Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-06-15

Sammanträde 2005-06-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Vakant
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av handikapprådets protokoll

5 Uppsägning av markupplåtelseavtal

6 Principer för avfallstaxa 2006

7 Rapport om taxa för storbehållare

8 Rapport om miljödiplomering

10 Rapport om plockanalys

11 Rapport om matavfallsinsamling

12 Underlag för upphandling av mobil miljöstation

13 Upphörd tidningsinsamling, effekter och åtgärder. Skrivelse från Rasmus Rasmusson (kd). Överlämnat till Rhn från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

14 Svar på skrivelse om 25 nya miljöstationer

15 Förutsättningar för markavtal för Åvc Linta

16 Rapport om fastighetsnära insamling mm

17 Eventuellt ett extrainsatt sammanträde i juni

18 Upphandling av kapacitet för biologisk behandling och insamling av matavfall för biologisk behandling.

19 Förutsättningar för avtal rörande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

20 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

……………………………………..                              ……………………………………..

Yildiz Kafkas                                                                   Regina Öholm

 

Närvarande:

 

Ledamöter:                          Yildiz Kafkas (mp)                                     ordförande

                                           

Eva Oivio (s) 

Olof Tappert (s)

Regina Öholm (m)

                                            Karl Bern (fp)

Ersättare:                             Agnetha Falck Rodriguez (s)                     

                                            Dick Urban Vestbro (v)                             tjänstgörande

                                            Thorwald Nilsson (m)                                tjänstgörande 

                                            David Winks (kd)

Frånvarande:                        Anders Hellström (m)                                 vice ordförande

                                            Stellan Hamrin (v)

                                            Lars Fernqvist (fp)

                                            Jim Nilsson (mp)

 

 

Borgarrådssekreterare:         Emilia Hagberg

Arbetstagar-

Representanter:                    Nils Lundkvist SACO

                                            Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän:                          Johan Castwall (förvaltningschef)

                                            Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

                                            Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)

                                            Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)

                                            Marita Söderqvist (administrativ chef)

                                            Åse Geschwind (nämndsekreterare)  

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och Regina Öholm (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 4/2005 är justerat och utsänt. Protokollet läggs till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Anmälningsärende 4F utgår. Anmälningarna godkänns.

§5 Uppsägning av markupplåtelse avtal

Dnr: 51-0362/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. Renhållningsförvaltningen får i uppdrag att säga upp markupplåtelseavtalet med materialbolagen senast den 30 december 2005.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Förvaltningens förslag bifalls.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en kravspecifikation inför det nya markupplåtelseavtalet.

3. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur uppföljningen av gällande markupplåtelseavtal har fungerat.

Genom att säga upp gällande markupplåtelseavtal skapas bättre förutsättningar för ett fungerande insamlingssystem för förpackningar i Stockholm. En förutsättning för att få markupplåtelse för återvinningsstationer ska, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, vara att det finns åtaganden om utbyggnad av den fastighetsnära insamlingen för hushåll och en utveckling av ett fungerande system för insamling av verksamheternas förpackningar och returpapper. Det måste också finnas långtgående garantier för hur återvinningsstationerna sköts. Dessa krav måste specificeras och förvaltningen får i uppdrag att snarast återkomma till nämnden med ett sådant underlag inför det nya avtalet.

Återvinningsstationerna sköts idag inte på ett tillfredställande sätt, med bristande tömning och städning. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av på vilket sätt man följt upp hur gällande markupplåtelseavtal har följs, vilka kontakter och påstötningar och andra åtgärder förvaltningen vidtagit när brister har konstaterats samt vilket resultat det har gett.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Regina Öholm m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning förvaltningens förslag till beslut enligt ovan.

§6 Principer för avfallstaxa 2006

Dnr: 01-0288/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Regina Öholm m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern m fl (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Ärendet återremitteras.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram, vid behov med hjälp av en utomstående konsult, ett kostnadsneutralt förslag på mer långtgående differentierade renhållningstaxor som styr mot ökad källsortering och minskade avfallsmängder.

3. Taxan för verksamheternas storbehållare behandlas i samma ärende.

4. Därutöver anförs följande:

Både i stadens budget och genom beslut i renhållningsnämnden finns en tydlig inriktning på att avfallstaxan skall differentieras så att den styr mot bättre resurshushållning. Genom gällande taxa och erbjudandet om 14-dagarshämtning har steg tagits i rätt riktning, och det har fallit väl ut. Med 2006 års taxa skall vi ta nästa steg. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag på 2006 års avfallstaxa med tydligare differentiering för att styra mot ökad källsortering, ökad biologisk behandling och minskade avfallsmängder. Taxan skall konstrueras på ett sätt så att den är kostnadsneutral, d.v.s. totala taxeramen skall vara oförändrad. I arbetet skall man ta till vara erfarenheter och jämförelser med andra kommuner som kommit längre med differentieringen. En utomstående konsult kan förbättra förutsättningarna för nämnden att snabbt föreläggas ett förslag utifrån nämndens riktlinjer så att taxan ska kunna börja tillämpas som planerat.

14-dagarshämtning skall vara grunden, och förvaltningen måste fortsätta att arbeta intensivt med att ansluta fler hushåll och verksamheter. Genom taxans konstruktion och bra information kan man få fler att övergå till 14-dagarshämtningen. Det skall finnas möjligheten att få veckohämtning även under 2006.

I samband med förslaget om avfallstaxa 2006 bör förvaltningen även presentera ett förslag på hur differentieringen av taxan kan fortsätta utvecklas under kommande år.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Regina Öholm (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Ärendet återremitteras i enlighet med nedan.

2. Därutöver anförs följande:

Nämndens balanserade överskott på mer än 64 mkr borde föranleda sänkningar av nämndens taxor. Större hänsyn måste också tas till medborgarnas individuella förutsättningar i utformandet av taxorna – även äldres, funktionshindrades och barnfamiljers situationer måste beaktas vid taxekonstruktionen. Nämnden bör också sända signaler om att förbränningen bör utvecklas. Förbränning av sopor hör framtiden till, varför de signaler som kommer från statliga BRAS-kommittén är oroande. Verksamhetens fokus bör vara goda insamlingssystem anpassade efter medborgarnas faktiska krav och behov, snarare än dagens flummiga politiska önsketänkanden och skrivbordsprodukter utan förankring i verkligheten. Målet om insamling av 35 procent av allt matavfall är ett tydligt exempel på den distans till verkligheten som nu präglar verksamheten. I framtiden bör möjligheterna till vägning av avfallet utredas, detta för att skapa ekonomiska incitament för en rationell sophantering som samtidigt har en direkt koppling till de kostnader som uppstår.”

Reservation

Mot besluter reserverar sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Folkpartiet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på sådant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem för farligt avfall. Vi vill också avskaffa 14-dagars hämtningen och återinföra veckohämtningen av den ”vanliga” soppåsen.

Vi är ytterst tveksamma till majoritetens planerade komposterings – och rötningsprojekt.

Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid. Matavfall är biobränsle och utgör därför ett utmärkt råmaterial till fjärvärme och elproduktion.

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.

I övrigt hänvisar vi till folkpartiets budgetreservation 2005.”

§7 Rapport om taxa för storbehållare

Dnr: 01-0380/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. Rapporten godkänns.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Nämnden hänvisar till beslutet i ärendet om principer för avfallstaxa 2006.

2. Därutöver anförs följande:

Förvaltningens förslag innebär att insamlingsavgiften blir oförändrad och behandlingsavgiften sänks från den nuvarande nivån. Nämnden eftersträvar att öka insamlings- och behandlingskostnaderna så pass att det lönar sig för företagare att källsortera sitt avfall. I samband med att förvaltningen tar fram ett förslag på ny avfallstaxa för 2006 berörs även hämtning av storbehållare. Avfallstaxan som helhet skall differentieras på ett sådant sätt att det genom ökad källsortering, ökad kompostering och övrig biologisk behandling leder till minskade avfallsmängder. Detta skulle för verksamheterna, oavsett vilken typ av kärl och storlek de använder, kunna innebära att de som kan visa att de har ett fungerande sorteringssystem får märkbart lägre avfallstaxa.


Reservation

Mot beslutet reserverar sig Regina Öholm m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning förvaltningens förslag till beslut enligt ovan.

§8 Lägesrapport om miljödiplomering

Dnr: 39-0481/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§9 Rapport om latrin

Dnr: 30-0367/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§10 Plockanalys på avfall från villor i Söderort, lägenheter i Hammarby Sjöstad och restauranger

Dnr: 52-0141/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp) Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v) enligt följande:

” Det är anmärkningsvärt hur stor mängd förpackningar och tidningar som hamnar i hushållens avfallspåsar. Dessa fraktioner ligger under producentansvaret och medför när de hamnar bland hushållsavfallet ökade kostnader för kommunen. Kommunen har informationsansvar för hela avfallshanteringen och kan på så sätt ge medborgarna förutsättningar att handla rätt men det är materialbolagen som skall se till att det finns insamlingssystem med god service.”

§11 Rapport om matavfallsinsamling

Dnr: 39-0366/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp) Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v) enligt följande:

” Förvaltningen bör återkomma till nämnden med en redovisning av de befintliga behandlingsanläggningarnas kapacitet samt vad som bör göras för att öka behandlingskapaciteten för organiskt avfall.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges även av Regina Öholm m fl (m) enligt följande:

”Föreliggande rapport har föranletts av majoritetens minst sagt flummiga mål om 35 procents insamling av matavfallet. Detta skapar oro för ökade kostnader för skattebetalarna samtidigt som dagens problem med hygien, lukt, råttor och annan ohyra kommer att accentueras som en följd av majoritetens avfallspolitik.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges även av Karl Bern (fp) enligt följande:

”Riksdagens beslut om att minst 35 procent av matavfallet skall behandlas biologiskt är otidsenligt. Svenska Naturskyddsföreningen har också i sin nyligen utgivna avfallspolicy tagit avstånd från storskalig kompostering och intar dessutom en skeptisk hållning till rötning av matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Otroliga mängder växtnäring skapas som innehåller en mängd olika gifter och det finns heller ingen marknad för så mycket växtnäring. I Göteborg har försök med kompostering av matavfall och annan biomassa genomförts med bristfälliga resultat. Både från kompostering och rötning avges metangas som har en 20 gånger högre påverkan på växthuseffekten än koldioxid. Vid effektiv förbränning i avfallsvärmeverk däremot destrueras alla mikroorganismer och nästan alla kemiska föroreningar samtidigt som avfallet utnyttjas som biobränsle för att ge bl a fjärrvärme och el.

Att ta tillvara den energi som finns i avfallet genom förbränning är den vanligaste metoden att göra sig av med hushållsavfall i Sverige. År 2002 förbrändes 1,7 miljoner ton sopor. Hushållsavfall består till största delen av så kallat förnyelsebart material, biobränsle. Brännbart avfall är med andra ord en resurs som ska tas tillvara.”


§12 Upphandling av insamling med mobil miljöstation

Dnr: 05-0335/5

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogade förslag till förfrågningsunderlag.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v)

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. De anbudsgivare som tillhandhåller biogasdrivna fordon från 060701 skall ges extra poäng i utvärderingsförfarandet.

2. I övrigt bifalls förvaltningens förslag.

3. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att staden ställer långtgående miljökrav vid varje upphandling. Precis som vid upphandling av t ex insamling av hushållsavfall skall vi ställa krav på att fordonen drivs med biobränsle. Nämnden har vid flera tillfällen uppmanat förvaltningen att arbeta med att utveckla miljökraven vid upphandling.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Regina Öholm m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§13 Upphörd tidningsinsamling, effekter och åtgärder. Skrivelse från Rasmus Rasmusson (kd)

Dnr: 51-0224/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Redovisningen överlämnas till Rasmus Rasmusson (kd).

§14 Skrivelse angående 25 nya miljöstationer m.m.

Dnr: 40-0326/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Regina Öholm m fl (m) och Karl Bern (fp)

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Förvaltningen skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det under 2005 tillkommer minst en fast miljöstation i de stadsdelsområden där det saknas, samt ytterligare en i Hammarby sjöstad samt därefter komplettera med ytterligare fasta miljöstationer de största stadsdelsområdena.

2. Därutöver anförs följande:

Insamling av farligt avfall är ett prioriterat område som lyfts fram i både stadens budget och i renhållningsnämndens budget och verksamhetsplan. Idag finns det för få fasta miljöstationer. och antalet minskar eftersom stationer som läggs ner inte ersätts av nya, vilket är helt oacceptabelt. Därför uppdrar vi åt förvaltningen att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att det skall tillkomma en ny miljöstation i de stadsdelar där det saknas. En miljöstation i varje stadsdelsområde är minimum. Vi vill särskilt poängtera Hammarby Sjöstad som skall vara en ekologisk stadsdel.

Därutöver bör det kompletteras med nya fasta miljöstationer i de största stadsdelarna. Den mobila miljöstationer är ett bra komplement för att ytterliga förbättra servicen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Regina Öholm m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningens förslag till beslut bifalls i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Idag präglas Stockholm av sopsorteringshysteri. För att råda bot på denna är det oerhört viktigt att en fokusering görs på omhändertagande av farligt avfall, och att detta sker på ett genomtänkt sätt vid för medborgarna enkla och ändamålsenliga insamlingspunkter. Vikten av ökad information bör särskilt understrykas i sammanhanget.”


§15 Förutsättningar för markavtal ÅVC Linta

Dnr:41-0068/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningen får i uppdrag att sluta avtal med Luftfartsverket enligt nedan angivna förutsättningar.

§16 Rapport om fastighetsnära insamling m.m.

Dnr: 51-0010/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§17 Datum för extrainsatt sammanträde i Juni

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde onsdagen den 29 juni kl. 16.00.

§18 Upphandling av kapacitet för biologisk behandling och insamling av matavfall för biologisk behandling.

Dnr: 05-0025/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde den 29 juni.

§19 Förutsättningar för avtal rörande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

Dnr: 51-0379/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med producenternas representanter, avseende elektriska och elektroniska produkter, villkorat av Renhållningsnämndens godkännande senast den 31 december 2005.

§20 Rapport från förvaltningschefen

USK rapporten ”Vad tycker innerstadsborna om Återvinningsbåten” och USK rapporten ”Erbjudande om sophämtning var 14:e dag – billigare för dig och bättre för miljön”, intervjuer med Stockholmare som ännu inte trackat ja till erbjudandet, är utsänt till nämnden inför dagen sammanträde. Även statistik över 14-dagarshämtningen är utsänt inför dagens sammanträde.

Johan Castwall presenterar handlingarna och svarar på frågor.

  • Dukat till nämnden

Medborgarenkät 2004 om miljö och miljövanor i Stockholm 2004, en USK rapport, är dukad till nämnden.

Framtidsutredningen i Stockholms stad – om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt, är dukad till nämnden.

Handikapprådets protokoll 3/2005 är dukad till nämnden.

  • Representant från handikapprådet på nämndens sammanträden

Johan Castwall framför att  handikapprådet önskar närvara med en representant på nämndens sammanträden.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar att en representant från handikapprådet kan närvara vid nämndens sammanträden.

  • Anmälan av kommunstyrelsens beslut om miljömiljarden

På sammanträdet den 29 juni kommer förvaltningen att anmäla kommunstyrelsens beslut från den 15 juni om tilldelning ur Miljömiljarden, andra ansökningsomgången.

§21 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.