Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-10-20

Sammanträde 2005-10-20

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00.

Förhinder att närvara vid sammanträdet a Läs mer...nmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Bordlagt ärende angående svar på skrivelser från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”lokala riktlinjer vid biståndsbedömningen inom äldreomsorgen” och från tjänstgörande ersättaren Karin Magnusson (kd) om ”rättssäker biståndsbedömning för de äldre.”

Dnr 2005-690-009 och 2005-481-009 .

3 Månadsrapport september 2005.

4 Revidering av delegationsordningen inom programområdet Socialtjänsten.

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Magnus Hellström (m) om ”befrielse från TV-avgift vid stadens serviceboenden m m.”

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Anna Starbrink m fl (fp) om ”förbättrat stöd till dementa”.

7 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) angående ”anslagna medel för att ge äldre möjlighet till en rik fritid och utevistelse.”

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Stockholms stads brottsförebyggande program.”

9 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Konsulatet, THS:s Fysiksektion, Teknikringen 8 J.

10 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket, Sturegatan 4.

11 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Spy Bar, Birger Jarlsgatan 20.

12 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Laroy-The Lab, Birger Jarlsgatan 20.

13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret angående förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Stettin 4 i stadsdelen Ladugårdsgärdet.

Dnr 2005-918-311.
Omedelbar justering

14 Yttrande trafikkontoret angående förslag till upprustning av Karlaplan.

15 Yttrande till trafikkontoret angåenden tillgänglighetsåtgärder inför trafikkontorets planering av verksamhetsplan 2006 och framåt.

Dnr 2005-885-340.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, västra delen av gasverksområdet, Hjorthagen.

17 Rapport om uppföljning av ramavtal angående ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS.”

18 Redovisning av enkät till föräldrar och personal på kommunala fritidshem inom Östermalm.

19 Redovisning av förskoleundersökningen ”Så tycker föräldrarna om förskolan i Östermalms stadsdelsområde 2005”.

21 Anmälan av protokoll 2005-10-11 från pensionärsrådet på Östermalm.

22 Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av anmälan om missförhållanden på Körsbärsgårdens äldreboende.

23 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut att godkänna verksamhetsplaner för 2005 avseende programområdena Socialtjänst och Äldreomsorg; nu fråga om laglighets-prövning enligt kommunallagen.

24 Anmälan av promemoria 2005-10-20 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

25 Anmälan av promemoria 2005-10-20 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

26 Information från stadsdelsdirektören.

Myndighetsutövning, upphandling sekretess

28 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken.

29 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

30 Anmälan av protokoll 2005-10-13 från sociala delegationen och protokoll 2005-09-22 från LVU/LVM-utskottet.

Mötesinformation

Justerat den 31 oktober 2005
Rolf Lindell (s) Helena Bonnier (m)

Närvarande:
Ordförande Rolf Lindell (s)
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin (m)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)
Tomas Rittsel (kd)

Ersättare
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Johanna Nilsson (s)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Stig Trossö (m).


Förhinder hade anmälts av ledamöterna Birgit Ernerot (fp) och Lars-Eric Esbjörnsson (s) samt av ersättarna Anna Björkwall (v), Ulla-Liza Blom (s), Louise Edlind-Friberg (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Karin Magnusson (kd), Marion Sundqvist (mp). Ersättare för (s) vakant.

Föredragande Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör
Personalföreträdare Bo Jansson, SACO/LR
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Ulla Ritzén, Solveig Bellander, Marianne Snell, Anders Lindgren, Kerstin Sandström, Jacky Cohen, Mats Claesson, Åsa Persson, Arja Lindholm.

Paragrafer
§§ 281 - 312

§281 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena
Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 31 oktober 2005.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 22 september justerats den 28 september och protokollet från sammanträdet 4 oktober justerats den 10 oktober 2005.

§282 Bordlagt ärende angående svar på skrivelser från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Karin Magnusson (kd) om biståndsbedömning inom äldreomsorgen

2005-690-009

2005-481-009

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2005-09-07 med förslag till svar på skrivelse från dels vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”lokala riktlinjer vid biståndsbedömningen inom äldreomsorgen” och dels från tjänstgörande ersättaren Karin Magnusson (kd) om ”rättssäker biståndsbedömning för de äldre.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelserna anses besvarade med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) enligt följande; det framgår mycket klart i förvaltningens svar på den av moderaterna ställda frågan att det råder olika behandling vid biståndsbedömning i Stockholms stad. Stadens riktlinjer anger inga ramar beträffande kvalitet eller frekvens av insatser med något

undantag. Varje förvaltning utarbetar således egna tabeller för tidsschabloner som hjälpmedel för tidsberäkning av beviljade insatser vilket de facto innebär skillnader. Likaså framhåller förvaltningen att man endast tar hänsyn till den enskildes önskemål då så är möjligt. Detta gäller i synnerhet då plats bereds vid äldreboende.

Vi beklagar att Östermalms stadsdelsförvaltning inte ingick i de uppföljningar äldreomsorgsinspektörerna gjort under 2004. Det skulle ha utgjort ett viktigt dokument. Allt sammantaget stärker utlåtandena att stadens biståndsbedömning skall ligga centralt i en enda myndighet och inte som nu i 18 stadsdelar. Allt i syfte att säkerställa likabehandling och  rättstrygghet för stadens medborgare.

§283 Månadsrapport september 2005

2005-299-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-14 med ekonomisk månadsrapport per 30 september 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; som vi konstaterade i samband med tertialrapporten i

september bygger prognosen på ett överskott för året inte bara på ett bra arbete från förvaltningen utan också på att vi får 19 extra miljoner från Stadshuset. Nu har stadsledningskontoret lämnat besked att vi får 1,4 mnkr mindre än vad vi hoppats på. Alltså försämras resultatet för Östermalm, även om prognosen fortfarande visar på ett visst överskott.

Inom Äldreomsorgen minskar kostnaderna eftersom antalet beviljade platser minskar för att bättre motsvara de behov ”som borde finnas” enligt Utrednings- och Statistikkontoret. Här tar man alltså större hänsyn till skrivbordsutredningar än till de verkliga behov som våra äldre upplever.

Inom Hemtjänsten minskar antalet brukare. Detta innebär lägre kostnader för beställarenheten. Men de egna utförarenheterna hänger inte med, och lyckas inte minska sin kostnadskostym i samma takt. Detta visar på en av nackdelarna med verksamhet i egen regi, när som i detta fall man inte tillräckligt snabbt lyckas anpassa verksamheten till efterfrågan.

Försörjningsstödet inom Östermalm har minskat, trots att det ser ut att öka i övriga delar av staden. Detta har skett bland annat tack vare att förvaltningen nu börjat arbeta aktivt med erbjudanden om arbetsträning och arbetsverksamhet och också med en effektivare uppföljning. Detta visar att när den ”arbetslinje” som vi på den borgerliga sidan förespråkar omsätts i praktisk verksamhet så får den också positiva effekter för de drabbade individerna.

§284 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”befrielse från TV-avgift vid stadens serviceboenden m.m.

2005-579-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-04 med
förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av
Magnus Hellström (m) om ”befrielse från TV-avgift vid stadens Serviceboenden m.m.”

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§285 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”förbättrat stöd till dementa”

2005-626-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-07 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Anna

Starbrink m fl (fp) om ”förbättrat stöd till dementa.”

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Claes Fleming m fl (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot leda-moten Claes Flemings m fl (fp) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att     i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt
att     därutöver anföra följande
I förvaltningen svar på motionen går man in på motionärens intentioner och redogör för vad som gjorts för att förbättra de dementas situation samt de planer som finns för framtiden. Det är viktigt att demensvården i stadsdelen ges en prioritet och har en hög kvalitet på det sätt som motionären beskriver.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande; det görs stora satsningar på dementa för närvarande. Möjlighet till utredning har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Det krävs demensutredning för att få tillgång till demensboende. Effekten av rehabiliteringsåtgärder är mera begränsade p g a  sjukdomens art, nämligen att hjärnfunktionen förloras permanent till vissa delar och i olika grad. Sjukdomen medför svårighet med kommunikation, förståelse, kontroll över fysiska funktioner och rörelser samt känslomässiga och sociala förändringar.

§286 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) angående ”anslagna medel för att ge äldre möjlighet till en rik fritid och utevistelse”

2005-485-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-05 med
förslag till svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier
m fl (m) angående ”anslagna medel för att ge äldre möjlighet till en rik fritid och utevistelse.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) enligt följande; det är upprörande att det tydliga löfte som den rödgröna majoriteten givit medborgarna om en tydlig satsning på möjlighet till rik fritid och utevistelse runnit ut i sanden på det vis stadsdelsförvaltningen beskriver.

Att den utfästa kvalitetshöjningen inte kan specificeras vare sig det gäller exakta medel eller insatser visar på en skrämmande brist på styrning och ledarskap.

Det är glädjande at se att det anställts en särskild sjukgymnast på Gärdets äldreboende på Bromma.

I övrigt förefaller det inte som om den från majoriteten riktade satsningen inneburit någon nivåhöjning, då det fortfarande krävs samma nivå på biståndsbeslut nu som tidigare, på samma grunder.

Att enbart låta de extra resurserna ingå i ordinarie pott som verksamhetstillskott kan inte vara i enlighet med det löfte som den rödgröna majoriteten utfäst till medborgarna.

§287 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Stockholms stads brottsförebyggande program”

2005-860-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-03 med
förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Stockholms stads brottsförebyggande program”

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det föreslagna programmet är mycket ambitiöst. Vi har förståelse för att ett program av detta slag måste få en ordentlig grund, och därmed ta en viss tid att bygga upp. Men vi anser att det borde klarare framgå att man måste utgå från och använda det man har redan nu och bygga på organisationen successivt. Bland de lokala nätverk och organ som finns vill vi också uppmärksamma ungdomsrådet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och förutsätter givetvis att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling.

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder.

Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås.

Den svenska forskningen lider också av en tydlig slagsida eftersom man i stort sett alltid utgår från hypotesen att brottslighet helt kan förklaras av s.k. sociala orsaker. Internationellt har man haft andra utgångspunkter och modeller som lägger större vikt på faktorer och åtgärder som påverkar på individnivå, snarare än hela samhället. 

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretition. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Det brottsförebyggande rådet bör utformas med en tydligare ledarfunktion och med operativt syfte. Det bör bestå av ett fåtal personer med tydlig beslutförhet. Ett centralt brottsförebyggande råd kan fungera som ett verktyg att bli både kraftfullt och exekutivt och införa en 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga in-satser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten. Dessutom har vi länge krävt att staden inleder och intensifierar arbetet med belysning.

Sambandet mellan brott och straff måste därutöver tydliggöras. Inte minst är detta viktigt när det rör sig om unga brottslingar. Polis och socialtjänst måste omedelbart kontakta den unga brottslingen och åtgärder snabbt vidtas. Det är genom att tydliggöra sambandet mellan brott och straff som en avskräckande effekt uppnås vilket flertalet internationella exempel visar på.

Förvaltningens tjänsteutlåtande är försiktigt hållet utifrån osäkerheten på om det finns tillräckliga ekonomiska resurser för ett genomförande.

Detta speglar på ett sorgligt sätt den socialistiska majoritetens bristande vilja och förmåga att sätta av tillräckliga resurser för att göra vad som behövs för att förebygga brottslighet.

§288 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Konsulatet, THS:s Fysiksektion

2005-936-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-03 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Konsulatet, THS:s Fysiksektion.

Fysiksektionen, Fack vid THS, Teknikringen 8 J, 100 44 Stockholm har inkommit med ansökan om alkoholservering för slutna sällskap till klockan 03.00 på restaurang Konsulatet vid THS:s Fysiksektion.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden kan inte lämna något yttrande då förvaltningen inte har lyckats komma i kontakt med den sökande.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande  till
tillståndsenheten.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s),

Ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; vi anser inte att man ska få tillstånd om man inte har tillräcklig administrativ förmåga att svara på myndigheternas begäran om upplysningar i ett tillståndsärende.

§289 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket

2005-929-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-03 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Köket, Sturegatan 4 enligt följande:

 1. Sturecompagniet Aktiebolag, Sturegatan 4, 114 83 Stockholm, bör utifrån en social bedömning inte beviljas tillstånd att inne på restaurang Sturecompagniet/Köket till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 05.00.

 2. Restaurang Sturecompagniet/Köket bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne i restauranglokalen få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 03.00.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut enligt följande och yrkade bifall till detta:

 1. Sturecompagniet Aktiebolag, Sturegatan 4, bör beviljas tillstånd att inne på restaurangen servera starköl, vin och spritdrycker till kl. 05.00.

 2. Nämnden uppmanar socialtjänstnämnden att generellt pröva om
  servering till kl. 05.00 ska få gälla i fortsättningen.

Till punkt 1 i ordföranden Rolf Lindells (s) m fl förslag anslöt sig vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp).

Ledamoten  Aila Erkkilä (v) yrkade att nämnden avslår punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jan Ulander (kd) yrkade bifall till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde först proposition på punkt 1 i eget (s) m fl förslag  mot avslag och fann att punkt 1 i eget (s) m fl förslag bifallits.

Därefter ställde ordföranden proposition på punkt 2 i eget (s) m fl förslag mot avslag och fann att punkt 2 i eget (s) m fl förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.

Följande voteringsordning fastställdes; den som stöder punkt 2 i ordförande Rolf Lindells (s) m fl förslag att uppmana socialtjänstnämnden att generellt pröva om servering till kl 05.00 ska få gälla i fortsättningen röstar ja; den som yrkar avslag till punkt 2 röstar nej.

Ja-röster avgavs av; Rolf Lindell (s), Per Aldeborg (s), Magnus Lingen (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s), Ann-Sofi Matthiesen (mp) och Jan Ulander (kd).

Nej-röster avgavs av; Helena Bonnier (m), Peter Lundén-Welden (m), Johanna Westin (m), Claes Fleming (fp), Tomas Rittsel (fp) och Aila Erkkilä (v).

Nämnden hade således beslutat med sju röster mot sex att bifalla punkt 2 i ordföranden Rolf Lindells (s) m fl förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Sturecompagniet Aktiebolag, Sturegatan 4, 114 83 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne på restaurang
  Sturecompagniet/Köket till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 05.00.

 2. Nämnden uppmanar socialtjänstnämnden att generellt pröva om
  servering till kl. 05.00 ska få gälla i fortsättningen.

Reservation. Ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Jan Ulander (kd) Reserverade sig mot punkt 1 i nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten  Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot punkt 2 i nämndens beslut enligt följande; av tjänsteutlåtandet framgår mycket klart att Sturekompaniet/Köket under den årslånga prövotiden med servering till klockan 05.00 inte fått några anmärkningar. Tjänsteutlåtandet

Redogör utförligt för de åtgärder som vidtagits i syfte att följa de förordningar som följer med beviljat tillstånd. Det är viktigt att verksamheten noggrant följs även fortsättningsvis och att utvärdering återigen sker efter ett år. Då inga anmärkningar inkommit under prövotiden synes det märkligt att inte ånyo bevilja ansökt tillstånd.


Reservation.
Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot punkt 2 i nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; polis och sociala myndigheter blir allt mer negativt inställda till de sena krogtiderna. De för uppenbarligen med sig en mängd brott och mycket socialt elände till följd av en omfattande och, som många befarar, tilltagande supkultur som också går allt längre ned i åldrarna. Det finns därför anledning att göra en djupanalys av det spritrelaterade problem som tenderar att förvärras för att sedan ta ställning till om 5-krogarna ska vara kvar, eller om tidsgränsen generellt bör tidigareläggas.

Ett vanligt argument mot detta är att risken då ökar för s.k. svartklubbar. Men det finns erfarenheter från tidigare skeden då dessa har kunnat hållas i schakt genom återkommande lokalinspektioner, brandsyn etc.

När det gäller den nu aktuella ansökan har vi tillstyrkt denna då ägaren till restaurangen hör till dem som bedriver verksamheten seriöst och i god kontakt med polis och andra myndigheter. Det finns därför inte skäl att avstyrka hans ansökan, utan den prövning som vi förordar när det gäller spritservering fram till kl.05.00 bör göras på en principiell och generell basis.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt  följande; det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmänheten följer de s k normaltiderna d v s kl 01.00 på inneservering.

§290 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Spy Bar

2005-930-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-04 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Spy Bar, Birger Jarlsgatan 20 enligt följande;

 1. Stureplans Nattklubb AB, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, bör utifrån en social bedömning inte beviljas tillstånd att inne på restaurang Spy Bar till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 05.00.


 2. Stureplans Nattklubb AB, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne på restaurang Spy Bar till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 03.00.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut enligt följande och yrkade bifall till detta:

 1. Stureplans Nattklubb AB, Birger Jarlsgatan 20, bör beviljas tillstånd att inne på restaurang Spy Bar servera starköl, vin och sprit drycker till kl. 05.00.

 2. Nämnden uppmanar socialtjänstnämnden att generellt pröva om servering till kl. 05.00 ska få gälla i fortsättningen.

Till punkt 1 i ordföranden Rolf Lindells (s) m fl förslag anslöt sig vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp).

Ledamoten Aila Erkkilä (v) yrkade att nämnden avslår punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jan Ulander (kd) yrkade bifall till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde först proposition på punkt 1 i eget (s) m fl förslag mot avslag och fann att punkt 1 i eget (s) m fl förslag bifallits.

Därefter ställde ordföranden proposition på punkt 2 i eget (s) m fl förslag mot avslag och fann att punkt 2 i eget (s) m fl förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.

Följande voteringsordning fastställdes; den som stöder punkt 2 i ordförande Rolf Lindells (s) m fl förslag att uppmana socialtjänstnämnden att generellt pröva om servering till kl 05.00 ska få gälla i fortsättningen röstar ja; den som yrkar avslag till punkt 2 röstar nej.

Ja-röster avgavs av; Rolf Lindell (s), Per Aldeborg (s), Magnus Lingen (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s), Ann-Sofi Matthiesen (mp) och Jan Ulander (kd).

Nej-röster avgavs av; Helena Bonnier (m), Peter Lundén-Welden (m), Johanna Westin (m), Claes Fleming (fp), Tomas Rittsel (fp) och Aila Erkkilä (v).

Nämnden hade således beslutat med sju röster mot sex att bifalla punkt 2 i ordföranden Rolf Lindells (s) m fl förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stureplans Nattklubb AB, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne på restaurang Spy Bar till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 05.00.

2. Nämnden uppmanar socialtjänstnämnden att generellt pröva om servering till kl. 05.00 ska få gälla i fortsättningen.

Reservation. Ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot punkt 1 i nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och leda-moten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot punkt 2 i nämndens beslut enligt följande; av tjänsteutlåtandet framgår mycket klart att Restaurang Sky Bar under den årslånga prövotiden med servering till klockan 05.00 inte fått några anmärkningar. Tjänsteutlåtandet redogör utförligt för de åtgärder som vidtagits i syfte att följa de förordningar som följer med beviljat tillstånd. Det är viktigt att verksamheten noggrant följs även fortsättningsvis och att utvärdering återigen sker efter ett år. Då inga anmärkningar inkommit under prövotiden synes det märkligt att inte ånyo bevilja ansökt tillstånd.


Reservation.
Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot punkt 2 i nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; polis och sociala myndigheter blir allt mer negativt inställda till de sena krogtiderna. De för uppenbarligen med sig en mängd brott och mycket socialt elände till följd av en omfattande och, som många befarar, tilltagande supkultur som också går allt längre ned i åldrarna. Det finns därför anledning att göra en djupanalys av det spritrelaterade problem som tenderar att förvärras för att sedan ta ställning till om 5-krogarna ska vara kvar, eller om tidsgränsen generellt bör tidigareläggas.

Ett vanligt argument mot detta är att risken då ökar för s.k. svart-klubbar. Men det finns erfarenheter från tidigare skeden då dessa har kunnat hållas i schakt genom återkommande lokalinspektioner, brandsyn etc.

När det gäller den nu aktuella ansökan har vi tillstyrkt denna då ägaren till restaurangen hör till dem som bedriver verksamheten seriöst och i god kontakt med polis och andra myndigheter. Det finns därför inte skäl att avstyrka hans ansökan, utan den prövning som vi förordar när det gäller spritservering fram till kl.05.00 bör göras på en principiell och generell basis.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande; det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmänheten följer de s k normaltiderna d v s kl 01.00 på inneservering.

§291 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Laroy – The Lab

2005-931-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-04 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Laroy – The Lab, Birger Jarlsgatan 20 enligt följande;

 1. Laroy Restaurang Aktiebolag, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, bör utifrån en social bedömning inte beviljas tillstånd att inne på restaurang Laroy – The Lab till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 05.00.

 2. Laroy Restaurang Aktiebolag, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne på restaurang Laroy – The Lab till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 03.00.Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut enligt följande och yrkade bifall till detta:.

 1. Laroy Restaurang Aktiebolag, Birger Jarlsgatan 20, bör beviljas tillstånd att inne på restaurang Laroy – The Lab servera starköl, vin och spritdrycker till kl. 05.00.

 2. Nämnden uppmanar socialtjänstnämnden att generellt pröva om servering till kl. 05.00 ska få gälla i fortsättningen.

Till punkt 1 i ordföranden Rolf Lindells (s) m fl förslag anslöt sig vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp).

Ledamoten  Aila Erkkilä (v) yrkade att nämnden avslår punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jan Ulander (kd) yrkade bifall till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde först proposition på punkt 1 i eget (s) m fl förslag  mot avslag och fann att punkt 1 i eget (s) m fl förslag bifallits.

Därefter ställde ordföranden proposition på punkt 2 i eget (s) m fl förslag mot avslag och fann att punkt 2 i eget (s) m fl förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.

Följande voteringsordning fastställdes; den som stöder punkt 2 i ordförande Rolf Lindells (s) m fl förslag att uppmana socialtjänstnämnden att generellt pröva om servering till kl 05.00 ska få gälla i fortsättningen röstar ja; den som yrkar avslag till punkt 2 röstar nej.

Ja-röster avgavs av; Rolf Lindell (s), Per Aldeborg (s), Magnus Lingen (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s), Ann-Sofi Matthiesen (mp) och Jan Ulander (kd).

Nej-röster avgavs av; Helena Bonnier (m), Peter Lundén-Welden (m), Johanna Westin (m), Claes Fleming (fp), Tomas Rittsel (fp) och Aila Erkkilä (v).

Nämnden hade således beslutat med sju röster mot sex att bifalla punkt 2 i ordföranden Rolf Lindells (s) m fl förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Laroy Restaurang Aktiebolag, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne på restaurang Laroy – The Lab till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 05.00.

 2. Nämnden uppmanar socialtjänstnämnden att generellt pröva om servering till kl. 05.00 ska få gälla i fortsättningen.


Reservation. Ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot punkt 1 i nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och leda-moten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot punkt 2 i nämndens beslut enligt följande; av tjänsteutlåtandet framgår mycket klart att Restaurang Sky Bar under den årslånga prövotiden med servering till klockan 05.00 inte fått några anmärkningar. Tjänsteutlåtandet redogör utförligt för de åtgärder som vidtagits i syfte att följa de förordningar som följer med beviljat tillstånd. Det är viktigt att verksamheten noggrant följs även fortsättningsvis och att utvärdering återigen sker efter ett år. Då inga anmärkningar inkommit under prövotiden synes det märkligt att inte ånyo bevilja ansökt tillstånd.


Reservation.
Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot punkt 2 i nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; polis och sociala myndigheter blir allt mer negativt inställda till de sena krogtiderna. De för uppenbarligen med sig en mängd brott och mycket socialt elände till följd av en omfattande och, som många befarar, tilltagande supkultur som också går allt längre ned i åldrarna. Det finns därför anledning att göra en djupanalys av det spritrelaterade problem som tenderar att förvärras för att sedan ta ställning till om 5-krogarna ska vara kvar, eller om tidsgränsen generellt bör tidigareläggas.

Ett vanligt argument mot detta är att risken då ökar för s.k. svartklubbar. Men det finns erfarenheter från tidigare skeden då dessa har kunnat hållas i schakt genom återkommande lokalinspektioner, brandsyn etc.

När det gäller den nu aktuella ansökan har vi tillstyrkt denna då ägaren till restaurangen hör till dem som bedriver verksamheten seriöst och i god kontakt med polis och andra myndigheter. Det finns därför inte skäl att avstyrka hans ansökan, utan den prövning som vi förordar när det gäller spritservering fram till kl.05.00 bör göras på en principiell och generell basis.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande; det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmänheten följer de s k normaltiderna d v s kl 01.00 på inneservering.

§292 Yttrande till stadsbyggnadskontoret angående förslag till ändring av detaljplan för kv Stettin 4 i stadsdelen Ladugårdsgärdet

2005-918-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-10 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret angående förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Stettin 4 i stadsdelen Ladugårdsgärdet.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att  bifalla fastighetsägaren John Mattsson Fastighets AB. ansökan om ny detaljplan samt

att  därutöver anföra

Vi har i förvaltningens beredning av ärendet inte kunnat finna några starkt vägande skäl att avslå den ansökta detaljplanen. Vi ser positivt på olika upplåtelseformer och anser att just detta område mycket väl kan inrymma även hotellverksamhet. Viktigt är dock att ingen verksamhet får dominera så att det leder till försvårande förutsättningar att bygga bostäder. Antal parkeringsplatser får ej understiga 1,0 per boendeenhet. Det är även viktigt att parkeringsplatserna för besökare till Sportfältet inte tas i anspråk för annan parkering.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; vi anser att det är en mycket bra utveckling med att bygga bostäder som vätter mot Sportfältet på denna del av Sandhamnsgatan. Om det av olika skäl skulle bli svårt att förverkliga intentionerna med bostadsbebyggelse inom Värtans hamnområde bör ett naturligt alternativ vara att växla om från kontor till bostäder utmed denna sträcka av Sandhamnsgatan.

§293 Yttrande till trafikkontoret om förslag till upprustning av Karlaplan

2005-990-340

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-05 med förslag till yttrande till trafikkontoret om förslag till upprustning av Karlaplan.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes

Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens utlåtande som svar på trafikkontorets förslag till upprustning av Karlaplan.

 2. Därutöver anför nämnden att ett samlat grepp över Karlaplan
  medför att det blir naturligt att studera planens anknytning till
  alléerna utmed främst Karlavägen och Narvavägen. Karlaplan är inte bara en plats för medelålders och äldre, utan i högsta grad även barnens plats. Det är därför viktigt att trafikföring och övergångar görs så säkra som möjligt. Det finns mot denna bakgrund anledning att sänka hastigheten runt planen till 30 km/tim, i synnerhet som genomfart i princip är förbjuden för annan trafik än kollektiv-trafiken, inklusive taxi. På lämplig plats, eventuellt vid Narva-vägens anknytning till Karlaplan, kan det vara lämpligt att under-söka förutsättningarna för en staty av allésystemets fader
  Lindhagen.

 3. När det gäller taxistationen bör alternativet med en smalare
  angöring i nuvarande läge prövas.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att i huvudsak godkänna förvaltningens utlåtande samt att därutöver anföra

Vi anser att den förslagna upprustningen av Karlaplan självfallet skall följa den tidigare tidsplanen och inte senareläggas som nu förslås. Det är frustrerande att den styrande majoriteten inte kan verkställa tidigare fattade beslut vilket ännu en gång visar på svagt ledarskap.

Förslaget att taxistationen skall placeras mellan Värtavägen och Lützengatan är direkt olämpligt och vi föreslår därför att den förläggs enligt det alternativ förvaltningen skildrar. Vi anser även att hela skyltfloran skall ses över och bli adekvat och lättfattlig, i synnerhet för cyklister. En målad cykelbana utmed vänsterkant på Karlaplan borde prövas i syfte att ej få cyklister på gångvägarna inom cirkeln.

Vidare anser vi att hänsyn måste tagas till de spontanvägar – ej smitvägar – som utvecklats.

§294 Yttrande till trafikkontoret om tillgänglighetsåtgärder inför trafikkontorets planering av verksamhetsplan 2006 och framåt

2005-885-340

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-04 med förslag till yttrande till trafikkontoret om tillgänglighetsåtgärder inför trafikkontorets planering av verksamhetsplan 2006 samt flerårsplan.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§295 Yttrande till stadsbyggnadskontoret angående förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden

2005-354-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-06 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret angående förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, västra delen av gasverksområdet, Hjorthagen.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (s) m fl förslag och fann att eget (s) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Nämnden anför härutöver att den delar det lokala pensionärsrådets uppfattning att det även bör planeras för särskilda äldreboenden i detta område. Mot bakgrund av vad det lokala handikapprådet anfört anser nämnden vidare att särskilda studier behöver genomföras i syfte att knyta ihop det nya Hjorthagen med den gamla delen. Det betyder att man måste hitta sätt att enkelt röra sig mellan de olika nivåer som finns i området. Det får inte bli så att dessa delar separeras från varandra, tvärtom måste allt göras för att de ska integreras.

3. Nämnden vill också framhålla att nya bostäder kan byggas även i den gamla delen. Staden bör driva på förhandlingarna med Fortum för att snarast kunna bebygga kv. Elektriciteten.

4. Den stora plåtgasklockan bör rivas och ersättas med ett högt hus som i formen kan påminna om gångna tiders verksamhet och Hjorthagens stora betydelse för hela stadens energi- och värmeförsörjning. Det skulle samtidigt kunna bli ett betydligt vackrare landmärke för Hjorthagen än de nuvarande höga skorstenarna. Tillkomsten av ett sådant bostadshus skulle göra det möjligt att låta andra, mindre lämpligt placerade hus, utgå. Det kan t.ex. gälla några av de sex punkthusen som förvaltningen uppmärksammar, men också hus som inskränker de viktiga spridningskorridorerna.

5. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska de erfarenheter av miljöarbete m.m. som har vunnits i Hammarby Sjöstad utnyttjas också i detta stadsutvecklingsområde. Det finns här en chans att använda sådana erfarenheter när det gäller framtida trafikförsörjning. Området bör därför redan från början målmedvetet planeras för en långsiktigt hållbar trafikförsörjning. Det betyder att man redan från början borde etablera spårbundna förbindelser med kopplingar till övriga delar på Östermalm/Gärdet samt också till Albano, Frescati och Norra Stationsområdet. Kopplingen till Värtabanan blir här betydelsefull. Även ett system för sjöpendling inom staden och närbelägna kommuner utmed sjövägarna kan bli av stort intresse.

6. En gång- och cykelbro i kombination med ekodukt bör byggas över Lidingövägen.

Reservation. Mot nämndens beslut reserverade sig vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; området kan komma att bli ett av de mest attraktiva i staden framöver. Det är därför viktigt att en så stor andel av bostäderna som möjligt blir upplåtna med hyresrätt på en nivå som vanliga inkomsttagare kan klara av. Det är också viktigt att fronten mot Nationalstadsparken tvärs över Husarviken görs så attraktiv som möjligt. Vi menar att en snygg stadsfront kan ge ett lika spännande och dynamiskt samspel med ett parklandskap som med en sjö- eller havsstrand.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; nuvarande Hjorthagen är en stadsdel med stark identitet och sammanhållning. Förslaget till detaljplan koncentrerar sig i allt för hög grad på den nya Norra Djurgårdsstaden och tar inte tillräcklig hänsyn till hur detta på ett negativt sätt kan påverka nuvarande Hjorthagen och i värsta fall innebära att nuvarande Hjorthagen hamnar i bakvatten.

Ett oavvisligt krav är att goda förbindelser och god tillgänglighet i form av gång- och cykelstråk är etablerade mellan nuvarande Hjort-hagen och den första utbyggnadsetappen senast i samband med de första inflyttningarna och inte ”på sikt”. Eventuellt bör den topo-grafiska barriären (Hjorthagsberget) överbryggas med hjälp av trappor och en hiss. 

De planer som finns för kollektivtrafiken bör utvecklas, så att de inte endast innebär en ringlinje runt nuvarande Hjorthagen, utan också medger korstrafik till och från nuvarande Hjorthagen och Hjorthagens två T-baneuppgångar till de nya planområdena i den första utbyggnadsetappen.

Parkeringstalet skall i området ej understiga 1,0.

Till skillnad från den koncentration på att skapa en ny stadsdel som detaljplanen ger uttryck för anser vi att det är viktigt att se Norra Djurgårdsstaden som en integrerad del av Hjorthagen. Därmed kan vi undvika en potentiell segregering. Vi vill i stället att detaljplanen ska ge möjlighet till en spännande och integrerad stadsdel.

Beträffande husens utformning bör prövas att utmed Husarvikens strand sänka de närmaste våningsplanen för att åstadkomma en trappstegseffekt som bättre utnyttjar de positiva naturtillgångarna.

Det är av vikt att vid fortsatt utbyggnad av området noga följa befolkningsutvecklingen för att kunna möta det ev. behov av äldreboende i olika former som kan anses erforderligt. Likaså bör ev. behov av Vårdcentral utredas vid den fortsatta utbyggnaden.

§296 Rapport om uppföljning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS

2003-819-125

Anmäldes stadsdelsförvaltningen rapport 2005-09-19 med uppföljning av ramavtal ”Vissa boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt daglig verksamhet enligt LSS.”

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§297 Redovisning av enkät till föräldrar och personal på kommunala fritidshem inom Östermalm

2005-968-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2005-10-04 med redovisning av enkät till föräldrar och personal på kommunala fritidshem inom Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.


Särskilt uttalande
avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; redovisningen av enkäten till föräldrar och personal på kommunala fritidshem inom Östermalm visar att fritidshemmen i vår stadsdel håller en mycket god kvalitet. Både personal och föräldrar är mycket nöjda och samstämmiga i stora delar av undersökningen. Det finns därmed all anledning att vara stolt över verksamheten, och den politiska satsningen på barn och unga under mandatperioden är ett grepp som håller. Vissa delar kräver en förbättring. Det gäller t.ex. att utveckla jämställdhetsarbetet och att därmed bryta invanda könsrollsmönster.

Jämförelsen med staden totalt och kommunala fritidshem i staden visar att föräldrarna är mer nöjda på Östermalm än i staden totalt. En målsättning är givetvis att alla fritidshem ska utvecklas och hålla en god kvalitet.

Vidare visar enkäten att föräldrar till barn i enskilt drivna fritidshem i hela staden (ej enbart Östermalm) är mer nöjda än Östermalmsföräldrarna vid de kommunala fritidshemmen. Det kan då vara svårigheter med att göra en jämförelse eftersom Östermalms enskilda fritidshem inte särredovisas. Det är inte heller möjligt att jämföra vad personal på kommunala fritidshem och personal vid enskilt drivna fritishem anser om verksamheten. Ett mål måste givetvis vara att alla stadens fritidshem, oavsett driftsform, håller en hög kvalitet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; det är roligt att läsa de positiva gensvar som de kommunalt drivna fritidshemmen i stadsdelen får när det gäller upplevd trygghet och att barnen har roligt. Däremot är det viktigt att de kommunala fritidshemmen lär sig av sina fristående kollegor.

Av 30 olika frågeområden var det 27 stycken där fler föräldrar till barn i fristående fritidshem gav det högsta betyget. I bara 2 av 30 svar var andelen föräldrar som gav högsta betyg högre i de kommunalt drivna fritidshemmen än bland föräldrar till barn i fristående fritidshem.

På en enda punkt var andelen föräldrar som gav högsta betyg lika oavsett om driften var kommunal eller fristående.

Detta bör mana till eftertanke och leda till att de kommunala enheterna drar nytta och lärdom av sina fristående kollegors uppskattade arbete.

§298 Redovisning av förskoleundersökning

2005-992-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-11 med redovisning av förskoleundersökningen ”Så tycker föräldrarna om förskolan i Östermalms stadsdelsområde 2005”. Resultat av en brukarundersökning inom förskoleverksamheten genomförd av Utrednings- och statistikkontoret (USK) våren 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; förskoleundersökningen på Östermalm visar att helhetsomdömena om förskoleverksamheten totalt i stadsdelen är mycket positiva. Det är därför mycket glädjande att konstatera att majoritetens satsning på barn och unga ger resultat. 89 % av föräldrarna uppger att de är nöjda med förskoleverksamheterna och en stor majoritet uppger att deras barn trivs i skolan.  Det är också mycket glädjande att föräldrarnas förtroende för förskolepersonalen ligger så högt. Lågt betyg ger emellertid jämställdhetsarbetet, vilket innebär att arbetsmetoder inom området behöver utvecklas.

Ett av majoritetens prioriterade områden under mandatperioden är att minska barngrupperna med två barn per barngrupp. Denna minskning är redan nu i genomsnitt 2,3 barn. Trots minskningen anser knappt hälften av föräldrarna att personaltätheten är tillfredsställande. Förvaltningen belyser i redovisningen på ett bra sätt förutsättningarna för storleken på barngrupperna och arbetet går nu vidare med att ytterligare minska antalet barn på de större avdelningarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; det är roligt att läsa om det positiva gensvar som stadsdelens kommunalt drivna förskoleverksamhet får när det gäller barnens trivsel i förskolan.

Det är anmärkningsvärt att de fristående förskolorna på så många områden har mer nöjda föräldrar än de kommunalt drivna.

Det är angeläget att de goda idéer och prioriteringar som de fristående förskolorna har kommer till nytta i utvecklingsarbetet som görs i de kommunala enheterna.

§300 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2005-10-11 och 2005-10-17 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§301 Yttrande till socialstyrelsen angående Körsbärsgårdens äldreboende

2005-789-534

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-11 med förslag till yttrande till socialstyrelsen (SoS Dnr 44-6193-05) med anledning av en anmälan rörande missförhållanden på Körbärsgårdens äldreboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till socialstyrelsen.

§302 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende

2005-296-022

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län dom 2005-09-23 (Mål nr 4025-05) i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut att godkänna verksamhetsplaner för 2005 avseende programområdena Socialtjänst och Äldreomsorg; nu fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§304 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2005-10-20 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Helena Bonnier (m) anmäls till en konferens i Jönköping om ”äldre personer med psykisk sjukdom” den 22-23 november 2005. (kurs nr 1 från kursförteckningen 2005-09-22).

 2. Ann-Sofi Matthiesen (mp) och Birgit Marklund Beijer (s) anmäls till en konferens anordnad av Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning med temat ”ungdomsinflytande lokalt i vardagen” den 22 november 2005 (utdelad vid dagens sammanträde).

§305 Information från stadsdelsdirektören

VP-seminarier

Stadsdelsdirektör Carina Lundberg Uudelepp delade ut program till de sedan tidigare inplanerade seminarierna kring verksamhetsplan och budget 2006 som äger rum den 25 oktober och 1 november 2005 kl 18.00-ca 20.00.

Det första seminariet inriktar sig på programområdena Äldreomsorg och Kultur och Miljö. Det andra seminariet koncentrerar sig på programområdena Barn och Ungdom och Socialtjänst.

§306 Övriga frågor

Särskild översyn

Ordföranden Rolf Lindell (s) anmälde att nämndens majoritetsgrupp planerar, med hänvisning till det särskilda uttalandet till tertialrapport 2 - 2005, att bilda en grupp med representanter från olika partier för genomgång av verksamheten vid enheten för funktionshindrade med anledning av enhetens svåra ekonomiska villkor. Ordföranden återkommer med förslag till utformning av arbetsgruppen.

Belysningen på Karlavägen

Anders Lindgren, programchef för Kultur och Miljö, besvarade återkommande fråga från ledamoten Peter Lundén-Welden (m) om belysningen på Karlavägen som fortfarande är dålig i förhållande till närliggande gator. Enligt trafikkontoret är det ingen skillnad på belysningens styrka, men att den kan upplevas så.

§307 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-13 angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XX dotter NN, eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

Anvisning hur man överklagar

§308 Yttrande över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-22 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -05) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt och anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§309 Anmälan av protokoll och information i enskilt ärende

Anmäldes protokoll 2005-10-13 från sociala delegationen och protokoll 2005-09-22 från LVU/LVM-utskottet.

Anna-Lena Christensson, programchef för Socialtjänsten och Solveig Bellander, programchef för Barn och Ungdom, lämnade ytterligare information om förvaltningens handläggning av ett enskilt ärende med hänvisning till beslut i sociala delegationen 2005-10-13 § 185.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§310 Skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”sjukfrånvaron bland de anställda i förvaltningen”

2005-1058-009

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) överlämnade en skrivelse om ”sjukfrånvaron bland de anställda i förvaltningen.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§311 Skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”skolplikt”

2005-1056-009

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) överlämnade en skrivelse om ”skolplikt.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§312 Skrivelse från ledamoten Claes Fleming m fl (fp) om ”förnyad översyn av gatubelysningen på Valhallavägen”

2005-1057-009

Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) överlämnade en skrivelse om ”förnyad översyn av gatubelysningen på Valhallavägen.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.