Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-06-29

Sammanträde 2005-06-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, stadshuset 1 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Vakant
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

5 Upphandling av kapacitet för biologisk behandling och insamling av matavfall för biologisk behandling

6 Anmälan av kammarrättens dom avseende fastighetsägarnas överklagande av den nuvarande renhållningsordningen

7 Tilldelningsbeslut för manuell insamling av hushållavfall från delområde 1, 2 och 8

Omedelbar justering - Sekretessbelagt

8 Förhandlad upphandling av återvinningscentraler i samverkan, nr 1

Omedelbar justering - Sekretessbelagt

9 Förhandlad upphandling av återvinningscentraler i samverkan, nr 2

Omedelbar justering - Sekretessbelagt

10 Anmälan av kommunstyrelsens beslut om miljömiljarden

11 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Protokoll nr 6/2005

Fört vid Renhållningsnämndens sammanträde onsdagen den 29 juni i stadshuset, Stora Kollegiesalen 1 tr

(kl.16:00 -17:35, ajournerat mellan kl 16.35 – 16.45)

 

Justeras:

…………………………………….. ……………………………………..

Yildiz Kafkas                                      Anders Hellström

 

Närvarande:


Ledamöter:

Yildiz Kafkas (mp) ordförande

Anders Hellström (m) vice ordförande

Eva Oivio (s)

Olof Tappert (s) §§1-7

Regina Öholm (m)


Ersättare:

Agnetha Falck Rodriguez (s) tjänstgörande

Jim Nilsson (mp) tjänstgörande §§8-12

Lars Fernqvist (fp) tjänstgörande

David Winks (kd)


Frånvarande:

Stellan Hamrin (v)

Karl Bern (fp)

Dick Urban Vestbro (v)

Thorwald Nilsson (m)


Arbetstagar-Representanter:

Nils Lundkvist SACO

Lena Renefalk SKTF


Tjänstemän:

Johan Castwall (förvaltningschef)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Erica Olsson (avdelningschef kommunikation och kundtjänst)

Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)

Peder Svensson (upphandlare)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)


 

Ordförande öppnade sammanträdet.

§1 Godkännande av föredragningslista

Två skrivelser till nämnden anmäls. Därefter fastställs föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 5/2005 är justerat men ännu inte utsänt.

§4 Anmälningsärenden

§5 Upphandling av kapacitet för biologisk behandling och insamling av matavfall för biologisk behandling

Dnr: 05-0025/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningen får i uppdrag att påbörja upphandlingen av kapacitet för biologisk behandling av matavfall.

2. Förvaltningen får i uppdrag att i anslutning till upphandlingen av behandlingskapacitet genomföra upphandling av matavfallet alternativt förlänga gällande avtal.”

Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp) och Eva Oivio m fl (s)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Lars Fernqvist (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp) och Eva Oivio m fl (s):

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till förfrågningsunderlag.

3. Därutöver anförs följande:

Nämnden konstaterar med stor oro att arbetet med att öka volymerna av insamlat organiskt avfall går alldeles för långsamt. Vi förväntar oss att förfrågningsunderlaget till de nödvändiga upphandlingarna presenteras i nämndens ordinarie möte i augusti. Förutsättningarna och strategierna för att nå målet med 35 % behandling av organsikt avfall skall skapas i år och under 2006.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt nedan:

1. ”Förvaltningen får i uppdrag att avbryta och dra tillbaka vidare planering av insamling av matavfall för biologisk behandling.

2. Därutöver anförs följande:

Ärendet bör förpassas dit det hör hemma: pappersinsamlingen! Att staden idag kan se fler råttor och annan ohyra som effekt av majoritetens politik borde föranleda ytterligare eftertanke innan dylika projekt sjösätts. Det är nu hög tid för majoriteten att vakna och komma ut i den verklighet som övriga stockholmare lever i.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Lars Fernqvist (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt nedan:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Den politiska majoriteten i Stadshuset har som nytt mål att 35 procent av (33 000 ton) matavfallet skall sorteras ut från hushåll och restauranger. Folkpartiet motsätter sig detta experiment. Svenska Naturskyddsföreningen har också i sin nyligen utgivna avfallspolicy tagit avstånd från detta. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Otroliga mängder växtnäring skapas som innehåller en mängd olika gifter och det finns heller ingen marknad för så mycket växtnäring. I Göteborg har försök med kompostering av matavfall och annan biomassa genomförts med bristfälliga resultat. Trots detta väljer de styrande med miljöpartiet i spetsen att genom föra detta storskaliga projekt med biologisk behandling.

Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid. Vid effektiv förbränning i avfallsvärmeverk däremot destrueras alla mikroorganismer och nästan alla kemiska föroreningar samtidigt som avfallet utnyttjas som biobränsle för att ge bl a fjärrvärme.”

§6 Anmälan av kammarrättens dom avseende fastighetsägarnas överklagande av den nuvarande renhållningsordningen

Dnr: 04-0413/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterar ärendet.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§7 Förslag till nya insamlingsentreprenader

Dnr: 05-0530/04

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. Liselotte Lööf AB tilldelas uppdraget avseende delområde 2.

2. Resta Sverige AB tilldelas uppdragen avseende delområdena 1 och 8.

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med antagna entreprenörer.

4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Frågor ställs och besvaras. Mötet ajourneras mellan kl 16.35 – 16.45.

Därefter yrkas bifall

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp) och Eva Oivio m fl (s).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp) och Eva Oivio m fl (s):

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa rutiner för uppföljning av entreprenörerna.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp) och Eva Oivio m fl (s) enligt följande:

”Nämnden vill betona vikten av en regelbunden och dokumenterad uppföljning av entreprenörerna. Något som ska anmälas vid varje nämndsammanträde framöver.

Vidare anser vi att övergången från de tidigare entreprenörerna måste planers väl och genomföras så smidigt som möjligt. Det förfrågningsunderlag vi använt oss av nu i denna upphandling innebär helt nya och ambitiösa krav på arbetsmiljö, fordon – alla bilar ska gå på biogas! samt på miljöaspekter. De förutsättningarna ska följas till punkt och pricka!”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges även av Anders Hellström m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) enligt följande:

” Antalet delområden som ligger i detta förslag till beslut är en direkt effekt av det beslut den rödgröna majoriteten tidigare tog om ändrade upphandlingstider och fokus på drift i egen regi. Moderaterna och folkpartiet yrkade därför på att tillstyrka förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag så som det förelades i tjänsteutlåtandet till Renhållningsnämnden 050126.

Det är vår bestämda övertygelse att det hela bara riskerar att försvåra ett upphandlingsförfarande och i förlängningen sämre inkomna anbud. Man kan ju inte låta bli att undra om detta också kan vara ett bakomliggande syfte med hela förslaget. Fokus måste, så som vi moderater och folkpartister ser det, vara en bästa möjliga service till stadens invånare med en högsta möjliga kostnadseffektivitet. Och inte politiska projekt där ideologi går före service och optimalt resursutnyttjande av taxekollektivets pengar.”

§8 Förhandlad upphandling av återvinningscentraler i samverkan, nr 1

Dnr: 05-0298/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att slutföra den förhandlade upphandlingen i syfte att teckna avtal med Liselotte Lööf AB.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas m fl (mp) och Eva Oivio m fl (s)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas m fl (mp) och Eva Oivio m fl (s):

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

2. Förvaltningen får i uppdrag att förhandla fram en möjlighet till förlängning av avtalet t.o.m. år 2010.

3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten för Liselotte Lööf AB att behålla sin nuvarande verksamhet vid Norra stationsområdet.

4. Därutöver anförs följande:

Förvaltningen får i uppdrag att följa upp utvecklingen av Logistikhusets fortsatta verksamhet i Vanadisberget och undersöka möjligheten att överta hela lokalen i Vanadisberget efter Logistikhusets eventuella avveckling av sin verksamhet i Vanadisberget i slutet av år 2010.

Nämnden är angelägen att det finns flera mindre återvinningscentraler i Stockholms centrala delar som hushållen kan enkelt lämna ifrån sig grovavfall, elektriskt- och elektroniskt avfall, farligt avfall m.m. utan längre transporter. En av de fördelarna med flera återvinningscentraler är att trafikbelastningen på varje enskild central blir betydligt mindre än vad det annars kan bli med en enda central.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut godkänns.

2. Därutöver anförs följande:

Nämnden är angelägen att det finns flera mindre återvinningscentraler i Stockholms centrala delar som hushållen kan enkelt lämna ifrån sig grovavfall, elektriskt- och elektroniskt avfall, farligt avfall m.m. utan längre transporter. En av de fördelarna med flera återvinningscentraler är att trafikbelastningen på varje enskild central blir betydligt mindre än vad det annars kan bli med en enda central.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Lars Fernqvist (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§9 Förhandlad upphandling av återvinningscentraler i samverkan, nr 2

Dnr: 05-0298/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att slutföra den förhandlade upphandlingen av flytande ÅVC i syfte att teckna avtal med SITA Sverige AB.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas m fl (mp) och Eva Oivio m fl (s).


Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas m fl (mp) och Eva Oivio m fl (s):

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

2. Förvaltningen får i uppdrag att hämta in SITA:s redovisning av logistiken och åtgärdsförslag för att höja återvinningsbåtens miljöprofil.

3. Avtalsperioden sätts till 2007-12-31 med möjlighet till förlängning.

4. Förvaltningen får i uppdrag att förhandla med SITA för att få kostnadsreducering vid flera angöringar

5. Förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms hamn finna minst sex lämpliga angöringsplatser för återvinningsbåten.

6. Förvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt komma med en kostnadsberäkning av en pråm som kan ägas, inredas efter behov och användas av kommunen för samma ändamål.

7. Detta beslut överlämnas till kommunstyrelsen och Stockholms hamn för kännedom.

8. Därutöver anförs följande:

SITAs kostnadsförslag på 200 000 kr under fyra dagars användning av båten är högt. Eftersom vi behöver fler än en angöring får förvaltningen förhandla med SITA för att få ner kostnaderna vid utökad verksamhet.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§10 Anmälan av kommunstyrelsens beslut om miljömiljarden

Dnr: 02-0105/04

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterar ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Lars Fernqvist (fp) enligt följande:

” Vi moderater och folkpartister är tveksamma till finansieringsformen av hela projektet. Miljömiljarden är ett politiskt projekt där investeringsmedel slussas till politiskt bedömda tillfälliga projekt som snarare borde ingå i stadens verksamheters ordinarie budgetar.

Anmälan speglar också ett flertal av majoritetens många märkliga mål inom miljö- och renhållningsområdet . Målen saknar i många stycken verklighetsförankring och ytterligare åtgärder med finansiering ur miljömiljarden och skattebetalarnas samlade förmögenhet bör därför ifrågasättas framgent.”

§11 Rapport från förvaltningschefen

Tidningsinsamlingen fungerar fortfarande inte tillfredsställande. Förvaltningen har varit i kontakt med Förpacknings- och tidnings insamlingen, FTI, och uppmanat dem att vidta rättelse inom 20 dagar.

§12 Övriga frågor

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.