Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2006-11-20

Sammanträde 2006-11-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr
Mötesinformation

Närvarande:

Ledamöter:
Anders Hellström (m) ordförande
Regina Öholm (m)
Thorwald Nilsson (m)
Karl Bern (fp)
Eva Oivio (s)
Stellan Hamrin (v)

Ersättare:
David Winks (kd)
Mats Lindqvist (mp) tjänstgörande

Frånvarande:
Yildiz Kafkas (mp) vice ordförande
Lars Fernqvist (fp)
Olof Tappert (s)
Agnetha Falck Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

Ordförande öppnar sammanträdet.

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Anders Hellström (m) och Eva Oivio (s) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 7/2006 och protokoll 8/2006 är justerade och utsända.

§4 Anmälningsärenden

§5 Reglemente för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr: 09-0747/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterar ärendet.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Eva Oivio (s), Stellan Hamrin (v) och Mats Lindqvist (mp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut:

1. Renhållningsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Eva Oivio (s), Stellan Hamrin (v) och Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

  1. ”Renhållningsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.

  2. Nämnden anför för egen del följande:

Förslaget att avveckla renhållningsnämnden och låta ansvaret för avfallsfrågorna överföras till en nyinrättad trafik- och renhållningsnämnd avvisas.

Det finns ett behov av en särskild nämnd som har ett huvudansvar för avfallshanteringen. Avfalls- och återvinningsfrågor är ett tekniskt och juridiskt komplext område med många aktörer, omfattande lagstiftning och betydande miljö- och planeringspåverkan. Verksamheten styrs av tydliga miljömål.

Det finns ingen naturlig koppling mellan trafikfrågor och avfallsfrågor. Med tanke på de stora utmaningar som trafiken står inför finns det stor risk att en sammanslagen nämnd inte kommer att behandla avfallsfrågorna på ett tillfredställande sätt, särskilt som ett av syftena är att minska kostnaderna. Renhållningsnämndens hittills tydliga samordningsfunktion i all avfallshantering i kommunen riskerar att gå förlorad.

Vid den borgerliga valsegern 1998 omvandlades det då existerande avfallsbolaget Skafab till renhållningsnämnd. Därvid skedde en nedskärning av personalen till mindre än hälften (även om man undantar den personal som ingick i Skafabs egen-regi-verksamhet, vilken också ströps).

Under den röd-gröna majoriteten 2002-2006 har renhållningsförvaltningen stärkts kraftigt för att möta krav på bättre information till allmänheten, skärpta miljö- och andra krav vid upphandling av entreprenörer, satsningar på permanenta lokaler för fastighetsnära insamling, omförhandling av markupplåtelseavtal med inriktning på bättre tömning och renhållning vid återvinningsstationerna, samt planering för ett utökat antal återvinningscentraler och miljöstationer för farligt avfall. Satsningen på biogas-produktion för fordon baserad på biologiskt avfall har stärkts.

Ingen verksamhet kan utvecklas väl genom täta omorganisationer. Med den föreslagna sammanslagningen finns stor risk att man inte utnyttjar den kompetens som byggts upp. Renhållningsverksamheten måste ständigt utvecklas för att kunna tillgodose krav på en miljöanpassad infrastruktur. Arbetet handlar inte längre bara om att samla in avfall och göra sig kvitt detta. Avfallet blir mer och mer komplext till sitt innehåll. En ny syn växter fram där man bl a ser avfallet som en resurs för utveckling av återvunna material och produkter samt som en resurs inom drivmedelssektorn (biogas). Det krävs idag ett långsiktigt strategiskt arbete för att hantera en storstads avfall på ett hållbart och säkert sätt. Det krävs också omfattande information i alla led från producenter av produkter och förpackningar, över konsumenter och verksamhetsutövare till dem som handhar avfallet. En ny och utvecklad avfallshantering är ett sätt att reducera klimatproblemen.

Förslaget att slå ihop renhållningsnämnden med trafiknämnden vittnar om en förlegad syn på avfalls- och återvinningsfrågor, en syn som reducerar viktiga miljöfrågor till ett städproblem.”

§6 Rapport från förvaltningschefen

· Nya organisationen

Ansvarig chef för den nya organisationen under trafik- och renhållningsnämnden blir Magdalena Bosson. Magdalena var tidigare VD för Kista science City AB. Kommunstyrelsen förväntas ta det formella beslutet den 22 november. Organisationen planeras för närvarande tillsammans med trafikkontoret i en särskild planeringsgrupp.

§7 Övriga frågor

· Nästa sammanträde

Nämndens sammanträde den 13 december kommer att senareläggas något med anledning av nämndens gemensamma julmiddag efteråt. Inbjudan kommer att skickas ut.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.