Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2018-05-08

Sammanträde 2018-05-08

Datum
Klockan
10:30
Plats
SLK eller på äldreförvaltningenskontor

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 4/2018-04-10

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 5/2018-04-17

7 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 15 maj 2018

§7 Tertialrapport 1 för år 2018 för äldrenämnden §8 Remiss av socialnämndens förslag "Reviderade riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice" §9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för äldrenämnden för år 2017 §11 Redovisning och analys av avslag avseende särskilt boende 2017 §12 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2017 §17 Anmälan av funktionshindersombudsmannens rapport 2017

8 Förvaltningschefens information

Hanna Markkula informerar om ärendet §11 Redovisning och analys av avslag avseende särskilt boende 2017.

9 Äldreombudsmannens information

11 Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde