Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2023-04-25

Sammanträde 2023-04-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Fullföljande av överklagande av länsstyrelsens beslut om inhibition Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 7148-23

9 Fullföljande av överklagande av länsstyrelsens beslut om inhibition Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 7142-23

10 Fullföljande av överklagande av länsstyrelsens beslut om inhibition Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 7140-23

11 Utredning av retursystem för muggar och matlådor för avhämtning och leverans samt gemensamma pantsystem för dricksglas under evenemang

12 Fullföljande av överklagande av Förvaltningsrättens i Karlstad dom den 24 februari 2023 i mål nr 5806-21 Yttrande till Kammarrätten i Göteborg i mål nr 1725-23

13 Luften i Stockholm - Årsrapport 2022

14 Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa Remiss från kommunstyrelsen, KS 2023/224

15 Motion om åtgärder för att minska Stockholms stads problem med gäss Remiss från Kommunstyrelsen Dnr: 2022/1294

16 Samråd detaljplan för Norra Djurgården 1:44 Kräftriket Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2021-04218-54

17 Medverkan i EU-projektet Shared Green Deal

19 Förvaltningschefens information