Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-11-07

Sammanträde 2006-11-07

Datum
Klockan
17:30
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104. Lokal: Sture/Linné

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäls till:

· sekreterare Irma Mattsson, tfn: Läs mer...508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
· registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
· fax: 508 10 099.

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering
Närvarorätt för fackliga företrädare

4 Förlängning av bygglov för återvinningsstation, Studentbacken 2.

10 Förlängning av bygglov för återvinningsstation, Artemisgatan.

12 Förlängning av bygglov för återvinningsstation, Roslagsvägen/Fiskartorpsvägen.

Remissärenden

15 A Förlängning av bygglov för återvinningsstation, Valhallavägen 16.

18 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering.

Anmälningsärenden

19 Anmälan av två tillsynsbesök.

20 Anmälan av Arbetsmiljöverkets brev om avslutat ärende avseende programområdet Socialtjänsten, enheten för funktionshindrade och socialpsykiatrin.

21 Anmälan av Arbetsmiljöverkets brev om avslutat ärende avseende programområdet Socialtjänsten, vuxenenheten.

22 Anmälan av delegationsbeslut.

Mötesinformation

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Lars Eric Esbjörnsson (s) § 29
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin Sjö (m)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Britta Strömstedt (s) ej § 29
Camilla Thorstensson (kd)

Ersättare
Leif Kraft (s)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m),
Marion Sundqvist (mp)

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Rolf Lindell (s), ledamoten Birgit Ernerot (fp), (v) samt av ersättarna, Anna Björkwall (v), Ulla-Liza Blom (s), Louise Edlind-Friberg (fp), Johanna Nilsson (s), Thomas Rittsel (fp) och Stig Trossö.

Föredragande
Ulla Ritzén tf stadsdelsdirektör

Sekreterare
Irma Mattsson Luhala

Närvarande i övrigt var Solveig Bellander, Anna-Lena Christensson, Virginia Kustvall-Larsson, Kerstin Sandström, Marianne Snell, Thomas Karlsson § 26, Maria Sjöberg Hasselmark § 26 och Thomas Björnstad § 26.

§1 Val av protokollsjusterare och tid för protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

Ordförande Helena Bonnier (m) och ledamot Birgit Marklund Beijer (s) uppdras att justera dagens protokoll.

Protokollet justeras den 13 november 2006.

§2 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Uggelviksgatan 2, fem år

2006-924-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-07 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Uggelviksgatan 2, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§3 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Runebergsgatan 1, fem år

2006-925-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-07 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Runebergsgatan 1, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§4 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Studentbacken 2, fem år

2006-926-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Studentbacken 2, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§5 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Nybrogatan 57, fem år

2006-927-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Nybrogatan 57, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Ekhagsvägen 2, fem år

2006-928-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Ekhagsvägen 2, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Östermalmsgatan 88, fem år

2006-929-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-07 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Östermalmsgatan 88, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§8 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Engelbrektsgatan 5, fem år

2006-930-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-07 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Engelbrektsgatan 5, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§9 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Erik Dahlbergsgatan 43, fem år

2006-931-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Erik Dahlbergsgatan 43, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§10 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Artemisgatan, fem år

2006-932-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Arbemisgatan, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§11 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Kampementsgatan 2, fem år

2006-933-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Kampementsgatan 2, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§12 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Roslagsvägen/Fiskartorpsvägen, fem år

2006-934-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Roslagsvägen/Fiskartorpsvägen, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§13 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Sandhamnsgatan 55, fem år

2006-935-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Sandhamnsgatan 55, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§14 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, mittemot Strandvägen 41, fem år

2006-936-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, mittemot Strandvägen 41, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§15 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Valhallavägen 16, fem år

2006-990-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Valhallavägen 16, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§16 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Ruddammsvägen 10, fem år

2006-937-380

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-30 med förslag till beslut avseende förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation Ruddammsvägen 10, fem år.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§17 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering gällande Hotellet, Linnégatan 18.

2006-1038-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-24 med förslag till yttrande till tillståndsenheten angående alkoholtillstånd gällande Hotellet, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Aila Erkkilä (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Aila Erkkiläs (v) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Hotellet A W AB, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne i restaurang Hotellet, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm, till allmänheten få servera starköl, vin och sprit klockan 11.00 – 03.00.

  2. Hotellet A W AB bör utifrån en social bedömning ej få servera starköl, vin och sprit till klockan 01.00 på uteserveringen till allmänheten.

  3. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

  4. Omedelbar justering.

Reservation. Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut punkt 1.

Särskilt uttalande angavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande; det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmänheten följer den s k normaltiden d v s kl 01.00 inne i restaurang.

§18 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i Sektionslokalen/KTH.

2006-1069-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-19 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i Sektionslokalen/KTH, Brinellvägen 26A, 100 44 Stockholm

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Sektionen för Civilingenjörer och Lärare, Drottning Kristinas väg 15, 100 44 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutna sällskap servera starköl, vin och spritdrycker i Sektionslokalen/KTH, Brinellvägen 26 A, 100 44 Stockholm till klockan 03.00.

  2. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande till tillståndsenheten.

§19 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering till slutna sällskap vid restaurang Karavan Eurest AB/SIDA

2006-1096-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-26 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering till slutna sällskap vid restaurang Karavan Eurest AB/SIDA, Valhallavägen 199, 115 53 Stockholm.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Eurest AB, Box 1222, 164 28 Kista bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutna sällskap servera starköl, vin och sprit klockan 11.00 - 01.00 vid restaurang Karavan Eurest AB/SIDA, Valhallavägen 199, 115 53 Stockholm.

  2. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande till tillståndsenheten.

§20 Anmälan av tillsynsbesök hos Selfhelpgruppen AB.

2006-235-506

Anmäldes stadsdelsförvaltningens rapport 2006-09-07 till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende tillsynsbesök hos Selfhelpgruppen AB, Oxenstiernsgatan 37 den 6 september 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av tillsynsbesök på Värtahemmet.

2006-235-506

Anmäldes stadsdelsförvaltningens rapport 2006-09-19 till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende tillsynsbesök på Värtahemmet den 15 septembr 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av Arbetsmiljöverkets brev avseende information om avslutat ärende.

2006-328-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets brev 2006-10-25 (AIST 2006/7074) avseende information om avslutat ärende inom programområdet Socialtjänsten, vuxenenheten, Karlavägen 112.

I inspektionsmeddelandet från den 17 mars 2006 ställde Arbetsmiljöverket krav mot nämnden att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har konstaterat att nämnden nu uppfyller kraven.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av delegationsbeslut.

Anmäldes förteckning 2006-11-07 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Bilaga § 24