämnden avråder från att inrätta strandbad vid Rålambshov där badvattenkvaliteten under 2007-2008 har bedömts vara för dålig.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) enligt följande:

Det är glädjande att det finns miljömässiga förutsättningar att iordningställa ytterligare 8 strandbad i Stockholm. Miljöpartiet beklagar att det i den budget som KF beslutet för 2009 inte verkar finnas avsatt medel för stadsdelsnämnder att iordningsställa och driva baden.

§11 Stockholms habitatnätverk

Stockholms habitatnätverk.
Anmälan av nytt GIS-baserat miljöbedömningsunderlag med tillhörande rapporter
Dnr 2008-011175-216

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

 1. Anmälan och redovisningen av verktygen godkänns.

 2. Rapporterna överlämnas för kännedom till stadsdelsförvaltningarna, exploateringskontoret, idrottsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag till beslut.

§12 Ansökan om utdömande av beslutat vite

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos Miljödomstolen om utdömande av det vite om 20 000 kr som beslutades av miljö- och hälsoskyddsnämnden per delegation den 19 maj 2008 mot Billströms Konditori Östermalm AB, org. nr. 556660-1497.

 2. Handläggaren, eller den tjänsteman hon sätter i sitt ställe, uppdras att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag till beslut.

§13 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - resultat från sommaren 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

1 Förvaltningens redovisning godkänns.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag till beslut.

§14 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av livsmedelskontrollen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

1 Yttrandet överlämnas till Stadsrevisionen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag till beslut.

§15 Överklagat klagomål om störningar från vägtrafik

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsens beslut ska stå fast.

 2. Beslutet översänds till Miljödomstolen i två exemplar.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag till beslut.

§16 Deltagande i samarbetsprojekt om energieffektivisering och förnybar energi i byggsektorn (EU:s Conserto-program

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att miljöförvaltningen deltar i Concerto-ansökan.

 2. Miljöchefen uppdras att underteckna kontrakt om miljöförvaltningens medverkan i EU-projektet.

 3. Miljöchefen uppdras att teckna konsortialavtal med övriga parter i projektet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag till beslut.

§17 Mångdubbla stadens biogasproduktion - använd matavfallet som resurs

Remiss från kommunstyrelsen,
Dnr 2008-009872-217

Protokollsutdrag

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

1 Miljöförvaltningens svar på skrivelsen från den 7 oktober 2008 överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamoten Karin Karlsbro (fp), föreslog att (se beslutet).

2) Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan F Hamrin (v), föreslog att miljö- och hälsoskydds- nämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till svar på skrivelsen samt att därutöver anföra följande:

Tjänsteutlåtandet från miljöförvaltningen visar att matavfallet i Stockholm skulle kunna utgöra ett väsentligt bidrag till biogasproduktionen i Stockholm. Generellt finns lika stor potential i biologiskt avfall som i avloppsslam. Att nyttiggöra matavfall ger flera fördelar för miljön då en restprodukt används och medborgarna engageras att förstå kretsloppet för näringsämnen, vilket visat sig

bl.a. Västerås. Storskalig biogasproduktion från grödor kan också vara en del, men där bör beaktas att grödor från odlingsmark i första hand bör användas till mat.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons m.fl. förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan F Hamrin (v), reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Åsa Romsons m.fl. förslag till beslut.

§18 Kemikalietillsyn - organisation och finansiering Slutbetänkande av REACH-utredningen SOU 2008:73

Dnr 2008-010580-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ett stärkt kemikaliearbete hos Kemikalieinspektionen.

 2. Nämnden avstyrka att kommunernas tillsynsbefogenheter inom kemikalieområdet ska begränsas.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag till beslut.

§19 Val av stadens representant i Sveriges Klimatkommuner

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att välja Torbjörn Erbe (m) som stadens representant i Sveriges Klimatkommuner.

§20 Övrigt

· Preliminärt förslag på miljö- och hälsoskyddsnämndens mötestider 2009 delades ut.

§21 Förvaltningschefens information

· Direktör Gunnar Söderlund tackar för allt beröm kontoret fått från budgetdebatten.

· Rättsfallspromemorian daterad 2008-10-16, presenteras. Gunnar Söderlund lyfter fram Miljödomstolens utfall till nämndens fördel i fall gällande vattenmätningar från biltvättar.

· Gustaf Landahl, avdelningschef för Plan och Miljö redovisade det senaste från EU gällande direktiv om miljöbilar. PowerPoint presentation ska e-postas till nämnden.

· Margareta Widell och Pia Winbladh Högfors redovisar tillsynsläget för livsmedels- respektive hälsoskyddsavdelningen. Bl.a. redovisades hur hanteringen av misstänkt matförgiftning på förskolan Björnen hanterats.

· Tage Jonson, avdelningschef Miljöövervakning, berättade att diskussioner förs om mätsystem för bl.a. bättre statistik för fordonsflöden.