Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-11-20

Sammanträde 2018-11-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Innan sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor,
ca k Läs mer...l. 16.30 – 17.00. Separat kallelse utsänds

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 6/2018

7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2017 (Verksamhetsstöd)

8 Fastställande av attestlista för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

9 Föreläggande att utreda förekomst av fuktskador m.m. på fastigheten Skrubbhyveln 4, mål M 843-18 Yttrande till mark- och miljödomstolen (Hälsoskydd)

10 Utredning - Nya strandbad (Hälsoskydd)

11 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - resultat från sommaren 2018 Miljöförvaltningens redovisning (Hälsoskydd)

12 Fler återvinningsstationer Medborgarförslag från klass 3B, Vällingbyskolan (Hälsoskydd)

13 Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1308 (Plan och miljö)

14 Förvaltningsövergripande kampanj - matsvinn i Stockholms butiker (Plan och miljö)

15 Förslag till åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller (Plan och miljö)

17 Utrangering av anläggningsförda luftmätningsinstrument (SLB-analys)

18 Avtal om Miljösamverkan Stockholms län (Förvaltningsledning)

19 Förvaltningschefens resa till Toronto, Kanada (Förvaltningsledning)

20 Förbud mot att lämna hushållsavfall till annan än transportör som omfattas av given dispens (Hälsoskydd)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2017, Dnr 2018-15712

§8 Fastställande av attestlista för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2018-15713

§9 Föreläggande att utreda förekomst av fuktskador m.m. på fastigheten Skrubbhyveln 4, mål M 843-18 Yttrande till mark- och miljödomstolen, Dnr 2017-5673

§10 Utredning - Nya strandbad, Dnr 2018-3538

§11 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad ­- resultat från sommaren 2018 Miljöförvaltningens redovisning, Dnr 2018-13769

§12 Fler återvinningsstationer Medborgarförslag från klass 3B, Vällingbyskolan, Dnr 2018-15524

§13 Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-15692

§14 Förvaltningsövergripande kampanj - matsvinn i Stockholms butiker, Dnr 2018-16193

§15 Förslag till åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller, Dnr 2018-10897

§17 Utrangering av anläggningsförda luftmätningsinstrument, Dnr 2018-16808

§18 Avtal om Miljösamverkan Stockholms län, Dnr 2018-17026

§19 Förvaltningschefens resa till Toronto, Kanada, Dnr 2018-17031

§20 Förbud mot att lämna hushållsavfall till annan än transportör som omfattas av given dispens, Dnr 2018-4697

§22 Förvaltningschefens information