Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2018-06-05

Sammanträde 2018-06-05

Datum
Klockan
10:30
Plats
SLK eller på äldreförvaltningenskontor

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 5/2018-05-08

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 6/2018-05-15

7 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 12 juni 2018

§7 Remiss "Fossilbränslefri organisation 2030" §8 Remiss av Motion av Lotta Edholm (L) om automatisering av kommunal verksamhet §9 Svar på skrivelse från (KD M L stöd av C) om granskning av kvaliteten på Stockholms stads kommunala vård- och omsorgsboenden §10 Svar på skrivelse från (KD M L stöd av C) om boende för äldre i hemlöshet och missbruk §11 Äldreomsorgens årsrapport 2017 - Ärendeföredragning av Elisabeth Landström §12 Rapportering av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL för kvartal 1 år 2018 §13 Redovisning/kartläggning av stadens anhörigstöd - Ärendeföredragning av Raili Karlsson

8 Förvaltningschefens information

9 Äldreombudsmannens information

11 Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde