Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2018-04-10

Sammanträde 2018-04-10

Datum
Klockan
10:30
Plats
SLK eller på äldreförvaltningenskontor

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

- Rådets remissvar gällande stadens riktlinjer för nationella Minoriteters rättigheter

5 Anmälan av protokolljustering KPR 3/2018-03-20

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 4/2018-03-27

7 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 17 april 2018

§7 Remiss Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
Dnr 1.6-124/2018

§8 Remiss Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018-2022
Dnr 1.6-128/2018

§9 Remiss Trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019
Dnr 1.6-84/2018

§11 Remiss Reviderat idrottspolitiskt program 2018- 2022
Dnr 1.6-88/2018

§12 Boendeplan för år 2019 med utblick mot 2040
Dnr 3.2-947/2018

§13 Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämnder och stadsdelsnämndernas verksamhet, hemtjänst i ordinärt boende
Dnr 5.1.1-368

§14 Fördelning av medel i projekt "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden" för år 2018
Dnr 3.4-275/2018

§15 Reviderade riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer
Dnr 7.3.1-68/2018

8 Förvaltningschefens information

9 Äldreombudsmannens information

11 Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde