Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-01-12

Sammanträde 2006-01-12

Datum
Klockan
17:30
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104, Sture/Linné

Rektor Sören Hedlund berättar om ombyggnaden på Engelbrektsskolan.

Förhinder att närva Läs mer...ra vid sammanträdet anmäls till:

· sekreterare Irma Mattsson, tfn: 508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
· registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
· fax: 508 10 099.

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Utvecklingsgrupp inom Äldreomsorgen och Socialtjänsten.

3 Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen och LVM/LVU-utskott för år 2006.

4 Val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2006.

5 Anmälan av Arbetsmiljöverkets ’Avslutande av ärende’ 2005-10-31 avseende Gärdets äldreboende.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1 Val av protokollsjusterare och tid för protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.
  1. Protokollet justeras den 19 januari 2006.

§2 Återremitterat ärende om utvecklingsgrupp inom Äldreomsorgen och Socialtjänsten.

2005-1093-530

Förelåg ett återremitterat ärende 2006-01-11 om utvecklingsgrupp inom Äldreomsorgen och Socialtjänsten.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut, som innebar avslag till förvaltningens förslag och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamöterna Aila Erkkilä (v) samt Ann-Sofi Matthiesen (mp) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden utser inom sig en utvecklingsgrupp inom Äldreomsorgen avseende hemtjänst och inom Socialtjänsten avseende omsorg om funktionshindrade i avsikt att uppnå en ekonomi i balans.

  2. Till gruppen kallas gruppledarna (eller annan i hans/hennes ställe) samt presidiet i sociala delegationen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslaget enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver framföra

Förslaget att inom nämnden utse en ”utvecklingsgrupp” för att i dialog med förvaltningen arbeta med obalansen inom hemtjänsten och omsorgen om funktionshindrade bör ej genomföras av följande skäl:

- Förslaget innebär en oberättigad kritik och inkompetensförklaring av förvaltningens arbetssätt, metoder och uppföljning

- Förslaget innebär att politiker tar på sig ett administrativt och exekutivt ansvar, och i motsvarande mån tar bort detta ansvar från förvaltningen

- Förslaget innebär att politiker lägger sig i och styr delar av förvaltningens löpande verksamhet

- Förslaget innebär dubbelarbete och dubbelkommando – ett säkert sätt att öka kostnaderna till priset av minskad effektivitet.

- Förslaget innebär att medborgarnas insyn begränsas genom att en del av politikernas arbete sker i slutna rum

En utvecklingsgrupp ger ett felaktigt intryck av att politiker skulle vara kompetenta att hoppa in och ställa förvaltningens operativa verksamhet till rätta inom områden där det finns brister.

Politikernas uppgift är att ge politiska direktiv, att ställa krav på förvaltningen och sedan följa upp hur förvaltningen lever upp till dessa krav, och att slutligen utkräva ansvar om kraven inte uppfylls. Detta ska ske på medborgarnas mandat, och med medborgarnas fulla insyn.

Att skapa en ”utvecklingsgrupp” enligt förslaget innebär en förändring av rollerna mellan förvaltning och politiker, och bidrar på intet sätt till att göra Östermalm till en bättre eller mer kostnadseffektiv stadsdel för våra medborgare.

Lösningen är istället att ge förvaltningen fortsatt förtroende att genom egna åtgärder komma till rätta med problemen, och att löpande på nämndens öppna möten redovisa resultatet för nämnd och medborgare.

Särskilt uttalande angavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; inrättande av en tillfällig grupp är av gemensamt intresse för nämnd och förvaltning. Det är ett sätt att i dialog med förvaltningen tackla obalansen inom hemtjänsten och omsorgen om funktionshindrade. Det innebär alltså inte att nämnden tar över något av det administrativa och verkställande ansvar som förvaltningen har.

Resultatet av gruppens överläggningar kommer på sedvanligt sätt att behandlas av nämnden i sin helhet och redovisas för medborgarna.

Särskilt uttalande angavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; vi konstaterar med beklagande att den styrande majoriteten i Östermalms stadsdelsnämnd inte haft viljan att, utifrån de synpunkter den borgliga oppositionen framfört, föra en dialog över vårt politiska uppdrags villkor och mandat. Den socialistiska majoriteten visar istället sin maktfullkomlighet genom att ensidigt trumfa igenom ett kontroversiellt förslag till beslut, som vi i oppositionen inte ens fått se i förväg.

Som framgår av vårt förslag till beslut anser vi det oerhört viktigt att skilja på de uppgifter politiker resp. tjänstemän har. Vi ger förvaltningen vårt förtroende i dess fortsatta arbete att uppfylla de åtaganden som fastställts av den socialistiska majoriteten samt förvaltningens fortsatta arbete att få en budget i balans. Vi anser att det beslut som majoriteten nu fattat kan uppfattas som en misstroendeförklaring mot förvaltningen. Vi ger förvaltningen vårt fulla förtroende och kommer därför inte att deltaga i den tillskapade utvecklingsgruppen.

§3 Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen och LVM/LVU-utskottet.

2005-1-011

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-16 med förslag att nämnden utser sju ordinarie ledamöter och sex ersättare till sociala delegationen, att nämnden utser ordförande och vice ordförande i sociala delegationen, att nämnden utser ytterligare en ledamot som får fatta ordförandebeslut enligt LVU och LVM och att nämnden utser tre ledamöter och tre ersättare till sociala delegationens LVU/LVM-utskott.

Ordförande Rolf Lindell (s) lämnade förslag till ledamöter och ersättare i sociala delegationen och LVU/LVM-utskottet från majoritetspartierna.

Vice ordföranden Helena Bonnier (m) samt ledamöterna Claes Fleming (FP) och Jan Ulander (kd) lämnade förslag till ledamöter och ersättare i sociala delegationen och LVU/LVM-utskottet från de borgerliga partierna.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Till ledamöter i sociala delegationen 2006 utser nämnden:

Erkkilä, Aila (v)
Ernerot, Birgit (fp)
Esbjörnsson, Lars-Eric (s)
Lundén-Welden, Peter (m)
Mardirossian Lönn, Datevig (m)
Marklund Beijer, Birgit (s)
Nyberg Berit (s).

Till ersättare i sociala delegationen 2006 utser nämnden:
Aldeborg, Per (s)
Björkwall, Anna (v)
Edlind-Friberg, Louise (fp)
Matthiesen, Ann-Sofi (mp)
Ulander, Jan (kd)
Westin, Johanna (m).

2. Nämnden utser Birgit Marklund Beijer (s) till ordförande och Peter Lundén-Welden (m) till vice ordförande i sociala delegationen 2006.

3. Nämnden utser ytterligare en ledamot Berit Nyberg (s), som får fatta ordförandebeslut enligt LVU och LVM.

4. Till ledamöter i LVU/LVM-utskottet 2006 utser nämnden:
Marklund Beijer, Birgit (s)
Matthiesen, Ann-Sofi (mp)
Lundén-Welden, Peter (m) och

Till ersättare till LVU/LVM-utskottet 2006 utser nämnden:
Erkkilä, Aila (v)
Ulander, Jan (kd)
Ernerot, Birgit (fp).

§4 Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006.

2005-1156-015

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-09 med förslag att nämnden utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006 enligt följande:

Till ledamöter i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006 utser nämnden:
SPF Karlaplan Margareta Thörnblom
SPF Engelbrekt Clas Hagwall
SPF Gärdet Jutta Askergren
SPF Hedvig Eleonora Sven-Ingvar Larsson
PRO-föreningarna Ingrid Stockman


Till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006 utser nämnden:
SPF Karlaplan Ulla Löfberg
SPF Engelbrekt Rune Hasp
SPF Östermalm Oscars Yvonne Wendt
SPF Djurgården Carl-Johan Ihrfors
PRO-föreningarna Anita Lundin

§5 Anmälan av Arbetsmiljöverkets avslutande av ärende.

2004-76-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets avslutande av ärende daterad 2005-10-31 (beteckning AIST 2004/35857). Arbetsmiljöverket har inspekterat Gärdets äldreboende inom Östermalms stadsdelsförvaltning och i ett inspektionsmeddelande från den 23 september 2004 ställt krav mot Gärdets äldreboende att undanröja vissa brister i arbetsmiljön.

Vid en uppföljande inspektion konstaterade Arbetsmiljöverket att kraven i inspektionsmeddelandet inte är aktuella på grund av att äldreboendet flyttat till tillfälliga lokaler och att ingen övertalighet bland personalen är aktuell då ett nytt boende inom stadsdelsnämnden har öppnats.

Arbetsmiljöverket avslutar därför ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§6 Anmälan av delegationsbeslut.

Anmäldes förteckning 2006-01-12 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Bilaga § 6