Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-10-25

Sammanträde 2007-10-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med Thomas Stoll från stadsbyggnadskontoret o Läs mer...ch Staffan Lorentz från exploateringskontoret som ger en lägesrapport rörande stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värtan-Frihamnen-Loudden.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU. Dnr 2007-795-013.

3 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad. Dnr 2007- 599-125.

Remissärenden

4 Remiss från kommunstyrelsen om Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet. Dnr 2007-778-407.

5 Remiss från kommunstyrelsen om ersättningsmodell för vård- och omsorgs-boenden i ett valfrihetssystem. Dnr 2007-800-537.

6 Remiss från kommunstyrelsen av motion av Roger Mogert (s) m fl om stadens personalpolitik. Dnr 2007-755-007.

7 Remiss från kommunstyrelsen om förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad. Dnr 2007-808-007.

8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum (f.d. Djurgårdsbrons Sjöcafé). Dnr 2007-749-311.

9 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Hotel Stureplan, Birger Jarlsgatan 24-26. Dnr 2007-780-621.

10 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Chocolatte unä Prime Wine Bar, Östermalmstorg 5, nb. Dnr 2007-804-621.

11 Yttrande till länsrätten angående träfflokalen Lotsen; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2007-754-022.

12 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”maten på äldreboendet Dianagården.” Dnr 2007-190-009.

13 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om att ”hedra Albert Lindhagen med en byst”. Dnr 2007-731-009.

14 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl med tre frågor om förskolornas hälsa och miljö. Dnr 2007-725-009.

15 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ”flaskvatten”.

Anmälningsärenden

16 Månadsrapport september 2007. Dnr 2007-266-103.

17 Anmälan av Länsrättens i Stockholms län domar (2 st) i överklagade ärenden avseende Östermalms stadsdelsnämnd beslut; nu laglighetsprövningar enligt kommunallagen.

Dnr 2007-133-101, 2007-312-101.

18 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om stimulansbidrag – förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2007. Dnr 2007-598-531.

19 Anmälan för kännedom Länsstyrelsens i Stockholms län beslut med begäran om nytt yttrande från Röda Korsets sjukhus. Dnr 2007-521-506.

20 Anmälan av stadsrevisionens granskning av fyra (Östermalm, Skarpnäck, Bromma och Hässelby-Vällingby) stadsdelsnämnders uppföljning av egenregi respektive upphandlad verksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Dnr 2007-779-124.

21 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut avseende tillsyn av S:t Peters-hemmet, Valhallavägen 100. Dnr 2007-758-506.

22 Anmälan av förskolan Tingelings redovisning av hur kraven från Arbetsmiljöverkets inspektion kommer att uppfyllas. Dnr 2007-695-226.

23 Protokoll 2007-10-15 från pensionärsrådet på Östermalm.

24 Promemoria 2007-10-25 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

25 Promemoria 2007-10-25 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

26 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

28 Svar på remiss från kommunstyrelsen om valfrihetssystem inom äldreomsorgen – centralupphandling av vård och omsorgsboenden. Dnr 2007-774-537.

29 Anmälan av Justitieombudsmannens (JO) beslut angående inkommen anmälan om anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. Dnr 2006-379-022.

30 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2007-24-013.

31 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

32 Anmälan av protokoll 2007-10-10 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 31 oktober 2007
Helena Bonnier (m) Rolf Lindell (s)

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Susanna Alm (kd)
Berit Bornecrantz Dias (v)
Gunilla Gustafsson (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Johan Lundberg (s)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Berit Nyberg (s)
Johanna Sjö (m)
Johan Sjölin (m)
Marion Sundqvist (mp)

Ersättare
Kitty Ericsson (m)
Jörgen Eriksson (fp)
Erik Hafström (m)
Pia Helleday (m)
Magnus Lingen (s)
Thomas Linn (m)
Lina Nilsson (s)

Förhinder hade anmälts av ersättarna Per Aldeborg (s), Ulla-Liza Blom (s), Joar Horn (m) Leif Krafft (s), Henrik Perani (mp) och Marie Schött (m).

Föredragande
Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Personalföreträdare
Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal

Sekreterare
Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Marianne Snell, Inger Outzen, Mats Claesson, Anders Lindgren, Jacky Cohen.

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 31 oktober 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 20 september
2007 justerades den 27 september 2007.

§2 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

2007-795-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-02 med förslag att ge delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU) till socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Delegation ges till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st LVM inom nämndens eget ansvarsområde.

 2. Förordnande ges till nedan nämnda personer vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Maja-Stina Ahlsén, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

§3 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009

2007-599-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-04 med förslag att överföra ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden uppdrar till stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdelsför-valtning att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet

2007-778-407

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-27 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att besvara remissen enligt följande

Vi ser positivt på en möjlighet till ett förenklat ansökningsförfarande kring plats i förskola och skolbarnsomsorg. En utveckling mot ett mer transparent och lätthanterligt system är bra, men det får inte ske på ett sådant sätt att vissa missgynnas av ett nytt system. Det är också positivt att så många fristående förskolor som möjligt deltar i stadens kösystem. De enskilt bedrivna för-skolorna som väljer att ansluta sig till kösystemet ska också ha skyldighet att följa turordningen vid intagningsbesluten, ta på sig ansvar för barnomsorgs-garantin. Följer de inte dessa regler ska de kunna uteslutas ur systemet.

Det finns dock risker med att bygga upp ett nytt system som helt bygger på att längst kötid ska vara det avgörande huruvida man får förskoleplats eller inte. Andra särskilda förhållanden måste också kunna åberopas. Barn till personer som inte har möjlighet, på grund av praktiska eller kunskapsmässiga skäl, att ställa sina barn i kö i tidig ålder eller som växer upp på annan ort än i

Stockholm riskerar annars att helt falla ur systemet. Viss oklarhet finns också när familjer flyttar mellan olika stadsdelar. I samma stad är det naturligt att familjerna ska kunna tillgodogöra sig den tid som man redan har stått i kö för barnomsorg.

Systemet bör ses över för att klara av de oklarheter och nackdelar som här återges. När sedan beslut fattas är det viktigt att sätta in extra informations-insatser för att ingen ska hamna mellan stolarna i och med de nya turordningarna. Systemet bör även utvärderas kontinuerligt så att förändringar kan göras om man ser att vissa invånare missgynnas eller inte är delaktiga i valen.


Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; det är en fördel att man kan söka och följa ansökan om förskoleplats via Internet, men förutsättningen är att det finns tillgång på publika datorer för allmänheten i alla stadsdelar och att det finns anställda som kan assistera föräldrar som inte har datorvana.

Det saknas i förslaget en starkare närhetsprincip för förskoleplats, rätten att kunna välja en kommunal förskola inom promenadavstånd.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem

2007-800-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


  Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; ett ersättningssystem som är neutralt i förhållande till kommunalt respektive enskilt bedrivna verksamheter kan i grunden vara bra. Den ersättningsmodell som föreslås måste dock kombineras med utarbetade rutiner för uppföljning och kvalitetssäkring. Det kommer att innebära administrativt merarbete för stadsdelsförvaltningarna. Som påpekas i tjänsteutlåtandet kan också systemet föra med sig med sig viss köbildning och risk för olika tolkningar och bedömningar. Det talar för att pröva systemet i några stadsdelar innan beslut tas om ett genomförande i hela staden.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om stadens personalpolitik

2007-755-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-15 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Roger Mogert m fl (s) om stadens personalpolitik.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att bifalla motionen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande;
förvaltningen lutar sig i sitt förslag till svar helt mot ett tjänsteutlåtande från SLK och redovisar inga egna analyser. Vi saknar en närmare analys och beskrivning av förhållandena i vår stadsdel, bl. a. när det gäller deltids-tjänsterna. Hur stor är personalomsättningen, vilka personer söker tjänsterna med avseende på etnicitet etc.?

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till riktlinjer för utveckling av företags-områdena i Stockholms stad

2007-808-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stöder vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Susanna Alm (kd), Helena Bonnier (m), Gunilla Gustafsson (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Sjö (m) och Johan Sjölin (m).

Nej-röster avgavs av Berit Bornecrantz Dias (v), Rolf Lindell (s), Johan Lundberg (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s) och Marion Sundqvist (mp).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt

att härutöver framhålla att behovet av markområde för småföretag i olika reparations- och servicebranscher kan tala för att Loudden planeras för sådan användning i stället för eller, om miljöskäl så tillåter, sådana mindre företag tillsammans med bostäder.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; som bl. a. Handelskammaren brukar framhålla behöver en storstad inte bara bostäder, kontorsbyggnader, trafikanläggningar och storhandels-områden utan också områden med lokaler för småföretag för bland annat reparationsservice. Sådana områden har i stor utsträckning försvunnit i planeringen av stadens tillväxt. Loudden kan ge möjligheter till en sådan användning under miljömässigt och på andra sätt ordnade former.

§8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum

2007-749-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-09 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum (f.d. Djurgårdsbrons Sjöcafé), del av fastigheten Djurgården 1:1, S-Dp 2006-09082-54.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stöder vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Susanna Alm (kd), Helena Bonnier (m), Gunilla Gustafsson (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Sjö (m) och Johan Sjölin (m).

Nej-röster avgavs av Berit Bornecrantz Dias (v), Rolf Lindell (s), Johan Lundberg (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s) och Marion Sundqvist (mp).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden

1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att avstyrka Kungliga Djurgårdsförvaltningens m.fl. förslag i nuvarande utformning. En upprensning av området som är en viktig entré till
Nationalstadsparken är angelägen och nämnden åberopar i huvudsak stadsdelsförvaltningens förslag till yttrande. Det aktuella förslaget till detaljplan behöver dock modifieras enligt följande.

 • Den planerade hårdgjorda ytan utmed stranden bör minskas.
 • Den planerade byggnaden behöver anpassas så att den inte skär av en befintlig promenadväg.
 • Längden på den planerade bryggan behöver ses över
 • Det bör övervägas att bevara alternativt omplacera grindstugan som är en rest från och påminner om den tid då Galärvarvet var i funktion för Kungl. Flottan.
 • Det är angeläget att strandskyddet är kvar.


Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; om besökscentret fick sin plats på solsidan, på Strandvägskajen på andra sidan bron, skulle även Gärdesdelen av Nationalstadsparksområdet kunna inbegripas och vi tycker det vore bättre med en bemannad turistinformation och inte bara en IT-baserad informationsdisk.

Den befintliga platsen på södra sidan av bron skulle kunna återställas till parkmark.

§9 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Hotel Stureplan

2007-780-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-24 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Hotel Stureplan, Birger Jarlsgatan 24-26, 114 34 Stockholm (Sot dnr 01-2007-03052).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker att Hotel Stureplan, Box 55955, 102 16 Stockholm beviljas tillstånd att inomhus på Hotel Stureplan till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00 – 01.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Chocolatte unä Prime Wine Bar

2007-804-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-03 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Chocolatte unä Prime Wine Bar, Östermalmstorg 5, nb, 114 42 Stockholm (Sot dnr 01-2007-03142).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker att Threesome Enterprice AB, c/o Tiress Ekonomi AB, Sturegatan 56, 114 36 Stockholm utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus på Chocolatte unä Prime Wine Bar till allmänheten och slutna sällskap få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00 – 01.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

§11 Yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

2007-754-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-15 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Mål nr 17832-07) angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av stadsdelsnämndens beslut att under två dagar i augusti stänga träfflokalen Lotsen på grund av sjukdom hos personalen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt
yttrande till Länsrätten i Stockholms län och yrkar att överklagandet avslås.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; vi har inga synpunkter på formalia när det gäller det överklagade beslutet. Den kritik vi har framfört avser den nuvarande majoritetens politiska prioritering när det gäller bristande resurser för verksamheten vid träfflokalen Lotsen.

§12 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”maten på äldreboendet Dianagården”

2007-190-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-15 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en undersökning om vad de äldre tycker om den mat som Sodexho AB levererar till bl a Dianagården.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§13 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om att ”hedra Albert Lindhagen med en byst”

2007-731-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-15 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) om att hedra Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta på eller nära intill Karlaplan.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att förslaget att hedra Albert Lindhagen med byst, minnesplatta/skylt i anslutning till Karlaplan översänds med tillstyrkan till stadens konstråd.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; motivet för Konstkansliets och andra förvaltningars kommentar

att en alternativ placering kan vara invid Lindhagensgatan är naturligtvis

att gatan bär hans namn. Men det var ju faktiskt inte på den platsen som det stjärn- och esplanadsystem som han låg bakom förverkligades. Dock kan man om det blir fråga om en skylt tänka sig en korsreferens på båda platserna.

§14 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om hälsa och miljö på förskolorna

2007-725-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-11 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om hälsa och miljö på Östermalms förskolor.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§15 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om flaskvatten

2007-726-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-09 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) med förslag att förvaltningen som en del i miljöarbetet verkar för att minska användningen av flaskvatten i stadsdelen samt att själv föregå med gott exempel.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att förvaltningen verkar i sitt miljöarbete på lämpligt sätt för att minska användningen av buteljerat vatten, s.k. flaskvatten.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; att minska den miljöpåverkan som omfattande och långväga transporter av buteljerat vatten, när vi i verkligheten har kranvatten med hög kvalitet, är en fråga som diskuteras i såväl riksdags- och regeringssammanhang som inom olika myndigheter. Att då som förvaltningen bemöta för-slaget i närmast raljerande ton och ta upp konsumtionen av läskedrycker och alkoholhaltiga drycker visar att man inte har förstått frågans seriositet.

§16 Anmälan av månadsrapport september 2007

2007-266-103

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 september 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; ett år efter den borgerliga majoritetens makttillträde visar äldre-omsorgen fortfarande stort underskott. Det finns ingen analys av möjlig-heterna att komma i balans. I stället framgår att löneavtalet blev dyrare än budgeterat. Så kommer det att bli även för nästa år. Det visar på att resurs-behovet är underskattat och det tydliggör det orimliga i att ytterligare minska resurserna genom en onödig och symbolisk skattesänkning som bara ger den enskilde mellan 20 och 50 kronor i månaden.

Genom att återställa skattesatsen till vad den var innan den borgerliga alliansens nedskärningar påbörjades kan den rödgröna oppositionen dels få äldreomsorgen i balans dels göra ytterligare satsningar på barn och ungdom samt på sociala insatser. Det kommer att visa sig i kommande verksamhetsplanering för 2008.

§17 Anmälan av länsrättens domar

2007-133-101, 2007-312-101

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län domar i överklagade beslut (2 st) avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut 2007-02-15 att godkänna i tjänsteutlåtande redovisade verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2007 för verksamheter inom programområdet Socialtjänsten samt att 2007-04-25 fastställa förslag till budgetunderlag för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 ; nu laglighetsprövningar enligt kommunallagen (1991:900).

Länsrätten avslår överklagandena.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av länsstyrelsens beslut om stimulansbidrag

2007-598-531

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2007-09-24 (Beteckning 704-07-61745) om stimulansbidrag – förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av länsstyrelsens beslut angående Röda Korsets sjukhus

2007-521-506

Anmäldes för kännedom Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2007-09-19 (Beteckning 7010-2007-027071) med begäran om nytt yttrande från Röda korsets sjukhus med en skriftlig rutin för hur Röda korsets sjukhus försäkrar sig om att verksamheten följer tillståndet när det gäller målgruppen eller en ansökan om förändring av tillståndet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av stadsrevisionens granskning

2007-779-124

Anmäldes stadsrevisionens promemoria september 2007 (nr 5/2007) med granskningsresultatet avseende fyra stadsdelsnämnders uppföljning av egen regi respektive upphandlad verksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättningar.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av länsstyrelsens rapport angående S:t Petershemmet

2007-758-506

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län rapport 2007-09-11 (Beteckning 7010-07-042284) avseende genomförd tillsyn av S:t Petershemmet (stiftelsen St Peters hem för gamla) den 15 maj 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion vid Tingelings förskola

2007-695-226

Anmäldes förskolan Starrängsringen 53, ”Tingeling,” svar daterat 2007-08-24 om hur förskolan kommer att uppfylla kraven enligt Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2007-08-22 (AIST 2007/33921).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2007-10-25 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) och ersättaren Erik Hafström (m) anmäls till seminariet ”Att styra eller styras av massmedia” den 8 november 2007 (kurs nr 1).

§26 Svar på remiss från kommunstyrelsen om valfrihetssystem inom äldreomsorgen

2007-774-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om valfrihetssystem inom äldreomsorgen, centralupphandling av vård och omsorgsboenden.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot
  nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens tjänsteutlåtande samt

att framhålla följande:

Den bakomliggande ambitionen att upphandla samtliga vård- och omsorgs-boenden är uttryck för en maktfullkomlig inställning till huvudmannaskap och ansvar för verksamheter med så stor betydelse för enskilda människor i ofta utsatta situationer. Det finns bra och uppskattade boenden som drivs i egen regi men som nu slentrianmässigt ska upphandlas. En verklig valfrihet innefattar olika drifts- och regiformer. Det faktum att enskild regi förvägras att lämna anbud visar på den dogmatik som ligger bakom det nya systemet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; förslaget att upphandlingen ska ske på central nivå minskar upphandlings- och bedömningskompetensen i de olika stadsdelsförvaltningarna och kan främst uppfattas som ett ytterligare led i den borgerliga alliansens strävan att avlöva stadsdelsförvaltningarna och minska stadsdelsnämndernas betydelse i stadens politiska organisation.

Valfrihet förutsätter att även kommunala boenden kan väljas, men nuvarande majoritets målsättning är att helt utesluta så kallade egenregialternativ. Inte nog med detta, man ger också fria händer om avtalstidernas längd. Med avtalstider upp till tio år som föreslås kan en ny majoritet, trots att man fått folkets mandat, inte besluta om återgång i kommunal regi.

Stadens äldreboenden är en gemensam resurs. Kommunen har idag kunskap som tagit decennier att bygga upp. Nu vill alliansen att samtliga stadens vård- och omsorgsboenden, exklusive servicehus, inom en femårsperiod ska vara upphandlade. Marknadens principer ska cementeras in i en äldreomsorg som under lång tid varit demokratiskt styrd.

Verklig demokrati innebär att låta de som berörs - i detta fall de som bor - ha inflytande över besluten - just nu om ifall entreprenadupphandling ska äga rum eller ej. Kundval ger sken av att man själv kan påverka, men privatisering leder till minskad insyn och därmed risk för sänkt kvalitet. Det minst ange-lägna för de äldre torde vara att ha en lång lista av företag att välja på, när saken gäller att alla äldre utan komplikationer ska kunna få omvårdnad, omsorg och service av hög kvalitet. Stadsdelsnämndernas ansvar då entreprenaderna inte sköter sig är, inför denna omläggning, inte klargjort. Gamla, ofta skröpliga människor som är missnöjda, kan ju inte flytta till ett annat boende på samma enkla sätt som kunder på en varumarknad väljer mellan olika varor.

§27 Anmälan av Justitieombudsmannens beslut

2006-379-022

Anmäldes Justitieombudsmannens (JO) beslut 2007-09-26 (dnr 435-2006) avseende anmälan mot Östermalms stadsdelsförvaltning angående anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen.

Ärendet avslutas utan uttalande från JO.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av delegationsbeslut

2007-24-013

Anmäldes förteckning 2007-10-16 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-16 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä xxx-07) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§30 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-10-10 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§31 Information från stadsdelsdirektören

Göran Månsson, stadsdelsdirektör, påminde stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare om följande möten:

Fastighetsägarna möter stadsdelsnämnden

Föreningen fastighetsägarna Stockholm, Östermalm-Lidingöavdelningen, den 6 november 2007 kl 17.30 i Garnisonen, Karlavägen 100, Stora hörsalen. Tema: Stockholm skall upplevas som en ren, vacker och trygg stad.

Brottsförebyggande rådet

Träff med brottsförebyggande rådet den 13 november 2007 kl 16.00.

Närpolischefen Erik Forsell inleder.

Lokala Handikapprådet

Den 4 december 2007 kl 13.30 är nämnden inbjuden till Östermalms lokala handikappråd.

Öppna frågestunden

En programpunkt på den öppna frågestunden, som inleder stadsdelsnämndens sammanträde den 22 november 2007, är Kost till gamla.

§32 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om att ”verka för en Nationalstadsparkens dag!”

2007-877-009

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att

att ”verka för en Nationalstadsparkens dag!”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§33 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ungdomsvåldet

2007-878-009

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse om ungdoms-våldet.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§34 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om personalpolitiken

2007-876-009

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse om personal-politiken.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§35 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om förskolornas matbudget

2007-880-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse om förskolornas matbudget

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§36 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om att ”det finns för få anslagstavlor!”

2007-879-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse om att ”det finns för få anslagstavlor!”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.