Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
miljö- och trafikborgarr Läs mer...ådet Ulla Hamilton (m) om det arbete som
staden bedriver i miljöfrågor

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslistan
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Förlängning av entreprenad för Linnégårdens vård- och omsorgsboende samt upphandling inom ramen för stadens centralupphandling. Dnr 2009-421-104.

3 Ny förskola i stadsdelsområdet Hedvig Eleonora. Dnr 2009-440-302.

4 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnofridsarbetet och utveckla insatserna till män som utövar våld i nära relationer. Dnr 2009-447-504.

5 Nämndens förskottskassa avslutas och ersätts med ett limitbelopp för förskottskassa. Dnr 2009-388-199.

Remissärenden

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Dnr 2009-349-006.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012. Dnr 2009-307-006.

7 A Svar på remiss från kommunstyrelsen om "Remiss av Samråd kring förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvens-beskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt." Dnr 2009-203-006.

8 Yttrande till stadsrevisionen över årsrapporten av nämndens verksamhet under år 2008. Dnr 2009-353-102.

9 Yttrande till trafikkontoret över förslag på trafikförändringar som SL överväger inför 2010. Dnr 2009-422-006.

10 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Löjtnanten Bageri och konditori, Löjtnantsgatan 8. Dnr 2009-433-507.

Svar på skrivelser

11 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl. Dnr 2009-408-000.

12 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2009-225-000.

Anmälningsärenden

13 Överenskommelse om öppen fritidsverksamhet vid Engelbrektsskolan från och med vårterminen 2009. Dnr 2009-428-104.

14 Överenskommelse med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) för verksamheten Lotsen Annexet vid träfflokalen Lotsen. Dnr 2009-414-104.

15 Överenskommelse med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) gällande "Öppna vägar" vid träfflokalen Lotsen. Dnr 2009-430-104.

16 Anmälan av vårdavtal med Stockholms läns landsting som reglerar ungdomsmottag-ningen i Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen för perioden 2009-2010. Dnr 2009-383-104.

17 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om statsbidrag för personligt ombud år 2009. Dnr 2009-205-502.

18 Anmälan av slutrapport Koordinatorer/samordnare - 2-årigt Miltonprojekt för samverkan. Dnr 2005-467-112.

19 Anmälan av Case management - Utvärdering av en arbetsmetod i samverkan mellan vård och socialtjänst. Dnr 2007-19-529.

20 Anmälan av promemoria 2009-06-11 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

21 Anmälan av protokoll 2009-06-01 från pensionärsrådet på Östermalm.

22 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

24 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

25 Upphandling av hantverkstjänster. Dnr 2009-426-103.

26 Anmälan av protokoll 2009-06-04 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 16 juni 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 14 maj justerades den 19 maj 2009.

§2 Förlängning av entreprenadavtal för Linnégårdens vård- och omsorgsboende samt upphandling inom ramen för stadens centralupphandling

2009-421-104

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-18 med förslag

till förlängning av entreprenadavtal för Linnégårdens vård- och omsorgs-boende samt upphandling inom ramen för stadens centralupphandling.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger avtalet med Attendo Care AB för driften av
  Linnégårdens vård- och omsorgsboende för tiden
  2010-04-01 - 2010-10-31.

 1. Nämnden beslutar att Linnégårdens vård- och omsorgsboende
  upphandlas på nytt inom ramen för stadens centralupphandling.

 1. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtal för
  perioden 2010-04-01 -2010-10-31.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande;

jag konstaterar att möjligheten för staden att värna säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas av att nästan all kommunal verksamhet som inte är strategisk ledning och myndighetsutövning ska

konkurrensutsättas.

Förmågan för staden att ha total översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis mindre ju fler aktörer som driver verksamhet till exempel inom äldreomsorgen. Jag efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys när det gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter som finansieras av kommunala medel.

§3 Ny förskola i stadsdelsområdet Hedvig Eleonora

2009-440-302

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-28 om behov av

ny förskola i stadsdelsområdet Hedvig Eleonora.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag att fritidshemslokalen på

Linnégatan 85 byggs om till en förskola och uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av en ny förskola samt att beställa projekteringen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag att fritidshemslokalen på Linnégatan 85 byggs om till förskola och uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av en ny förskola och att beställa projekteringen samt

att hemställa hos trafiknämnden att anordna hastighetssänkande och
säkerhetshöjande åtgärder på gatan utanför ingången till den blivande förskolan.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s),

ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt

följande; den borgerliga majoriteten har tidigare beslutat att tillåta genomfart på Linnégatan där den korsar Narvavägen och Banérgatan. Enbart en hastighetsbegränsning till 30 km/tim räcker inte som säkerhetsåtgärd, då bilarna far förbi direkt utanför ingången till den blivande förskolan. Många kör alldeles för fort och det behövs därför särskilda hastighetsdämpande och säkerhetshöjande insatser utanför förskolan.

§4 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnofridsarbetet och utveckla insatserna till män som utövar våld i nära relationer

2009-447-504

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-06-01 med förslag till ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län i syfte att stärka kvinnofridsarbetet och utveckla insatserna till män som utövar våld i nära relationer.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut samt ett särskilt uttalande och yrkade bifall till dessa. Till detta förslag till beslut samt till det särskilda uttalandet anslöt sig ordförande Helena

Bonnier m fl (m) och ledamoten Britt Westerlind (kd).

Ordförande ställde proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungs-holmen och Norrmalm, om 2100000 kronor i utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Nämnden anför därutöver att barnens behov av stöd vid våld i hemmet och i nära relationer särskilt uppmärksammas.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), vice

ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Britt Westerlind (kd), Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; det är viktigt att de mål som ställs upp också är möjliga att mäta. Så är inte genomgående fallet i den ansökan som biläggs. En part som bör uppmärksammas i sammanhanget är de barn som finns i de olika misshandelsrelationerna som alla borde garanteras stöd av kurator eller psykolog.

§5 Avslut av nämndens förskottskassa

2009-388-199

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-28 med förslag att nämndens förskottskassa avslutas och ersätts med ett limitbelopp för förskottskassa.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att nuvarande förskottskassa avslutas och ersätts med en övre gräns, limit, för förskottskassa till 100000 kronor samt att förskottskassan för ”egna medel” avslutas.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

2009-349-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-20 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avstyrka användningen av LOV som alternativ till LOU.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

vi avstyrkte vid sammanträdet den 16 april införandet av LOV och framhöll bl. a. att LOV: s främsta syfte tycks vara att underlätta för privata aktörer att etablera sig på äldremarknaden. Vidare leder LOV i själva verket till ökad administration och byråkratisering med flera parallella system för upphandling och konkurrensutsättning. Verklig valfrihet förutsätter möjlighet att välja även kommunalt drivna verksamheter, vilket förvägras våra invånare av den borgerliga majoriteten.

För att kunna garantera ett konkurrensneutralt s.k. ickevalsalternativ måste kommunen alltid kunna garantera en kommunal verksamhet i närområdet, detta för att både upprätthålla den nya lagen och samtidigt garantera valfriheten.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

2009-307-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-25 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om remiss av samråd kring förslag till miljökvalitets-normer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för norra Östersjöns vattendistrikt

2009-203-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-26 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om remiss av samråd kring förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljö-konsekvensbeskrivning för norra Östersjöns vattendistrikt.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v).

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Marion Sundqvists (mp) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
  kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att kraftfulla åtgärder sätts in för att Brunnsviken samt Stora och Lilla
Värtan når kvalitetskravet god status långt innan 2021.

Vi måste ha högt ställda ambitioner när det gäller vår miljö, som är
grunden för vår överlevnad. Vi ska inte vänta i 12 år på god vattenkvalité
i Brunnsviken och Värtan.

Vi måste besluta om kraftfulla åtgärder nu!

Vi måste göra något åt övergödningen.

Vi måste förbjuda giftiga båtbottenfärger och annat som förstör våra vatten.

Vi vill kunna bada vid Nationalstadsparkens stränder, utan att drabbas av algblomning o.dyl.

§9 Yttrande till stadsrevisionen över årsrapport 2008

2009-353-102

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-07 med förslag till yttrande till Stockholms stads revisorer, revisorsgrupp 3, över revisionskontorets årsrapport 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisionskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna, Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

revisionskontoret har bl. a. lämnat synpunkter på prognossäkerheten. Kontoret menar att en stor del av differensen mellan prognosen i tertialrapport 2 och utfallet i bokslutet kan förklaras med faktorer som nämnden inte hade kännedom om vid tiden för prognosen. Differensen blev med utgångspunkt från detta mättillfälle 30 mnkr.

Vi menar att det visserligen kan sägas att det fanns faktorer som inte var lätta att känna till, men differenserna kvarstod och ökade dessutom ända mot slutet av verksamhetsåret. Den styrning av verksamheterna som förutsätts i stadens regelsystem kan inte anses vara tillfredställande med sådana differenser. Vi förutsätter därför att förvaltningen med stöd av stadens administrativa ledning tar tag i denna fråga.

§10 Yttrande till trafikkontoret över SLs förslag till trafikförändringar

2009-422-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-19 med förslag till yttrande till trafikkontoret över förslag till trafikförändringar som SL överväger inför 2010.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Britt Westerlind (kd),

Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på eget (m) m fl yrkande och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på

SL:s förslag till trafikändringar 2010 till Trafikkontoret med följande tillägg;

· Nämnden vill stryka under behovet av att planeringen i Norra
Djurgårdsområdet görs så att en framtida persontrafik på Värtabanan kan underlättas. En planering för detta måste samordnas med de
förberedelser som sker i nya Norra Stationsområdet.

 • Busslinje 62, som på bussen anger Storängsbotten som ändstation, går bara till Rindögatan, och vänder där, ca en kilometer från Storängsbotten, dit många vill åka kommunalt bl a för att handla matvaror. Linjen bör förlängas till Storängsbotten, så snart detta är möjligt mot bakgrund av de pågående byggnadsarbetena.

 • Busslinje 72 bör även trafikeras lördagar, söndagar och helger bl a
  för att möta behoven från kryssningstrafiken.

 • Busslinje 76 bör även trafikeras på söndagar och helger.

 • Spårvagnskommunikation på Djurgården bör byggas ut ytterligare,
  för att möjliggöra bra och miljövänliga kollektivtransporter.

 • Båttrafiken från Lidingö och Nacka bör utvecklas. Blockhusudden
  bör aldrig vara slutstation, för att inte skapa onödig trafik genom Djurgården.
 • På Lappkärrsberget bor många studenter som är relativt unga. Det är angeläget att buss 40 kan ha tätare turer på kvällstid och helger samt senare natturer på helger.

 • På T-banestation Universitetet efterfrågas en display när tågen går samt en display för buss 40 och 540 i tunnelbanehallen.

 • För att Stora Skuggan ska kunna utvecklas till ett populärt utflyktsmål måste det till tätare bussturer till området.

§11 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering vid Löjtnanten Bageri och konditori

2009-433-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-27 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering vid Löjtnanten Bageri och konditori, Löjtnantsgatan 8, 115 50 Stockholm

(SotN dnr 01-2009-01861).

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Per Hamnströms (v) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Arvidssons konditori AB, Löjtnantsgatan 8, 115 50 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att vid Löjtnanten Bageri och konditori till allmänheten få servera starköl och vin klockan 11.00 - 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

Reservation. Ledamoten Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att alkoholtillstånd ej bör ges vare sig utomhus eller inomhus då alkohol problematiken är redan så stor på Östermalm. Speciellt med hänsyn till Östermalmsungdomarnas alkoholvanor är det förkastligt med ytterligare en servering med alkoholtillstånd redan klockan 11.00 på förmiddagen.

§12 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om försörjningsstöd, jobbgaranti och jobbtorg

2009-408-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-06-01 med förslag till svar på gemensam skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) om försörjningsstöd, jobbgaranti och jobbtorg.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

2006 års valrörelse dominerades i stor utsträckning av jobbfrågan. Den

borgerliga alliansen gjorde naturligtvis allt för att misskreditera den utveckling som hade varit under S-regeringens tid. Det är naturligt i det politiska spelet.

Men två aspekter i detta spel kan diskuteras. Dels förvanskade man det svenska språket genom att sätta likhetstecken mellan arbetslöshet och det mångfacetterade ordet ”utanförskap”. I Stockholm lovade moderaterna att alla som söker socialbidrag på grund av arbetslöshet skulle få jobb eller utbildning inom fem dagar. På det fick man sannolikt ett stort antal röster.

Nu visar det sig att jobbgarantin inte var vad den gav sig ut för att vara utan snarare en inboknings-av-samtalsgaranti.

§13 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ekologisk mat

2009-225-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-18 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om hur ”föräldrar med barn på förskolorna ställer sig till ekologisk mat.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§14 Anmälan av överenskommelse med Engelbrektsskolan

2009-428-104

Anmäldes överenskommelse 2009-05-20 om öppen fritidsverksamhet i
Ungdomscaféet Poolhuset vid Engelbrektsskolan från och med vårterminen 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Överenskommelsen läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av överenskommelse med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

2009-430-104

Anmäldes överenskommelse 2009-06-01 mellan Stockholms stad genom Östermalms stadsdelsnämnd och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) gällande ”Öppna vägar” vid träfflokalen Lotsen.

Överenskommelsen gäller 2009-05-26 – 2009-12-31.

Stadsdelsnämndens beslut

Överenskommelsen läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av månadsrapport maj 2009

2009-202-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 maj 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av vårdavtal för ungdomsmottagningen

2009-383-104

Anmäldes att avtal 2009-05-06 träffats mellan Östermalms stadsdelsför-valtning och Hälso- och sjukvårdsnämnden som reglerar bedrivandet av ungdomsmottagning i Östermalm, Norrmalm och Kungsholmens stadsdelar.

Avtalstiden är åren 2009-2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av beslut om statsbidrag

2009-205-502

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2009-05-15

(Beteckning 704-2009-30070) om statsbidrag för personligt ombud 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av slutrapport för projektet Koordinatorer/samordnare

2005-467-112

Anmäldes slutrapport Koordinatorer/samordnare – 2-årigt Miltonprojekt för samverkan.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av utvärdering av projektet Case management

2009-301-006

Anmäldes en utvärdering av en arbetsmetod i samverkan mellan vård och socialtjänst – Case management. Projektet finansierades med Miltonmedel och sträckte sig under perioden 2005-09-01 – 2006-12-31.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-06-11 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§24 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-06-02 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -09) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av flickan NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för flickan NN

§25 Upphandling av hantverkstjänster

2009-426-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-22 med förslag till upphandling av hantverkstjänster.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling av hantverkstjänster.

2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören i Kungsholmens stads- delsförvaltning att administrera upphandlingen samt besluta i löpande frågor i ärendet innefattande att
- godkänna förfrågningsunderlaget

- infordra anbud
- anta anbud och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare
- hantera en eventuell överprövning.

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att medverka i implementering och uppföljning under avtalstiden med Kungsholmens stadsdels- förvaltning som samordnare och avtalsförvaltare.

4. Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att under avtalstiden fatta beslut i mindre frågor av icke-principiell karaktär.

§26 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-06-04 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§27 Information från stadsdelsdirektören

Utdelat

 • Stockholms kommunalkalender 2009.
 • ”Mat för äldre” – råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg.
 • ”Flygande start” – första året med jobbtorg Stockholm

Tilldelningsbeslut – Rio vård- och omsorgsboende

Stadens upphandling av driften av tio vård- och omsorgsboenden offentliggjordes idag. Det ena är Rio vård- och omsorgsboende, Sandhamnsgatan 4, där driften kommer att övertas av Attendo Care den 1 november 2009.

Attendos anbud var det klart bästa enligt utvärderingen, i vilken även ingick referenstagning. Stadsdelsdirektör Göran Månsson och äldreomsorgschef Marianne Snell kommer snarast att tillsammans med Attendo Care anordna informationsmöten med boende, anhöriga och personal.

Trafikavstängning på Stureplan

Försöket med avstängning av biltrafiken nattetid på Stureplan föll bra ut.

Ny försöksomgång inleddes i maj och pågår oktober ut. Avstängningen innebär stopp för alla personbilar att köra in på Stureplan fredag till lördag natt samt lördag till söndag natt kl 00.00-06.00.

Polisanmälan

Göran Månsson meddelade att i samband med ”studentutspringet” och lastbilarna som kör runt med de som gått ut gymnasieskolan, har förvaltningen gjort en polisanmälan om nedskräpning. Det var en boende som uppmärksammade att då ungdomarna tillfälligt gått av en lastbil, så tömde föraren ut alla burkar och annat skräp från flaket direkt på gatan.

Brukarundersökning

En av USK (Utrednings- och statistikkontoret) brukarundersökning som besvarats av föräldrar med barn på förskolorna i Stockholm, visade i fjol ett lysande resultat av måttet på hur nöjda föräldrarna på Östermalm var.

Resultatet av årets brukarundersökning visar på ett ännu bättre resultat.

§28 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl med uttalande om upphandlingen av Rio vård- och omsorgsboende

2008-941-006

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse med uttalande om upphandlingen av driften av Rio vård- och omsorgsboende som offentlig-gjordes tidigare idag och begärde att uttalandet togs till protokollet.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen läggs till handlingarna.

§29 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl med önskan om ”fler badplatser i vår stadsdel!”

2009-479-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med önskan om ”fler badplatser i vår stadsdel!” Till denna skrivelse anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v).

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§30 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ett Ungdomsråd för stadsdelen Östermalm

2009-481-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse med förslag att ett ungdomsråd bildas i stadsdelen.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§31 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om grönstråket vid Kampementsgatan

2009-483-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse med förslag att sly och skräp röjs upp i gröna slänten utmed Kampementsgatan.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.