Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Information om Meetings Plus

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Beslutsärenden

4 Tertialrapport 1 2019 för Norrmalms stadsdelsnämnd

5 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning

Dnr 2019/75-1.1.
Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegations-
ordningen. Ändringar och kompletteringar av delegations-bestämmelserna föranleds i
allmänhet av ändringar i lag-stiftningen eller organisatoriska förändringar inom
förvaltningen.

Den 1 maj 2019 genomfördes en förändring av förvaltningens organisation som gör att
ändringar i delegationsbestämmelserna behöver göras. Förvaltningen föreslår vissa
ändringar och förtydliganden i delegationsordningen, bland annat när det gäller
personalärenden och möjligheten att anmäla misstanke om brott till Polismyndigheten,
Åklagarmyndigheten och Säkerhets-polisen.

6 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 2019/226-1.1.
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland behov av att begära biträde av
Polismyndigheten, i särskilda fall Kriminal-vården (polishandräckning), för att enligt
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) få till stånd läkarundersökning
eller föra den enskilde till vård på sjukhus eller LVM-hem.
Begäran om polishandräckning enligt LVM kan göras av nämnden eller delegeras till
innehavare av en viss befattning.

Polishandräckning kan även behövas för att genomföra beslut
om vård eller omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU). Begäran om polis-handräckning enligt LVU kan göras av nämnden eller av
någon tjänsteman som nämnden förordnat.

7 Bemanningsenhet inom förskola Norrmalm och Östermalm

Dnr 2019/119-1.2.1.
Stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm fick i verksamhetsplan 2018 i
uppdrag att utreda införandet av en gemensam bemanningsenhet för förskola
Norrmalm och Östermalm. Utredningen visade att den stora vinsten med
en gemensam bemanningsenhet skulle vara ökad kvalitet och kontinuitet avseende
tillfällig personal i verksamheten. Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade i september
2018 att godkänna utredningen och gav förvaltningen i uppdrag att förbereda
införandet av en gemensam bemanningsenhet.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka kontinuiteten och stärka kompetensen
hos vikarier och därmed bidra till en verksamhet med hög kvalitet. Förvaltningen
bedömer att utbildningen i förskolan kan hålla en god kvalité med befintliga resurser
utan att etablera en bemanningsenhet.

De kvalitetshöjande effekterna står inte i relation till de kostnader som införandet av
en bemanningsenhet innebär. Förvaltningen föreslår därför att förberedelserna inte
påbörjas.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

8 Verksamhetsuppföljning Riddargårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/228-1.2.1.
Förvaltningen har följt upp verksamheten på Riddargårdens vård- och omsorgsboende
som drivs på entreprenad av Humana AB sedan november 2018.

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är den sammanfattande
bedömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs för att ge en säker vård
och omsorg av god kvalitet. Humana AB arbetar med att ta fram ett lokalt anpassat
lednings-system för systematiskt kvalitetsarbete enligt Social-styrelsens
författningssamling (SOSFS 2011:9). Verksamheten har en engagerad och insatt
verksamhetschef som på kort tid satt sig in i verksamhetens förutsättningar.

Verksamheten arbetar för att ge de äldre en meningsfull tillvaro. Ett led i detta är att
utveckla aktiviteterna på avdelningarna och den äldres "egentid" med kontaktmannen.

9 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

10 Protokoll från förvaltningsgruppen

11 Beslut fattade enligt delegation

12 Inkomna och upprättade handlingar

13 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående
ärenden.

Slutet sammanträde

14 Upphandling av stödinsatser riktade till barn, ungdomar och deras familjer

Dnr 2019/102-2.2.
Utsändes senare

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - kvartal 1 2019

16 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Tertialrapport Tertial 1 för Norrmalms stadsdelsnämnd Dnr 2019/255.-1.1.

§5 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning Dnr 2019/75-1.1.

§6 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Dnr 2019/226-1.1.

§7 Bemanningsenhet inom förskola Norrmalm och Östermalm Dnr 2019/119-1.2.1.

§8 Verksamhetsuppföljning Riddargårdens vård- och omsorgsboende Dnr 2019/228-1.2.1.

§9 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§10 Protokoll från förvaltningsgruppen

§11 Beslut fattade enligt delegation

§12 Inkomna och upprättade handlingar