Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-05-02

Sammanträde 2006-05-02

Datum
Klockan
17:30
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104, Lokal: Sture/Linné

Kl 19.00 startar chatt om Östermalms parker med politiker i Östermalms stadsdelsnämnd.

Läs mer...Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäls till:
· sekreterare Irma Mattsson, tfn: 508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
· registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
· fax: 508 10 099.

§ 1-9 Närvarorätt för fackliga företrädare
§ 10 Ej närvarorätt för fackliga företrädare

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistreringBordlagda ärenden

2 Bordlagt ärende avseende yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen.

Dnr 2006-243-311
Omedelbar justering.

Beslutsärenden

3 Redovisning av sommaraktiviteter 2006.

Remissärenden

4 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Djurgårdsterassen, Sirishovsvägen 3.

5 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Amilaren, Galärvarvsvägen 10.

Anmälningsärenden

6 Anmälan av svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län avseende tillsynsplan 2006 för enskild vårdverksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna.

7 Anmälan av svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende begäran om redovisning av vidtagna åtgärder efter genomförd undersökning och riskbedömning i förvaltningens slöjdsalar. Dnr 2006-100-226.

8 Anmälan av Länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt miljöbalken till tidsbegränsad hamnverksamhet inom fastigheten Stockholm Hjorthagen 1:3 m fl i Stockholms stad.

9 Anmälan av delegationsbeslut.

Myndighetsutövning, upphandling – sekretess

10 Förfrågningsunderlag avseende gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar.

Dnr 2006-402-125.
Omedelbar justering.
Mötesinformation

 

§1 Val av protokollsjusterare och tid för protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.
 1. Protokollet justeras den 5 maj 2006.

§2 Redovisning av sommaraktiviteter 2006

2006-431-442

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-24 med förslag till redovisning av sommaraktiviteter 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av sommaraktiviteter för barn 2006.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§3 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Djurgårdsterassen.

2006-371-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-05 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Djurgårdsterassen, Sirishovsvägen 3, 115 21 Stockholm.

Under överläggning i ärendet yrkade ledamoten Aila Erkkilä (v) avslag till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Aila Erkkiläs (v) avslagsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. John Chris Design AB, c/o Stenharg, Herkulesgatan 16, 111 51 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att på uteservering vid Djurgårdsterassen, Sirishovsväen 3, 115 21 Stockholm till allmänheten få servera starköl, vin och sprit klockan 11.00 – 01.00.

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

Reservation. Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut punkt 1.

Särskilt uttalande angavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande; det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmänheten följer den s k normaltiden d v s kl 22.00 på uteservering.

§4 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Amiralen.

2006-372-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-05 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Amiralen, Galärsvarvsvägen 10, 115 21 Stockholm.

Under överläggning i ärendet yrkade ledamoten Aila Erkkilä (v) avslag till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Aila Erkkiläs (v) avslagsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. John Chris Design AB, c/o Stenharg, Herkulesgatan 16, 111 51 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne i restaurang Amiralen och på uteserveringen, Galärvarvsvägen 10, 115 21 Stockholm till allmänheten få servera starköl, vin och sprit klockan 11.00 – 03.00.

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

Reservation. Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut punkt 1.

Särskilt uttalande angavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande; det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmänheten följer den s k normaltiden d v s kl 01.00 på inneservering.

§5 Anmälan av svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län avseende tillsynsplan

2006-235-506

Anmäldes stadsdelsförvaltningens tillsynsplan 2006 för enskild vårdverksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna (beteckning 7012-06-12058).

Enligt planen kommer stadsdelsförvaltningen att genomföra tillsynsbesök hos Värtahemmet och Selfhelpgruppen AB under början av hösten och hos Locus i början av sommaren.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§6 Anmälan av svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende begäran om redovisning av vidtagna åtgärder i förvaltningens slöjdsalar.

2006-100-226

Anmäldes stadsdelsförvaltningens svar daterat 2006-04-10 på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande daterat 2006-01-16

(AIST 2006/1463) avseende begäran om redovisning av vidtagna åtgärder i förvaltningens slöjdsalar.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att förvaltningens skolor ska genomföra en undersökning och riskbedömning av de maskiner och handredskap som finns i trä- och metallslöjdsalar samt vidta de åtgärder som behövs för att undanröja de risker för ohälsa och olycksfall som har identifierats.

I sitt svar redovisar förvaltningen resultatet av undersökningen och riskbedömningen och redogör för vidtagna och planerade åtgärder med anledning av inspektion av trä- och metallslöjdsalarna.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§7 Anmälan av Länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt miljöbalken till tidsbegränsad hamnverksamhet inom fastigheten Stockholm Hjorthagen.

2006-36-363

Anmäldes Länsstyrelsen i Stockholms Läns beslut 2006-03-15 (dnr 5511-2005-8200) avseende tillstånd enligt miljöbalken till tidsbegränsad hamnverksamhet inom fastigheten Stockholm Hjorthagen 1:3 m fl i Stockholms stad.

Miljöpröningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län godkänner med stöd av 6 kap. 9 § miljöbalken den av Gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms stad inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Miljöprövningsdelegationen meddelar med stöd av 9 kap. miljöbalken Gatu- och fastighetsnämnden tillstånd till hamnverksamhet inom del av markområdet av fastigheten Stockholm Hjorthagen 1:3, samt delar av vattenområdena av fastigheterna Stockholm Hjorthagen 1:3 och 1:1,3, respektive Stockholm Ladugårdsgärdet 1:40 i Stockholms stad. Hamnverksamhetens omfattning begränsas till högst 70 fartygsanlöp per år.

Tillståndet tidsbegränsas till högst tio år räknat från det datum när det tas i anspråk.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Anmälan av delegationsbeslut.

Anmäldes förteckning 2006-05-02 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Bilaga § 8

§9 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar.

2006-402-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-18 med förslag till förfrågningsunderlag avseende gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av vård och behandlingsinsatser i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar.

 1. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningens förvaltningschef Dag Helin i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med valda vårdgivare.
 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att återkomma med redovisning efter genomförd upphandling.
 1. Stadsdelsnämnden ger, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling, socialtjänstförvaltningens förvaltningschef Dag Helin i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare ger stadsdelsnämnden socialtjänstförvaltningens förvaltningschef i uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.
 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”anmälningsplikten för personal inom barnomsorg och skola”.

2006-471-009

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) överlämnade en skrivelse om ”anmälningsplikten för personal inom barnomsorg och skola.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§11 Anmälan av deltagande i utbildning

Behandlades inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmäls till konferens ”Tänk nytt! Gör nytt! Hur kan vi bygga hållbara närvårdssystem?” den 1 juni .

 1. Berit Nyberg (s) anmäls till föreläsning ”Välkommen att lyssna och prata med Thyra Frank” den 31 maj.