Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2021-11-16

Sammanträde 2021-11-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Sammanträdestider för miljö- och hälsoskydds-nämnden 2022

8 Nedskrivning av kundfordringar från år 2020

Dnr: 2021-16827

Endast internt publicerat på grund av GDPR
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad-Resultat sommaren 2021

10 Naturvårdsverkets rapport "Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen" Svar på remiss från kommunstyrelsen roteln IX, KS 2021/1230

11 Motion om att förbättra stadens kontroll av bygg- och rivningsavfall av Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/599

12 Upphandling av ramavtal för konsulter avseende projektledningsstöd, tekniskt stöd samt klimat- och energitekniskt stöd till miljöförvaltningen

Dnr: 2021-16773

Ärendet är sekretessbelagt enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och finns därför inte tillgängligt på Insyn. Handlingarna delges miljö- och hälsoskyddsnämnden i egen ordning.


§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Sammanträdestider för miljö- och hälsoskydds-nämnden 2022

§8 Nedskrivning av kundfordringar från år 2020

§9 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad-Resultat sommaren 2021

§10 Naturvårdsverkets rapport ”Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen” Svar på remiss från kommunstyrelsen roteln IX, KS 2021/1230

§11 Motion om att förbättra stadens kontroll av bygg- och rivningsavfall av Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/599

§12 Upphandling av ramavtal för konsulter avseende projektledningsstöd, tekniskt stöd samt klimat- och energitekniskt stöd till miljöförvaltningen