Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-05-23

Sammanträde 2005-05-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
konferensrum på hotell i Malmö

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Vakant
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av handikapprådets protokoll

5 Delårsrapport samt tertialrapport 1

6 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2004

7 Principer för taxa 2006

8 Anmälan av yttrande över konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005 – 2007

9 Remiss ang motion från Hardy Hedman (kd) om tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas

10 Yttrande över remiss angående tillsynsvägledning över producentansvaret för förpackningar och returpapper.

Omedelbar justering
Utsänd senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Rapport om fastighetsnära insamling mm

12 Rapport om Återvinningsbåten

13 Rapport om framtida återvinningscentraler

15 Anmälan av röstrepresentant Rvf

16 Anmälan av kommentarer till Stadsledningskontoret över utredningen om Miljösanktionsavgifter.

17 Anmälan av klagomål från kund

18 Analys av medarbetarenkät

19 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas        Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter: Yildiz Kafkas (mp)                 ordförande

Anders Hellström (m)                               vice ordförande

Eva Oivio (s)

Karl Bern (fp)

Ersättare: Agnetha Falck Rodriguez (s)     tjänstgörande

Dick Urban Vestbro (v)                           tjänstgörande

Lars Fernqvist (fp)                                   tjänstgörande

David Winks (kd)

Frånvarande: Olof Tappert (s)

Stellan Hamrin (v)

Ewa Schenström (m)

Jim Nilsson (mp)

Thorwald Nilsson (m)

Borgarrådssekreterare: Emilia Hagberg

Arbetstagar-

Representanter: Nils Lundkvist SACO

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)

Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)

§1 Godkännande av föredragningslista

En punkt för val av sekreterare tillades under §1b. Därefter fastställdes föredragningslistan.

§1b

Val av sekreterare

Nils Lundkvist valdes till sekreterare för dagens sammanträde.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 3/2005 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Anmälningsärende 4F utgår. Frågor ställs och besvaras. Anmälningarna godkänns.

§5 Tertialrapport 1 med delårsrapport

Dnr: 02-0285/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Tertialrapport 1 med delårsrapport godkänns.

2. Omslutningsförändringar om 17,9 mnkr avseende investeringsprojekt inom miljömiljarden godkänns.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förslaget till tertialrapport 1 godkänns.

2. Omslutningsförändringar avseende investeringsprojekt inom miljömiljarden godkänns inte.

3. Därutöver anförs följande:

För uppförandet av ÅVC Bromma respektive Torntrappan avvaktas besked kring tillståndsansökan. Dock bör understrykas att privata alternativ bör studeras och utvärderas parallellt.

När det gäller den aviserade avfallsplanen hösten 2006 ser vi med oro på de effekter i form av sorteringshysteri som en sådan kan medföra. Den nuvarande politiska majoriteten har tidigare inte visat någon större förståelse för de avvägningar av olika intressen som är nödvändiga i ett modernt samhälle.

Ambitionen att utsortera organiskt avfall i villaområden är direkt skadlig. Organiskt avfall medför att lukt, ohyra och råttor orsakar problem i boendemiljön.

Avseende investeringsprojekten inom miljömiljarden kan de konkreta projekten ofta vara behjärtansvärda. Med tanke på att det centralt i staden finns drygt 30 miljoner av taxekollektivets medel fonderade synes det märkligt att dessa medel inte kan användas för investeringar i renhållningsverksamhet, utan att specialkonstruktioner av Miljömiljardens natur tas i anspråk. De fonderade medlen borde oavsett detta återföras till förvaltningen och i förlängningen komma taxekollektivet tillgodo genom en sänkning av avfallstaxan.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v) enligt följande:

” Det är av stor vikt att genomförandet av de uppdrag som finns till förvaltningen i exempelvis budget och verksamhetsplan inte försenas. Vi förutsätter att förvaltningen gör de satsningar, t ex personalrekryteringar som krävs.”

§6 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2004

Dnr: 02-0216/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

4. Renhållningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över revisionskontorets årsrapport och överlämnar detta till revisionskontoret.

5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut bifalls i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Revisionskontoret påpekar att för höga avgifter har tagits ut av Renhållningsförvaltningen. Renhållningsnämnden borde ta detta ad notam och använda de över 30 miljoner kronor som fortfarande ännu inte återtagits och som tidigare utdebiterats av taxekollektivet för att sänka gällande avgifter.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v) enligt nedan:

”Revisorerna har tidigare framfört kritik t ex när det gäller den ekonomiska uppföljningen. Åtgärder har vidtagits som lett till förbättringar och förvaltningen bör fortsätta detta arbete för att ytterligare förbättra prognossäkerhet, budgetering och internkontroll.”

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han instämmer i det förslag till beslut som Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp) yrkar på.

§7 Principer för avfallstaxa 2006

Dnr: 01-0288/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

1. Renhållningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till avfallstaxa för 2006 i enlighet med de principer som redovisas i ärendet.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 15 juni 2005.

§8 Anmälan av yttrande över Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007

Dnr: 09-0095/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§9 Motion (303-484/2005) om tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas

Dnr: 41-0096/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns.

2. Förvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp) enligt följande:

1. ”Som svar på remissen anförs följande:

Det är i grunden positivt att produkter kan återanvändas i ställer för att slängas. Det är dock viktigt att grundläggande principer som konkurrensneutralitet och äganderätt tas i beaktande vid utformandet av ett system för återanvändning.

Det bör dessutom understrykas att det inte är aktuellt att kostnaderna för ett dylikt projekt faller på kommunens skattebetalare.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp) och Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v) enligt nedan:

”Nämnden är positiv till att staden underlättar för återanvändning och anser att den verksamhet som initierats i Lövsta skulle kunna utvidgas till andra platser. Vi är angelägna om att kommunen aktivt arbetar för att få fler återbruksverksamheter att komma till stånd och att starta projekt som ökar motivationen till återbruk. Det finns goda exempel från andra städer och länder.”

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han instämmer i det förslag till beslut som Anders Hellström (m) och Karl Bern m fl (fp) yrkar på.

§10 Yttrande över remiss angående tillsynsvägledning över producentansvaret för förpackningar och returpapper.

Dnr: 51-0182/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Som svar på remissen från Naturvårdsverket uttala följande

Nämnden är positiv till det förslag Naturvårdverket tagit fram på tillsynsvägledning då vi anser att den kommunala tillsynen måste utvecklas. Det är i stort sett ett bra förslag. För att tillsynsvägledningen skall fylla sitt syfte bör dock de juridiska oklarheter som bl a berör vem som är juridisk motpart till tillsynsmyndigheten lösas.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag enligt följande:

1. ”Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till Naturvårdsverket.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

§11 Rapport om fastighetsnära insamling

Dnr: 51-0010/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§12 Rapport om Återvinningsbåten

Dnr: 41-0311/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterar rapporten. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§13 Lägesrapport om framtida återvinningscentraler

Dnr: 41-0084/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av kommentarer till Stadsledningskontoret över betänkandet "BRASkatt?- beskattning av avfall som förbränns"

Dnr: 53-0065/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v) enligt nedan:

” Vi är positiva till att förbränning av avfall beskattas och delar inte förvaltningens negativa hållning. Genom att beskatta förbränning på avfall kan vi styra mot en mer hållbar avfallshantering, med minskade avfallsmängder och ökad grad av återanvändning och återvinning.”


§15 Anmälan av röstrepresentant vid RVF:s årsmöte 2005

Dnr: 09-0289/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall föredrar ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan av Yildiz Kafkas som röstrepresentant för Stockholm vid RVF:s årsmöte 2005 godkänns och läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av kommentarer till Stadsledningskontoret över utredningen om Miljösanktionsavgifter.

Dnr: 39-0290/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av klagomål från kund

§18 Analys av medarbetarenkät

Dnr: 06-0364/04

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§19 Rapport från förvaltningschefen

  • Matavfallinsamling från villor.

Matavfallinsamlingen från villor Den 18 maj hade 290 villaägare anmält intresse för separat hämtning av matavfall. Erbjudandet har gått ut till 2780 villor. Därtill finns det 253 kunder i området som hemkomposterar. Det innebär att cirka 20 procent av villaägarna sorterar ut matavfall. Ytterligare redovisning kommer att göras vid senare nämndmöte.

  • Information om dagsläget för införandet av 14-dagarhämtningen.

I vecka 20 hade 23,6 procent av villaägarna valt att anmäla övergång till 14-dagarshämtning.

  • Angående markupplåtelseavtalet med producenterna

Den 23 maj väntas Kommunfullmäktige ge nämnden mandat att säga upp markupplåtelseavtalet med producenterna för omförhandling.

  • Nytt avtal med producentorganisationen

Information om Johan Castwalls och Yildiz Kafkas möte hos Naturvårdsverket om nytt avtal med producentorganisationen.

  • Information om elektronikförordningen

Information om elektronikförordningen och producenternas, kommunernas och RVFs diskussioner kring ett standardavtal och att Stockholm kommer att kräva lokal anpassning som komplement till standardavtalet.

  • Strategi för utveckling av Stockholms stad

Information om finansborgarrådets förslag till Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008.

§20 Övriga frågor

  • Skrivelse

En skrivelse från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio (s) och Stellan Hamrin (v) om etablering av nya miljöstationer har inkommit till nämnden.