Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-12-14

Sammanträde 2005-12-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av handikapprådets protokoll

5 Anmälan av regional avfallsutredning för Stockholms län

7 Förslag på sammanträdestider 2006

8 Rapport om nämndens miljömiljardsprojekt

9 Rapport om fastighetsnära insamling

10 Yttrande över remiss avseende förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna

11 Handlingsplan för matavfall

12 ”Projektera och bygg för god avfallshantering - Riktlinjer för Stockholms stad”, anmälan

13 Rapport om återvinningscentraler

14 Rapport om farligt avfall

15 Rapport om höstens tur med Återvinningsbåten

16 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas         Regina Öholm

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s) §§1-7
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s) tjänstgörande §§8-17
Lilian Falkbäck (s)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m) tjänstgörande
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

Frånvarande:
Anders Hellström (m)
Dick Urban Vestbro (v)

Handikapprådets representant: Tommy Hagström (NHR)

Arbetstagarrepresentanter: Nils Lundkvist SACO

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Erica Olsson (avdelningschef kommunikation och kundservice)
Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)
Ann-Sofie Pettersson (handläggare åvc och farligt avfall)
Johanna Nilsson (handläggare miljö- och utveckling)
Marita Söderqvist (avdelningschef administration)
Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

 

§1 Godkännande av föredragningslista

Anmäls att §6 och §10 behöver omedelbart justeras. Därefter fastställs föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och Regina Öholm (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 10/2005 är justerat och utsänt.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Ärende nr 4b, inköpsanmälan samt ärende nr 4f, balanslista är delad till nämnden. Frågor ställs och besvaras. Anmälningarna godkänns.

§5 Anmälan av regional avfallsutredning för Stockholms län

Dnr: 09-0691/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v) enligt följande:

”Utredningen innehåller slutsatser som nämnden inte helt delar. Delar av innehållet avviker tydligt från EU:s avfallshierarki och nationella mål rörande naturresurshushållning. Det gäller framför allt synen på förbränning. Det är viktigt att framhålla att i första hand skall avfallsmängderna minimeras, i andra hand skall materialet återanvändas och återvinnas. Först i tredje hand kan förbränning ses som ett alternativ.”


§6 Budget- och verksamhetsplan 2006

Dnr: 02-0734/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

 1. Förslag till budget- och verksamhetsplan för 2006 med bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

 2. Omslutningsförändringar avseende driftbudgeten om 10,7 mnkr, varav 3,8 mnkr avser miljömiljarden, godkänns

 3. Omslutningsförändringar om 32,0 mnkr avseende miljömiljardsprojekt inom investeringsbudgeten godkänns.

 4. De delar som avser upprustning, nya miljöstationer samt kärl i investeringsplanen godkänns som genomförandebeslut.

Först yrkas bifall

dels till återremiss av Regina Öholm m fl (m)

dels till att ärendet ska avgöras i dag av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s), Stellan Hamrin (v) och Karl Bern (fp).

Beslut i denna del

Renhållningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras i dag.

Reservation i denna del

Mot beslutet reserverar sig Regina Öholm m fl (m) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss.

Därefter yrkas bifall

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Regina Öholm m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin:

 1. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med tertialrapport 1 återkomma med förslag på utökning av budget för att förstärka informationen och kommunikationsinsatserna mot medborgarna.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla mätbara mål för nämndens verksamhetsområde för samtliga KF:s verksamhetsmål.

 3. I övrigt godkänns förvaltningens förslag till beslut med nedanstående förändringar.

 4. Följande anförs:

Under året kommer en ny taxa med ökad differentiering träda i kraft. För att styrningen skall få största möjliga effekt krävs ett intensivt informations- och kommunikationsarbete bestående både av uppsökande verksamhet, annonsering och direktinformation, riktad både till fastighetsägare, hushåll och verksamheter.

Det utåtriktade arbetet för avfallsområdet som helhet skall förstärkas för att öka kunskapen hos stockholmarna om hur avfallet skall hanteras. Det kan t ex ske genom fler publika reklamkampanjer, direktutskick till hushåll samt genom att ta direktkontakt med t ex bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar, samt förbättrad information om alla avfallsslag på återvinningsstationer. Information på olika språk är också en viktig aspekt som måste utvecklas. För att möjliggöra detta får förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag om informationsverksamhetens totala innehåll inklusive eventuella budgetjustering i samband med tertialrapport 1.

Sammanställningen av målen i bilaga 1 gör det tydligt att det saknas flera mål för nämndens verksamhetsområde. Därför får förvaltningen i uppdrag att komplettera dessa så att samtliga KF:s mål för verksamheten finns nedbrutna i form av nämndens mål för verksamheten, för att tydliggöra styrning och uppföljning.

Nämnden har ett prioriterat uppdrag att tillsammans med bl a Stockholm Vatten utreda hur omhändertagandet av organiskt avfall skall öka så att Stockholm kan klara målet om att 35% av matavfallet samlas in och behandlas organiskt 2010. I den utredning som pågår om hur omhändertagandet skall ske vill nämnden betona att förslagen inte bara skall inriktas på lösningar där matavfallet samrötas med avloppsslam, utan det skall även finns möjlighet till biologisk behandling av matavfallet utan samrötning. Här skall kunskap och erfarenheter från arbetet med Ecoferm tas till vara.

Tillgängligheten och mottagningstidens för den mobila miljöstationen bör utökas ytterligare, utöver förvaltningens förslag. Det kan göras genom ännu fler stoppställen, att bilen stannar längre på varje ställe eller återkommer med tätare intervall. Kostnaderna för att permanent använda återvinningsbåten skall redovisas.

Arbetet med att på sikt övergå till en viktbaserad taxa för hushållsavfall skall intensifieras under 2006.

Slutligen kan nämnden konstatera att tillgången på återvinningsstationer är mycket dålig i vissa ytterstadsområden. Det är viktigt att förvaltningen har ett tydligt integrationsperspektiv och i sitt arbete verkar för att förutsättningarna är likvärdiga runt om i staden. Producentbolagen är skyldiga att upprätthålla samma service över hela staden även om kostnaderna varierar. Vid behov bör förvaltningen intensifiera sitt informationsarbete i just dessa områden och kontakta alla berörda intressenter.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Regina Öholm m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Ärendet återremitteras enligt nedan.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till verksamhetsplan med utgångspunkt i moderaternas förslag till budget och vad som anförs nedan.


 

Utgångspunkter

Stockholm behöver en avfallspolitik formad efter individernas olika förutsättningar och behov. Det är viktigt att politiken på renhållningsområdet, liksom inom andra områden, utformas utifrån ett medborgarperspektiv. Stockholm är en stor stad med allt vad detta innebär, vilket måste avspeglas i miljömässiga överväganden och utformning av kommande renhållningsordningar och avfallsplaner. En grund i hela resonemanget måste vara kostnadseffektiva insamlingsmetoder utifrån ett optimalt resursutnyttjande av taxekollektivets inbetalda taxor. Kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet inom kommunal service är mycket viktigt för att medborgarna ska uppleva att skatter och taxor ligger på en rimlig nivå.

När piskan ersätter moroten försvåras framtida avfallshantering eftersom det urholkar medborgarnas förtroende. Utan medborgarperspektivet och en stor acceptans från stockholmarna kan inte någon avfallspolitik fungera. Politiska beslut måste förankras och anpassas till medborgarnas och den enskilda människans särskilda behov och inte bara vara skapade av politiker för att passa politiska mål.

Sortering och hushållsavfallet

Dagens system med återvinningsstationer har sedan länge visat upp stora brister gällande bl.a. nedskräpning och förfulning av stadsbilden. Trots vallöften om en renare stad har inget hänt på området. Majoriteten har också i denna fråga misslyckats att leva upp till utställda löften. För att en verklig förändring ska kunna ske krävs ett nytänkande, där inte bara antalet återvinningsstationer diskuteras.

De problem som finns kring dagens återvinningsstationer avseende dålig hygien och nedskräpning kan minskas avsevärt genom en nedgrävning av stationerna. Det krävs också att dessa stationer verkligen får en ökad kapacitet och töms så ofta som är nödvändigt för att få bort problemen med kvarlämnande av material som inte får plats i behållarna.

Majoritetens flathet mot partikamrater i riksdag och departement är påfallande på renhållningsområdet. Detta märks inte minst i frågan om dagens system med producentansvar för förpackningar, vilket är svårt att på ett rationellt sätt kombinera med det kommunala ansvaret för hushållsavfallet. Förändrade lagar och förordningar är en grundförutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att utforma en avfallspolitik anpassad efter invånarnas behov och önskemål.

Renhållningsnämnden har sedan tidigare till uppgift att utreda en övergång till fastighetsnära källsortering. Detta arbete skall fortsätta i nära samverkan med fastighetsägarorganisationer och materialbolag, och det arbetet har hög prioritet. Sopsugar, sopkomprimatorer, och andra lösningar bör övervägas och diskuteras vidare i framtida utformning av avfallsplaner och annat.

Det är rimligt att medborgarna även fortsättningsvis skall kunna begära sophämtning enligt de förutsättningar som passar dem. Tillgänglighetsfrågor och möjligheten för äldre att sköta sin sophantering måste lösas med medborgarnas egna förutsättningar för ögonen. Renhållningspolitiken i staden måste ske utifrån de servicekrav medborgarna kan ställa, inte utifrån politiskt utopiska mål. Därför måste också rådande system med valfrihet vad det gäller en- eller två veckorshämtning behållas. Mångfald i lösningar för medborgarna måste vara ett genomgående perspektiv – samtidigt som fastighetsnära insamling är bra och bör användas där så är möjligt måste det finnas möjlighet att använda sopnedkast i områden där detta, som i Fältöversten, är mest rationellt eller bäst lämpat efter medborgarnas behov.

Avfallstaxa

Moderaterna efterlyser ett taxesystem med avgifter som motsvarar den verkliga kostnaden för de utförda tjänsterna, inte ett system baserat på straffavgifter eller andra politiskt motiverade avgifter. För det fall stadens renhållningsorganisation behöver påverka medborgarnas beteende bör förvaltningen och nämnden i första hand använda morot istället för piska, och skapa incitament för ökat inslag av enskilda initiativ istället för centrala påbud.

Från våra utgångspunkter är ytterligare en taxehöjning i kombination med de rekordstora skattehöjningarna, en orättfärdig börda att lägga på hushållen. Speciellt som det finns alternativ där renhållningsnämnden inom rådande budgetramar kan lösa finansieringen av verksamheten genom att under flera år upparbetade överskott om ca 60 miljoner kronor återförs. Att dessa medel inte tidigare har återförts har även stadens revisionskontor funnit anledning att rikta anmärkningar mot. Att upparbetade överskott och tidigare övertaxering av taxekollektivet återförs det senare i form av lägre taxor så snart det är möjligt ser vi som en självklarhet.

Majoriteten driver nu en tydlig politik som prioriterar kompostering och källsortering överordnat allt annat, medan förbränningslösningen får stryka på foten. En rad grupper har svårt för att klara krav på kompostering eller sortering och de kommer få betala ett pris för detta. Att exempelvis äldre ska tvingas få högre kostnader av den anledningen är inte acceptabelt. Staden bör istället välja en taxa som bygger på en hög servicenivå anpassad efter kundernas behov. Taxan måste också spegla en hög kostnadseffektivitet i verksamheten. Olika lösningar som exempelvis alternativa frekvenser på sophämntingen som den introducerade 14-dagarstaxan bör värnas. Det bör dock understrykas att frivilligheten i dessa lösningar måste kvarstå. Det är flexibiliteten och kundanpassningen som är den stora vinsten, inte att kärlen töms färre gånger.

Omhändertagande av grovavfall och miljöfarligt avfall

Framöver måste prioritet läggas på att öka omhändertagandegraden av miljöfarligt avfall. Det gäller då det verkligt farliga avfallet som tungmetaller, lösningsmedel m.m. Trots allt är den medborgerliga acceptansen och insikten inom detta område gott. Resurser gör därför mycket nytta om avfallspolitik utformas med detta i fokus.

Det är också av central betydelse att behovet av fler lättillgängliga återvinningscentraler så snart som möjligt kan tillgodoses. För att långsiktigt bygga upp en fungerande organisation av återvinningscentraler bör förvaltningen nu koncentrera ansträngningarna och resurser till ett mindre antal centraler.

Förutsättningarna för att gå snabbare fram och etablera återvinningscentraler på fler platser har dock ändrats på grund av de utdragna överklagandeprocesser som vanligtvis följer på beslut om att etablera nya återvinningscentraler. Detta gör att det är svårt att binda upp förvaltningen i långsiktiga projekt där man går fram med flera etableringar på samma gång. Resultatet blir tyvärr att många projekt blir hängande i luften på grund av utdragna rättsprocesser.

Lättillgängliga återvinningscentraler bör även kompletteras med mindre och närmare lösningar. Erfarenheterna från de gröna behållarna som placerats ut i bostadsområden är dock blandade. Det är viktigt att förvaltningen fortsätter att utreda om dessa behållare verkligen är en långsiktig lösning, eller om de kan ersättas av någon form av mobila lösningar såväl enligt den modell som testats i vissa delar av innerstaden med miljöfarligt avfall men även vad det gäller andra fraktioner av grovavfall.

För att öka intensiteten i detta arbete föreslår vi att förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en konkret återvinningsstrategi där utbyggnadsplanerna vad gäller nya återvinningscentraler läggs fast, men också där förutsättningarna för att öka förbränningen och energiutvinningen av sophanteringen ökas.

Som ett led i en framtida strategi inom grovavfallsområdet måste utvecklingen påskyndas av nya idéer och processer inom området. En sådan sak skulle kunna innebära en typ av ÅVC där även privata driftalternativ bör övervägs i sammanhanget.

Återvinningsfrågorna har ett tydligt regionalt perspektiv och samordningsvinsterna med andra kommuner i regionen är troligen stora. Detta bör utredas närmare och vi föreslår därför även att förvaltningen tillskriver Kommunförbundet Stockholms län för att initiera en långsiktig strategiplan för återvinningslösningar på regionnivå.

Upphandling för kvalitet och omsorg om taxekollektivets medel

Stadens arbete med kvalitetssäkring är helt beroende av en fungerande upphandlingsorganisation och en sund konkurens mellan utförarna. Arbetet med att följa upp klagomål, entreprenader och avtal har som huvudsyfte att höja kvalitén på de tjänster som efterfrågas av brukaren/kunden. Nämndens arbete bör här intensifieras inom de tre områden som förvaltningen pekar ut.

Men arbetet med kvalitetsutveckling handlar även om att utveckla nya driftsformer i nära samverkan med berörda företagarorganisationer, fastighetsägare och intresseorganisationer. Exempelvis bör detta ske när frågan om insamling av organiskt material diskuteras. Här finns det stor anledning för stadens representanter att noga lyssna på de krav och önskemål som kommer från de närmast berörda aktörerna.

Informationsutbytet mellan förvaltning och brukarna bör även förbättras när det gäller taxor, bestämmelser och öppettider m.m. Som förvaltningen har framhållit är det viktigt att denna information anpassas till de olika målgrupperna som berörs av förvaltningens insatser, men också att medborgarna snabbt kan få den basinformation som berör i stort sett alla invånare i Stockholm.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förslaget till Budget- och verksamhetsplan avslås.

 2. Därutöver anförs:

Vi kräver ett stopp för sopsorteringshysterin. Återvinning ska aldrig vara ett självändamål. Vi motsätter oss den rödgröna majoritetens beslut om att avfallstaxan skall utformas så att den stimulerar källsortering och kompostering. För vissa avfallstyper lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. Hit hör pappersförpackningar, wellpapp och plastförpackningar. Dessa produkter bör därför i fortsättningen kastas i den vanliga soppåsen under diskbänken. Vid förbränning av sopor i kraftvärmeverk skapas el och fjärrvärme och på så sätt behöver man inte elda lika mycket olja eller importera ”smutsig” el från kolkraftverken i Baltikum och Polen. Sopor är en energiresurs som ska tillvaratas på bästa sätt. Dagens förbränning av hushållssopor motsvarar 50.000 kubikmeter olja per år.

Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompistering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. I Göteborg har försök med kompostering av matavfall och annan biomassa genomförts med bristfälliga resultat. Vid effektiv förbränning i avfallsvärmeverk destrueras alla mikroorganismer och nästan alla kemiska föroreningar samtidigt som avfallet utnyttjas som biobränsle för att ge bl a fjärrvärme. Den rödgröna majoritetens förslag om att stimulera kompostering i flerfamiljsfastigheter kommer därmed att försämra miljön och leda till ökade kostnader för Stockholm och dess invånare.

Dessutom är vi starkt kritiska till införandet av 14-dagarshämtning. Förslaget kommer med största sannolikhet att leda till överfulla sopkärl som lockar till sig råttor och annan ohyra. Vi tror inte att införandet av 14-dagarshämtning kommer att stimulera källsortering och kompostering bland villahushållen. Däremot finns det risk för att avfall i brist på plats i sopkärlen slängs i naturen eller dumpas på andra allmänna utrymmen.

Vi motsätter oss också majoritetens planer på att införa fastighetsnära källsortering. Det kräver stora ombyggnationer för att få plats med de olika sorteringskärl som krävs vid utsorteringen. Att ställa sådana krav är enligt gällande rätt möjligt när man uppför nya hus, däremot inte i det befintliga fastighetsbeståndet. Denna omständighet är också något som regeringen påpekar i propositionen ”Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp”, där det framgår att krav på särskilda utrymmen för källsortering inne i befintliga byggnader förutsätter en lagändring.

Fastighetsnära källsortering kommer att ta mycket stora ytor i anspråk. som annars skulle kunna användas till bostadsytor. Förslaget leder också till ökade bekymmer för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om sopnedkast i flerbostadshus, som är ett bra system för hanteringen av hushållens avfall, ersätts med ett källsorteringssystem får det till följd att personer med funktionshinder inte kan göra sig av med sitt avfall på ett korrekt sätt. Många äldre personer, rullstolsbundna, synskadade och andra med speciella förutsättningar kommer få det svårt att ta del av den planerade fastighetsnära källsorteringen.

Däremot måste stadens källsorteringssystem ge stockholmarna rimliga möjligheter att göra sig av med det farliga avfallet. Enligt en undersökning från Statistik- och utredningskontoret (USK) har hushållen bristfälliga kunskaper om vad som är farligt avfall och vad de ska göra med det. I de fall det farliga avfallet blandas med sopor som ska gå till förbränning ökar risken för utsläpp via rökgaser vilket har en negativinverkan på miljön. Detta måste på alla tänkbara sätt minimeras.

Om miljöpolitiken ska få någon folklig uppslutning och trovärdighet, är majoritetens uppmaningar om att allt avfall ska sorteras kontraproduktivt. Genom att fokusera på sortering av det miljöfarliga avfallet förhindrar vi den likgiltighet som annars riskerar att breda ut sig. Medborgarna ska inte tvingas att diska mjölkpaket och tvätta smörpapper för att på så sätt lära sig att sortera ut det verkligt farliga avfallet.

§7 Sammanträdestider 2006

Dnr:09-0728/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Tidpunkt för Renhållningsnämndens sammanträden 2006 fastställs enligt följande:
  onsdagen den 25 januari, onsdagen den 15 februari, onsdagen den 22 mars, onsdagen den 26 april, måndagen den 22 maj, onsdagen den 14 juni, onsdagen den 23 augusti, onsdagen den 20 september, onsdagen den 25 oktober, onsdagen den 22 november, onsdagen den 13 december”

Johan Castwall presenterar ett omarbetat förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens omarbetade förslag:

 1. Tidpunkt för Renhållningsnämndens sammanträden 2006 fastställs enligt följande;
  · onsdagen den 15 februari
  · onsdagen den 22 mars
  · måndagen den 22 maj
  · onsdagen den 21 juni
  · onsdagen den 20 september
  · onsdagen den 25 oktober
  · onsdagen den 13 december

§8 Anmälan av årsrapport avseende projekt som bekostas av Miljömiljarden

Dnr: 02-0105/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

§9 Rapport om fastighetsnära insamling

Dnr: 51-0010/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Rapporten läggs till handlingarna.


§10 Förslag till fortsatt inriktning för Högdalentopparna

Dnr:59-0630/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och överlämnar den till Stadsledningskontoret som svar på remissen.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§11 Handlingsplan för insamling av matavfallsinsamling

Dnr:51-0733/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Handlingsplanen godkänns”

Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin:

 1. Handlingsplanen godkänns.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på en utvecklad handlingsplan för åren 2007-2010.

 3. Följande anförs:

Handlingsplanen för matavfallsinsamling fokuserar på insatserna som skall ske under 2006. För att säkerställa att staden når målet om att samla in 33 000 ton organiskt avfall 2010 bör delmål upprättas för åren 2007, 2008 och 2009. Hantering av matavfall kan vara besvärligt i flerfamiljslägenheter och i småhushåll. Förvaltningen bör utreda möjligheterna för speciellt dessa grupper att på ett aktivt sätt bidra till måluppfyllelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Regina Öholm m fl (m) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ”Förslaget till handlingsplan för matavfall avslås.

 2. Därutöver anförs:

Den politiska majoriteten i Stadshuset har som nytt mål att 35 procent av (33 000 ton) matavfallet skall sorteras ut från hushåll och restauranger. Vi motsätter oss detta experiment. Svenska Naturskyddsföreningen har också i sin avfallspolicy tagit avstånd från detta. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Otroliga mängder växtnäring skapas som innehåller en mängd olika gifter och det finns heller ingen marknad för så mycket växtnäring. Både från kompostering och rötning avges metan som har 20 gånger större påverkan på växthuseffekten än koldioxid. Vid effektiv förbränning i avfallsvärmeverk däremot destrueras alla mikroorganismer och nästan alla kemiska föroreningar samtidigt som avfallet utnyttjas som biobränsle för att ge bl a fjärrvärme.

Vi menar att det är bättre både för miljön och för ekonomin om hushållen fortsätter med att slänga sitt matavfall i den vanliga soppåsen , som sedan skickas till förbränning. Att ta tillvara den energi som finns i avfallet genom förbränning är den vanligaste metoden att göra sig av med hushållsavfall i Sverige.

Matavfall består till allra största delen av så kallat förnyelsebart material, biobränsle. Högdalenverket producerar cirka 8- 14 procent av Stockholms fjärrvärmebehov. Det motsvarar värme till cirka 80 000 hushåll och el till 200 000 hushåll. Dagens förbränning av hushållssopor motsvarar 50 000 kubikmeter olja per år.”

§12 ”Projektera och bygg för god avfallshantering – Riktlinjer för Stockholms stad”, anmälan

Dnr: 59-0387/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Anmälan läggs till handlingarna.

Särkilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Regina Öholm m fl (m) enligt följande:

”Normer och riktlinjer för byggande och avfallshantering måste utformas utifrån stadens speciella förutsättningar. I den mycket blandade bebyggelse som präglar Stockholm gäller att vissa lösningar som kan vara att föredra i vissa områden inte alls fungerar i andra. Riktlinjerna bör underlätta för såväl fastighetsnära insamling som för byggande av sophus och skapa möjligheter för ytterligare andra lösningar. Tillgänglighet, närhet och flexibilitet bör vara ledord för stadens avfallshantering.”

§13 Lägesrapport om återvinningscentraler

Dnr:41-0018/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§14 Lägesrapport om farligt avfall

Dnr:40-0546/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§15 Rapport om höstens tur med återvinningsbåten

Dnr: 41-0311/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

 1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta planeringen för 2006 års turer enligt redovisat förslag.

§16 Rapport från förvaltningschefen

· Dukat till nämnden

Följande handlingar har dukats till nämnden:

Ø Information från Stadsledningskontoret om Nytt projekt för ett rent Stockholm.

Ø Fördjupning i Handikappolitiskt program för Stockholms stad, seminarieprogram.

· Information om julgranar

Information om vart man kan göra av sin julgran kommer att ske via annonser i Stockholm City och via hemsidan, pressmeddelande samt via informationsaffischer till bibliotek och stadsdelskontor.


· Översyn av bolag och förvaltningar i staden

Den översyn av alla bolag och förvaltningar i Stockholms stad som kommunstyrelsen beslutat göra påbörjas för Renhållningsnämndens del nu i dagarna. Intervjuer kommer att genomföras med förvaltningsledningen och med ordförande och vice ordförande. En analys av nuläget ska överlämnas till stadsledningskontoret i början på februari 2006.

§17 Övriga frågor

· Skrift från Centrum för miljöstrategisk forskning

Lars Fernqvist berättar om en informations skrift från KTH, Centrum för miljöstrategisk forskning som handlar om ”Robusta och flexibla strategier för utnyttjande av energi ur avfall”. Skriften överlämnas till Åse Geschwind för den som vill ta del av informationen.

· Handikapprådets politikermöte den 8 december

Karl Bern berättar kort om det politikermöte som hölls den 8 december.

· Skrivelse angående Lövstas famtid

Eva Oivio visar bilder från Lövsta återvinningscentral och presenterar en skivelse till nämnden från Yildiz Kafkas (mp), Eva OIvio m fl (s) och Stellan Hamrin.

· Skrivelse från (kd)

En skrivelse från David Winks (kd) har inkommit till nämnden. Skrivelsen handlar om hur barnen får komma till tals i Stockholm.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.