Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-04-15

Sammanträde 2010-04-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Protokoll från handikappråd

6 Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag till budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

7 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-7411
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Miljöövervakningsplan 2010-2013

9 Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden - Rapportering av 2009 års analyser från WSP Environmental

10 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om åtgärder, Askrikegatan 19

Dnr 2006-5049
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering

11 Torghandlarnas avfallshantering

Tillsynsrapport för 2008 och 2009
Dnr 2008-11279
(Hälsoskydd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Kontroll av restaurangers och caféers avfallshantering

Tillsynsrapport för 2009
Dnr 2009-10805
(Hälsoskydd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Tillsyn av solarier

Årsrapport för 2008-2009
Dnr 2010-8148
(Hälsoskydd)

14 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om emissioner i bostad

Remiss från miljödomstolen, Mål nr 3574-08
Dnr 2006-6790
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering

15 Provtagning av sallader

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2010-8499
(Livsmedelskontrollen)

16 Riktad kontroll 2009; Utbildning hos personal på butiker, förskolor och producenter

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2010-8500
(Livsmedelskontrollen)

17 Förstudie för Tvärbana Norr, Kistagrenen.

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-3708
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Redovisning av tillsynsarbetet i stadens natur- och kulturreservat 2009

19 Förslag till detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde

20 Programsamråd för Årstafältet, Årsta 1:1 i stadsdelen Östberga

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2007-3204
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

21 Förslag till detaljplan för del av Grimsta 1:2, invid Sparrisbacken, i stadsdelen Hässelby Strand

22 Tillsyn av vägtrafik - Tillsynsrapport 2009

23 Uppföljning av stadens åtgärdsprogram för omgivningsbuller

24 Klassificering och Märkning Tillsynskampanj 2009

Redovisning av förvaltningens rapport
Dnr 2009-11679
(Plan och Miljö)

25 Resa till Rio de Janeiro 21-25 mars 2010 för deltagande i UN Habitats konferens World Urban Forum

26 Ansökan om bidrag till energieffektiva åtgärder för myndigheter

27 Resa till Shanghai, Kina 24-25 maj 2010 för deltagande på världsutställningen i workshop på temat "Low Carbon Mobility for Cities"

Dnr 2010-8902
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 EU kommissionens meddelande om en handlingsplan för rörlighet i städer

Anmälan av svar på remiss från Näringsdepartementet
Dnr 2010-9214
(Plan och Miljö)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Petra Skärlina Fågelsjöö från avdelningen Hälsoskydd och Susann Östergård från avdelningen Miljöanalys.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll. Torbjörn Erbe (M) utses att justera § 22 i stället för Ulla Hamilton (M) på grund av jäv.

Justering sker den 22 april 2010.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 9 mars 2010 förda protokoll justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamhet, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.3 Underrättelse från verksamhet om driftstörning, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.6 Uppföljning av ställda krav i avslutade ärenden, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19, enligt avdelninsgvisa bilagor

2 Remisser

2.1 Kontorsyttranden till KF/KS

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19

2.10 Yttranden i ärenden enligt ordningslagen, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19

2.14 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden enligt sjötrafikförordningen och vattenskoterförordningen, för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19

3 Allmänt

3.1 Utlämnande av allmän handling och yttranden till kammarrätten i dito ärenden, för perioden 2010- 02-13 – 2010-03-19

3.2 Avvisning av överklaganden som kommit in för sent , för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19

3.3 Reservationsvis överklagande för att bevaka nämndens överklagningstid, för perioden 2010- 02-13 – 2010-03-19

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden , för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19 enligt bilaga

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga. allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, för perioden , för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19

enligt bilaga (avdelninsgvisa listor)

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden , för perioden 2010-02-13 – 2010-03-19, enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

§5 Protokoll från handikappråd

Protokoll nr 1 från miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 25 januari 2010 anmäls och läggs till handlingarna.

§6 Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag till budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner underlaget till budget år 2011 och beräkningarna för åren 2012 och 2013.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Åsa Romson (MP) föreslår (se beslutet).

2) Karin Wanngård m.fl. (S) föreslår följande:

 1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Miljöarbetet är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Bekämpandet av klimathotet och andra miljömässiga utmaningar måste genomsyra alla verksamheter. Stockholm ska vara världsledande i klimatomställningen och visa att det är möjligt för en storstad att minimera sin klimatpåverkan.

Det ska vara enkelt för medborgarna att leva miljövänligt och bidra till minskad miljöpåverkan och ett bättre klimat. Alla verksamheter måste också aktivt söka upp positiva exempel och informera om sina egna framgångar. I dag finns inga resurser inom den reguljära verksamheten för att informera eller sprida exempel. Också tillsyns- och inspektionsverksamhet måste organiseras så att den erbjuder både ett fullgott skydd för allmänheten, men också möjliggör för företag och verksamheter att bedriva sin verksamhet utan onödiga väntetider och alltför långdragna ansökningsprocesser.

Vi vill att miljöförvaltningen ska utveckla klimatrådgivning, där medborgare och verksamheter kan få information om hur man kan leva på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi vill också att förvaltningen ska delta i arbetet med omställningen av två befintliga stadsdelar till miljöstadsdelar samt leda arbetet med utveckling av miljökrav i stadens upphandlingar.

Den nya inriktningen på miljöpolitiken är att inget göra alls, och att ha tillväxt som signum för verksamheten. Ett exempel är Klimatpakten som ska ske på frivillig basis vilket riskerar att bli tandlöst.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar i sitt underlag för budget 2011 att ”frågan om finansiering av Energicentrum är olöst och kräver ett ställningstagande. Det finns ingen tydlig betalningsvilja bland stadens förvaltningar och bolag, trots att verksamheten typiskt sett leder till minskade kostnader och minskad klimatpåverkan.”

Energicentrum är en viktig verksamhet som bör permanentas. Att majoriteten tänker inrätta Energicentrum utan finansiering i budget anser vi vara mycket oansvarigt.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår följande:

1 I enlighet med Vänsterpartiets budgetreservation i Stockholms Kommunfullmäktige ges ökade satsningar på skydd och skötsel av mark och vatten, renare luft och restaurering av sjöar samt kraftfulla åtgärder för att begränsa utsläpp av koldioxid.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Reservation

Karin Wanngård m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Miljöpartiet avser de kommande åren stärka miljöarbetet i Stockholm i enlighet med förslaget till inriktningen för budget i fullmäktige hösten 2009. För miljönämndens del ser vi ökade behov av arbete bl a med ett permanentat Energicentrum, stärkt klimatarbete, bättre miljöövervakning och utveckling av aktiv konsumentvägledning för att öka medvetenheten och konsumtion och miljöpåverkan hos Stockholmarna.

§7 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som svar på remissen förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Behovet av finskspråkig personal ska tillgodoses fullt ut enligt lagens krav. Vidare ska den personal som behärskar de samiska språken och meänkieli göras tillgänglig för kontakter med personer med dessa modersmål och eventuella brister i behovet av anställda med dessa kunskaper ska successivt åtgärdas.

§8 Miljöövervakningsplan 2010-2013

Dnr 2010-8937

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten för kännedom.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Problemen med övergödning bör i enlighet med vattendirektivets grundförslag åtgärdas till 2015. Därutöver bör åtgärder vidtas för att kartlägga förekomsten av giftemissioner från fuktskadade golv och väggar i bostäder och kommunala inrättningar. Försurningsutvecklingen bör följas upp minst vart 5 år.

§9 Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden - Rapportering av 2009 års analyser från WSP Environmental

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

I föreliggande rapport redovisas resultaten av 2009 års analyser och övervakningen skall fortsätta och utökas under 2010. Vi delar förvaltningens uppfattning att det är viktigt att kunskapen om förekomsten av miljögifter i stadens vattenområden förbättras. Av den föreliggande rapporten framgår det att det föreligger flera osäkerheter och felkällor bland annat på grund av att en stor del av vattenproverna kontaminerats då flaskorna fryst sönder. För att det ska vara meningsfullt att framgent satsa resurser på ytterligare provtagning är det viktigt att resultaten också blir tillförlitliga och att felkällorna minimeras.

§10 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndensm beslut om åtgärder, Askrikegatan 19

Yttrande till länsstyrelsen
Dnr 2006-5049

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att föreläggandet är uppfyllt i sin helhet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi vill understryka vikten av att emissionsmätning utförs vid golv där fuktskada kan misstänkas och att golvet byts ut om förhöjda värden konstateras.

§11 Torghandlarnas avfallshantering

Tillsynsrapport för 2008 och 2009
Dnr 2008-11279

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapportering av tillsyn för torghandlare.

 2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till trafik- och renhållningsnämnden och fastighetsnämnden.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Kontroll av restaurangers och caféers avfallshantering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapportering.

 2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till trafik- och renhållningsnämnden.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Tillsyn av solarier

Årsrapport för 2008-2009
Dnr 2010-8148

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport för 2008- 2009.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om emissioner i bostad

Dnr 2006-6790

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller sitt yrkande att överklagandet ska avslås.

 2. Nämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande i målet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår följande:

1 Överklagan godkänns.

2 Därefter anförs följande:

Stockholmshem har efter mätningar av luftkvalitén i den aktuella lägenheten konstaterat att emissionen av sådana gifter som skapas av fuktskadad betong är anmärkningsvärt höga. Man har därför installerat ett s.k. ventilerat golv.

I strid mot gällande praxis anslöts golvet till det ordinarie fläktsystemet och således också utan kontrollsystem. Detta fläktsystem var vid tillfället och under lång tid därefter bristfälligt enligt de boendes bedömning. Mätningar utförda av Stockholmshem motsade detta, men förvaltningen konstaterade ungefär samtidigt i sin 3H-rapport angående sjuka hus att betydande brister förelåg i 50 % av de lägenheter som uppvisade godkända fläktsystem. Förra året lät Stockholmshem byta ut hela fläktsystemet pga. bristande funktion.

Vid test av det tidigare installerade golvet konstaterade lägenhetsinnehavaren och personer med adekvat kompetens nyligen att det ventilerade golvet helt saknade funktion. Vid förnyad test av Stockholmshem redovisades återigen intyg på fungerande golv. Vid förnyad kontroll av lägenhetsinnehavaren m.fl. framkom att delar av köksfläkten nu hade ”förändrats” på sådant sätt att golvets funktion förbättrats (och köksfläktens försämrats). Ett samband som är huvudorsaken till att ordinarie fläktsystem inte ska användas för ventilerade golv.

Förvaltningen har i sitt förslag till åtgärder mot sjuka hus (3H-rapporten) föreslagit att man på eget initiativ kontaktar de boende och att man inriktar sin verksamhet på de fall där problem tycks förekomma. Uppföljning av klagomål bör enligt rapporten vara ett viktigt verktyg i förvaltningens arbete för att skydda känsliga personer från ohälsa. Det är enligt rapporten de boende som är kommunens kunder och som bör sättas i centrum. Vid misstanke om skador bör fokus läggas på de lägenheter där problem rapporterats. Vi instämmer i detta och anser att detta förfarande bör tillämpas också det nu aktuella fallet.

Vad gäller förvaltningens agerande finner vi det anmärkningsvärt att man tidigare vid klagomål från den aktuella lägenhetsinnehavaren hävdat att ventilationssystemet tidigare fungerat väl och varit lämpligt att ansluta till ett ventilerat golv. Efter det att Stockholmshem bytt ut hela systemet pga. bristande funktion hos fläktsystemet hävdar nu förvaltningen att brister i systemet kan vara anledningen till att det ventilerade golvet inte fungerar. En förklaring som dessutom är felaktig eftersom detta kontrollerats (men inte angetts i skrivelsen).

Vi anser att förvaltningen bör följa de riktlinjer man själv angett i 3H-rapporten och då gärna börja med detta ärende genom att kontrollera emissionen av gifter vid golvet och därefter se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Det kan också förtjäna att påpekas att förvaltningen tidigare bemött klagomål från bostadsinnehavaren vad gäller förekomsten av vädring vid mätning av inomhusluftskvalité med att sådan vädring är norm. I Förvaltningens rapport om dessa problem (3-H rapporten) är förvaltningen mycket noga med att påpeka att samtliga fönster var stängda vid förvaltningens egna mätningar. Ett förfarande som förefaller oss rimlig.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§15 Provtagning av sallader

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2010-8499

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Riktad kontroll 2009; Utbildning hos personal på butiker, förskolor och producenter

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

 3. Nämnden överlämnar rapporten till samtliga stadsdelsnämnder.

 4. Nämnden överlämnar rapporten till Svensk Dagligvaruhandel.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Förstudie för Tvärbana Norr, Kistagrenen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorens gemensamma tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens, exploateringskontorets, trafikkontorets och stadsbyggnads-kontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Karin Wanngård m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår följande:

1 Nämnden förordar alternativ U4 anslutning i Häggvik, sträckning via Akalla arbetsområde

För att öka möjliga förbindelser i området förordas alternativ U4. Alternativ möjliggör att fler resenärer kan välja kollektiva transportlösningar istället för bilen. Därför är detta ett alternativ för att uppnå uppsatta klimatmål.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Redovisning av tillsynsarbetet i stadens natur- och kulturreservat 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöförvaltningens redovisning.

 2. Nämnden översänder redovisningen till länsstyrelsen, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stadsmuseet samt till stadsdelsnämnderna i Skarpnäck, Skärholmen, Södermalm, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår följande:

 1. Förvaltningens förslag till beslut bifalls.

 2. Redovisningen översänds också till Idrottsnämnden.

 3. Med anledning av redovisningen skriva till kommunstyrelsen angående ekonomiska förutsättningar för ansvariga nämnder att klara skötsel- och utvecklingsbehoven av reservaten.

 4. Därutöver anförs följande:

Miljöförvaltningen gör på nämndens uppdrag ett viktigt arbete för stadens natur- och kulturreservat. År efter år redovisas dock att ansvariga nämnder inte haft resurser att sköta och utveckla reservaten så att dess funktioner förbättras. Redovisningen för 2009 visar en fortsatt deprimerande bild där ytterligare resurser försvunnit från skötseln genom nedläggning av fornminnesgruppen. Miljönämnden bör påtala dessa missförhållanden för kommunstyrelsen.

Stockholms natur- och kulturreservat är högt uppskattade områden som fyller många viktiga funktioner för staden. Trots att värdena i områdena är känsliga negligeras reservatsföreskrifter av flera av stadens egna förvaltningar, bl a Idrottsförvaltningen. Det är viktigt att miljöförvaltningen genomför de informationsinsatser som omtalas i redovisningen (och även sänder denna rapport till idrottsnämnden) men också hårdare åtgärder bör finnas i beredskap för att stoppa brott mot reservatsföreskrifterna. Det är oacceptabelt att Stockholms skyddade områden förstörts på det sätt som skett under året. Att Igelbäckens reservat nära de redan socialt utsatta områdena på Järva har haft mest skador är extra beklagligt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§19 Förslag till detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att:

- Fuktskogen i områdets sydöstra del undantas från bebyggelse.

- Kompensationsåtgärder vidtas.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Karin Wanngård m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår följande:

1 Förslaget avslås.

2 Därefter anförs följande:

Vi avstyrker förslaget på grund av omfattande intrång i naturmiljöer.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Karin Karlsbro (FP) och Karin Wanngård m.fl. (S) enligt följande:

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter och vill framföra att en strategi för effektiv avfallshanteringen måste integreras i projektet. Sopsug och avfallskvarnarär exempelpå åtgärder somvi ser naturligai den fortsatta planeringen.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Det är oerhört viktigt att fuktlövskogen undantas från exploatering och att planerade miljömiljardinsatser för mer vatten i ytläge och lokal dagvatten hantering kan genomföras. Utbredningen av radhus med alla sina ytparkeringsplatser anser vi slösar med värdefull grönmark och rimmar illa med inriktningen att bygga tätt. Vore bättre att kopiera intilliggande punkthusen och spara mer av fruktträdgården.

§20 Programsamråd för Årstafältet, Årsta 1:1 i stadsdelen Östberga

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker remissen med hänvisning till förvaltningens yttrande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår följande:

 1. Nämnden bifaller delvis förslaget.

 2. Följande anförs:

Årstafältet är en unik naturresurs för stockholmarnas rekreation, idrott och naturupplevelser. Detta stora, centralt belägna grönområde var länge avskuret av motorleder från omgivande stadsdelar, men sedan Årstalänkens trafik flyttades till Södra länken har Söderorts största gärde blivit mer tillgängligt och mycket attraktivt som rekreationsområde. Årstafältet har dessutom stor kulturhistorisk betydelse som gammalt odlingslandskap med ett välbevarat avsnitt av den medeltida Göta landsväg.

Enligt flera beslut av en enig stadsbyggnadsnämnd ska Årstafältet förädlas till en levande, ekologisk landskapspark. Planeringen för landskapsparken har gjorts i en mångårig process i nära samverkan mellan staden och boende främst i Årsta, Enskede och Östberga. Vissa delar av landskapsparken har redan genomförts – bland annat en dagvattendamm, det nya koloniområdet och en rekonstruerad stenvalvsbro som för Göta landsväg över bäckravinen mitt på fältet – men mycket återstår. Vi vill återuppta arbetet med att färdigställa Årstafältet till en viktig och attraktiv landskapspark, mitt i en levande och expansiv del av Stockholm som har utrymme för flera tusen nya bostäder.

Årsta och Östberga har förtätats kraftigt under de senaste åren, och den processen fortsätter. Vi vill gå vidare med det program för cirka 1500 bostäder i Årstastråket som initierades av den rödgröna majoriteten. Projektet med cirka 450 lägenheter på tidigare Årstalänken bör också snarast komma till stånd. Denna omfattande förtätning kräver tillgång till parker och grönområden i närområdet, och beslutet om program för Årstastråket fattades därför uttryckligen under förutsättning att en landskapspark skulle anläggas på Årstafältet.

Nya bostäder i Stockholm bör i första hand byggas på redan exploaterad mark. Att det remitterade programförslaget föreslår bebyggelse på ICA:s lagerfastighet är därför mycket välkommet.


Staden bör verka för att även resten av partihallsområdet öster om Åbyvägen, bl a nuvarande Martin Olsson, ersätts med kvartersbebyggelse. Vi är också positiva till att planera för nya bostäder vid entrén till landskapsparken från Tvärbanans hållplats Årstafältet samt på sluttningarna upp mot Östbergahöjden från Östbergavägen, Ersta gårdsväg och Åbyvägen. Att gräva ned eller överdäcka Huddingevägen förbi fältet bör också övervägas, för att göra landskapsparken tillgängligare för fler människor och ge möjlighet för byggnation.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§21 Förslag till detaljplan för del av Grimsta 1:2, invid Sparrisbacken, i stadsdelen Hässelby Strand

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker planförslaget.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§22 Tillsyn av vägtrafik - Tillsynsrapport 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Vägtrafik, tillsynsrapport 2009”.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår följande:

 1. Tillsynsrapporten godkänns.

 2. Med anledning av rapporten ges förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på åtgärder för att påskynda arbetet hos väghållarna för att förbättra luftkvaliteten och genomföra åtgärderna i åtgärdsprogrammen för miljökvalitetsnormerna för luft.

 3. Därutöver anförs följande:

Rapporten ger en bra beskrivning av det borgerliga styrets passivitet när det gäller att axla sitt ansvar för tillsyn över åtgärdsprogrammen för luftkvaliteten.

Vi understryker behovet av åtgärder för att minska bullret längs de större vägarna och att detta arbete bör startas genom att lägga E18 under jord vid Tensta-Rinkeby. Åtgärder bör snarast vidtas för att skapa lagringsutrymmen för snö. Möjligheten att lagra snö i bergrum för skapande av kylsystem under sommarperioden bör åter undersökas.

Beslutsgång

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Arbetet med att minska vägtrafikens miljöpåverkan är en prioriterad uppgift för miljöarbetet i Stockholm och tillsynen är en viktig del av detta.

I takt med att Stockholm växer kommer fler människor att ha behov av att resa. För oss som bejakar regionens utveckling innebär det en stor utmaning att samtidigt ta ansvar för trafikens belastning på klimat och miljö. Allt fler människor ska i framtiden bo, leva och resa på en lika stor yta som nu. Därför måste transportsystemen bli mer effektiva. Stockholm ska vara en stad där det är enkelt och attraktivt att inte vara beroende av bil. Avstånden måste minska genom kortare restider och fler tvärkommunikationer. Det kräver en utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken. Bilen, helst eldriven, kommer att behövas även i framtiden. Därför måste det grundläggande vägnätet kompletteras med förbifart och ring. Men för att minimera vägtrafikens inverkan på miljön behöver en rad åtgärder vidtas.

Majoriteten har vidtagit kraftfulla åtgärder för att motverka partikelhalten i Stockholms luft. Men fler statliga regler som hindrar staden från att vidta nödvändiga åtgärder på lokal nivå måste undanröjas. Exempelvis bör kommunerna själva få besluta om att inrätta en miljözon som inte bara omfattar tunga fordon, utan även personbilar. Det är mycket positivt att denna fråga just nu utreds på regeringens uppdrag.

Ulla Hamilton (M) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§23 Uppföljning av stadens åtgärdsprogram för omgivningsbuller

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen inklusive bilaga 1 som 2009 års uppföljning av Stockholms stads åtgärdsprogram 2009 – 2013 enligt förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675).

 2. Nämnden översänder beslutet till Vägverket, Banverket, SL, LFV, trafik- och renhållningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§24 Klassificering och märkning Tillsynskampanj 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Klassificering och märkning, Tillsynskampanj 2009”.

 2. Nämnden översänder rapporten till Kemikalieinspektionen och besökta företag.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Rapporten visar att kunskapen och förståelsen för detta komplicerade regelverk har ökat hos butikerna. För att ytterligare underlätta för de mindre handlarna borde förvaltningen överväga att tillhandahålla lättillgänglig information via hemsidan. Det borde gå att konstruera tydliga exempel utifrån den nu avrapporterade tillsynskampanjen.

§25 Resa till Rio de Janeiro 21-25 mars 2010 för deltagande i UN Habitats konferens World Urban Forum

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner resa till Rio de Janeiro 21-25 mars 2010.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§26 Ansökan om bidrag till energieffektiva åtgärder för myndigheter

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker hos Statens energimyndighet om bidrag enligt förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter för perioden 2010-01-01 till 2014-12-31.

 2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ansöka om bidrag i enlighet med punkt 1.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Den borgerliga majoritetens misslyckande att utveckla och dra nytta av kunskaperna och arbetet som byggt upp i Energicentrum blir ett faktum när verksamheten inte ges arbetsförutsättningar trots lönsamhet för arbete. Att söka statliga pengar för ett arbete som Stockholm har alla förutsättningar att fortsätta utveckla med god lönsamhet är pinsamt och administrationen riskerar ta tid från viktigare uppgifter.

§27 Resa till Shanghai, Kina 24-25 maj 2010 för deltagande på världsutställningen i workshop på temat ”Low Carbon Mobility for Cities

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner deltagande vid workshop i Shanghai.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§28 EU kommissionens meddelande om en handlingsplan för rörlighet i städer

Anmälan av svar på remiss från Näringsdepartementet

Dnr 2010-9214

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§29 Luftrapporten för år 2009 är tidigare utsänd till nämnden

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Deltagande vid FAHs (Förbundet för Allmänt Hälsoskydd) vårmöte 2010

Nämnden behandlar deltagande vid FAHs vårmöte i Stockholm den 20-21 april 2010.

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delta vid FAHs vårmöte den 20-21 april med 3+3 deltagare.

§30 Förvaltningschefens information

Margareta Widell från avdelningen Livsmedelskontoroll informerar bl a om antalet svenskar som blir matförgiftade varje år, om svårigheter att förstå innehållsförteckningen på matvaror och om Salmonella i vissa bladgrönsaker från Spanien.

Gustaf Landahl från avdelningen Plan och miljö informerar om en oljeskada på Viking Lines Gabriella som inträffade på onsdagen den 14 april. Gustaf Landahl informerar även om pågående tillståndsansökan för biogasanläggning i Skarpnäck och om tillståndsansökan för att köra speedway på Gubbängens IP.

Miljödirektör Gunnar Söderholm informerar om hur dubbdäcksanvändandet på Hornsgatan sjunkit jämfört med förra året.