Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-09-22

Sammanträde 2005-09-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med en presentation
av Anneli Wallgren och Läs mer...Kristina Glitterstam från trafikkontoret om
programmet till upprustning av Karlaplan.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Anders Hellström (m) om ”nedgrävning av Stockholms återvinningsstationer.”

3 Revidering av delegationsordningen.

4 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU.

5 Kostnader för tomgångshyra för Gärdets äldreboende, Sandhamnsgatan 4, under ombyggnadstiden 2005-2006.

6 Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2005.

Dnr 2005-882-123.
Omedelbar justering

Utsändes fredag 16/9
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Crazy Horse, Sturegatan 12.

Dnr 2005-877-621.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Thomas bord, Sandhamnsgatan 81.

Dnr 2005-858-621.
Omedelbar justering

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen av ”Stockholms stads Äldreomsorgsplan 2006-2010.”

10 Anmälan av samverkansöverenskommelse om policy och riktlinjer mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och Stockholms läns landsting avseende barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från kommunen och landstinget.

11 Anmälan av Utrednings- och statistikkontorets (USK) delrapport ”Så tycker föräldrarna om förskolan i Östermalms stadsdelsområde 2005”.

12 Anmälan av Länsrättens i Stockholms län beslut i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsförvaltnings skrivelse daterad den 5 augusti 2005 som svar på medborgarförslag; nu fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

13 Anmälan av protokoll 2005-09-08 från handikapprådet på Östermalm.

14 Anmälan av protokoll 2005-09-12 från pensionärsrådet på Östermalm.

15 Anmälan av promemoria 2005-09-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

16 Anmälan av promemoria 2005-09-22 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

17 Information från stadsdelsdirektören.

18 Övriga frågor.

Det öppna sammanträdet avslutas och punkterna 19 -20 behandlas vid den för allmänheten stängda delen av sammanträdet.

Myndighetsutövning, upphandling – sekretess

19 Yttrande enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

20 Anmälan av protokoll 2005-08-18 och 2005-09-15 från sociala delegationen. Utsändes ej

Mötesinformation

Justerat den 28 september 2005

Närvarande:

Ordförande
Rolf Lindell (s)

Vice ordförande
Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Birgit Ernerot (fp)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin (m)

Tjänstgörande ersättare
Anna Björkwall (v)
Per Aldeborg (s)
Lotta Juul Martin-Löf (m)


Ersättare
Ulla-Liza Blom (s)
Louise Edlind-Friberg (fp)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Johanna Nilsson (s)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Marion Sundquist (mp).
Stig Trossö (m).


Förhinder hade anmälts av ledamöterna Aila Erkkilä (v), Lars-Eric Esbjörnsson (s) och Peter Lundén-Welden (m) samt av ersättarna Karin Magnusson (kd), Tomas Rittsel (fp) och Erik Svanfeldt (s).

Föredragande
Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör


Personalföreträdare
Bo Jansson, SACO/LR

Sekreterare
Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Ulla Ritzén, Solveig Bellander, Marianne Snell, Anders Lindgren, Kerstin Sandström, Jacky Cohen, Arja Lindholm.

Paragrafer
§§ 259 - 280

§259 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 28 september 2005.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 25 augusti justerats den 31 augusti och protokollet från sammanträdet 6 september justerats den 13 september 2005.

§260 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”nedgrävning av Stockholms återvinningsstationer”

2005-741-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-16 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Anders Hellström (m) om ”nedgrävning av Stockholms återvinningsstationer.”

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
 

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) och tjänstgörande ersättaren Anna Björkwall (v) enligt följande; en nedgrävning av återvinningsstationer kan vara en bra lösning på speciella platser som exempelvis utmed Strandvägskajen. De ställer dock krav på särskild tillsyn och skötsel och kan inte vara en tänkbar lösning på alla platser. På sikt är det fastighetsnära lösningar som gäller. Till dess måste högre krav ställas på skötsel och tillsyn av befintliga återvinningsstationer på våra gator.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; den sophantering som idag utförs i Stockholms stad är klart undermålig på alla sätt. Det är därför med stor tillfredsställelse vi tagit del av förvaltningens förslag till svar på remissen. Det visar att förvaltningen också har intresse av att prova nya sätt att förbättra för innevånarna på Östermalm.

§261 Revidering av delegationsordningen

2005-526-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-30 med förslag till revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut


Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

§262 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

2005-774-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-01 med förslag till delegation enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Stadsdelsnämndens beslut

Delegation att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inom nämndens eget ansvarsområde ges till följande tjänstemän:

Anna-Lena Christensson, programchef för Socialtjänsten
Maria Strandell, chef för Familjeenheten
Ulla Barr, bitr chef för Familjenheten
Jan Rönngren, chef för Vuxenenheten.

§263 Kostnader för tomgångshyra för Gärdets äldreboende

2005-875-320

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-30 angående kostnader för tomgångshyra för Gärdets äldreboende under ombyggnadstiden 2005-2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om täckning för kostnader för tomgångshyra uppgående till 15,2 mnkr för åren 2005-2006.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; Gärdets sjukhem har under lång tid varit ett sorgebarn. Vi har i olika sammanhang föreslagit andra lösningar för byggnaden Sandhamnsgatan 4. Vi kan återigen konstatera att miljonerna rullar vidare. Vår förhoppning är att det nya Gärdet kommer att motsvara de högt ställda förväntningarna och stå i relation till den ekonomiska insats som gjorts med stadens skattebetalares pengar.

§264 Tertialrapport 2 – 2005

2005-882-123

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-13 med förslag till tertialrapport 2 - 2005.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2
och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar om 6,6 mnkr avseende omstrukturering av Gärdets sjukhem.

3. Nämnden hemställer om budgetjustering om 9,6 mnkr avseende startkostnad för Kampementets äldreboende.

4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,4 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskole-lokaler. (Professorsslingan)

5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskole-
lokaler. (Olaus Petrigatan)

6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,4 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskole-lokaler. (Skeppargatan 34)

7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,4 mnkr avseende start av dagverksamhet för hemlösa.

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att     i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport och överlämna ärendet till kommunstyrelsen,

att     godkänna förvaltningens förslag till hemställan om budget-

        justeringar enligt punkterna 2 till 7 samt

att     därutöver anföra

Det är glädjande att notera att förvaltningens metodiska arbete för att förbättra kontrollen över Östermalms ekonomi ger resultat och att man nu räknar med en budget i balans vid årsskiftet.  En förutsättning för detta är dock att vi får 19 extra miljoner från Stadshuset.

De flesta Östermalmsbor och anställda vid förvaltningen har anledning att glädja sig åt en budget i balans. Men inte alla.

Sjukfrånvaron bland de anställda i förvaltningen har minskat i augusti. Vid en närmare undersökning visar det sig att detta beror på att många som har haft sjukersättning nu efter utredning har erhållit ”varaktig sjukersättning”, och därmed inte räknas som anställda. Men de är inte ett dugg friskare. Ett sätt att sopa problemen under mattan, som är kostsamt både för de drabbade individerna och för oss skattebetalare. Sjukfrånvaron är fortfarande högre än genomsnittet för Stockholm.

Ett område som systematiskt åderlåtits för att rädda andra program är Kultur och miljö. Om allt går väl och det inte snöar över Östermalm kan detta fungera. Men när som i år det faktiskt har fallit mycket snö över vår stadsdel, och den måste forslas bort, har det gått ut över parkskötseln. Trots att det är parker och naturområden som är hjärtat i vår stadsdel!

Men det finns ju också glädjeämnen.

Ett antal småbarnsföräldrar har anledning att glädja sig åt att barnomsorgsgarantin hållits. Detta är tack vare att vi har fått ett stort tillskott av platser i enskilt driven förskoleverksamhet. Föräldrarna har kunnat välja den verksamhet som passar dem och barnet bäst.

Försörjningsstödet inom Östermalm har minskat, trots att det ser ut att öka i övriga delar av staden. Detta har skett bland annat tack vare att förvaltningen nu börjat arbeta aktivt med erbjudanden om arbets-träning och arbetsverksamhet och också med en effektivare uppföljning. Detta visar att när den ”arbetslinje” som vi på den borgerliga sidan förespråkar omsätts i praktisk verksamhet så får den också positiva effekter för de drabbade individerna.

Sammanfattningsvis: när den rödgröna röran tillåter valfrihet och tillämpar borgerliga lösningar blir det bättre för Östermalmarna. Men ännu bättre än en socialistisk kopia skulle det bli med det borgerliga originalet.


Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) och tjänstgörande ersättaren Anna Björkwall (v) enligt följande; förvaltningen och dess olika verksamheter har under nämndens ledning arbetat föredömligt med att få ner det ekonomiska underskott som vi ärvde av den förra borgerliga majoriteten. Vi är nu totalt sett i ekonomisk balans och vi är imponerade av att detta har kunnat ske med en bibehållen hög kvalitet i verksamheterna.

 • Våra förskolor har redan uppnått fullmäktiges mål att under mandatperioden i genomsnitt minska barngruppernas storlek med 2 barn.
 • Förvaltningen har också lyckats halvera kostnaderna för
  försörjningsbidraget.
 • Nya moderna äldreboenden kommer till. Kampementet invigs i november i år, nya Gärdets äldreboende invigs i december nästa år och ytterligare ett äldreboende tillkommer i Starrängsområdet något år senare. Tillsammans med Kattrumpstullen som invigdes häromåret står stadsdelen väl rustad när det gäller omsorgen om de äldre.
 • Arbetscentrum har utvecklats i nya lokaler.
 • Nya gruppboenden för psykiskt funktionshindrade står för
  dörren.
 • Insatser för hemlösa planeras.
 • Vårdcentralen har kommit tillbaka till kvarteret Rio.
 • Ungdomsverksamheten vid Poolhuset och G-punkten har
  utvecklats. Arbetet för en träffpunkt för ungdomar i Humle-
  gården fortsätter.
 • Våra skolor hör kunskapsmässigt till de allra bästa i staden.
 • Medborgarkontoret med bl. a. en uppskattad konsumentvägledning får återigen en nära koppling till biblioteket.

Sammantaget är det en hel del som nämnd, förvaltning och anställda har anledning att vara stolta över. Men självfallet finns förhållanden som måste förbättras. Vi fortsätter med arbetet att enligt förskole-planen minska vissa förskoleavdelningars storlek. Resultatmässigt kommer vi också att uppmärksamma hemtjänsten som har haft svåra ekonomiska villkor och handikappomsorgen. Vi kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt dessa områden på samma sett som skedde för äldreomsorgen vid vårt tillträde och som nu har burit frukt. Miljöfrågorna blir allt viktigare i samband med planeringen i utvecklingsområdet Hjorthagen-Värtan-Frihamnen-Loudden.

§265 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Crazy Horse

Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Crazy Horse

2005-877-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-07 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Crazy Horse, Sturegatan 12 enligt följande;

1. Mercantile Restaurang Aktiebolag, bör inte utifrån en social
bedömning, till allmänheten på restaurang Crazy Horses
uteservering få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 03.00.

2. Förvaltningen föreslår utifrån en social bedömning att restaurang Crazy Horse beviljas tillstånd att till allmänheten på restaurang Crazy Horses uteservering få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 00.00.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Claes Fleming m fl (fp).

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Jan Ulander (kd) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Anna Björkwall (v) yrkade avslag på punkt 2 i förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att det egna (s) m fl förslaget bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1.   Mercantile Restaurang Aktiebolag, bör inte utifrån en social
      bedömning, till allmänheten på restaurang Crazy Horses
      uteservering få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 03.00.

2.   Mercantile Restaurang Aktiebolag, bör utifrån en social bedömning till allmänheten på restaurang Crazy Horses uteservering få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 01.00.

3.     Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande  till
        tillståndsenheten.

4.     Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att     bevilja Crazy Horse, Sturegatan 12, 114 36 Stockholm, tillstånd att på Restaurang Crazy Horse uteservering få servera öl, vin och spritdrycker till klockan 03.00,

att     tillståndet till uteserveringen ges på ytterligare 1 år och att det därefter sker en utvärdering,

att     paragrafen förklaras omedelbart justerad samt

att     därutöver anföra

Restaurang Crazy Horse har haft en prövotid på ett år med uteservering av alkohol till kl. 03.00. Inga anmärkningar har under denna tid framkommit. Det synes därför anmärkningsvärt att inte åter igen bevilja ansökt tillstånd.

Det är angeläget att näringsidkare i samma område behandlas med samma respekt och ges samma förutsättningar för sin verksamhet. Ett antal krogar i det aktuella området har tillstånd motsvarande det som sökts. Därför framstår det som märkligt och konkurrenssnedvridande om tillstånd nekas.

Effekterna av uteserveringstillståndet skall självfallet återigen utvärderas efter ett år och redovisas till nämnden. Det vore önskvärt att behandlingen av serveringstillstånd till krogar i det aktuella området kunde ske samordnat.

Reservation. Ledamoten Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande; Jag avstyrker ansökan om tillstånd till uteservering till kl 03.00. Skäl att frångå praxis, klockan 22.00, när det gäller uteservering i bostadsområden, föreligger ej.

Reservation. Tjänstgörande ersättaren Anna Björkwall (v) reserverade sig mot punkt 2 i nämndens beslut.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; med tanke på att intilliggande krog har tillstånd för uteservering till kl. 01.00 är det naturligt att samma tid gäller även i detta fall.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Claes Fleming m fl (fp) enligt följande; vi anser att hänsyn skall tas till situationen på och runt Stureplan och närheten till bostäder, samt att det är viktigt att näringsidkare i närheten av varandra behandlas lika.

Särskilt uttalande avgavs av tjänstgörande ersättaren Anna Björkwall (v) enligt följande; normaltiden för servering av alkohol till allmänheten på uteservering är kl 22.00.

§266 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Thomas bord

Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Thomas bord

2005-858-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-02 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på

restaurang Thomas bord, Sandhamnsgatan 81.

Stadsdelsnämndens beslut

1. About Catering i Stockholm Handelsbolag, Box 27 145, 102 52 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutna sällskap inne i restauranglokalen få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande till
tillståndsenheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§267 Svar på remiss från kommunstyrelsen av ”Äldreomsorgsplan 2006-2010”

2005-527-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-02 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av Stockholms stads Äldreomsorgsplan 2006-2010.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att     som svar på remissen hemställa hos kommunstyrelsen att äldreomsorgsplanen återremitteras samt

att     därutöver anföra

Förslaget till äldreomsorgsplan 2006-2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de kraftfulla förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Detta gäller inte minst inriktningen mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende.

Ett omarbetat förslag till äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre Stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvalssystem i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Vi vill slå vakt om en mångfald av nivåer i boende med heldygnsomsorg.

Även tryggheten måste få en mer framskjuten plats i äldreomsorgs-planen. De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning som blivit följden av stramare budgetramar måste genomlysas.

Förslaget till äldreomsorgsplan har för otydliga mål. Det är mycket viktigt att den anger tydliga mål som går att mäta.

Likställigheten och valfriheten för de äldre måste säkerställas. Idag nekas äldre boenden i andra stadsdelar p.g.a. ekonomiska skäl.

Mångfalden är viktig för kvalitetsutvecklingen. Det är viktigt att privata utförare och verksamhet i egen regi ges samma förutsättningar gällande t.ex. ekonomi och kompetensutveckling. Vi efterfrågar en vård och omsorg som utgår från varje människas behov och önskemål.

Östermalms stadsdelsnämnd har förmånen att delta i ett utvecklingsprojekt inom staden utförd av Kvalitid. Syftet med detta projekt är att utifrån en total genomgång av verksamheten arbeta fram och etablera lättfattliga nyckeltal för planering och uppföljning inom hemtjänsten. Äldreomsorgen behöver se över sin verksamhet så att man producerar de tjänster som är beställda enligt biståndsbeslutet till lägsta möjliga kostnad och med bibehållen kvalitet. Detta ställer krav på bättre styrning och bra uppföljningssystem. Vi emotser med intresse den rapport som kommer att avlämnas under hösten.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) och tjänstgörande ersättaren Anna Björkwall (v) enligt följande; vi kommer under resten av mandat-perioden att uppmärksamma äldreomsorgen särskilt. Den modernisering och det lyft som snart fyra nya moderna äldreboenden kommer att innebära måste kompletteras med en förbättrad hemtjänst och ytterligare kvalitetsutveckling av omsorgen.

§268 Svar på skrivelser från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Karin Magnusson (kd) om biståndsbedömning inom äldreomsorgen

2005-690-009

2005-481-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-07 med förslag till svar på skrivelse från dels vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”lokala riktlinjer vid biståndsbedömningen inom äldreomsorgen” och dels från tjänstgörande ersättaren Karin Magnusson (kd) om ”rättssäker biståndsbedömning för de äldre”.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) i första hand på återremiss av ärendet och i andra hand på bordläggning.

Ledamoten Jan Ulander (kd) yrkade på återremiss av ärendet för ytterligare utredning.

Ordföranden Rolf Lindell (s) yrkade att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde först proposition på vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann att eget (s) yrkande att avgöra ärendet idag bifallits.

Därefter ställde ordföranden proposition på vice ordföranden Helena

Bonniers m fl (m) andrahandsyrkande om bordläggning mot att avgöra ärendet idag och fann att bordläggningsyrkandet bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§269 Anmälan av samverkansöverenskommelse med landstinget

2005-42-127

Anmäldes samverkansöverenskommelse om policy och riktlinjer mellan Östermalms stadsdelsförvaltning och Stockholms läns landsting avseende barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från kommunen och landstinget.

Den lokala samverkansöverenskommelsen gäller från och med 1 juni 2005 till och med 30 juni 2006 i enlighet med direktiven i samverkansplanen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§270 Anmälan av USK-rapport om förskolan

2005-88-418

Anmäldes Utrednings- och statistikkontorets (USK) delrapport

”Så tycker föräldrarna om förskolan i Östermalms stadsdelsområde 2005”. Resultat av en enkät genomförd av USK på uppdrag av utbildningsförvaltningen och elva stadsdelsförvaltningar.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) och tjänstgörande ersättaren Anna Björkwall (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag att anmälan godkänns.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (s) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner anmälan.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med analys av och
kommentarer till redovisningen i rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; det är glädjande att många föräldrar är nöjda med de kommunala förskolornas verksamheter. Det är roligt att se hur så många får så bra betyg.

Tyvärr omfattar rapporten enbart kommunala förskolor, vilket är olyckligt. Det hade varit värdefullt att även jämföra de lokala för-skolorna med kommunen som huvudman med de fristående, framför allt med tanke på vilken hög andel av föräldrarna i vår stadsdel som väljer att ha sina barn i fristående förskolor.

Vi ser fram emot att få en redovisning från förvaltningen om hur rapportens innehåll ska användas i förändrings- och förbättringsarbetet som sker kontinuerligt.

§271 Anmälan av länsrättens beslut angående överklagat ärende

2005-812-008

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län beslut 2005-08-29 (Mål nr 18549-05 E) angående överklagande av Östermalms stadsdelsförvaltnings skrivelse daterad 5 augusti 2005 som svar på medborgarförslag om vård av hemlösa personer; nu fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§275 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2005-09-22 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ulla Liza Blom (s) anmäls till en konferens i Jönköping om ”äldre
personer med psykisk sjukdom” den 22-23 november 2005. 
Deltagande från (m)-(fp)- eller (kd) anmäls till nämndsekreteraren.
(kurs nr 1).

2. Ulla-Britta Strömstedt (s), Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi
Matthiesen (mp) anmäls till seminarium den 25 oktober 2005
om ”validering inom vård och omsorg.” (kurs nr 4).

3. Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmäls till ”informationsmöte om SLs
trafikförändringar 2006.” (kurs nr 5).

§276 Yttrande över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-31 angående XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Ärende nr   -05) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt
  yttrande till Stockholms tingsrätt och anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§277 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2005-08-18 och 2005-09-15 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§278 Skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”återvinningsstationer”

2005-941-009

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) överlämnade en skrivelse om ”återvinningsstationer.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§279 Information från stadsdelsdirektören

Höstfest i Karlavägens allé

Lördagen den 24 september anordnar Karlaplans företagarförening en höstfest för alla i Karlavägens allé – Upper East Feast. Butikerna har

erbjudanden med bord ute i allén. Gärdesskolan, Östermalmsskolan och parkleken i Humlegården deltar, liksom brandförsvaret. Musik, ponnyridning, tipspromenad och mycket annat.

Öppet Hus

Arbetscentrum som flyttat sin verksamhet till Rio servicehus har
Öppet Hus torsdagen den 29 september kl 10-12, 13-15.

§280 Övriga frågor

Frälsningsarméns verksamhet

Programchef för socialtjänsten Anna-Lena Christensson besvarade fråga från vice ordföranden Helena Bonnier (m) om situationen för Frälsningsarméns verksamhet i Hjorthagen.

Boulebana på Karlaplan

Vice ordföranden Helena Bonnier (m) undrade över eventuella