Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2006-11-01

Sammanträde 2006-11-01

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr.

2 Justering av nämndens protokoll

5 Nytt avtal med producenterna avseende insamlingssystem för returpapper och förpackningar

6 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:
Yildiz Kafkas Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Anders Hellström (m) vice ordförande
Eva Oivio (s)
Stellan Hamrin (v)
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s) tjänstgörande
Dick Urban Vestbro (v)
Mats Lindqvist (mp)
Thorwald Nilsson (m) tjänstgörande
David Winks (kd)

Frånvarande:
Olof Tappert (s)
Regina Öholm (m)
Lilian Falkbäck (s)
Lars Fernqvist (fp)

Arbetstagar-representanter:
Nils Lundkvist SACO

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Marita Söderqvist (administrativ chef)
Anita Tärnström (avdelningschef miljö- och utveckling)

Ordförande öppnar sammanträdet.

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

§4 Anmälningsärenden

§5 Nytt avtal med producenterna avseende återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark, m.m.

Dnr: 51-0516/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall föredrar ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

  1. Renhållningsnämnden godkänner till tjänsteutlåtandet bifogat avtal.

  2. Renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner till tjänsteutlåtandet bifogat avtal.

  3. Renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bemyndigar Renhållningsnämnden, eller den nämnd som har att samordna stadens agerande beträffande sådant avfall som omfattas av producentansvaret, att teckna erforderliga tilläggsavtal.

  4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Yildiz Kafkas (mp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

  1. ”Avtalet godkänns inte.

  2. Därutöver anförs följande:

Det är angeläget att parterna enas om ett nytt markupplåtelseavtal, som reglerar etablering och drift av materialbolagens återvinningsstationer på offentlig mark inom Stockholms stad. Det är avgörande att skapa nytt förtroende för insamlingssystemet efter drygt tio år av icke fungerande insamlingssystem för förpackningar och returpapper som omfattas av lagen om producentansvar. Miljöpartiet kan dock inte godkänna avtalet då det innehåller alltför stora brister, framförallt vad gäller insamlingssystemets tillgänglighet och skötsel. Det finns inga garantier för att städning och tömning av återvinningsstationerna i och med avtalet kommer att fungera.

Miljöpartiet återkommer i frågan när ärendet behandlas av kommunfullmäktige.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Eva Oivio m fl (s) enligt följande:

”Vi anser att det föreliggande avtalet är så bra som man kan åstadkomma under rådande omständigheter. Förvaltningen har gjort ett berömvärt arbete när det gäller bl a kraven på bättre städning (möjligheten till vitesföreläggande), gratis hämtning för fastighetsägare, 100 nya återvinningsstationer samt tre nya återvinningscentraler för restauranger och affärer m fl verksamheter.

Det som är oerhört viktigt att betona är att förvaltningen ser till att informationen, både muntligen och skriftligen, kommer såväl fastighetsägarna som medborgarna till del. Kommunen har ett viktigt uppföljningsansvar när det gäller att hålla efter skötseln.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges även av Stellan Hamrin (v) enligt följande:

”Det är angeläget att parterna enas om ett nytt markupplåtelseavtal som reglerar etablering och drift av materialbolagens återvinningsstationer på offentlig mark inom Stockholms stad. Det är avgörande att skapa nytt förtroende för insamlingssystemet efter drygt 10 år av dåligt fungerande insamlingssystem för förpackningar och returpapper som omfattas av lagen om producentansvar.

Vänsterpartiet bedömer dock att med rådande lagstiftning är det inte möjligt att komma mycket längre. Vänsterpartiet avser därför att återkomma i denna fråga.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han förklarar att han skulle ha yrkat på förvaltningens förslag till beslut om han haft rösträtt.

§6 Rapport från förvaltningschefen

§7 Övriga frågor

· Lövsta

Yildiz Kafkas har kontaktas av en landskapsarkitekt som vill redovisa en studie avseende området kring Lövsta. Johan Castwall svarar att förvaltningen kontaktar landskapsarkitekten och återkommer till nämnden i frågan.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.