Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund äger rum kl. 18:00 - 18:30.
Därefter följer information om "Bruka Läs mer...rstyrda revisioner" av Therese Bengtsson, förvaltningens socialtjänstavdelning och information om Informationscenter för seniorer vid dagverksamheten Bo Bergmans gata 4, av Viktoria Lindberg och Ann-Christine Osvald, förvaltningens äldreomsorgsavdelning.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Beslutsärende, Medborgarförslag

2 Stor skatepark på Östermalm

3:a Förändring i stadsdelsnämndens sociala delegation 2018

4 Överlåtelse av förslitna hemvårdssängar

Remissärenden

5 Serveringstillstånd till Ciccios AB

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott
Dnr 2018-577-1.5.2. (Omedelbar justering)

8 Detaljplan för fastigheten Shanghai 1 med flera, Energihamnen, del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Ladugårdsgärdet

Anmälningsärenden

9 Månadsrapport september 2018

10 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

11 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

12 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

13 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

14 Anmälan av promemoria 2018-10-25 med förteckning över inkommande brev, skrivelser m.m.

15 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

17 Nedskrivning av fordringar i bokföringen

18 Utredning enligt 24 b §§ LSS (lex Sarah) - egen regi

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

22 Nedskrivning av fordringar i bokföringen

23 Anmälan av ordförandebeslut i enskilda ärenden enligt delegationsordningen

24 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - enskilt ärende

25 Information om rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

26 Information om inkommen utredning 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

27 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

28 Information om inkomen rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

29 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - enskild regi

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§3:a Förändring av stadsdelsnämndens sociala delegation 2018

§10 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§11 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§12 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

§14 Anmälan av promemoria 2018-10-25 med förteckning över inkommande brev, skrivelser m.m.

§15 Information av stadsdelsdirektören

§17 Nedskrivning av fordringar i bokföringen

§18 Utredning enligt 24 b §§ LSS (lex Sarah) - egen regi

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§22 Nedskrivning av fordringar i bokföringen

§23 Anmälan av ordförandebeslut i enskilda ärenden enligt delegationsordningen

§24 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - enskilt ärende

§25 Information om rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§26 Information om inkommen utredning 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§27 Information om inkommen utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§28 Information om inkommen rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§29 Information om inkommen rapport enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - enskild regi

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll