Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds kl. 18:00 med information av Therese Bengtsson, enhet Läs mer...schef vid vuxenenheten, Östermalms stadsdelsförvaltning.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Bordlagda ärenden

2 Skrivelser av Stefan Nilsson m.fl. (MP) - Utesluta "sjukt" kött från barn och äldres mattallrikar samt ursprungsmärkning av kött i förskolor och äldreboenden

3 Skrivelse av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) - Unga utan aktivitet

4 Skrivelse av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) - Aktivitetshus för unga i Norra Djurgårdsstaden

5 Skrivelse av Jaime Barrios m.fl. (V) - Finskspråkiga barns behov av förskoleverksamhet på finska

6 Skrivelse av Jaime Barrios m.fl. (V) - Fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

Dnr 2014-405-1.1.
Medborgarförslag

7 Svar på två medborgarförslag - lekplats på Gärdets sportfält

Beslutsärenden

8 Förlängning av avtal för måltider till Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Remissärenden

9 Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2014-460-1.5.1. (Omdelbar justering)

10 Förbättring av stockholmarnas möjligheter till att bada.

Remiss från kommunstyrelsen - svar på motion (2014:10)
Dnr 2014-508-1.5.1.

Anmälningsärenden

11 Ekonomiska månadsrapporter för 2014

12 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

13 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

14 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

15 Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Östermalm

16 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

17 Anmälan av promemoria 2014-10-23 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

18 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

20 Nedskrivning av fordringar i bokföringen

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

22 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap. 36 § kommunallagen - begäran om yttrande från Skolinspektionen i enskilt ärende

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (257 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Skrivelser av Stefan Nilsson m.fl. (MP) - Utesluta "sjukt" kött från barn och äldres mattallrikar samt ursprungsmärkning av kött i förskolor och äldreboenden

§3 Skrivelse av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) - Unga utan aktivitet

§4 Skrivelse av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) - Aktivitetshus för unga i Norra Djurgårdsstaden­

§5 Skrivelse av Jaime Barrios m.fl. (V) - Finskspråkiga barns behov av förskoleverksamhet på finska

§6 Skrivelse av Jaime Barrios m.fl. (V) - Fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

§7 Svar på två medborgarförslag - lekplats på Gärdets sportfält

§8 Förlängning av avtal för måltider till Dianagårdens vård- och omsorgsboende

§9 Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

§10 Förbättring av stockholmarnas möjligheter till att bada.

§12 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§13 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§14 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§15 Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Östermalm

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§17 Anmälan av promemoria 2014-10-23 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§18 Information av stadsdelsdirektören

§20 Nedskrivning av fordringar i bokföringen

§21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§22 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap. 36 § kommunallagen - begäran om yttrande från Skolinspektionen i enskilt ärende

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll