Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-06-10

Sammanträde 2010-06-10

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av Katarina Johansson och Kar Läs mer...in Öhlander, stadsledningskontoret, om e-tjänstprogrammet i Stockholms stad.

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

2 Medborgarförslag

Medborgarförslag om upprustning av Tessinparken. Dnr 2010-261-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2010. Dnr 2010-387-1.2.1

4 Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen till projektet "Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad". Dnr 2010-398-1.2.1.

Remissärenden

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om legitimation för lärare och förskollärare.

Dnr 2010-347-1.5.1.
Omedelbar justering

6 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i restauarang Collage-Sthlm, Ingmar Bergmansgatan 2.

7 Yttrande till stadsbyggnadskontoret angående förslag till detaljplan för ny entrébyggnad till Vasamuseet. Dnr 2010-325-1.5.3.

8 Yttrande till stadsrevisionen över revisionskontorets årsrapport 2009.

Anmälningsärenden

9 Anmälan av månadsrapport maj 2010. Dnr 2010-162-1.2.1.

10 Anmälan av förvaltningens ansökan till Kommunförbundet om "lokalt processtöd".

11 Anmälan av Äldreförvaltningens granskning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende avseende "Profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010".

12 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande och förvaltningens svar angående förskolan på Armfeldtsgatan 8. Dnr 2009-987-204.

13 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande och förvaltningens svar angående förskolan på Olaus Petrigatan 11. Dnr 2009-986-204.

Anmälan av protokoll 2010-05-27 från handikapprådet på Östermalm.

15 Anmälan av protokoll 2010-05-31 från pensionärsrådet på Östermalm.

16 Anmälan av promemoria 2010-06-10 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

17 Information från stadsdelsdirektören.

18 Övriga frågor.

Det öppna sammanträdet avslutas och punkterna 19-20 behandlas vid den för allmänheten stängda delen av sammanträdet.

Slutet sammanträde

19 Anmälan av Regeringsrättens dom. Dnr 10-76-1.4.

Anmälan av protokoll 10-05-27 från sociala delegationen.
Utsändes ej
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 16 juni 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 20 maj justerades den 26 maj 2010.

§2 Svar på medborgarförslag om Tessinparken

Dnr 2010-261-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-06-02 med förslag till svar på medborgarförslag om att införa alkoholförbud i Tessinparkens nedre del.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (m),

ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag enligt följande;

att stadsdelsnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen om att
alkoholförbud införs i Tessinparkens nedre del,
att upprustning av parkens nedre del utförs enligt detta tjänstelåtande samt

att medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår medborgarförslaget.

2. Upprustning av parkens nedre del utförs enligt detta tjänsteutlåtande.

3. Medborgarförslaget anses härmed besvarat

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut med hänvisning till tidigare yrkande att bifalla förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande;Stockholm har på senare år blivit en alltmer kontinental stad. I Stockholm finns många fina parker, torg och vattennära platser som stockholmarna besöker på lunchraster, efter jobbet och på fritiden. Aktiviteter som alla skapar ett härligt stadsliv. Men det finns också en baksida av storstadens alla positiva sidor.

Ett problem är t.ex. de missbrukare som finns vid Tessinparkens Valhalla-

vägsentré och som innebär stora bekymmer för dem som passerar och bor i anslutning till platsen.

För oss i majoriteten är det viktigt att inte angripa ett symptom på ett problem, utan istället fokusera på att lösa de bakomliggande problemen. I första hand ser vi att dialogen med Systembolaget ökar för att minska tillgången på

alkohol, att den uppsökande verksamhet som Stadsdelsförvaltningen idag genomför och som är bra, fortsätter samt att samarbete med Convictus, Gula Änglarna, Bryggan och Polisen fördjupas.

Att få Tessinparken till en mer levande park är vägen mot en tryggare park. Vi ser gärna att trevliga och ordningsamma kaféer och torghandel etablerar sig i området för att på sikt få en mer levande park i den södra delen av Tessin-parken.

Om dessa samlade aktiviteter och insatser inte skulle ge önskad effekt, återtar vi gärna diskussionen senare om att införa ett alkoholförbud i delar av parken. Ett förbud som förslagsställaren föreslår, skulle med stadens beslutsgång inte kunna träda i kraft förrän tidigast hösten 2010. Därför föreslår vi, till att börja med, andra metoder och vill utvärdera dessa noga innan ytterligare åtgärder övervägs som t.ex ett alkoholförbud.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; vi

motsätter oss inte att alkoholförbud prövas i Tessinparkens nedre del om en sådan avgränsning är möjlig. Däremot är det olyckligt att använda benämningar som ”missbrukarmaffia” om personer som av ett eller annat skäl har hamnat i problem med missbruk m.m. Vi är alla människor med mänskliga rättigheter.

Samtidigt får man inse att samlingar av personer med sådana problem ofta innebär störningar för närboende. I de avvägningar som måste göras för att tillgodose allas intressen är det också viktigt att inse att de platser där

problemen uppstår varierar från tid till annan. En åtgärd på en plats kan alltså leda till att problemen flyttas till en annan. Roten till problemen, som har sin grund i olika sociala faktorer, måste åtgärdas med uppsökande sociala insatser i kombination med lokaler för stöd och samvaro, som exempelvis Bryggan.

När det gäller anläggningar och andra fysiska insatser i parken – som för

övrigt ingår i Kungliga nationalstadsparken – kan man inte bara fatta beslut utifrån de problem som finns just i dag. Insatser i våra parker måste ha mer långsiktiga skäl för att komma till stånd.

§3 Nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2010

Dnr 2010-387-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-27 med förslag till nominering till stadens kvalitetsutmärkelse 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förskoleenheten Hedvig Eleonoras förskolors samt

Dagverksamheterna Östermalms nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010.

§4 Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen till projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

Dnr 2010-398-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-06-01 med förslag att ansöka om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län till projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden ansöker tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Södermalm och Norrmalm om bidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län med 150 tkr för delfinansiering av projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om lärarlegitimation för lärare och förskollärare

Dnr 2010-347-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-17 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om lärarlegitimation för lärare och förskollärare.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

vi vill framhålla att man måste skjuta till resurser till vidareutbildning av obehöriga lärare om förslaget ska kunna genomföras. Det är viktigt att för-skolans personal ges goda möjligheter att vidareutbilda sig och skaffa sig den kompetens som man eftersträvar. Vid genomförandet av det nya systemet måste man också ta hänsyn till att förskolorna jämfört med grundskolorna är förhållandevis små arbetsplatser med ett utvecklat lagarbete. Det får därför inte bli så att systemet orsakar onödiga skiktningar mellan olika personal-kategorier.

§6 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering vid Collage-Sthlm

Dnr 2010-385-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-28 med förslag till yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering vid Collage-Sthlm, Ingmar Bergmansgatan 2, 114 34 Stockholm (SotN dnr 05-2010-02162).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Collage Sthlm Restaurant AB, Ingmar Bergmansgatan 2, 114 34 Stockholm, bör ej utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker inomhus och på uteservering vid Collage-Sthlm klockan 11.00 – 05.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott.

§7 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden om detaljplan för ny entrébyggnad till Vasamuseet

Dnr 2010-325-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-25 med förslag till yttrande till stadsbyggnadsnämnden om förslag till detaljplan för ny entrébyggnad till Vasamuseet, del av Djurgården 1:1 på Södra Djurgården (S-DP 2008-22335-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

§8 Yttrande till stadsrevisionen över revisionskontorets årsrapport 2009

Dnr 2010-291-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-30 med förslag till yttrande till stadsrevisionen över revisionskontorets årsrapport 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Stockholms stads revisorer.

§9 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2010-382-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-06-07 med förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm (Mål nr 26277-10) med anledning av att Östermalms stadsdelsnämnd beslut 2010-03-11 § 4 att avbryta pågående upphandling av utförarverksamhet inom den s.k. socialpsykiatrin överklagats; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

§10 Anmälan av månadsrapport maj 2010

Dnr 2010-162-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 maj 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§11 Anmälan av ansökan till Kommunförbundet om lokalt processtöd

Dnr 2010-272-1.2.6.

Anmäldes förvaltningens ansökan 2010-04-08 till Kommunförbundet i

Stockholms län om lokalt processtöd.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§12 Anmälan av äldreförvaltningens granskning av Linnégården avseende ”profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010”

Dnr 2010-399-1.2.1.

Anmäldes äldreförvaltningens granskning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende avseende ”profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010”.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§13 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, förskolan Armfeldtsgatan 8 A

Dnr 2009-987-204

Anmäldes Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2009-12-14 och förvaltningens svar 2010-03-19 angående förskolan på Armfeldtsgatan 8 A.

(Beteckning IMS 2009/44036).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, förskolan Olaus Petrigatan 11

Dnr 2009-986-204

Anmäldes Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2009-12-14 och förvaltningens svar 2010-03-19 angående förskolan på Armfeldtsgatan 8 A.

(Beteckning IMS 2009/44037).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-06-10 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av Regeringsrättens dom

Dnr 2010-76-1.4.

Anmäldes Regeringsrättens dom 2010-05-12 (Mål nr 4640-09) då makarna XX och YY överklagat beslut om att ej erhålla bistånd enligt socialtjänst-lagen

Regeringsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Protokollsanteckning. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) lämnade följande kommentar till protokollet; som Socialstyrelsen angett gäller inte den nuvarande par-boendegarantin för makar då bara en av dem har beviljats särskilt boende.

Vi i de rödgröna partierna anser att samhället måste göra det möjligt för äldre par att bo tillsammans även om bara en av dem har blivit biståndsbedömd.

§19 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-05-27 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§20 Information från stadsdelsdirektören

Tessinparken dag

Tisdagen den 15 juni är det Tessinparkens dag. Nämndens ordförande Johan Sjölin inviger kl 12.00 ”Norra Europas längsta rosenrabatt”.

Nationaldagen

Förvaltningens arrangemang i Humlegården för firandet av Nationaldagen den

6 juniblev mycket lyckad. Det var fint väder, många besökande och mycket

underhållning av skilda slag.

Linnégården

Från och med den 1 november 2010 är det ny entreprenör för Linnégårdens vård-och omsorgsboende. Carema Care AB övertar driften från Attendo Care AB. Göran Månsson och äldreomsorgschef Marianne Snell kommer att ha

informationsmöten med såväl boende, personal som anhöriga.

Nytt IT-system

Staden har under våren successivt bytt till nytt IT-system som drivs av Volvo IT. I veckan var det Östermalms stadsdelsförvaltnings tur och det innebär att det kan bli en del övergångsproblem då det gäller e-post och annat. Då det är klart kommer det att bli ett säkert och snabbt uppdaterat datasystem gemensamt för hela staden.

Uppföljning

Marianne Snell lämnade en muntlig rapport om att kvarstående frågor från uppföljningarna av Kampements och Kattrumpstullens vård- och omsorgsboenden, som behandlades vid nämndens majsammanträde, var åtgärdade och säkerställda.

§21 Övriga frågor

Djurgården

På förslag från ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) om att få en helhetsbild över vad som är på gång på Djurgården instämde Göran Månsson. Som exempel

förutom dagens ärende med ny entrébyggnad till Vasamuseet vill Gröna Lund utvidga sin verksamhet med parkeringsområdet mot Aquari vattenmuseum och en ny fastighet är under uppförande efter restaurang Lindgården. Göran

Månsson kommer att till nämndens sammanträde 26 augusti bjuda in hand-läggare från stadsbyggnadsförvaltningen för information.

Anslagstavlor

Vice ordförande Rolf Lindell (s) uppgav att det saknas anslagstavlor på vissa adresser i förhållande vad som anges på hemsidan. Det saknas anslagstavla vid Värtavägen/Sandhamnsgatan (T-banestation Gärdet), Karlavägen/Sibyllegatan

(vid kiosken i allén) och Kampementsbacken (vid OK-macken.).

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) kompletterade med att det även saknas anslagstavlor vid Engelbrektsgatan/Karlavägen och i Lappkärrsbergsområdet. Anders Lindgren, parkmiljögruppen, kommer att kontakta entreprenören som ansvarar för detta.

Papperskorg

Ledamoten Berit Nyberg (s) saknar papperskorg utanför Hjorthagens T-bana, uppgång Artemisgatan. Anders Lindgren kontaktar trafikkontoret i denna fråga.

Tessinparken

Avdelningschef Anna-Lena Christensson Österberg besvarade fråga från ledamoten Gunilla Gustafson (fp) om ordningsproblemen i Tessinparkens nedre del.

Barnvagnsrampen

På fråga från ledamoten Marion Sundqvist (mp) kommer Anders Lindgren att skynda på beställningen av barnvagnsrampen i trappan mellan Brantingsgatan och Rindögatan.