Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2021-09-28

Sammanträde 2021-09-28

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport 2 2021 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener

9 Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024 med fokus på minskat byggavfall

10 Samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/835

11 Fjärrkyleförordning, Förordning om energimätning i byggnader och Förordning om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/995

12 Cykelstaden - Cykelplan för Stockholms stad 2021 Remiss från Trafikkontoret, Dnr T2021-00262

13 Kollektivtrafikplan 2050 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/776

14 Samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren, i stadsdelen Norra Djurgården Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2020-02200

15 Motion om att göra stadsdelarnas parkplaner tillgängliga för medborgarna av Anders Göransson (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/822

16 Motion om elektrifiering av hemtjänsten av Clara Lindblom, Rikard Warlenius och Robert Mjörnberg (alla V) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/306

17 En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2021/879

18 Remiss av trafikkontorets handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten. (Dnr KS 2021/794)

19 Remissvar Handlingsplan om minskat klotter Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/445

20 Miljöövervakning av Mälaren 2020 samt rapportering från Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2021 Rapport från provtagningar och studier i Mälaren genomförda på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund samt rapportering från förbundets årsstämma

21 Tyresåns vattenvårdsförbund – verksamhetsberättelse och miljöuppföljning 2020

22 Svealandskusten 2021- årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund

23 Upphävande av tillstånd till hållande av tupp

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport 2 2021 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

§8 Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener

§9 Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024 med fokus på minskat byggavfall

§10 Samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/835

§11 Fjärrkyleförordning, Förordning om energimätning i byggnader och Förordning om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/995

§12 Cykelstaden – Cykelplan för Stockholms stad 2021 Remiss från Trafikkontoret, Dnr T2021-00262

§13 Kollektivtrafikplan 2050 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/776

§14 Samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren, i stadsdelen Norra Djurgården Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2020-02200

§15 Motion om att göra stadsdelarnas parkplaner tillgängliga för medborgarna av Anders Göransson (S)

§16 Motion om elektrifiering av hemtjänsten av Clara Lindblom, Rikard Warlenius och Robert Mjörnberg (alla V) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/306

§17 En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2021/879

§18 Remiss av trafikkontorets handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten. (Dnr KS 2021/794)

§19 Remissvar Handlingsplan om minskat klotter Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/445

§20 Miljöövervakning av Mälaren 2020 samt rapportering från Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2021 Rapport från provtagningar och studier i Mälaren genomförda på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund samt rapportering från förbundets årsstämma

§21 Tyresåns vattenvårdsförbund – verksamhetsberättelse och miljöuppföljning 2020

§22 Svealandskusten 2021- årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund

§23 Upphävande av tillstånd till hållande av tupp

§24 Gällande handlingsplanen för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024 med fokus på minskat byggavfall. Skrivelse från Urban Emson (SD)

§26 Förvaltningschefens information