Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby träff

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden
Sammanträdet börjar klockan 18.45.

Beslutsärenden

1 Val av justerare och dag för justering

2 Förslag om förlängning av gällande avtal om öppen fritidsverksamhet på kvartersgårdarna

4 Verksamhetsberättelse 2006 för Rinkeby stadsdelsnämnd

Dnr 48-2007-102
Bilagorna 2,3 och 4 sänds senare

5 Strukturorganisation för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

6 Upphandling av vård för vuxna

7 Rapport om samarbetsprojekt med polisen

8 Intern kontrollplan år 2007 – Rinkeby stadsdelsförvaltning

8 x Genomförande av ombyggnation till ny gruppbostad inom fastighet på Sibeliusgången 20 B i Akalla som ersättning för gruppbostaden Akranäs på Oddegatan 10 i stadsdelsområdet Kista Gård

Remissärenden

9 Tillsynsplan 2007 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

Remissvar till länstyrelsen
Dnr 636-2006-508
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

10 Inkomna medborgarförslag

11 Inkomna skrivelser

(Cirkulerar under sammanträdet)

12 Lokala handikapprådets protokoll

13 Pensionärsrådets protokoll

14 Anmälan av delegationsbeslut

15 Anmälan av protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerat under sammanträdet)

Slutet sammanträde

19 Begäran om yttrande i adoptionsfrågan

Dnr 387-2006-502
Svar till länsstyrelsen

20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldarbalken (FB)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken (FB)

Mötesinformation

Ledamöter
Jansson, Annette (m) ordförande
Hailu, Abebe (s) vice ordförande
Pepera, Sofia (m)
Josefsson, Kyllikki (m)
Sundin, Bo (m)
Adlouni, Jihad (m)
Yildiz, Burhan (fp)
Andersdotter Sommar, Carina (kd)
Aggefors, Kerstin (s)
Bhur, Gunilla (v)

Ersättare
Dencker, Jakob (mp)
Erdal, Ertugrul (m)
Sakala, Aleksandar-Pal (m)
Ganidis, Ioannis (m)
Choudhury, Basit (m)
Ängeby, Martin (fp)
Wallin, Rignor (s)
Gilda Córdova (v)
Özkan, Levent (mp)

Tjänstgörande ersättare
Ingrao, Alessandro (s)
Jeite, Dahir Ahmed (s)

Tjänstemän
Olle Johnselius, Verner Stadthagen, Karin Persson Berg, PH Magnusson, Rune Lagerqvist, Gunilla Davidsson, Birgitha Sahlin, Ulla Johansson, Sakir Demirel, Ulrika Axelsson, Susanne Tengberg, Anna-Britta Karlsson, Birgitta Bengtsson, Karin Öhlander, Ingrid Persson, Lisbeth Oulis, Love Hägerstrand, Börje Ehrstrand, Arja Kallo, Claes Hermansson, Mårten Qvist, Aila Somero

Personalföreträdare
Mona Bergman och Göran Toll, SACO, Riitta Eddib, Kommunal, Inger Askelöf och Annelie Sjöberg, SKTF

Utses att justera
Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)

Dag för justering
Den 20 februari 2007

Paragrafnr: 1 – 18, varav enskilda 15-18

Antal blad: 25

§1 Information från nämnden och förvaltningen

Ordföranden Annette Jansson (m) informerade att ett extra nämndsammanträde kommer att hållas den 28 februari klockan 14.00 i stora nämndrummet i Rinkeby stadsdelsförvaltning. Ärende: ett remissvar till stadsledningskontoret angående policy för upphandling och konkurrensutsättning.

Avdelningschef Rune Lagerqvist informerade att exploateringskontoret i Stockholms stad anordnar ett informationsmöte om utbyggnaden av området Kista Gård den 20 februari klockan 18.30 i Kista Träff.

§2 Förslag om förlängning av gällande avtal om öppen fritidsverksamhet på kvartersgårdarna

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om förlängning av gällande avtal för öppen fritidsverksamhet på kvartersgårdarna till och med den 31 december 2007.

Ärendet

Med anledning av att skolan överförs till utbildningsförvaltningen bedömer förvaltningen att det krävs en utredning kring ansvarsfördelning och finansiering av den inskrivna fritidsverksamheten för 10-12 åringarna under eftermiddagstid. Då de nu gällande avtalen för den öppna verksamheten upphör att gälla från och med den 1 juli 2007 föreslår förvaltningen en förlängning av dessa avtal till och med den 31 december 2007, i avvaktan på utredningen.

Ärendets beredning

Kista stadsdelförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 februari 2007. Dnr 546-2006-105.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag att bifalla förvaltningens förslag och därutöver en anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu (s) anmälde ett särskilt uttalande som även vänsterpartiet och miljöpartiet anslöt sig till:

Det är med oro vi ser framtiden för den öppna fritidsverksamheten i Kista. Det finns en uppenbar risk att den hamnar mellan stolar då det inte finns någon tydlig huvudman. Den öppna fritidsverksamheten är en viktig och mycket uppskattad verksamhet som ger bra aktiviteter för våra unga.

Här ser vi tydligt varför denna avlövning av stadsdelsnämnderna inte är bra, den gör att verksamheter med lokal anknytning och stort lokalt stöd försvinner i den stora centrala byråkratin.

§3 Verksamhetsberättelse 2006 för Kista stadsdelsnämnd

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen med bokslutskommen­tarer för 2006.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen med bokslutskommen­tarer för 2006 till kommunfullmäktige och revisorerna.

 3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen ombudgetering med 2,3 miljoner kronor för ej utnyttjade stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

 4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen ombudgetering med 0,3 miljoner kronor av investeringsmedel för slutförande av projektering av gångbanetorget mellan Husby Centrum ned till Kvarnbacka.

 5. Stadsdelsnämnden överför resultaten för resultatenheterna i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Ärendet

Nämnden redovisar ett överskott på 11,1 miljoner kronor före resultatöverföring för anslag 1, nämndens verksamhet. Efter resultatöverföring minskar överskottet till 9 miljoner kronor. Sammantaget redovisar samtliga verksamhetsområden utom skolbarnsomsorgen, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktions­nedsättning överskott.

Anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder lämnar ett överskott på 2,3 miljoner kronor.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 februari 2007. Dnr 5-2007-102.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag att bifalla förvaltningens förslag och därutöver en anförandetext. Gunilla Bhur (v) anslöt sig till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande 1

Vice ordförande Abebe Hailu (s) anmälde ett särskilt uttalande från socialdemokraterna som även vänsterpartiet anslöt sig till:

Aldrig har väl bordet varit bättre dukat. Alla kurvor pekar åt rätt håll. Vi lämnar efter oss en osedvanligt välskött stadsdel. Annat var det när vi tog över 2002 Närmare 40 miljoner kronor i underskott, en ekonomi som var som ett såll. Under 4 år lyckades vi tillsammans med alla anställda inom förvaltningen och många boende i området få ekonomin på fötter, göra skolorna attraktiva. Tillsammans med ungdomarna skapade vi en mötesplats, Reaktor. Listan kan göras lång över allt vi åstadkommit men till syvende och sist kan vi bara konstatera allt står i verksamhetsberättelsen, läs den.

Särskilt uttalande 2

Ledamot Jakob Dencker (mp) anmälde ett särskilt uttalande från miljöpartiet:

Man kan med viss stolthet lägga denna verksamhetsberättelse, som är den sista där MiIjöpartiet deltar i majoritet under mandatperioden 2002-2006, till handlingarna.

Saker som vi i Miljöpartiet kan vara extra nöjda med under mandatperioden är t ex öppnandet av Reactor, en träffpunkt för äldre ungdomar, vilken ger möjlighet till meningsfull sysselsättning för många äldre ungdomar i vårt område.

Förvaltningen har infört Rättvisemärkta produkter inom sina verksamheter. T ex är det kaffe som dricks inom förvaltningshuset Rättvisemärkt. Genom att vi väljer Rättvisemärkt ger vi chansen för fattiga producenter av t ex kaffe, kakao eller bananer i fattiga länder att få drägligt betalt, få rätt att organisera sig fackligt, mm.

Alla skolor och förskolor i Husby, Akalla och Kista har börjat arbetet med att certifiera sig enligt Grön Flagg, och de allra flesta har också uppnått certifiering. Grön Flagg betyder att skolorna och förskolorna ska arbeta medvetet med miljöfrågor, källsortera och på andra sätt öka barnens och ungdomarnas medvetenhet om miljö och hållbar utveckling. Detta arbete bör ge ringar på vattnet, så att barnen också påverkar sina föräldrar, och miljömedvetenheten höjs i den äldre generationen också.

Stadsdelsnämnden uppfyller också med råge stadens mål att 15 % av alla livsmedel som konsumeras i verksamheterna ska vara KRAV-märkt.

Vi kan också vara nöjda med att socialtjänsten i Kista arbetar förebyggande med ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet eller drogmissbruk, t ex genom programmen ART (Agression Replacement Training) och MST (multisystemisk terapi).

Vi har också det senaste året en budget i balans.

Detta är några exempel på förbättringar som Miljöpartiet bidragit till, och som ger förbättringar för de mest utsatta, för miljön och för framtida generationer.

§4 Verksamhetsberättelse 2006 för Rinkeby stadsdelsnämnd

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen med bokslutskommentarer för 2006 och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner att det av resultatenheternas nettoresultat överförs 5,7 mnkr till år 2007.

Ärendet

För anslag 1 (nämndens verksamhet) lämnar stadsdelsnämnden ett nettoöverskott om 9,3 mnkr före resultatöverför­ingar och ett överskott om 5,7 mnkr efter resultatöverföringar.

Anslag 2 (ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder) lämnar ett nettounderskott om – 6,3 mnkr för år 2006. Jämfört med föregående bokslut är det ett försämrat resultat om – 6,4 mnkr. Underskottet förklaras främst av att anslaget för år 2006 erhöll en minskad budgettilldelning om 15,1 mnkr jämfört med år 2005.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 februari 2007. Dnr 48-2007-102.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut som även vänsterpartiet anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu (s) anmälde ett särskilt uttalande från (s) som även (v) anslöt sig till:

En noggrann genomläsning av verksamhetsberättelsen ger en god bild av det ambitiösa och framgångsrika arbete som genomförts av SDN under 2006, en lista över allt som åstadkommits skulle bli lång.

Verksamhetsberättelsen beskriver för oss att bordet är dukat för de undfägnader som majoriteten planerar med våra skänkar.

§5 Strukturorganisation för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner detta förslag till strukturorganisation för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

 2. Nämnden delegerar åt stadsdelsdirektören att tillsätta verksamhetsområdeschefer, administrativ chef och avdelningschefer.

 3. Nämnden delegerar åt stadsdelsdirektören att utforma detaljorganisationen och att i övrigt genomföra förvaltningsorganisationen. Delegationen omfattar även framtida ändringar och justeringar av organisationen.

 4. Nämnden uppdrar till förvaltningen

- att tydligare definiera vad man avser med integration

- att integrationsbegreppet ska ha en klar koppling till arbetsliv

Ärendet

I detta ärende föreslås en förvaltningsorganisation för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Organisationen är indelad i sex verksamhetsområden som leds av fem chefer. Den förvaltningsövergripande administrationen samlas i tre avdelningar som leds av tre avdelningschefer under en administrativ chef. Dnr 033-2007-012.

Ärendets beredning

Rinkebys och Kistas stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett gemensamt tjänsteutlåtande från den 25 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (s) föreslog att nämnden antar förslaget från (m), (fp) och (kd).

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag till beslut som även vänsterpartiet ställde sig bakom.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit majoritetens (m), (fp) och (kd) förslag.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

- att ett av förvaltningens verksamhetsområden ska ha ordet miljö med i sitt namn

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning bör behålla och utveckla det miljöarbete som gjorts under den förra mandatperioden. Detta bör också avspegla sig i den nya organisationen. Därför ska ett av förvaltningens verksamhetsområden ha ordet miljö med i sitt namn. På det viset visar man att miljöarbetet också är prioriterat. Vilket verksamhetsområde detta blir beror på var nämnden finner att miljöarbetet passar. Ett exempel kan vara att kalla ett av verksamhetsområdena för Integration, Flyktingmottagande, (fritid) och Miljö.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu (s) anmälde ett särskilt uttalande som även Gunilla Bhur (v) anslöt sig till:

Nu om någonsin blir det uppenbart för alla vad majoritetens syn på lokal demokrati och brukarinflytande går ut på. All makt flyttas från den lokala organisationen till en hård centralmakt, allt som byggt upp under många långa mödosamma år rivs i ett slag ner.

Nu skall inte lokal demokrati råda utan plånbokens makt. Vi är nu reducerade till konsument där vi tvingas försöka genomskåda lögner i glättiga broschyrer.

Vi instämmer också i Handikapprådets syn på att äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning är två olika verksamhetsområden, vilket även konstaterats vid MBL-förhandlingen den 5 februari 2007.

§6 Upphandling av vård för vuxna

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att delta i upphandlingen av vård och behandling för vuxna.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen planerar att genomföra en gemensam upphandling av vård och behandling för vuxna. Samtliga berörda nämnder i staden har inbjudits att delta i upphandlingen. Förvaltningen föreslår att nämnden, för nya Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, beslutar delta i upphandlingen.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 februari 2007. Dnr 39-2007-105.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu (s) anmälde ett särskilt uttalande från socialdemokraterna som även Jakob Dencker (mp) anslöt sig till.

Den nya upphandlingspolicyn är ännu inte fastställd av kommunfullmäktige. Vi förutsätter därför att den av fullmäktige beslutade anti- diskrimineringsklausulen tillämpas, samt de av kommunstyrelsen rekommenderade särskilda kontraktsvillkoren för att säkerställa en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor för personalen.

Som ett led i stadens anti- diskrimineringsarbete anser vi att det är väldigt viktigt att anti- diskrimineringsklausulen tillämpas. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Det är också viktigt att staden tar sitt ansvar för att trygga personalens anställningsförhållanden hos leverantörer genom att ställa krav i samband med upphandlingar.

Vi förutsätter också att krav på att leverantören ska ha ett seriöst miljöarbete ställs.

§7 Rapport om samarbetsprojekt med polisen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten om samarbetsprojekt med polisen.

Ärendet

2006-03-23 beviljade stadsdelsnämnden medel från stadsdelsförnyelsen för att inom projektet Ung och Trygg i Rinkeby bedriva ett intensifierat samarbete med polisen. 878 000 kronor avsattes för att kunna anställa två socialsekreterare och som mål uppsattes att polis och socialsekretare inom 48 timmar skulle träffa den brottsmisstänkte med föräldrar i deras hem. Projektet var att se som en försöksverksamhet som skulle permanentas under 2007 om försöket slog väl ut. Resursen placerades vid Ungdomsenheten, två extra socialsekreterare anställdes och efter en omstrukturering av enhetens socialsekreterarresurser påbörjades försöket den 28 augusti 2006. Försöket pågick i fyra månader, fram till 31 december 2006. Av de mål som uppställdes uppnåddes vissa medan andra inte var möjliga att nå. Under försöksperioden har utvecklingen av egna arbetsmetoder och utökat samarbete med andra aktörer, främst polis och skola, vidareutvecklats.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 januari 2007. Dnr 40-2007-503.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Intern kontrollplan år 2007 – Rinkeby stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner planen för intern kontroll år 2007 - Rinkeby stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning och att förhindra allvarliga fel och brister. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kontrollen inom en nämnd ska bygga på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. För detta ändamål ska ett system för intern kontroll tillämpas.

Den interna kontrollplanen för år 2007 innehåller två områden som föreslås bli föremål för speciell granskning: handläggning av ekonomiskt bistånd och kostnader för representation.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 januari 2007. Dnr 38-2007-100.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Genomförande av ombyggnation till ny gruppbostad inom fastighet på Sibeliusgången 20 B i Akalla som ersättning för gruppbostaden Akranäs på Oddegatan 10 i stadsdelsområdet Kista Gård

Beslut

 1. Rinkeby–Kista stadsdelsnämnd godkänner genomförande av ombyggnation till en ny gruppbostad för gravt funktionshindrade, LSS inom fastighet på Sibeliusgången 20 B i Akalla som ersättning för gruppbostaden Akranäs.

 2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomi­ut­skott om sti­­mu­lansmedel med 1,8 miljoner kronor och startbidrag med 0,5 miljoner kronor för nybyggda lägenheter i den här avsedda grupp­bostaden.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

I det nya planerade bostadsområdet Kista Gård dras fram en ny väg över det område där en av stadsdelsnämndens gruppbostäder, Akranäs är belägen. Ett nytt er­sättningsalternativ för Akranäs planeras i fastig­heten på Sibeliusgången 20 B i Akalla. Enligt förvaltningens mening är det av yttersta vikt att in­­rättan­­det av ersättningsgruppboendet för Akranäs kan ske snarast möjligt då aktuell utbyggnadsplan för Kista Gård innebär att rivningen av Akranäs är planerad till våren 2007. Stadsdelsförvaltningen beslutade den 25 januari 2007 om planering/projektering av gruppbostaden.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 februari 207. Dnr 043-2007-303.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Tillsynsplan 2007 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

Remissvar till länsstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen och överlämnar den till länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län som ansvarar för beslut om tillstånd att driva hem för vård eller boende, har begärt en tillsynsplan för de enskilda verksamheter som finns inom stadsdelen. Inom Kista stadsdelsområde finns Ungdoms Stegen AB verksamheter, HVB för barn och ungdomar (dagverksamhet) samt stödboende. Förvaltningen anger i tjänsteutlåtandet tillvägagångssätt för tillsyn och plan.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 februari 2007. Dnr 636-2006-508.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Inkomna medborgarförslag

Inga medborgarförslag hade inkommit

§12 Anmälningsärenden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Lokala handikapprådets protokoll

Från den 18 januari 2007

Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsdirektören. Se bilaga.

Anmälan av protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m.

Anmälan av postlista i Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar för perioden 25 januari – 14 februari 2007

Anmälan av sociala delegationens protokoll

Den 31 januari 2007

§13 Konferenser, utbildningar

1. Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder till Länskonferens om alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Fredag den 20 april 2007 kl 9.00 – 16.00

Trygg Hansa konferens, Fleminggatan 18 i Stockholm

Beslut

Alla som önskar får delta

2. Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder till Temadag om utsatta barn

Den 9 mars 2007 kl 8.30 – 15.45

Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1 K i Stockholm

Beslut

2 från majoriteten och 2 från minoriteten får delta

3. 4H-gården i Akalla inbjuder stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare till studiebesök på gården.

Beslut

Beslutet tas senare om tidpunkt för studiebesöket

§14 Inkomna skrivelser

 1. Skrivelse angående Lugna gatan från Gunilla Bhur m fl (v), Dnr 088-2007-004

 2. Skrivelse från rektorerna i Kista skolor Dnr 086-2007-403

 3. Skrivelse från föräldrar och personal angående gården på Igelbäckens förskola Dnr 089-2007-402

 4. Skrivelse och slutrapport angående läxläsningsprojekt i Rinkeby

 5. Protestskrivelse mot besparing på fritiden i Rinkeby skola och Ungdomens hus

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda respektive besvara skrivelserna.

§15 Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län

Tjänsteutlåtande från den 1 februari 2007. Sekretess enligt SekrL 7:4.

§16 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldarbalken (FB)

Tjänsteutlåtande från 26 januari 2007. Sekretess enligt SekrL 7:4.

§18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Tjänsteutlåtande från 1 februari 2007. Sekretess enligt SekrL 7:4.


Bilaga

Anmälan av tjänstemannabeslut

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2007-01-06

Vidaredelegering, kassa­förvaltare Rinkeby

SD 02 Dnr 103-046-2007

Utse Verner Stadthagen, Luis Lillo och Priscilla Saavedra till ställföreträdande utanordnare.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

2007-01-24

Tillstånd till att i utbildnings­syfte få ta del av sekretess­belagda uppgifter för fält­studenter.

SD 02 Dnr 002-011-2007

Bevilja tillstånd till fyra studenter att få ta del av uppgifter om Rinkeby stadsdels socialbidragstagare.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

2007-02-05

Läsåret och arbetsåret 2007/2008.

Dnr 403-082-2007

Beslut enligt förslag.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör