Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2014-11-18

Sammanträde 2014-11-18

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Ändring av delegationsordningen 2014

8 Nedskrivning av kundfordringar från år 2013

9 Överklagande av beslut om timavgift Gräsbrodden 5 Yttrande till länsstyrelsen - lst dnr 5051-34641-2014

10 Stockholms Hamn AB:s prövotidsredovisning avseende bulleremissioner och utsläpp av dagvatten från hamnverksamheten i Värtahamnen-Frihamnen Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 2807-07

11 Yttrande över detaljplan för Packrummet 9 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2013-02707

12 Miljögiftsövervakning i fyra av Stockholms vattenområden

13 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Ambrosius 11, Berghällsvägen 20

14 Yttrande till delbetänkande av dricksvattenutredningen om material i kontakt med dricksvatten (SOU 2014:53) Remiss från kommunstyrelsen

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Ändring av delegationsordningen 2014 Dnr 2014-15345

§8 Nedskrivning av kundfordringar från år 2013 Dnr 2014-14658

§9 Överklagande av beslut om timavgift Gräsbrodden 5

§10 Stockholms Hamn AB:s prövotidsredovisning avseende bulleremissioner och utsläpp av dagvatten från hamnverksamheten i Värtahamnen-Frihamnen Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 2807-07 Dnr 2007-3605

§11 Yttrande över detaljplan för Packrummet 9 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen Remiss från stadsbyggnadsnämnden Dnr 2013-4276

§12 Miljögiftsövervakning i fyra av Stockholms vattenområden Dnr 2009-7080 och Dnr 2014-15595

§13 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Ambrosius 11, Berghällsvägen 20 Dnr 2014-8343

§14 Yttrande till delbetänkande av dricksvattenutredningen om material i kontakt med dricksvatten (SOU 2014:53) Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2014-14303

§15 Förvaltningschefens information