Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-24

Sammanträde 2008-01-24

Datum
Klockan
Plats

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Svar på medborgarförslag (14 st).

Dnr 2006-1310-008, 2007-621-008, 2007-658-008, 2007-659-008, 2007-700-008, 2007-741-008, 2007-801-008, 2007-837-008, 2007-855-008, 2007-894-008, 2007-915-008, 2007-931-008, 2007-938-008, 2007-956-008.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Svar på medborgarförslag (13 st).

Dnr 2077-629-008, 2007-718-008, 2007-743-008, 2007-774-008, 2007-807-008, 2007-824-008, 2007-828-008, 2007-838-008, 2007-895-008, 2007-948-008, 2007-1019-008, 2007-1032-008, 2007-1051-008.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Bidrag till utomstående organisationer; SPF Engelbrekt, Hedvig Eleonora, Karlaplan, Gärdet, Djurgården och Östermalm Oscars, PRO Östermalm och Gärdet samt SRF Innerstadskretsen/Östermalm. Dnr 2007-846-671.

6 Bidrag till utomstående organisation; Föreningen SPF Väntjänst Östermalm.

Remissärenden

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad. Dnr 2007-990-507

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm. Dnr 2007-1018-507.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om remiss av Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82). Dnr 2007-1008-507.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin (s) m fl om "Offentliga upphandlingar". Dnr 2007-1056-007.

11 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsynsbesök på Rio vård- och omsorgs-boende. Dnr 2007-1042-506.

Svar på skrivelse

13 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om egenregianbud.

Anmälningsärenden

14 Anmälan av beslutsprotokoll i upphandling av ramavtal avseende köp av platser vid sommargårdar (kollo) 2008-2009. Dnr 2007-599-125.

15 Anmälan av riktlinjer för språkstöd till flerspråkiga barn i Östermalms förskoleverk-samhet. Dnr 2008-18-404.

16 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut avseende tillsyn av säkerheten nattetid på Dianagårdens demensenhet, Artemisgatan 2 samt av korttidsverksamheten vid Röda Korsets sjukhus, Brinellvägen 2. Dnr 2006-715-534, 2007-521-506.

17 Anmälan av protokoll 2008-01-10 från handikapprådet på Östermalm.

18 Anmälan av protokoll 2008-01-14 från pensionärsrådet på Östermalm.

19 Anmälan av promemoria 2008-01-24 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

20 Anmälan av promemoria 2008-01-24 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

21 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

23 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2008-299-27.

24 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

25 Anmälan av protokoll 2008-01-17 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (15 kb)
Mötesinformation

 

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 30 januari 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 18 december
2007 justerades den 21 december 2007 och protokollet från sammanträdet den 3 januari 2008 justerades den 4 januari 2008.


§2 Bordlagt ärende med svar på medborgarförslag

2006-1310-008, 2007-621-008, 2007-658-008, 2007-659-008, 2007-700-008,2007-741-008,

2007-801-008, 2007-837-008, 2007-855-008, 2007-894-008, 2007-915-008, 2007-931-008

2007-938-008, 2007-956-008

Stadsdelsnämnden beslöt att ta upp till behandling ett vid sammanträdet 2007-12-18 bordlagt tjänsteutlåtande 2007-12-07 med förslag till svar på ett antal medborgarförslag som rör nämndens och förvaltningens verksam-het i huvudsak inom socialtjänsten.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på redovisade medborgarförslag

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet som svar på redovisade medborgarförslag samt
att härutöver anföra följande:

Medborgarförslag 1 handlar om att garantera den kvalitet som SoL före-skriver och att tillgodose kravet att myndighetsutövning inte får överlåtas till
entreprenörer. Genom att nuvarande majoritet har för avsikt att låta så gott som all omsorg övergå i privat regi blir frågan om kontroll och uppföljning av verksamheten allt viktigare. Kommunen, i det här fallet stadsdelsnämnden och förvaltningen, har alltid kvar ansvaret, eftersom det handlar om myndighetsutövning. Detta ansvar gäller såväl kvalitet som kostnadsutveckling.

Medborgarförslag 3 berör den snabba och omfattande privatisering av verksamheter som i dag drivs av stad och landsting. Vårt lokala handikappråd har i ett uttalande 2007-12-06 uppmärksammat detta och redovisat stark oro inför denna process. Detta görs i ett snabbt tempo utan att synpunkter från eller effekterna för brukarna inhämtas och analyseras.

Medborgarförslag 4, 11, 12 och 13 gäller olika insatser för en bra verksamhet på träfflokalen Lotsen. Nämnden instämmer i verksamhetens betydelse och avbryter pågående planering för konkurrensutsättning av verksamheten.

Medborgarförslag 9 tar upp en av de stora framtidsfrågorna, nämligen stadens generösa attityd till alkohol samtidigt som alkoholanvändningen går allt längre ner i åldrarna. Maria Ungdom har under senare år noterat en kraftig ökning av detta problem. För att motverka framtida sociala, medicinska och ekonomiska problem är det angeläget, särskilt för minderåriga, att på olika sätt söka minska tillgången till och lusten för att berusa sig med alkoholhaltiga drycker. Nämnden anser därför att de generösa till-stånden till s.k. 5-krogar bör ersättas av ett synsätt där sådana kan tillåtas om särskilda skäl kan anges. Vidare måste attraktiva alternativ finnas. Därför är det viktigt att det finns attraktiva träffpunkter, att Kulturskolan inte drabbas av nedskärningar och kraftigt höjda avgifter samt att ett bredare samarbete med olika idrottsklubbar utvecklas med sikte på glädje och gemenskap, inte bara elittänkande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och

Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; vi är imponerade av Per-Ola Larssons glödande engagemang för sina medmänniskor: de psykiskt funktionshindrade, ungdomarna, de äldre m.fl. Han skriver många utomordentligt bra medborgarförslag.

Vi är besvikna på de kortfattade svar han får. På direkta frågor får han många gånger inget svar alls. Inget av de många goda förslagen ser ut att bli förverkligat i stadsdelen. Det tycker vi är tråkigt.


§3 Svar på medborgarförslag

2007-629-008, 2006-718-008, 2007-743-008, 2006-774-008, 2006-807-008, 2007-824-008,

2007-828-008, 2007-838-008, 2007-895-008, 2007-948-008, 2007-1019-008, 2007-1032-008

2007-1051-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-15 med

förslag till svar på ett antal medborgarförslag som rör nämndens och

förvaltningens verksamhet inom socialtjänsten, Barn och Ungdom samt

äldreomsorgen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett

förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på redovisade medborgarförslag

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet som svar på redovisade
medborgarförslag,

att avbryta i överensstämmelse med förslagsställarens krav som refereras under tjänsteutlåtandets punkt 3 upphandlingen av verksamhet inom socialpsykiatrin och utöka resurserna för träffpunkten Lotsen samt

att instämma i vad förslagsställaren framför under vad som refereras i
tjänsteutlåtandets punkt 8. Tolkningen utifrån en debattartikel av
Felippa Reinfeldt och Per Schlingman är naturlig eftersom dess innehåll ger sken av att moderaterna nu tänkt om och inte längre anser att formen är viktigare än kvaliteten i samma fråga. Innebörden av detta skulle vara att man inte längre avser att som en huvudregel privatisera verksamheter på vårdområdet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; Reinfeldts och Schlingmans debattartikel, tillsammans vad som förvaltningen anger i sitt tjänsteutlåtande i ärende 13 vid dagens sammanträde (svar på skrivelse från oppositionen om egenregianbud), ger nämndens moderater och andra borgerliga ledamöter möjlighet att utan någon protest från sina partiledningar avbryta sådana upphandlingar som bara görs slentrianmässigt. Majoriteten måste alltså inte privatisera allt på vård- och omsorgsområdet. Man har möjlighet att göra egna bedömningar.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; vi är imponerade av Per-Ola Larssons glödande engagemang för sina medmänniskor: de psykiskt funktionshindrade, ungdomarna, de äldre m.fl. Han skriver många utomordentligt bra medborgarförslag.

Vi är besvikna på de kortfattade svar han får. På direkta frågor får han många gånger inget svar alls. Inget av de många goda förslagen ser ut att bli förverkligat i stadsdelen. Det tycker vi är tråkigt.


§4 Riktlinjer för direktupphandling

2008-9-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-03 med förslag

att anta kommunstyrelsens förslag till direktupphandlingsbelopp och att tillämpa Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden antar kommunstyrelsens förslag till direktupphandlings-
belopp.

2. Nämnden beslutar att tillämpa Stockholms stads riktlinjer för
direktupphandling.

§5 Bidrag till utomstående organisationer

2007-846-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-15 med förslag till svar på ansökningar om verksamhetsbidrag till utomstående organisationer.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner fördelning av verksamhetsbidrag för 2008 enligt detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och

Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; att genom bidrag stödja utom-stående organisationer vilka bidrar till att bredda, komplettera och nyansera utbudet i stadsdelen är en bra ordning.

Vi ställer oss dock frågande till bidragets storlek: 1000 kronor plus 15 kronor per medlem. I perspektivet att nämnden nyss, ganska vidlyftigt beviljat föreningen Föräldravandring på Östermalm, 100000 kronor (vars medlemmar inte betalar medlemsavgift och där man inte kommit med en detaljerad verksamhetsplan) känns det som en föråldrad nivå. En förening som SPF Gärdet med 569 medlemmar som ansökt om 10000 har beviljats 9535 kronor, varför åtminstone inte avrunda till närmaste jämna tusental? Och vad berättigar denna enorma skillnad i förhållande till föreningen Föräldravandring på Östermalm?

Vi tycker att man bör diskutera en höjning av de (lägre) bidragsnivåerna.

Höjda bidragsnivåer kan förhoppningsvis leda till att fler föreningar och organisationer ser det mödan värt att söka pengar för att utveckla sin verksamhet och berika vår stadsdel.


§6 Bidrag till utomstående organisation

2007-846-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-14 med förslag
till svar på ansökan från föreningen SPF Väntjänst på Östermalm om
verksamhetsbidrag.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm erhåller 115000 kr i bidrag
för år 2008.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

2007-990-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att klockan 03.00 bör vara den tid som ska gälla som gräns för alkohol-
servering till allmänheten. S.k. 5-krogar ska ses som rena undantag och bara kunna tillåtas om det finns särskilda tillfälliga skäl och efter särskild prövning. Nämnden anser vidare att stadsdelsnämnderna utifrån sina ansvarsområden har ett bredare kompetensområde än vad som antyds i remissen. Till det kommer en mycket stor lokalkännedom. Därför måste de ”sociala förhållandena” tolkas vidare än vad som anges och även avse de störningar som kan uppkomma i för boende i grannskapet. Buller och oljud har även sociala aspekter liksom behovet av säkerhet utomhus i närheten av sin bostad.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) enligt följande; vi vill särskilt understryka vikten att det i Stockholm stad ska det vara lätt att få tillstånd för alkoholservering efter klockan 03.00 om serveringsverksamheten sköter sig och inte ådragit sig några anmärkningar, men det ska vara minst lika lätt att förlora tillståndet för alkoholservering om näringsidkaren missköter sig. För att detta ska vara möjligt krävs en utökad kontroll av att verksamheten verkligen uppfyller de krav som de reviderade riktlinjerna ställer upp. En

ansvarfull reglering av tillstånd för alkoholservering bygger på en aktiv och fortlöpande kontroll, inte minst då huvudregeln i riktlinjerna är att femtillstånd bara kan ges i de fall där serveringstillståndet inte varit ifrågasatt de senaste två åren. En aktiv kontroll blir därför själva förutsättningen för att kunna belysa lämpligheten att inneha serveringstillstånd och även för att bevilja förlängd serveringstid.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; polisen framhåller i anslutning till remisser om serveringstillstånd att restauranger med sena öppettider bidrar till ordningsproblem och fylleri från klockan tre på natten. Problemen fortsätter sedan i samband med stängning av restaurangerna klockan fem fram till sextiden på morgonen.

Det framkommer vidare att krogvärlden ofta är en tummelplats för olika kriminella element. Det kan gälla bland såväl ägare och ordningsvakter som gäster. Samtidigt är inte alltid ålderskontrollen för gästerna effektiv och såväl drogmissbruk och drogförsäljning sker i denna miljö. Problemen tilltar ju senare på dygnet som verksamheten pågår och krogmiljön är därför ofta klart olämplig för unga människor.

Det är hög tid att tillämpa en mer restriktiv syn i denna fråga. Alkoholkonsumtionen utgör enligt både läkare, socialtjänst och polis ett allt större problem. Den går också allt längre ner i åldrarna. Det är viktigt att samhällsinstitutioner och vuxenvärld tar sitt ansvar och gör allt för att stävja dessa tendenser.

I detta läge och till dess sociala myndigheter och ordningsmakt kan visa att problemen kan hanteras, bör en generell återgång till kl. 03.00 gälla för alkoholservering till allmänheten.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

2007-1018-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-17 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen avseende reviderade riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förslaget till reviderade riktlinjer för tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående remiss om Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

2007-1008-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-11 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående remiss om Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82).

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m), vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Marion Sundqvists (mp) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att i huvudsak godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande som remiss- svar avseende "Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänstlagen"
SOU 2007:82 samt
att vid resursfördelning och tillsyn fästa vikt vid den slutsats som redogörs för enligt följande:

I en artikelserie i tidningen Göteborgs Posten i somras uttalade sig Professor Bo Vinnerljung, författare till avsnittet om ungdomar i institutionsvård i
Social rapport 2006 från Socialstyrelsen, om tonåringar som har placerats i institutionsvård enligt LVU, att de löper mycket stor risk för tidig död,
kriminalitet, psykiatrisk sjuklighet, självmordsbeteende, missbruk, tonårs-föräldraskap, problem med att försörja sig och att vara lågutbildade. Han är kritisk till att nära nog all social dygnsvård av tonåringar består av outvärderad behandling, d v s att samhället genom tvång, hot om tvång eller övertalning gör dessa ingripande interventioner utan att veta om insatserna har en gynnsam, neutral eller till och med skadlig påverkan på barnens utveckling och livschanser i ett längre perspektiv. Han jämför med om våra barn hamnar på sjukhus med en svår sjukdom då vi vet att även om utgången är osäker så är vården i alla fall baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Till skillnad från, menar han, av socialtjänsten anlitad barn- och ungdomsvård.

I en undersökning som tidningen gjort vid socialkontoren i Göteborg var samtliga överens om att institutionsvård alltid måste finnas, men bara som en yttersta åtgärd. Man vill inte separera unga från uppväxtmiljön. Man menade att man ibland måste omhänderta, exempelvis en 14-åring som prostituerar sig eller riskerar att knarka ihjäl sig, men maximalt under en sexmånadersperiod.
Man anser att man bör fokusera på föräldraförmågan och handledning till föräldrar. Föräldrar är mer osäkra i sin föräldraroll idag och man måste därför satsa mer på föräldrautbildningar.

Fler och fler föräldrar landet runt går samman och bildar föreningar och nätverk för att stärka sin rätt mot socialtjänsten. Föreningen Socialombud bildar nätverk med Föräldrajouren, KRIS och Attention i olika regioner. Deras målsättning är att alla skall kunna tillvarata sina rättigheter och att insatser skall ske på ett lagenligt sätt för att uppnå ett rättssäkert samhälle. NKMR -
Föreningen Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - motverkar
onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn, det
vill säga onödiga ingripanden i medborgarnas privat- och familjeliv. Enbart i
Göteborgs kommun uppgår kostnaden för kommunala och privata behandlingshem till 175 miljoner. Socialtjänstens barn- och ungdomsvård i hela
Sverige för 2005 uppgick till 11,3 miljarder. Det är således slöseri med stora resurser att inte snarast satsa miljarderna på professionellt och kvalitativt
förebyggande arbete för att förbättra barns och familjers framtid.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) enligt följande; det är viktigt att framhålla att tillsynen bör stärkas, göras tydligare, mindre sårbar och mera effektiv. Att föra över tillsynen till en instans inom Socialstyrelsen innebär en kraftig centralisering och leder till att den kommer längre bort från den enskilda verksamheten och individen. Det är givetvis nödvändigt att avhjälpa de brister som finns idag, t.ex. på vilka grunder länsstyrelsens tillsyn ska avslutas och tydlig dokumentation av brister som man funnit i verksamheten.

Samtidigt har, som förvaltningen påpekar, Socialstyrelsen dubbla roller. Myndigheten utfärdar föreskrifter och har därmed en normerande uppgift. Den har också uppföljande och granskande uppgifter. Det är viktigt att dessa roller hålls isär och det är ett motiv till att inte föra över tillsynen till Socialstyrelsen.

Förslaget att tillskjuta resurser inom tillsynen över den kommunala socialtjänsten är mycket positivt och kan ge en jämnare fördelning mellan de olika tillsynsområdena. Att ökningen av anslaget innebär en neddragning av statsbidrag som f.n. finns för projektverksamhet förefaller emellertid tveksamt. Projektverksamheten innebär att nya idéer och metoder kan prövas och utvecklas inom socialtjänsten.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin (s) m fl om offentliga upphandlingar

2007-1056-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-07 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Tomas Rudin (s) och Jari Visshed (s) om ”Offentliga upphandlingar.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att ställa sig bakom motionen till kommunfullmäktige ”Offentliga
upphandlingar” av Tomas Rudin (s) och Jari Visshed (s).

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om en översyn av nuvarande upphandlingsreglemente så att leverantörer till den kommunala verksamheten fortlöpande skall kontrolleras vad avser kraven i 6 kap 9§, lagen om offentlig upphandling.

Förvaltningens förslag till remissvar pekar enbart på möjligheten att med nuvarande bestämmelser göra sådan kontroll när det befinns nödvändigt vilket inte garanterar att så sker. En effektiv och aktiv kontroll vid alla typer av inköp skulle påverka marknaden positivt och minska utrymmet för oseriösa aktörer.

§11 Yttrande till länsstyrelsen angående tillsyn av Rio vård- och omsorgsboende

2007-1042-506

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-15 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7010-2007-098242) avseende tillsyn den 27 september 2007 av enhet sju och åtta på Rio vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen

2007-959-032

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-14 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag och överlämna tjänste-
utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden med följande tillägg:

En av de viktigaste konsekvenserna för miljön av den planerade utbyggnaden med ett stort antal bostäder och arbetsplatser blir en mängd tillkommande transporter. För att minska utsläpp av olika slag från dessa är det nödvändigt att hålla nere bilanvändningen och prioritera kollektivtrafik, särskilt spår-bunden kollektivtrafik. SL:s och stadens fortsatta planering för snabbspårväg till Norra Djurgårdsstaden blir ett viktigt medel för detta. Även förutsättningarna för att på sikt använda Värtabanan för persontransporter med möjlighet att i en framtid knyta ihop spårtrafiken med tvärbanan mot Universitetet och Norra Stationsområdet behöver beaktas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; vi har en önskan om arkitektoniska och ekologiska mästerverk! När man bygger i gränstrakten till en Nationalstadspark får man inte nöja sig med det gängse på arkitekturområdet, utan på en sådan plats måste mästerverk byggas.

Miljökonsekvensbeskrivningen ( MKB) ger stöd för vår åsikt att hela projektet i Hjorthagensområdet är alldeles för stort. Varken programför-slaget eller nollalternativet är bra förslag. Ett alternativ som ligger mitt emellan vore bra. Det är bra att man bygger i området, men mängden bo-städer och skalan ska minskas radikalt, och arkitektoniskt ska vi inte kopiera stenstaden utan komma med något helt nytt.

MKB talar för att bebyggelsen inte läggs för nära Husarviken för att inte visuellt störa landskapsrummet. Dessutom rekommenderar man att ” bebyggelsens skala och omfattning samt kvarterens slutenhet kan studeras om med syfte att minska det visuella inflytandet på Nationalstadsparkens kulturmiljö-/landskapsbildsvärden.”

Inom Gasverksområdet rekommenderar man att ny bebyggelse anpassas med försiktighet till den befintliga. Inom området med låga kulturbyggnader bör ny bebyggelse anpassas till den skalan. Mycket bra uttryckt, tycker vi!

Vad vi saknar i MKB:n är riskfaktorn klimatförändringar. Hotet om att havsnivån kan stiga är en faktor som ger ytterligare ett skäl att inte bygga strandnära i detta fall.

Nu när miljötänkandet har genomsyrat hela samhället och fler och fler människor efterfrågar hus byggda enligt ekologiska, sunda och miljövänliga principer finns i detta område stor potential för att göra ett arkitektoniskt och ekologiskt bygge som kan bli en större internationell succé än både Ekobyn i Björkhagen och Hammarby sjöstad.

Vi föreslår att man bjuder in svenska och internationella arkitekter att komma med nytänkande förslag, där uppdraget är att göra ett miljövänligt, resurssnålt och ekologiskt boende i samklang med Nationalstadsparken.

Den nuvarande planerade byggnationen, med traditionella hus nere vid vattnet känns ogenomtänkt i förhållande till de natursköna omgivningarna och det ekologiska tänkandet. MKB stöder våra tankar.

Ett bygge i stil med Moshe Safdies Habitat 67 i Montreal, Kanada, som ger luft, spännande arkitektur och ger alla boende varsin terrass skulle kunna utvecklas och anpassas till området. Detta bygge presenterades bl.a. i SVT:s, K-special och hette ”Lysande utsikter” av Jesper Wachtmeister. I detta program presenterades även en rad andra intressanta arkitekter.

Här kan man få mycket inspiration till att göra Hjorthagen till en av världens mest spännande ekologiska och natursköna byggen.

Här kan vi också helhjärtat satsa på kollektiva färdmedel av olika slag och äntligen låta Stockholm få en bilfri stadsdel.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; i kommunstyrelsens slutbetänkande av Klimat och sårbarhetsut-redningen (SOU 2007:60) framgår att havsnivåhöjningen är större i våra närliggande havsområden än vad man beräknar allmänt i haven. Risken är stor för översvämningar längs kusterna. Med en större dominans av väst-vindar kommer de högsta högvattennivåerna i Östersjön att stiga kraftigt. Exempelvis i Karlskrona har man mätt den högsta högvattennivån en meter över dagens medelvattenstånd. I slutet av seklet beräknas den ligga två meter över, vilket ställer ökade krav på planering av nybebyggelse och före-byggande åtgärder.

Frågan är om det över huvud taget är tillrådligt att bygga bostäder där den föreslagna Djurgårdsstaden planeras. Närheten till Fortums anläggningar är en allvarlig riskfaktor. Bevarandet av vår Nationalstadspark är en god anledning att istället renovera och bevara befintlig bebyggelse och skapa ett rekreationsområde för kultur- och naturupplevelser dit boende från när och fjärran kan komma via kommunal kollektivtrafik och cykelbanor. Det är i linje med den gröna stad vi vill skapa. Det finns många andra tomter inom Stockholmsområdet att exploatera utan alla de risker som boende och byggande i detta område skulle innebära.

§13 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om egenregianbud

2007-980-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-04 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om egenregianbud.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande röstar nej.

Ja-röster avgavs av Susanna Alm (kd), Helena Bonnier (m), Gunilla Gustafsson (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Sjö (m) och Joar Horn (m).

Nej-röster avgavs av Berit Bornecrantz Dias (v), Rolf Lindell (s), Johan Lundberg (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s) och Marion Sundqvist (mp).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att egenregianbud som huvudregel ska ingå i samband med beslut om
upphandling.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; förvaltningens svar klargör att en upphandlande nämnd själv får avgöra om egenregianbud ska ingå när beslut om upphandling ska genom-föras. Det finns alltså i staden inget generellt förbud mot att ta fram ett egenregianbud. Det ger den moderatledda majoriteten möjlighet att bryta nuvarande automatiska handlingssätt att handla upp och privatisera – oavsett verksamhetens kvalitet.

§14 Anmälan av beslutsprotokoll i upphandling av ramavtal avseende köp av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009

2007-599-125

Anmäldes beslutsprotokoll i upphandling av ramavtal avseende köp av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av riktlinjer för språkstöd till flerspråkiga barn i Östermalms förskoleverksamhet

2008-18-404

Anmäldes riktlinjer daterade 2008-01-08 för språkstöd till flerspråkiga barn i Östermalms förskoleverksamhet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av länsstyrelsens beslut

2006-715-534, 2007-521-506,

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2007-12-13 (Beteckning 7010-2007-027071) avseende tillsyn av säkerheten nattetid på Dianagårdens demensenhet, Artemisgatan 2 samt av korttidsverksamheten vid Röda Korsets sjukhus, Brinellvägen 2.

Länsstyrelsen avslutar tillsynen.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-01-14 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§19 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-01-24 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.


§20 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-01-24 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

De som önskar delta i ”mässa/mötesplats kring missbrukarvården”
den 21 februari 2008 i Garnisonen anmäler sig själv direkt till socialtjänstförvaltningen, Annalena Norrbohm, eller till nämnd-sekreteraren.


§21 Anmälan av delegationsbeslut

2008-27-299

Anmäldes förteckning 2008-01-14 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§22 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-15 angående XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -07) begärt stadsdels-nämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt
yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.


§23 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-01-17 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.


§24 Information från stadsdelsdirektören

Bokslut 2007

Bokslutet för Östermalms stadsdelsnämnd 2007 är klart och visar på ett
litet överskott totalt på 2,5 mnkr. Ärendet ”Verksamhetsberättelse och bokslut 2007” föreläggs nämnden för beslut vid sammanträdet i februari.

Parkleken i Humlegården

Parkleken i Humlegården välkomnar till sin traditionella vinterfest den 19 februari 2008.

Anhörigträffar

Stadsdelsdirektören Göran Månsson och chefen för äldreomsorg Marianne Snell har haft fyra anhörigträffar på Kattrumpstullens vård- och omsorgs-boende. Träffarna har ägt rum på kvällstid och har varit förlagda per våningsplan. Därefter kvarstår Dianagården och Rio vård- och omsorgs-boende. Anhörigträffarna har anordnats med anledning av den förestående driftsupphandlingen och har varit mycket uppskattade av många anhöriga då de på detta sätt har fått möjlighet att ställa frågor till stadsdelsdirektören och äldreomsorgschefen.

Skolorna

Skolorna på Östermalm har Öppet hus i månadsskiftet januari/februari inför valet av skola.

Trygghetsvandring

Vi senaste mötet i Brottsförebyggande rådet bestämdes det att genomföra en ”trygghetsvandring” den 6 mars med start kl 18.00. Syftet är att förvaltningen tillsammans med bl a polis och fastighetsägare ska göra ett kvällsbesök på en plats för att se över belysning, buskar m.m. Trygghetsvandringen kommer att denna gång gå till Ryttarstadion. Det planeras att genomföras en trygghetsvandring även i höst.

§25 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om att inrätta ett Ungdomens hus

2008-75-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ett Ungdomens hus i Humlegården.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§26 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om enskilt drivna verksamheter

2008-76-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse ”med anledning av misstänkta ekonomiska oegentligheter vid enskilt drivna verksamheter.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§27 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om tillgängligheten på Fältöversten

2008-74-000

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen uppdras att ”utreda möjligheten att anställa en heminstruktör på heltid och att tillgänglighetsanpassa Fältöversten samt biblioteket.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§28 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl angående samverkan mellan kommun och landsting

2008-73-000

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen uppdras att ”undersöka möjligheten till en integrerad omsorg mellan medicinsk psykiatri och socialtjänsten och om den möjligheten hindras av att landstinget och kommunen har olika upptagningsområden.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.