Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2021-08-24

Sammanträde 2021-08-24

Datum
Klockan
10:30
Plats

3 Val av protokolljusterare till mötet

4 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 5/2021-06-08

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 5/2021-06-15

7 Remisser

a. Följ Coronakommissionens slutsatser om äldreomsorgen Dnr ALD 2021/107 b. Cykelstaden - cykelplan för Stockholm 2021 Dnr ALD 2021/16

8 Genomgång av ärenden till Äldrenämnden den 31 augusti 2021

a. Remiss av Rekommendation att anta överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet Dnr ALD 2021/147 Handläggare Lena Carling b. Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården SOU 202139 (499528) Dnr ALD 2021/362 Handläggare Christina Malmqvist c. Remiss av Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden KS 2021620 Dnr ALD 2021/268 Handläggare Samia Choudhury d. Remiss av Stockholm stads EU-policy reviderad KS 2021216 Dnr ALD 2021/184 Handläggare Carl Smitterberg e. Remiss av Motion om språkkrav i äldreomsorgen Dnr ALD 2021/267 Handläggare Lena Alksten f. Remiss av Motion om följ Coronakommissionens slutsatser om äldreomsorgen Dnr ALD 2021/107 Handläggare Tove Ahner Sharon Wald och Marjo Tuomi g. Remiss av Motion om nyckeltal för antal medarbetare per chef Dnr ALD 2021/154 Handläggare Jenny Österman och Elisabeth Landström h. Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem Dnr ALD 2020/651 Handläggare Christina Österling i. Remiss av God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa Dnr ALD 2021/204 Handläggare Jenny Norling j. Remiss av Gode män och förvaltare - en översyn SOU 2021/36 Dnr ALD 2021/291 Handläggare Nima Andacheh

9 Förvaltningschefens information