Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-11-19

Sammanträde 2009-11-19

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med att Lili Briese, medicinskt ansvarig sjuk Läs mer...sköterska på Östermalm (MAS) och Roswitha Abelin, leg, apotekare, informerar om läkemedelsgenomgångar

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslistan
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om boulebanor i Tessinparken.

3 Svar på medborgarförslag om barnvagnsramp mellan Rindögatan och Brantingsgatan. Dnr 2009-703-002.

Beslutsärenden

4 Lokala riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer. Dnr 2009-48-000.

5 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2010. Dnr 2009-832-000.

6 Ombudgetering inom investeringsbudgeten för Humlegården och Tessinparken.

7 Samverkan mellan stadsdelsnämnderna i innerstaden inom verksamhetsområdet budget- och skuldrådgivning. Dnr 2009-829-104.

8 Hantering av allmänna handlingar - redovisning till stadsarkivet. Dnr 2009-190-005.

Svar på skrivelser

10 Svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (v). Dnr 2009-625-000.

Anmälningsärenden

11 Anmälan av månadsrapport oktober 2009. Dnr 2009-202-101.

12 Anmälan av protokoll 2009-11-05 från handikapprådet på Östermalm.

13 Anmälan av protokoll 2009-11-09 från pensionärsrådet på Östermalm.

14 Anmälan av minnesanteckningar 2009-09-28 från lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)

15 Anmälan av promemoria 2009-11-19 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

16 Anmälan av promemoria 2009-11-19 förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

17 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

19 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättningar.

Dnr 2009-846-103.
Omedelbar justering

20 Anmälan av JO beslut.

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken.

23 Anmälan av protokoll 2009-11-05 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

  2. Protokollet justeras den 25 november 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 22 oktober justerades den 27 oktober 2009.

§2 Svar på medborgarförslag om boulebanor i Tessinparken

Dnr 2009-673-002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-12 med förslag till svar på medborgarförslag om att anlägga boulebanor i Tessinparken.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

§3 Svar på medborgarförslag om barnvagnsramp i trappan mellan Brantingsgatan och Rindögatan

Dnr 2009-703-002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-10 med förslag

till svar på medborgarförslag om att anlägga en barnvagnsramp i trappan mellan Brantingsgatan och Rindögatan.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

§4 Lokala riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer

Dnr 2009-48-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-03 med förslag till nya riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner föreliggande förslag till nya lokala riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer.

  2. Tidigare ordförande Helena Bonniers (m) m fl skrivelse daterad 2009-01-22 anses därmed besvarad.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; genom att ge lokala bidrag (föreningsbidrag) till utomstående ideella organisationer och föreningar vill vi i Alliansen verka för att Östermalms Stadsdelsnämnd stöder och utvecklar olika frivilliga former av aktiviteter och engagemang som förbättrar livskvaliteten för alla, såväl yngre som äldre, inom vår stadsdel.

Samtidigt är det viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar. För projekt som kan genomföras med egna medel bör bidrag normalt inte utgå. Men i de fall ett bidrag kan vara en katalysator för att få till stånd ett nytänkande eller en insats som annars inte hade genomförts är vi positiva till projektbidrag.


Uppföljning är viktig. Det är genom en väl dokumenterad och reviderad uppföljning som Stadsdelsnämnden får information om utfallet av gjorda satsningar, och som därefter kan leda till att kommande bidrag kanaliseras till aktiviteter som gör positiv skillnad för våra medborgare.

§5 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2010

Dnr 2009-832-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-03 med förslag

till tider för stadsdelsnämndens sammanträden år 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlägger sina ordinarie sammanträden under år 2010 enligt följande: 4/1, 21/1, 11/2, 11/3, 15/4, 20/5, 10/6, 26/8, 30/9, 21/10,
18/11 och 16/12.

2. Nämndens ordinarie sammanträden är öppna för allmänheten i den
mån kommunallagen tillåter.

3. Sammanträdena börjar klockan 19.00 och inleds klockan 18.00 med
en frågestund för allmänheten.

4. Sociala delegationens ordinarie sammanträden under år 2010 förläggs
enligt följande: 14/1, 18/2, 18/3, 22/4, 27/5, 17/6, 15/7, 19/8, 16/9, 14/10, 11/11 och 9/12.

5. Sociala delegationens sammanträden börjar klockan 16.30.

§6 Ombudgetering inom investeringsbudgeten för Humlegården och Tessinparken

Dnr 2009-860-110

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-09 med förslag till ombudgetering inom investeringsbudgeten för Humlegården och Tessinparken.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner en ombudgetering av investeringsbudgeten för

Humlegården och Tessinparken enligt detta tjänsteutlåtande.

§7 Samverkan mellan stadsdelsnämnderna i innerstaden inom verksamhetsområdet budget- och skuldrådgivning

Dnr 2009-829-104

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-10 med förslag att utöka samverkan mellan stadsdelsnämnderna i innerstaden inom verksamhetsområdet budget- och skuldrådgivning att även gälla Södermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) på återremiss av förslaget att utvidga samarbetet för ytterligare konsekvensanalyser när det gäller kostnadseffekter och effekterna för enskilda personer.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) anmälde att de inte deltar i det fortsatta beslutet.

Därefter ställde ordföranden proposition på förvaltningens förslag och fann

att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Samverkan mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm inom verksamhetsområdet budget- och skuldrådgivning
utvidgas fr.o.m. den 1 januari 2010 till att även omfatta Södermalms stadsdels­nämnd.

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören vid Norrmalms stadsdels-förvaltning i uppdrag att teckna överenskommelse med Södermalms
stadsdelsnämnd om samverkan inom verksamhetsområdet budget- och skuldrådgivning.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) deltog inte i detta beslut.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut

att avslå återremissyrkandet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; att eftersträva stordriftsfördelar kan vara försvarbart ur ett organisations- och produktionsperspektiv. Det är dock inte självklart att samma stordriftsfördelar också innebär fördelar för enskilda personers hjälp- och kontaktbehov.

Redan nuvarande samarbete mellan norra innerstadens stadsdelar, omfattande ca 170000 invånare, torde föra med sig tillräckliga stordriftsfördelar.

§8 Hantering av allmänna handlingar - redovisning till stadsarkivet

Dnr 2009-190-005

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-02 med förslag till redovisning till stadsarkivet av förvaltningens förslag till åtgärder med anledning av de förelägganden som framförts i samband med stadsarkivets inspektion den 2 juni 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på inspektionsrapporten till Stockholms stadsarkiv.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om komplettering till remissen ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Dnr 2009-441-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-02 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om komplettering till det tidigare föreslagna ersättningssystemet inom socialpsykiatrin som stadsdelsnämnden fattade beslut om 2009-08-27.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att föreslå Kommunstyrelsen att omstudera och omarbeta hela ersättnings- systemet inom socialpsykiatrin.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande; vi avstyrkte införandet av förslaget till ersättningssystem inom socialpsykiatrin när ärendet behandlades i augusti i år. I andra hand rekommenderade vi en återremiss för fortsatta överväganden och konsekvensanalyser. Den kompletterande remissen som nu aktualiseras visar att vår syn var befogad. Vi kan inte utesluta att det fort-farande finns oklarheter i underlaget. Det kan behöva göras fler mätningar och beräkningar för att få ett säkrare underlag.

Principiellt framhöll vi vidare att socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för ett pengsystem som bygger på marknadens principer. Systemet tycks i första hand byggas upp i syfte att underlätta för olika entreprenörer att komma in på detta omsorgsområde. Det föreslagna systemet riskerar samtidigt att premiera större aktörer, med fortsatt koncentration på omsorgsmarknaden som följd. Till detta kan läggas att föreslagna förändringar riskerar att ytterligare diskriminera mindre aktörer. Ersättningsnivåerna är så låga att man riskerar att små sysselsättningsenheter kommer att slås ut, att anställningar som boende-stödjare måste dras in och att det blir svårt att driva små gruppbostäder för brukare som har stora omvårdnadsbehov.

§10 Svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (v) om Kampementsbadet

Dnr 2009-625-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-10-26 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (v) om möjligheten till utökade öppettider på Kampementsbadet.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§11 Anmälan av månadsrapport oktober 2009

Dnr 2009-202-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 oktober 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§13 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-11-09 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av minnesanteckningar från lokala BRÅ

Anmäldes minnesanteckningar 2009-09-28 från lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-11-19 med förteckning av inkomna´inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Vice ordförande Rolf Lindell (s) anmäls till länskonferensen om tillgänglighet av alkohol och narkotika i Stockholms län den 26 november 2009 kl 09.00-12.00.

2. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§17 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2009-846-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-12 med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

Upphandlingssekretess enligt offentlighets- sekretesslagen (OSL) 19 kap 3 §.

§18 Anmälan av JO beslut

Dnr 2008-565-503

Anmäldes Justitieombudsmannens (JO) beslut 2009-10-27 med anledning av anmälningar mot en tjänsteman vid Östermalms stadsdelsförvaltning angående efterforskning av en anonym anmälares identitet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-11-10 om barnet NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XX dotter, eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§21 Anmälan av protokol

Anmäldes protokoll 2009-11-05 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§22 Information från stadsdelsdirektören

Sveriges kvalitetsKommun 2009

Stockholms stad utsågs den 17 november 2009 till Sveriges kvalitetskommun 2009! Utnämningen ägde rum i Göteborg under kvalitetsmässan som pågick 17-19 november. Göteborg anordnar en sådan kvalitetsmässa vartannat år med intressanta föreläsare, seminarier och utställningar. Kvalitetsmässan anses vara Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Förvaltningsledningen som var nere på mässan hade glädjen att delta då Stockholms stad erhöll utmärkelsen Sveriges

KvalitetsKommun 2009!

Lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

En kvarstående fråga som behandlats på ett tidigare sammanträde i BRÅ gäller trygghetsvandring på en olämplig ungdomsmiljö, närmare bestämt vid T-baneuppgången Universitetet. Det är en av utgångarna som inte använts, men som blivit en mycket olämplig undanskymd plats för ungdomar att vistas i.

Stadsdelsnämnden beslöt att nämnden ges tillfälle att ta del av den aktuella miljön innan SL:s styrelse tillskrivs om förhållandet. Fältassistent Conny Carlsson möter upp de intresserade från nämnden onsdagen den 9 december 2009 kl 19.00 vid biljetthallen Universitetet.

Påminnelse om konferens

Föreningen fastighetsägarna Stockholm, Östermalm-Lidingöavdelningen, bjuder in stadsdelsnämnden och närpolisen till en konferens den 26 november 2009 för diskussion om aktuella problem såsom nedskräpning, förekomst av råttor och andra skadedjur, lägenhetsinbrott o dyl.

§23 Övriga frågor

Rapporter

Ledamoten Berit Nyberg (s) rapporterade från senaste mötet i förtroende-rådet på Dianagårdens vård- och omsorgsboende, på vilket även ledamoten Marion Sundqvist (mp) deltog.

Tjänstgörande ersättaren Ulla-Liza Blom (s) lämnade i sin tur rapport från förtroenderådet vid Kampementets vård- och omsorgsboende.

Kampementsbadet

Med hänvisning till överläggningen i anslutning till § 10 om Kampements-badets öppettider beslöt nämnden att återkomma i frågan om möjligheten att förlänga öppethållandet med hjälp av bland annat ideella krafter.

§24 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om uppföljningsansvaret för stadsdelens ungdomar

Dnr 2009-895-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse ”om upp-följningsansvaret för stadsdelens ungdomar som varken har skolgång eller arbete.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning av muntligt svar till sociala delegationen.