Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2004-02-18

Sammanträde 2004-02-18

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas och Ewa Schenström utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 1/2004 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkändes.

§5 Verksamhetsberättelse 2003

Dnr: 00-0054/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. ”Verksamhetsberättelse med sifferbokslut godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. En begäran om att överskottet om 4,7 mnkr reserveras i den särskilda fond som finns för att balansera Renhållningsnämndens resultat.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ” Lämna förvaltningens förslag till beslut utan eget ställningstagande

2. I övrigt anföra följande:

Föregående år, 2003, var det första året med den nya majoriteten och den nya inriktningen avseende renhållningsfrågorna. Ett år tydligt präglat av piskor istället för morötter när det gäller de beslut som fattats. Chockhöjningen av avfallstaxan innebar ytterligare en ekonomisk börda som den nya majoriteten lagt på stockholmarna under året. Redan skattehöjningen innebar en märkbar påfrestning för många stockholmshushåll, och mot den bakgrunden kan effekterna av avgiftshöjningen befaras vara extra betungande för hushållen.

Därtill har majoriteten under 2003 initierat ett förslag om att byta namn på Renhållningsnämnden. Ett kostnadskrävande förslag med rent politiska undertoner som saknar motstycke.

Till det ska läggas den framforcerade renhållningsordningen-avfallsplanen som visade sig strida mot gällande lagstiftning och strategiplanen för återvinningsstationerna som fortfarande saknar en riktig förankring i verkligheten. För medborgarna har 2003 alltså varit ett år som inneburit nya tunga bördor, men få riktiga förbättringar. Däremot kan förvaltningen glädjas åt ett positivt resultat. Men detta kan knappast tillskrivas majoritetens ekonomiska styrning utan beror snarast på extraordinära händelser än åtgärder som vidtagits under året.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stelan Hamrin (v) enligt följande:

” Inför nästa års verksamhetsberättelse önskar nämnden få en något mer nyanserad bild av genomförandegraden av inriktningsmålen, gärna med en kort kommentar till hur långt arbetet fortskridit eller anledningen till varför åtgärder inte kunnat genomföras planenligt.

Nämnden finner att uppföljningen av de befogade klagomålen är bristfällig och bör förbättras, samtidig bör sanktioner tillämpas vid överträdelser av avtalen med entreprenörer. Detta ger en viktig signal om att nämnden följer upp entreprenörernas arbete.

Nämnden anser att det i samhället finns strukturella orsaker till löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Nämnden önskar till nästa sammanträde få en redovisning av hur förvaltningen avser komma till rätta med de könsrelaterade löneskillnaderna inom förvaltningen.”

Ett särskilt uttalande avgavs även av Lars Fernqvist (fp) enligt följande:

” Verksamhetsberättelsen ger en bra bild av det arbete som genomförts under 2003. På några punkter finns det emellertid anledning att till kommentarer:

Folkpartiet anser att det är rimligt att den politiska och administrativa organisationen omprövas. En alltför stor politisk organisation strider mot modernt ledarskap och ökar den politiska detaljstyrningen. Att frågor som berör avfallshantering har fått en ökad betydelse i samhällsplaneringen och inom miljöpolitiken, är i sig inga argument för att ha en egen organisation. Folkpartiet menar att en sammanslagning av renhållningsnämnden och gatu- och fastighetsnämnden skulle minska byråkratin och spara pengar som skulle kunna användas till ytterligare satsningar på skola och äldreomsorg.

Folkpartiet kräver ett stopp för sopsorteringshysterin. Enligt förvaltningen själv ska EU:s avfallshierarki gälla och enligt den är förbränning av förpackningar likställigt med materialåtervinning. Återvinning får aldrig bli ett självändamål. För vissa avfallstyper lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. Vid förbränning av sopor i kraftvärmeverk skapas el och fjärrvärme och på så sätt behöver man inte elda lika mycket olja eller importera ”smutsig” el från kolkraftverken i Baltikum och Polen. Sopor är en energiresurs som ska tillvaratas på bästa sätt.

I verksamhetsberättelsen skrivs det en hel del om den fastighetsnära källsorteringen. Folkpartiet motsätter sig planerna på att införa fastighetsnära källsortering. Det kräver stora ombyggnationer för att få yvnInsNormal med de olika sorteringskärl som krävs vid utsorteringen. Att ställa sådana krav är enligt gällande rätt möjligt när man uppför nya hus, däremot inte i det befintliga fastighetsbeståndet. Vidare har förvaltningen under året genomfört en inventering i tre stadsdelar kring fastighetsnära källsortering. 45% av fastigheterna i innerstaden uppger att utrymme för att införa eller utöka fastighetsnära källsortering helt saknas. I Hässelby-Vällingby är motsvarande siffra 21%.

Farligt avfall har om det inte tas om hand på rätt sätt en skadlig inverkan på miljön. Om det blandas med sopor som ska gå till förbränning ökar risken för utsläpp via rökgaser. Detta måste på alla tänkbara sätt minimeras. Däremot är vi mycket tveksamma till en utbyggnad av de mobila miljöstationerna. Enligt statistik- och utredningskontorets (USK) undersökning uppger endast två procent av boende i flerfamiljshus att de någon gång under året har besökt en mobil miljöstation. Dessutom är de mobila miljöstationerna kostsammare än de stationära.”

§6 Budget för 2005 och inriktning för 2006 och 2007

Dnr:02-0055/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Först yrkades

dels återremiss av Anders Hellström m fl (m)

dels att ärendet ska avgöras i dag av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

Renhållningsnämnden beslutade att ärendet ska avgöras i dag.

Mot det beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss.

Därefter yrkades bifall

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v) enligt följande:

1. Underlag till budget för 2005 och inriktning för 2006 och 2007 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Av kommunstyrelsen begära en utökning av investeringsanslaget om 37,0 mnkr för 2005, 16,0 mnkr för 2006 samt 8,0 mnkr för 2007.

3. Av kommunstyrelsen begära en utökning av driftsanslaget med 2,4 mnkr till en heltäckande mobil insamling av farligt avfall.

4. Uppdra åt förvaltningen att redovisa möjligheten att utöka den mobila insamlingen av farligt avfall till minst 100 hämtställen med hämtning fyra gånger per år, och med start hösten 2004.

5. Ändra lydelsen ”Torntrappan” till ”Brommaområdet.

6. Därutöver anföra följande:

Det miljöfarliga avfallet är det viktigaste avfallsslaget att samla in. Idag hittar inte tillräckligt många människor till miljöstationerna, samtidigt som försöket med mobil insamling slagit mycket väl ut. Att utöka antalet hämtställen kräver inga investeringar eftersom tjänsten köps av en entreprenör. Detta måste kombineras med förstärkta informationsinsatser m.m.

Även om kapaciteten av den mobila insamlingen behöver förstärkas finns fortfarande ett stark behov att utöka även antalet stationära miljöstationer i enlighet med kommunfullmäktigebeslutet, d.v.s. minst en miljöstation per stadsdel. För att få detta arbete till stånd bör förvaltningen under första halvåret 2004 presentera konkreta förslag på var dessa miljöstationer kan placeras.

För att uppdragen ska kunna verkställas enligt planerna krävs en bättre framförhållning. Det innebär bl.a. att förvaltningen bör ha beredskap inför eventuella störningar i projekteringar, t.ex. det som skedde med återvinningscentralen vid Torntrappan. Staden har beslutat att bygga minst en återvinningscentral per år.

I detta fall skulle en god framförhållning genom flera parallella projekteringar möjliggöra att få till stånd en återvinningscentral även om ett projekt försenas p.g.a. överklaganden.

En annan angelägen fråga är hanteringen av det organiska avfallet. Det är viktigt att nämnden får kontinuerlig information om hur insamlingen av organiskt material sker för närvarande, vilka behandlingsmetoder som kan vara intressanta för en framtida utveckling samt hur långt samarbetsplanerna mellan Stockholm vatten och renhållningsförvaltningen kommit i det tidigare initierade rötgasprojektet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Lars Fernqvist (fp) deltog inte i beslutet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till moderaternas förslag till beslut enligt följande:

1. ”Ärendet återremiteras för vidare utredning.

2. I övrigt anförs följande:

Det saknas ett tydligt medborgarperspektiv i föreliggande budget- och inriktningsärende. Taxeuttag och taxehöjningar måste bedömas utifrån andra pålagor som staden ålägger medborgarna , som skattehöjningar och avgiftshöjningar inom andra områden.

Majoriteten i staden har hittills betydande oenighet vad gäller upphandlingarna, vilket skapar en osäkerhet för många berörda aktörer. För en långsiktig och hållbar marknad när det gäller avfallshanteringen krävs att stadens ledning agerar tydligt gentemot företag och medborgarna.

På samma sätt måste stadens verksamhet vad gäller hanteringen av biologiskt och organiskt avfall bli tydligare och med en tydligare utgångspunkt i medborgarnas önskemål och krav på en vettig avfallshantering. Mycket av dagens politik styrs av politikers önsketänkande och inte av människor verkighet. För att få in ett större mått av medborgarperspektiv bör ärendet återremitteras för vidare utredning med hänvisning till moderaternas förslag till budget för Stockholms stad.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Lars Fernqvist (fp) enligt följande:

”Folkpartiet menar att en sammanslagning av renhållningsnämnden och gatu- och fastighetsnämnden skulle minska byråkratin och spara pengar till viktiga kärnverksamheter. Att frågor som berör avfallshantering har fått en ökad betydelse i samhällsplanering och inom miljöpolitiken, är i sig inga argument för att ha en egen organisation.

För att upprätthålla medborgarnas förtroende är det viktigt att pengarna används på bästa möjliga sätt. I det sammanhanget ter det sig därför märkligt att använda ca 2 miljoner kronor till ett namnbyte på nämnden.”

§7 Namnbyte – kostnadsberäkning och tidsplan

Dnr: 00-0049/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 31 mars.

§8 Revisionsrapport ”Renhållningsnämndens styrning och uppföljning av entreprenörer”

Dnr: 09-0443/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

”Anmälan av revisionskontorets rapport om ”Renhållningsnämndens styrning och uppföljning av entreprenörer” godkänns och läggs till handlingarna.”

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att tidsätta åtgärderna som ska komma till rätta med revisorernas påpekanden.

3. Därutöver anförs följande:

”Nämnden ser allvarligt på rapportens kritiska synpunkter och ämnar vidta de åtgärder som är nödvändiga för att komma tillrätta med de brister som påtalas.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Lars Fernqvist (fp)med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§9 Yttrande över remiss av slutrapport om Stadens politiska organisation (SPO), Demokrati och ledarskap, slutrapport

Dnr: 09-0441/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Mötet ajournerades för diskussion.

Därefter yrkades bifall

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v) att lämna remissen utan eget ställningstagande

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellsström m fl (m) enligt bilaga 1 till detta protokoll

dels till framlagt förslag till beslut av Lars Fernqvist enligt bilaga 2 till detta protokoll

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade att lämna remissen utan eget ställningstagande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mot beslutet reserverade sig även Lars Fernqvist (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§10 Yttrande över remiss från Stadsledningskontoret med förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad

Dnr: 02-0439/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Ärendet diskuterades.

Mötet ajournerades för diskussion.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Ewa Schenström m fl (m) och Lars Fernqvist (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande lämnas som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström m fl (m ) och Lars Fernqvist (fp) med hänvisning till det av dem framlagda förslaget till beslutenligt följande:

1. ”Som svar på remissen översändes och åberopas följande:

”Vi instämmer i stadsledningskontorets analys att det ibland fattas både flerårighetsperspektiv och helhetsperspektiv i budgetarbetet. En utveckling mot ett längre perspektiv i kombination med förbättrade underlag inför besluten i både den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen är att rekommendera. I dagsläget överväger dock argumenten för att behålla budgetbeslutet på våren. Med ett tidigt avgörande skapas längre tid för planering och anpassning enligt de ekonomiska förutsättningarna i nämnder och bolag. Dessutom ges mer tid åt att förankra budget/verksamhetsplan lokalt. Om budgetförslaget presenteras och debatteras under första halvan av året finns också god tid att föra demokratiska resonemang med allmänhet, stadens medarbetare och medier. Detta förbättrar i sin tur möjligheten för den politiska majoriteten att implementera de mål som uttrycks i budgeten.

Budgetarbetet i nämnder och styrelser får inte bli ett hastverk. Inte minst gäller det för att fördjupa arbetet med det Integrerade styrnings- och ledningssystemet (ILS). Detta förutsätter att tid ges för de enskilda nämnderna att besluta om budget och generella åtaganden etc utifrån givna resurser efter att kommunfullmäktige fastslagit budgeten, men innan början på det verksamhetsår som budgeten avser. Det är av vikt att de olika nämnderna och dess enheter får tillräcklig tid för mål och planformulering. Därför avvisar vi denna del av förslaget till ny budgetordning.

Vi välkomnar förslaget om att ta fram långsiktiga prognoser. Strategiska frågor som tillväxt- och finansieringsfrågor, demografiska förändringar och kompetensförsörjning kan exempelvis tas upp. Vi menar dock att staden ej behöver fatta budgetbeslut vid mer än ett tillfälle Däremot kan underlag i form av t ex demografiska fakta som återfinns i långtidsutredningen ligga till grund för en flerårig planering och den typen av ärenden kan med fördel tas fram med regelbundenhet. Vi motsätter oss dock planerna på att ta fram denna typ av ramärenden varje år, ett sådant förfarande kan till och med vara kontraproduktivt då de riskerar binda upp framtida majoriteter.

När det gäller nyckeltal är det rätt att de ska vara långsiktiga samtidigt som varje majoritet måste kunna förändra uppföljningen, varefter målen förändras. Ett antal basnyckeltal och volymuppgifter torde dock kunna vara desamma över lång tid, oavsett majoriteter.

För renhållningsnämnden finns det särskilda problem som hänger ihop med att verksamheten till huvudsak är helt avgiftsfinansierad, vilket gör att budgetprocessen inte bör läggas allt för sent på året. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till de problem som följer av diverse överklagandeprocesser samt diverse tillståndsbeslut som kontinuerligt ska fattas.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avgavs av David Winks (kd) där ha instämmer i det av Ewa Schenström m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) framlagda förslaget till beslut.

§11 Yttrande över remiss avseende ”Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelser fr.o.m. år 2004

Dnr: 00-0442/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Ewa Schenström m fl (m).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag till beslut:

1. Remissen godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström m fl (m) i enlighet med sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ” Förvaltningens förslag godkänns i huvudsak

2. Därutöver anförs:

Det integrerade lednings- och styrningssystemet förutsätter att tid ges för de enskilda nämnderna att besluta om sin budget och de generella åtagandena som ska gälla för hela förvaltningen och för de olika enheterna som ska formulera åtaganden och kvalitetsgarantier utifrån givna resurser efter det att kommunfullmäktige fastslagit budgeten men innan det verksamhetsår som budgeten avser påbörjas. Vi anser det viktig att de olika nämnderna och dess enheter ges tillräcklig tid för mål och planformulering varför stadsledningskontorets förslag om att ändra budgetordningen rimmar illa med ILS-arbetet.”

§12 Hondurasprojektet

Dnr: 45-0925/00

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Torberger presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att underteckna i erforderliga handlingar för konsultmedverkan vid genomförandet av delprojekten 3, 4 och 5

2. Renhållningsnämnden godkänner föreliggande redovisning och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§13 Anvisningar till renhållningsordningens föreskrifter för Stockholms kommun

Dnr: 30-0389/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt nedan:

1. Anvisningar till renhållningsordningens föreskrifter godkänns under förutsättning att Kommunfullmäktiges beslut om antagande av renhållningsordningen vinner laga kraft.

Frågor ställdes och besvarades. Ärendet diskuterades.

Bifall yrkades

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Ewa Schenström m fl (m) och Lars Fernqvist (fp)


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

1. Förvaltningens förslag godkänns i huvudsak.

2. De ändringar i texten görs som anförs nedan:

Det är mycket glädjande att Stockholms stad nu kommer att ha en fungerande renhållningsordning. Med föreskrifterna blir den också tillgänglig och enkelt tillämpbar för användarna.

I förordningarna anser vi att det ska vara tydligt vem som har ansvar för vad. Självklart ska alla parter eftersträva lösningar som gynnar alla men det får inte leda till otydlighet i ansvar. Under rubriken Hämtningsintervall vill vi därför göra ett par ändringar som förtydligar Renhållningens ansvar gentemot entreprenörer.

Det är av stor vikt att arbetsmiljön för människor som hanterar avfall är dräglig och befriad av risker för liv och hälsa. Det är oacceptabelt att arbetarna får hämta avfall med engångsplastsäckar á 350 liter eller med skinnsäckar. Vid arbetet med nästa avfallsplanen och renhållningsordningen ska långtgående arbetsmiljökrav ställas. Därför är det lämpligt att fastighetsägare och övriga verksamhetsutövare redan nu påbörjar anpassningen till kommande kraven.

Vi anser att det ska finnas en övre gräns för hur många budade hämtningar en hämtyvnInsNormal får ha innan det mäts in i ordinarie hämtningar.

Eftersom renhållningsarbetarna anser att det är lättare att hantera nycklar än lappar med koder vill vi också göra ändringen att nycklar ska eftersträvas.

Vårt förslag är att införa följande ändringar:

Sortering av avfall Ro12-19 §§

Omformulera texten under rubriken så att förvaring av farligt avfall ej får beviljas inom fastigheten om säkerheten inte kan garanteras. Om fastighetsägaren/innehavaren väljer att anvisa yvnInsNormal för farligt avfall ska avfallet förvaras så att risk för miljö-, brand-, och personskada inte uppkommer.

Hämtningsintervall, Ro 20 §

I första stycket stryks andra delen av meningen så att den slutgiltiga meningen lyder

”Tillräckliga hämtningsintervall bestäms av Renhållningsförvaltningen.”

Extra hämtning/Budad hämtning

Under denna rubrik ska tillägget göras att:

”Budad hämtning bör för varje kund ske maximalt 4 gånger per år. I annat fall mäts dessa in i ordinarie hämtning.”

Andra meningen i andra stycket lyda ”Säckarna beställs från Renhållningsförvaltningen och levereras av entreprenören.”

Övriga ändringar

- Anvisningarna ska kompletteras med information om sanktioner som är tillämpningsbara vid överträdelser.

- I anvisningar ska också tydligt framgå att fastighetsägarna ska se till att uppsamling av grovsopor ska vara lättillgängliga för hämtning (under rubriken ”transportväg” eller annat lämpligt avsnitt).

- Vid manuell hantering från bostadsfastigheter och verksamheter bör 350 liters engångssäckar av plast och skinnsäckar, ur arbetsmiljösynpunkt undvikas.

- Soprummen ska städas så ofta som nödvändigt för att undvika hygienisk- och sanitärolägenhet

Mikael Hussner (s) deltog inte i beslutet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) med hänvisning till deras förslag till beslut enligt följande:

1. ” Förvaltningens förslag till beslut om anvisningar till föreskrifter avslås.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag i enlighet med moderaternas respektive folkpartiets reservationer i kommunstyrelsen.

3. I övrigt anförs följande:

Den kritik som moderaterna och folkpartiet framfört mot renhållningsordningen i fullmäktige och kommunstyrelse kvarstår. Vi anser att problemen med sortering av organiskt avfall och hushållsavfall ännu inte är lösta. Det bästa vore om staden valde en annan inriktning för renhållningsordningen, med större tonvikt på förbränning i moderna och rena anläggningar, samt med ett tydligare ansvarstagande från stadens sida när det gäller sortering och hantering.

Som förslaget ligger nu har fastighetsägarna och hushållen ålagts ett allt för stort ansvar för att utföra sorteringssysslor som bäst utförs av professionella aktörer. Hushållens insats bör koncentreras till att sortera ut det farliga avfallet. I anvisningarna står det att om yvnInsNormal inom fastigheten för sortering av grovavfall saknas kan tillfällig uppställningsyvnInsNormal eller container nyttjas. Vi anser att denna nya tolkning av § 12 i renhållningsordningen är anmärkningsvärd. Om container används för detta ändamål kommer stadsmiljön att ytterligare förfulas och stora ytor, främst parkeringsytor att tas i anspråk.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avgavs av David Winks (kd) enligt följande:

”Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets beslut om att ändra föreskrifterna angående sopsäckarnas storlek är mycket negativt. Beslutet leder till att fler hämtningar genomförs, vilket leder till ökad bränsleåtgång. ökade kostnader och ökat buller. Att begränsa tunga lyft kan i många fall vara befogat, men det vore i så fall klädsamt att börja med till exempel äldreomsorgspersonalen som utför tyngre lyft och har högre sjukskrivningstal än renhållningsarbetarna. Svensk arbetslagstiftning tillhör de striktaste i världen och det finns ingen anledning att skärpa kraven ytterligare specifikt för sopåkare.”

§14 Anmälan beträffande plockanalys av hushållsavfall, november 2003

Dnr: 39-0383/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan godkänns.

§15 Rapport om fastighetsnära insamling m.m.

Dnr: 22-0212/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Göran Hakfors presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§16 Rapport avseende sanktionsmöjligheter mot materialbolagen

Dnr: 22-0056/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Rapporten godkänns.”

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

1. Rapporten godkänns.

2. Förvaltningen till nästa sammanträde redovisar vilka konkreta åtgärder förvaltningen ämnar vidta ifall materialbolagen inte uppfyller avtalet.

3. Förvaltningen begär att få materialbolagens tidsatta åtgärdsplaner mot nedskräpning och otillbörlig avfallslämning vid återvinningsstationerna, för nämndens kännedom.

4. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att tillsammans med stadsdelsnämnderna och andra berörda ta initiativ till att inrätta s.k. miljövärdar som rapporterar nedskräpning.

5. Återinrätta pool 2000-verksamheten och därutöver även arbeta enligt uppdrag 4.

6. Därutöver anförs följande:

Rapporten visar att kommunen hittills inte har använt sig av de sanktionsmöjligheter som finns med i avtalet. Det är önskvärt att parterna löser uppkomna problem genom dialog. Samtidigt har både kommunen och materialbolagen har en skyldighet att erbjuda stadens taxekollektiv/skattebetalare en god servicenivå. Det primära ansvaret för förpackningsavfallet ligger hos materialbolagen, medan kommunen har ett övergripande planerings-, samordnings-, uppföljnings- och informationsansvar. När servicen vid återvinningsstationerna efter flera år inte fungerar som har överenskommits i avtalet och de grundläggande bristerna (volym, turtäthet m.m.) trots påpekanden inte har åtgärdats återstår bara att använda det juridiska medlet/avtalet som kommunen i första hand förfogar över.

Det är mycket viktigt att komma till rätta med ”skräpigheten” vid återvinningsstationerna. De senaste åren har människor i arbetsträning eller lokala idrottsföreningar (genom Pool 2000) haft möjligheten att mot mindre betalning rapportera förhållandena vid återvinningsstationerna. Detta har varit framgångsrikt och det vore önskvärt om detta system kunde återinföras.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Ewa Schenström m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§17 Anmälan av reviderad tillståndsansökan för ÅVC Torntrappan

Dnr: 32-0326/02

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag

1. Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Lars Fernqvist (fp) och Ewa Scenström mf l (m) enligt följande:

”Folkpartiet och moderaterna anser i likhet med förvaltningen att fler återvinningscentraler behövs i Stockholm. Men i och med att återvinningscentraler genererar flertalet mindre önskade effekter på närområdet, anser vi att nya etableringar ska granskas grundligt och inte hastas fram.

Planeringen av en ny återvinningscentral på Tornväktargränd i Bromma är olycklig av flera skäl. För det första är det högst olämpligt att placera en soptipp i ett bostadsområde. Sopstationer bör med fördel förläggas utanför bebyggelse. Vidare är matarvägen enfilig och har redan idag har omfattande köbildning flera gånger om dygnet. Vi menar att ett bostadsområde, oavsett om det är frågan om Bromma eller Farsta, inte är ett lämpligt ställe för återvinningscentral.

Istället för att bekosta olika bullerdämpande åtgärder, borde förvaltningen ta fram alternativa förslag på yvnInsNormaler som är bättre lämpade för återvinningscentral.”

§18 Rapport från förvaltningschefen

· Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från hearingen den 16 januari är delade till nämnden.

· Arbetsmiljö

För nämndens kännedom meddelades att arbetsmiljöverket som har översyn över arbetsmiljöfrågor för vanliga sophämtningen även ska börja se över grovsopor och porthämtningen av tidningar.

· Klippkort till ÅVC

Från den 1 mars 2004 höjs priserna för klippkort vid ÅVC. Tio klipp höjs från 1000 kr till 1 500 kr och tre klipp höjs från 500 till 600 kr.

· Personalförändringar

Följande personalförändringar meddelades:

Rolf Lovén går över från Miljö och utveckling till Administrativa avdelningen.

Anna-Carin Thor går över från Miljö och utveckling till avdelningen för Återvinning och behandling.

En nyrekrytering för arbetet med fastighetsnära insamling planeras.

Christina Durling kommer att vikariera för Erica Olsson då hon går på mammaledighet. Christina börjar den 8 mars.

Gunilla Larsson på kundtjänst går i pension och rekrytering pågår av en ersättare till henne.

§19 Övriga frågor

· Yildiz Kafkas (mp) bad att minnesanteckningarna från hearingen den 16 januari ska läggas ut på hemsidan. Johan Castwall svarade att förvaltningen kommer att lägga ut anteckningarna så fort man gjort en avstämning med samtliga talare beträffande texterna.

· En skrivelse om att undersöka möjligheten för insamling och bortforsling i egen regi har inkommit från Eva Oivio m fl (s9 och Stellan Hamrin (v).

· En skrivelse om att förstärka arbetet med farligt avfall i Stockholms kommun har inkommit från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin.

· En skrivelse rörande återvinningscentraler har inkommit från Anders Hellström (m)

· Jim Nilsson framförde synpunkt på att samtliga övriga frågor bör anmälas innan man fastställer föredragningslistan.

· Johan Castwall framlade följande förslag för rutin vid nämndens kurser och konferenser:

När förvaltningen bedömer att en kurs/konferens kan vara av intresse för nämnden så delas den till nämnden och beslut fattas vid sammanträdet om hur många från majoriteten respektive oppositionen som får gå.

Vid önskemål från enskilda ledamöter att gå någon speciell kurs/konferens kontaktas ordförande som vid behov stämmer av med förvaltningen.