Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-10-21

Sammanträde 2010-10-21

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

3 Ny förskola i Norra Djurgårdsstaden - förskolan Villa Ekbacken. Inriktningsärende.

Remissärenden

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad.

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats. Inriktningsbeslut.

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm.

Anmälningsärenden

7 Anmälan av Socialstyrelsens beslut angående tillsyn enligt 13 kap. 1 § socialtjänst-lagen.

9 Anmälan av protokoll 2010-10-11 från pensionärsrådet på Östermalm.

9 A Anmälan av protokoll 2010-10-07 från handikapprådet på Östermalm.

10 Anmälan av promemoria 2010-10-21 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

11 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

13 Överflyttning av vårdnaden till familjehemmet enligt 6 kap 8 § föräldrabalken.

14 Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken.

16 Yttrande till Justitiemannen (JO). Dnr 2010-655-1.5.1.

17 Upphandling av lokalvård. Dnr 2010-596-2.2.2.

18 Avskrivning av fordringar i bokföringen. Dnr 2010-663-1.2.

19 Avskrivning av fordringar i bokföringen. Dnr 2010-681-1.2.1.

20 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2010-161-1.1.

21 Anmälan av protokoll 2010-10-14 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 29 oktober 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 30 september justerades den 5 oktober 2010.

§2 Ny förskola med miljöprofil i Norra Djurgårdsstaden

Dnr 2010-706-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-13 med förslag till ny förskola med miljöprofil i Norra Djurgårdsstaden – Villa Ekbacken.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med planerna
för förskolan Villa Ekbacken i västra Hjorthagen och återkomma
med kostnadskalkyl och tidsplan.

2. Nämnden godkänner inriktningen av Villa Ekbackens pedagogiska profil med ”Natur, Kultur och Miljö” som fokusområden.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak besluta enligt förvaltningens förslag till beslut samt

att härutöver uppdra åt förvaltningen att låta utföra renoveringen av
Villa Ekbacken med miljövänliga byggmaterial och med miljö-
vänlig byggteknik.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl(s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

Vi ser förslaget att starta upp en förskola med stark miljöprofil som något mycket positivt. Att dessutom ha en öppen verksamhet för stadsdelens övriga förskolebarn är också en god idé. Den gamla villan i anslutning till Nationalstadsparken blir dessutom en fantastisk plats för förskoleverksamhet.

Det är viktigt att miljöprofileringen blir omfattande och genomgripande.

När den gamla villan renoveras ska endast miljövänligt byggmaterial

användas, alltså inga plastgolv, inga plastfärger, farliga lim och fogmassor o.s.v. Detta bör vara ett spjutspetsprojekt med nolltolerans av giftiga

emissioner. Det är därför viktigt att inga material används där emissioner av farliga kemikalier sker.

Dessutom bör ventilationen med självdrag behållas och inte bytas ut mot

mekanisk ventilation. Under de senaste åren har ett hundratal skolor byggts i landet med s.k. styrd självdragsventilation. Det är ett tyst, välfungerande och energisnålt ventilationssystem. När det gäller s.k. ekobygg så har Kungliga tekniska högskolan kunnande och utbildning på området, och skulle kunna vara en intressant samarbetspartner.

Villa Ekbacken bör också få solpaneler på taket och en pedagogisk mindre vindsnurra. Här kan Energicentrum vara en bra rådgivare för att få ner driftskostnaderna med det nyaste inom energieffektivisering (återanvända värmen från torkskåpen, bergvärme m.m.)

I trädgården kan man möjliggöra odling av frukt, bär och grönsaker. Det bör också beredas möjlighet för kompostering. Fågelholkar och matbord för

vinterfåglarna skulle också kunna höra till trädgården, och varför inte en liten ”fjärilsrestaurang”. Möjligheterna är oändliga.


§3 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad

Dnr 2010-586-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats

Dnr 2010-621-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-13 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om anläggande av tre konstgräs-fotbollsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m.m. på

Hjorthagens idrottsplats.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att tillstyrka förslag till anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner på
Hjorthagens idrottsplats samt byggnation av ny personalbyggnad
m.m. samt

att uppmana Idrottsnämnden att i anläggningsförfarandet, vid uppförandet av ny personalbyggnad och vid upprustning och ombyggnation av befintliga byggnader, möta byggnadsstandarden och miljökraven för Norra Djurgårdsstaden.

av ny personalbyggnad och vid upprustning och ombyggnation av
befintliga byggnader, möta byggnadsstandarden och miljökraven för
Norra Djurgårdsstaden.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

Hjorthagens idrottsplats ligger intill Nationalstadsparken och i närheten av den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden vilken kommer att ha en utpräglad miljöprofil. Det är viktigt att allt som byggs i detta område får en stark miljöprofil, också denna förbättring av Hjorthagens idrottsplats. Målet bör också vara att driftskostnaderna skall vara betydligt lägre än i dag. Det är fullt möjligt om det byggs exempelvis i passivhusstandard, görs investeringar i bergvärme, solvärmeteknik m.m.

Den nya personalbyggnaden bör också få en arkitekturmässig utformning styrd av miljötänk, exempelvis med sedumtak, solcellsdrivna värmefläktar eller/och andra smarta lösningar.

Det här skulle kunna bli Stockholms första energismarta och miljöinnovativa idrottsplats, där gräddan av svensk miljöteknik finns representerad. Helt fossilbränslefri från början!

Det är som förvaltningen framhåller också av stor betydelse att en likvärdig plats för Valborgsmässoeld ordnas. Valborgsmässofirandet i Hjorthagen har en lång tradition sedan generationer tillbaka. Det inleds med fackeltåg som startar vid kyrkan och går genom samhället fram till idrottsplatsen. Hundratals barn och föräldrar deltar i tåget. Barnen slänger facklorna i elden. Idrotts-platsen är för kvällen omgjord till festplats med servering, lotter, tal och sång. Under senare år har allt fler, även från andra stadsdelar, kommit och deltagit i det familjevänliga firandet. En nog så viktig detalj är att idrottsplatsen kan tillhandahålla vatten och slang.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad

Dnr 2010-460-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-13 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

”Det stora hotet mot äldreomsorgen idag är inte brist på värdegrunder utan brist på resurser.” Vi håller helt med våra partivänner i äldrenämnden som uttrycker sig så i ett Särskilt uttalande.

§6 Anmälan av Socialstyrelsens beslut

Dnr 2010-390-1.4.

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2010-09-30 (Dnr 9.2-19279/2010-1) angående tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) av Dianagårdens vård- och omsorgsboende som bedrivs av Digni Care AB på uppdrag av Östermalms stadsdelsnämnd.

Socialstyrelsen beslutar att Östermalms stadsdelsnämnd uppfyller lagstiftningen i de delar tillsynen avser. Socialstyrelsen avslutar ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§7 Anmälan av månadsrapport september 2010

Dnr 2010-162-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 september 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§10 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-10-21 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§11 Överflyttning av vårdnaden till familjehemmet enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-01 om NN samt stämningsansökan redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden väcker enligt 6 kap 8 § föräldrabalken talan hos XX tingsrätt om överflyttning av vårdnaden om NN från YY till särskilt förordnad vårdnadshavare. Detta med anledning av att NN har stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå.

2. Som särskilt förordnad vårdnadshavare föreslås ZZ som är villig
att åta sig uppdraget och som har tagit emot NN i sitt hem.

3. Tingsrättens förordnande om överflyttning av vårdnad skall gälla omedelbart, utan hinder av att det inte vunnit laga kraft.

4. Stockholms stads juridiska avdelning får i uppdrag att enligt tidigare utfärdad fullmakt föra stadsdelsnämndens talan.

Adress:

Stockholms stad

Juridiska avdelningen

105 35 Stockholm

Tel: 08- 508 29756 (exp.)

Fax: 08-508 29755 (fax)

§12 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-07 om NN redovisades. Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över ansökan om adoption.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för XX.

§13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-17 om barnet NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XXs barn eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§14 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO)

Dnr 2010-655-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-13 med förslag till yttrande till Justitieombudsmannen (JO) med anledning av en inkommen anmälan till JO om begränsning av yttrandefrihet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till Justitieombudsmannen som svar på remissen.

§15 Upphandling av lokalvård

Dnr 2010-596-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-06 om upphandling av lokalvård.

Stadsdelsnämndens beslut

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap. 3 §.

§17 Avskrivning av fordringar i bokföringen

Dnr 2010-681-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-06 med förslag att avskriva fordringar i bokföringen.

Stadsdelsnämndens beslut

Fordringar i bilagan till föreliggande tjänsteutlåtande avskrivs med sammanlagt 15 453 kronor.

§18 Anmälan av delegationsbeslut

Anmäldes förteckning 2010-10-11 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreliggande förteckning med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen läggs till handlingarna:

· Personalärenden
Dnr 2010-161-1.1.

· Ekonomiärenden

Dnr 2010-656-1.2.

§19 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-10-14 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§20 Information från stadsdelsdirektören

Budget 2011

På måndag den 25 oktober kommer Sten Nordin, finansborgarråd, att presentera majoritetspartiernas förslag till budget 2011 med inriktning 2012-2013.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten 24-25 november 2010.

Presidiet har diskuterat hur presentationen av de ekonomiska ramarna och förvaltningens förslag till verksamhetsplan ska läggas upp.

Torsdagen den 2 december 2010 kommer förvaltningen att bjuda in stadsdels-nämnden till ett traditionellt VP-seminarium kl 18.00-21.00. Ett förslag till budget 2011 skickas ut till nämndens sammanträde 2010-12-16, men beslut kan tas först i januari 2011 då nästa års stadsdelsnämnd är utsedd.

Utegym för äldre i Tessinparken

Med hänvisning till pensionärsrådets protokoll 2010-10-11 § 8 informerade Göran Månsson om att medborgarförslaget om en träningsplats för äldre i

Tessinparken är på gång och bör snart vara klar för användning.

Extra satsningar på parkmiljösidan är möjliga i år då förvaltningens ekonomi är god. Det kan vara klottersanering, fler papperskorgar, särskilda tunnor för engångsgrillar, upprustning av lekredskap i våra parker m.m.

Parboendegaranti

Samtliga partier tycks vara överens om vikten av att äldre par med olika vård-behov ska kunna leva ihop hela livet och att detta ska kunna säkerställas genom införande av en parboendegaranti, men det finns ännu ingen lösning på hur det ska gå till. Förvaltningen har nu inlett en diskussion med Röda Korset, som driver äldreboende åt oss, om möjligheten att vid behov ställa in en extra säng. Ta ut ersättning för kost, tvätt etc som tillkommer måste också lösas. Förvaltningen är intresserad av att börja på försök.

§21 Övriga frågor

Humlegården

Ordförande Johan Sjölin (m) besvarade fråga från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om planerna för fältassistenternas eventuella flytt till Humlegården.

Rapport

Ersättaren Marie Schött (m) rapporterade från förtroenderådet den 15 september på Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.