Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund börjar kl. 18:00 - 18:30. Därefter följer information av Jamila Lo Läs mer...dhi, förvaltningens preventionsenhet om "Visa att du bryr dig", ett projekt om unga och cannabis.

Välkomna!

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

6 Bort med byggsäckarna

Svar på skrivelse från Tobias Sjö m.fl. (M) Dnr 2018-376-1.1.

7 Åtgärder mot de kraftigt ökade cykelstölderna

Svar på skrivelse från Tobias Sjö m.fl. (M) Dnr 2018-430-1.1.

8 Lättat koppeltvång för hunder

9 Utredning om införande av bemanningsenhet i pilotform inom förskola Norrmalm och Östermalm

10 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Remissärenden

11 Serveringstillstånd till No 18 Office and Lounge AB.

Dnr 2018-538-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Minska barngruppernas storlek i förskolan

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2018/676) av Erik Slottner (KD)
Dnr 2018-399-1.5.1.

Anmälningsärenden

13 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

14 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

15 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

16 Anmälan av promemoria 2018-09-27 med förteckning över inkommande brev, skrivelser m.m.

17 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

19 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 19 § föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

21 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) hemtjänst - enskild regi

22 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - enskild regi

23 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - enskild regi

24 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - egen regi

25 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2018 - äldreomsorg

26 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2018 - socialtjänst

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2018-08-30 och 2018-09-06

§1 Val av justerare och dag för justering

§7 Åtgärder mot de kraftigt ökade cykelstölderna

§9 Utredning om införande av bemanningsenhet i pilotform inom förskola Norrmalm och Östermalm

§10 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

§11 Serveringstillstånd till No 18 Office and Lounge AB

§12 Minska barngruppernas storlek i förskolan

§13 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§14 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

§16 Anmälan av promemoria 2018-09-27 med förteckning över inkommande brev, skrivelser m.m.

§17 Information från stadsdelsdirektören

§19 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 19 § föräldrabalken (FB)

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§21 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) hemtjänst - enskild regi

§22 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - enskild regi

§23 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - enskild regi

§24 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - egen regi

§25 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2018 - äldreomsorg

§26 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2018 - socialtjänst

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll