Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-02

Sammanträde 2013-01-02

Datum
Klockan
09.00
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104, plan 5 Lokal: Femman

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärende

2 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2013.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av protokollsjusterare och tid för protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 2 januari 2013.

§2 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2013

Dnr 2012-663-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-12-18 med förslag

att nämnden utser fem ledamöter och två ersättare i sociala delegationen, ordförande och vice ordförande i sociala delegationen samt en ledamot som förutom ordförande och vice ordförande i sociala delegationen får fatta ordförandebeslut enligt LVM och LVU.

Under överläggning i ärendet lämnade ordförande Therese Carlborg m fl (M) förslag till ordförande, ledamöter och ersättare i sociala delegationen m.m. från Alliansen.

Ledamoten Birgit Marklund m fl (S) lämnade förslag på ledamot och ersättare i sociala delegationen.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) lämnade förslag på ledamot för (MP) tillika delegationens vice ordförande samt yrkade bifall till ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande.

Tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) lämnade i sin tur förslag på ledamot och ersättare i sociala delegationen.

Ordförande ställde först proposition på Alliansens förslag och fann att
nämnden bifallit detta.

Ordföranden ställde därefter proposition på vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) förslag och fann att nämnden bifallit detta.

Slutligen ställde ordförande proposition på tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) förslag och fann att det avslagits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Social delegation 2013
Ledamöter Lotta Juul Martin-Löf (M)

Thomas Linn (M)

Catrin Tetzell (FP)

Maria Antonsson (MP)

Birgit Marklund Beijer (S)

Ersättare Malin Björk (C)

Berit Nyberg (S)

2. Nämnden utser Lotta Juul Martin-Löf (M) till ordförande och Maria Antonsson (MP) till vice ordförande i sociala delegationen.

3. Nämnden utser ledamoten i nämnden Malin Björk (C) som förutom ordförande och vice ordförande i sociala delegationen får fatta
ordförandebeslut enligt LVM och LVU.

Reservation. Tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att Maria Antonsson (MP) kvarstår som vice ordförande,

att Birgit Marklund Beijer (S) utses som ledamot samt

att Jaime Barrios (V) utses som ersättare i sociala delegationen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§3 Övriga frågor

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) lyfte frågan om vänsterpartiets representation i sociala delegationen mot bakgrund av förändrad mandat-fördelning i nämnden. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) föreslog att nämnden ska inrätta ytterligare en ersättarplats i sociala delegationen vikt för vänsterpartiet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att hänskjuta frågan till presidiet för vidare diskussion.