Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-11-17

Sammanträde 2010-11-17

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2011. Dnr 2010-741-1.1.

3 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar. Dnr 2010-733-2.2.2.

4 Utökning av träffpunkten på Rio servicehus. Dnr 2010-749-1.2.1.

5 Fortsatt planering för Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.

Remissärenden

6 Yttrande till AB Storstockholms lokaltrafik (SL) över Spårväg City genom Värtan - ny stadsspårväg i Stockholm. Dnr 2010-657-1.5.1.

7 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Konglig Datasektionens Sektionslokal, Osquars Backe 21.

Anmälningsärenden

8 Anmälan av månadsrapport oktober 2010. Dnr 2010-162-1.2.1.

9 Anmälan av stadsrevisionens rapport (Nr 6 oktober 2010) "Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst?" Dnr 2010-735-1.2.1.

10 Anmälan av rapport om FUSSION - ett alkoholförebyggande projekt inom Östermalms stadsdelsnämnd. Dnr 2009-7-007.

11 Anmälan om tilldelade stimulansmedel för anhörigstöd 2009-2010 samt redovisning av arbetet med anhörigstödet på Östermalm. Dnr 2010-737-2.1.

12 Anmälan av protokoll 2010-11-08 från pensionärsrådet på Östermalm.

13 Anmälan av protokoll 2010-11-04 från handikapprådet på Östermalm.

14 Anmälan av promemoria 2010-11-17 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

15 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

17 Anmälan av behov av god man enligt 11 kap. 2 § 3 st föräldrabalken.

18 Anmälan av protokoll 2010-11-11 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 23 november 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 21 oktober justerades den 29 oktober 2010.

§2 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2011

Dnr 2010-741-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-03 med förslag till

sammanträdestider för stadsdelsnämnden och sociala delegationen 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlägger sina ordinarie sammanträden under år 2011 enligt följande: 3/1, 20/1, 17/2, 17/3, 14/4, 19/5, 16/6, 25/8, 29/9, 27/10,
24/11 och 15/12.

2. Nämndens ordinarie sammanträden är öppna för allmänheten i den
mån kommunallagen tillåter.

3. Sammanträdena börjar klockan 19.00 och inleds klockan 18.00 med
en frågestund för allmänheten.

4. Sociala delegationens ordinarie sammanträden under år 2011 förläggs
enligt följande: 13/1, 3/2, 10/3, 7/4, 5/5, 9/6, 14/7, 18/8, 15/9, 13/10,
10/11 och 8/12.

5. Sociala delegationens sammanträden börjar klockan 16.30.

§3 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Dnr 2010-733-2.2.2

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-24 med förslag

att delta i en för Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen och Södermalm gemensam upphandling av årsentreprenör för mindre parkinvesteringar.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att delta i en för Östermalm, Norrmalm,
  Kungsholmen och Södermalm, gemensam upphandling av
  årsentreprenör för mindre parkinvesteringar enligt detta tjänsteut-låtande.

 1. Nämnden uppdrar till stadsdelsdirektören för Norrmalm att fatta
  nödvändiga beslut för upphandlingen, att teckna avtal med utsedd
  entreprenör samt besluta i övriga frågor som rör avtalet under
  avtalsperioden.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§4 Utökning av träffpunkten på Rio

Dnr 2010-749-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-05 med förslag

att Träffpunkten på Rio ska finnas kvar i nuvarande lokaler på Sandhamns-gatan 4 samt att lokalerna utökas och att verksamheten inriktas mot en öppen social träffpunkt för stadsdelens alla äldre.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner ombyggnationen av öppna Träffpunkten på Rio.

§5 Fortsatt planering för Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2010-98-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-10 med förslag till fortsatt planering för Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner den i tjänsteutlåtandet föreslagna fortsatta planeringen för Körs­bärs­går­dens vård- och om­sorgs­bo­en­de.

§6 Yttrande till AB Storstockholms lokaltrafik (SL) över Spårväg City genom Värtan

Dnr 2010-657-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande 2010-10-06 med stadsledningskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och Stockholms Hamn AB med

förslag till yttrande till AB Storstockholms lokaltrafik (SL) över Spårväg City genom Värtan. En fördjupad utredning till Förstudie Spårväg City –

Ny stadsspårväg i Stockholm.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som

stadens yttrande över rapporten ”Spårväg City genom Värtan”, vilket
innebär att nämnden

1. utifrån föreliggande utredning förordar förslaget till permanent
linjesträckning.

 1. stadsdelsnämnden ger kontoren och Hamnen i uppdrag att fortsätta arbetet med Spårväg City i samverkan med SL, bl a gällande
  detaljerad utformning av spårsträckningen, utformning av Ropsten och studie av möjligt läge för provisorisk depå.

 2. stadsdelsnämnden ger kontoren och Hamnen i uppdrag att ha en fortsatt dialog med SL gällande tidplan för projektet.

 3. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; vi ställer oss bakom den föreslagna permanenta linjesträckningen. I ärendet pekar man vidare på en eventuell framtida spårförbindelse mellan Husarviken och

Ropsten. Vi vill starkt understryka vikten av att denna sträckning verkligen genomförs för att därigenom ge den moderna, innovativa och miljöanpassade stadsdelen vid Husarviken i norra Hjorthagen en miljöriktig spårbunden

kollektivtrafik. Då de första inflyttningarna börjar redan 2012 är det viktigt att en sådan förbindelse kan stå klar senast då linjesträckningen till Ropsten står klar.

Vi uppskattar att man i ärendet så noga redovisat projektets svårighetsgrad i de olika etapperna, men att man också visat på möjligheter att tekniskt lösa detta. Vi vill understryka vikten av noggrann uppföljning av detta kompli-cerade projekt och hur projektet framskrider så att eventuellt nödvändiga korrigeringar snabbt kan vidtagas.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

tjänsteutlåtandet från de olika förvaltningarna visar på ett tydligt sätt för-utsättningar och problem med att dra den nya spårvägen genom Värtan mot Ropsten. Dock menar vi att det är beklagligt att det inte ens överslagsmässigt redovisas ekonomiska konsekvensanalyser för de olika alternativen.

Vi vill särskilt stryka under att om Norra Djurgårdsstaden ska kunna leva upp till de höga miljömål som gäller, är det ytterst viktigt att hela området får en kollektivtrafikförsörjning i allra högsta klass. Det innebär att om fördröjningar av spårtrafik uppkommer medan bostads- och arbetsplatsområdet växer fram måste andra miljöanpassade transportalternativ, t.ex. eldrivna bussar för matartrafik inom området, sättas in i avvaktan på en permanent spårlösning. Även kollektiva båtförbindelser bör kunna tidigareläggas.

§7 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering i restaurang Sektionslokal

Dnr 2010-730-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-27 med förslag till yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om serveringstillstånd i restaurang Sektionslokal, Osquars Backe 21, 114 28 Stockholm (SAN dnr 9.1.1-01443/2010).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Konglig Datasektionen, Fack vid THS, 100 44 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutet sällskap, i Sektionslokal, Osquars Backe 21, servera sprit,
starköl och vin klockan 11.00–03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott.

§8 Anmälan av månadsrapport oktober 2010

Dnr 2010-162-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 oktober 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§9 Anmälan av stadsrevisionens rapport ”Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst?”

Dnr 2010-735-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens rapport (nr 6 oktober 2010) ”Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst?” Syftet med denna granskning av äldrenämnden och stadsdelsnämnderna Farsta och Kungsholmen är att bedöma om nämndernas uppföljning och kontroll av ingångna avtal med externa utförare inom hemtjänst är tillräcklig samt om ansvarsfördelningen för avtalsförvaltningen inom staden är tydlig.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

revisionen pekar på faktorer som vi själva har uppmärksammat. Uppfölj-ningen av verksamheten kan göras betydligt skarpare. Otydligheten när det gäller ansvar för olika nämnder måste åtgärdas.

Den viktiga valfriheten tenderar att övertas av slumpen och förfuskas om såväl brukare som ansvariga nämnder förlorar den nödvändiga överblicken.

§10 Anmälan av rapporten om FUSSION

Dnr 2009-7-007

Anmäldes förvaltningens rapport 2010-11-09 om FUSSION – ett alkoholförebyggande projekt inom Östermalms stadsdelsnämnd. Då Stockholmsenkäten under många år har visat en hög alkoholkonsumtion bland ungdomar i stads-delen skapades projektet FUSSION – Fräsch, Ung, Snygg, Smart, Intelligent och Nykter.

Projektet inriktar sig på information och förebyggande insatser till samtliga elever och föräldrar i årskurs 7 till 9, i både kommunalt och enskilt drivna skolor i stadsdelsområdet.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

Projektet FUSSION med sin projektledare har gjort ett utmärkt jobb. Det är angeläget att projektet ges ekonomiska och organisatoriska förutsättningar i kommande budget för att fortsätta sitt viktiga arbete.

§11 Anmälan om tilldelade stimulansmedel för anhörigstöd 2009-2010 samt redovisning av arbetet med anhörigstödet på Östermalm

Dnr 2010-737-2.1.

Anmäldes förvaltningens rapport 2010-11-01 om att Stockholms stad erhållit 40 mnkr i stimulansmedel för anhörigstöd för perioden 2009-2010. Stadsledningskontorets förnyelseavdelning har fördelat medlen mellan stadsdelarna och Östermalms stadsdelsnämnd har tilldelats 2,7 mnkr.

Vidare redovisar rapporten arbetet med anhörigstödet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-11-17 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av behov av god man enligt 11 kap 2 § 3 st föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-11-05 om NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden hemställer hos överförmyndaren att god man utses för NN enligt 11 kap 2 § 3 st FB.

§16 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-11-11 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§17 Information från stadsdelsdirektören

Albano

Till det öppna mötet som inleder nämndens sammanträde den 16 december är stadsbyggnadskontorets planarkitekt Aleksander Wolodarski inbjuden för att informera om planerna för Albano.

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

Torsdag den 18 november kl 15.00 är det högtidlig prisceremoni i Blå hallen i Stadshuset. Östermalm är som tidigare meddelats med och tävlar med

Hedvig Eleonora förskolor och Dagverksamheterna Östermalm. I år finns även ett förnyelsepris till vilket projektet FUSSION/Josef Elveskog är anmäld.

Norra Djurgårdsstaden

 • Företagargruppen för Norra Djurgårdsstaden kommer att tillsammans med Göran Månsson göra en ”promenadsyn” i området i morgon
  förmiddag för att se över skyltning etc.
 • Nils Göransson är projektanställd samordnare för stadsutvecklingsområdet med uppdrag att bevaka livsstilsfrågorna. Han träffas tillsvidare på Östermalms stadsdelsförvaltning men kommer framöver att ha sin
  arbetsplats i Norra Djurgårdsstaden Innovation intill hotell Ariadne.
  Samordnartjänsten finansieras av exploateringskontoret.
 • Samordnarens referensgrupp består av tre ledamöter från nämndens
  majoritet och två från oppositionen, stadsdelsdirektören, en represen-tant från Parkmiljögruppen norra innerstaden, informatören samt en
  miljö- och hållbarhetsstrateg vid exploateringskontoret. Första mötet äger preliminärt rum torsdagen den 9 december kl 08.30. Nämnden återkommer med namn på deltagare senast den 1 december.

Diakonal verksamhet

Göran Månsson och avdelningschefen för Socialtjänsten Anna-Lena

Christensson Österberg har inlett ett samarbete med den diakonala verksam-heten inom Oscars församling.

Ny entreprenör för Linnégården

Göran Månsson och äldreomsorgschef Marianne Snell överlämnade blommor till verksamhetschefen Charlotte Haggren vid Carema Care AB vid övertagandet den 1 november 2010 av driften för Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

VP-seminarium

Torsdagen den 2 december kl 18.00-21.00 anordnar förvaltningen liksom tidigare år ett VP-seminarium för stadsdelsnämnden. Vid detta seminarium presenterar förvaltningen förslag till verksamhet för år 2011 utifrån budget och erfarenhet från innevarande år och nämnden ges tillfälle att fråga och lämna synpunkter.

Ett förslag (arbetsmaterial) till verksamhetsplan 2011 för Östermalms stadsdelsnämnd kommer att delas ut till nämnden vid sammanträdet 2010-12-16.

Beslut i ärendet tas av stadsdelsnämnden 2010-01-20.

Julbasarer

 • Arbetscentrums julbasar på Sandhamnsgatan 4 äger rum onsdagen den
  1 december kl 10.00-14.00 med försäljning av mjuka djur, hantverk m.m.
 • Den dagliga verksamheten, AB Amygdalus, på Karlaplan 19 A har
  försäljning av choklad i olika former och smaker torsdagen den 2
  december kl 13.30-17.30.

§18 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om barngrupper i förskolan

Dnr 2010-794-1.1.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse ”Negativt med stora barngrupper i förskolan”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§19 Skrivelse från ledamoten Per Hamnström (v) om pensionärerna på Östermalm

Dnr 2010-793-1.1.

Ledamoten Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse med frågor bl a om hur pensionärernas inkomst och förmögenhet är på Östermalm i förhållande till samtliga boende på Östermalm och i förhållande till pensionärer i övriga stadsdelar i Stockholm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.