Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-12-13

Sammanträde 2007-12-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby Träff

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

I samband med frågestunden kommer AB Svenska Bostäders verkställande direktör Göran Wendel att informera om bolagets insatser inom ramen för ”Järvalyftet”.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Förvaltningens och nämndens information och frågor

5 Förslag till IT-program för Stockholms stad

6 Ansökan till socialstyrelsen om medel till ett boendeprojekt

7 Ansökan om bidrag till jullovsaktiviteter från föreningen Verdandi

8 Ansökningar om kulturbidrag från föreningar

9 Beslut om delegering till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab

10 Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling

11 Sammanträdestider för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2008

Anmälningsärenden

12 Brottsförebyggande rådets protokoll

14 Pensionärsrådets protokoll

16 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

17 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningarna

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

19 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

23 Yttrande enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken till Solna tingsrätt

24 Upphandling av drift av vård- och omsorgboenden inom äldreomsorgen

Mötesinformation

Ledamöter
Annette Jansson (m)
Abebe Hailu (s)
Kyllikki Josefsson (m)
Bo Sundin (m)
Jihad Adlouni (m)
Burhan Yildiz (fp)
Carina Andersdotter Sommar (kd)
Leif Bengtsson (s)
Kerstin Aggefors (s
Gunilla Bhur (v)

Ersättare
Jakob Dencker (mp)
Aleksandar-Pal Sakala (m)
Ioannis Ganidis (m)
Basit Choudhury (m)
Kerstin Thufvesson (m)
Rigmor Wallin (s)
Galina Monsalves Leal (s)
Eshag Najmeddin (v)

Tjänstgörande ersättare
Kerstin Kalteneckar (m) för Sofia Pepera (m) Alessandro Ingrao (s) för Mia Päärni (s)

Tjänstemän
Stadsdelsdirektör Olle Johnselius, Ulrika Axelsson, Gunilla Davidsson, Sakir Demirel, Björn Erdal, Per Granhällen, Ulla Johansson, Verner Stadthagen, Susanne Tengberg, Kerstin Ulander och Håkan Serdén (sekreterare).

Personalföreträdare
Riitta Eddib, Kommunal, Annelie Sjöberg och Annica Walther, båda SKTF

Utses att justera
Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)

Dag för justering
20 december

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 22 november justerades den 29 november 2007.

§2 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Fråga 1

Ledamoten Burhan Yildiz (fp) ställde fråga till förvaltningen om varför det finns uppsatta temporära staket på torgytor inom stadsdelsområdet – bland annat på Kista Torg - med skyltar ”Vinterhålles ej”.

Beslut

Nämnden uppdrog åt förvaltningen att återkomma i frågan.

Fråga 2

Jacob Dencker ställde fråga till nämnden om formerna för allmänhetens frågestund. Nämnden diskuterade frågan.

Beslut

Nämnden beslöt uppdra åt ordföranden att sammankalla nämndens gruppledare för en diskussion i syfte att finna nya och bättre former för allmänhetens frågestund.

§3 Verksamhetsplan med budget för år 2008

Beslut

 1. Verksamhetsplanen fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen

 2. Nämnden fastställer internpriser i enlighet med vad som föreslås i bilaga 4

 3. Nämnden godkänner de i bilaga 5 föreslagna omslutningsförändringarna.

 4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa i enlighet med vad som föreslås i bilaga 6

Ärendet

Kommunfullmäktiges budget är stadens övergripande styrdokument för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige beslutar vad nämnderna ska göra under året. Nämnderna ska i sina verksamhetsplaner redovisa hur de genom egna mål bidrar till att uppfylla kommunfull­mäktiges mål för verksamheten inom tilldelad budget. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamhetsplan för år 2008 är upprättad med utgångspunkt från de mål och den budget som kommunfullmäktige fastställt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 december 2007. Dnr 269-2007-100

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta (v):s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m. fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att nämnden avslår förvaltningen förslag till verksamhetsplan för 2008

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med ett nytt förslag till Verksamhetsplan i enlighet med vad som anförs nedan

Utöver förvaltningens förslag till budget för 2008 föreslår vi följande

Den borgerliga majoriteten i Stockholm har beslutat om en skattesänkning på 50 öre sedan de tog över makten i Stockholm; med 30 öre 2007 och med 20 öre i budgeten för 2008. Det blir 835 miljoner kronor som varje år skulle ha kunnat satsas på förskolor, skolor, äldreomsorg, de handikappade, på kultur och barn- och ungdomar.

Socialdemokraterna föreslog en oförändrad skatt 2008, vilket hade inneburit större resurser. Dessa 50 öre per skattekrona skulle ha gett oss i Rinkeby-Kista 45 miljoner kronor extra. Socialdemokraternas första prioritering är att fler ska få jobb, därför satsar vi 21 miljoner kronor på arbetsmarknadsåtgärder. I övrigt fördelar vi pengarna på följande sätt:

Område Belopp, miljoner kronor

Social omsorg 1,9

Ekonomiskt bistånd 6,5

Arbetsmarknadsåtgärder 21,0

Verksamhet för barn och ungdomar 3,8

Kultur- och föreningsverksamhet 0,8

Förskola 6,0

Äldreomsorg 5,0

Rinkeby-Kista en spännande stadsdel i utveckling

Rinkeby-Kista är en fantastisk stadsdel att leva i. Här finns Järvafältets grönområde med Akalla gård, Husby gård, Akalla 4H, Eggeby gård och Igelbäcken med grönlingen. Här finns Kista industriområde, Kista Science Tower, Rinkeby Torg, Husby Torg och ett levande mångkulturellt samhälle.

Sveriges och Stockholms ekonomiska uppgång märks tydligt i Rinkeby-Kista. Arbetslösheten har minskat och många har någon form av sysselsättning. Men alla kan inte känna samma optimism. Ökade klyftor mellan bostadsområdena och att det finns människor som är långt från arbetsmarknaden är en del av hotet mot stadsdelen. Det drabbar inte bara de mest utsatta. I kölvattnet följer otrygghet, utanförskap och kriminalitet – något som berör alla. Alla som bor i Rinkeby-Kista har rätt till arbete, utbildning och omsorg. Människors behov ska styra utbudet – inte storleken på plånboken. Alla ska också känna ett gemensamt ansvar för Rinkeby- Kista. För att det ska fungera krävs att alla kan påverka både sina egna liv och hur stadsdelen utvecklas.

Socialdemokraterna vill skapa ett Rinkeby-Kista där alla känner trygghet och har framtidstro. Socialdemokraternas förslag till budget 2008 beskriver därför också hur demokrati och inflytande ska fördjupas och att Rinkeby-Kista därmed kan bli en mer rättvis och sammanhållen stadsdel.

Under den förra mandatperioden tog socialdemokraterna initiativ till en undersökning bland de boende i Järvaområdet om hur de trivdes i sin stadsdel. Utifrån de resultaten har Svenska Bostäder tagit fram en åtgärdsplan. Järvaområdets stadsdelar är slitna och behöver rustas. Men det räcker inte att renovera husen, det behövs en tryggare och finare utemiljö och bättre tillgång till offentlig service och fler arbetsplatser utanför själva Kista. Även den kommersiella servicen behöver förbättras i stadsdelarna Akalla, Husby och Rinkeby.

Järvalyftet är ett viktigt utvecklingsarbete som måste ske i samverkan med de boende i stadsdelarna. Inte som på den nu inslagna vägen med en styrgrupp bestående av personer som sitter i kommunstyrelsen. Järvaborna måste själva vara direkt representerade i olika grupper och de måste själva få vara med och ge förslag och diskutera utformningen av förändringarna.

Förändringen måste ta sin utgångspunkt i och svara mot de behov och önskemål som Järvaborna själva har.

Stockholms stad styrs av moderaterna, med stöd av kristdemokraterna och folkpartiet.

De har två huvudsakliga mål gemensamt; att sänka skatten för de rika och sälja ut gemensamma tillgångar, exempelvis allmännyttans bostäder. Allt får en prislapp. Samtidigt saknas det resurser inom äldreomsorgen, förskolan, kultur och föreningsstödet, för arbetsmarknadsåtgärder och för barn- och ungdomsverksamhet.

Stockholm har det senaste året haft en positiv ekonomisk utveckling vilket ger utrymme att utveckla den service som erbjuds stockholmarna. Det har de borgerliga partierna i stället tagit till intäkt för att sänka skatten. De ökade intäkter som då blir kvar räcker knappt till att kompensera verksamheterna för ökade lönekostnader.

I stället får vi uppleva en rad försämringar som framför allt drabbat de svagaste. Några allvarliga effekter av de besparingar som nu föreslås är de minskade vuxenutbildningsinsatserna som försvårar för dem som står längst från arbetsmarknaden att kunna nå ut på denna. Man har också tagit bort SL-kortet ur normen för socialbidraget, vilket leder till att många i vår stadsdel inte kan ta sig in till stadens centrala delar eller till andra förorter för att besöka bekanta eller för Rinkebyborna att åka till Kista centrum för att handla. För gymnasieungdomarna har också SL-kortet för fritidsresor tagits bort.Barnfamiljerna har drabbats av att numera få betala 12 månadsavgifter för dagis i stället för som tidigare 11 avgifter.

En metod för att försvaga stadsdelsnämnden är konkurrensutsättningen med ökande upphandlingar vilket leder till otrygghet för såväl personal som brukare. Det försvårar också uppbyggnaden och utvecklingen av bra verksamhet med erfaren och välutbildad personal. För att göra välunderbyggda upphandlingar måste det på alla områden finnas kvar verksamhet i egen regi så att inkomna anbud kan värderas ur såväl kvalitet som pris.

En fråga som vi är mycket oroliga för är vilken effekten blir av att det i budgeten nu endast finns ett anslag till stadsdelsnämnderna. Vi kan se tecken på att konjunkturen kan väntas vända om något år. Vad blir då effekten för övriga verksamheter när kostnaderna för försörjningsstöd ökar? Försörjningsstödet är ju en lagfäst rättighet som det inte går att spara bort. Är det barn och äldre som ska stå för de besparingar som blir nödvändiga för att budgeten inte ska ge ett underskott?

Social omsorg för att motverka växande klyftor

Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att nå dit krävs ett förebyggande arbete i form av tidiga och rätt riktade insatser.

Nu bor många trångt eller har inget eget boende. För att komma bort från detta behöver olika stöd- och vårdboenden utvecklas. Ett bra samarbete behöver utvecklas mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet för att motverka vräkningar.

Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras.

Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.

Skydd och stöd till tjejer och killar som drabbas av hedersrelaterat våld ska utvecklas i samverkan med ideella organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner. Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem, så även i vår stadsdel. Kvinnor som utsatts för våld av män måste få stöd men det är också viktigt att arbeta förebyggande med dem som utövar våldet. Det är också viktigt att fortsätta det arbete som finns för barn som levt i familjer där det förekommer våld.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjlighet till praktikplats, arbete och träffpunkter i sin stadsdel. De ungas psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas.

Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras.

I stadsdelen drivs Familjecentralen i samarbete med landstinget. På Familjecentralen har en familjestödsverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen utvecklats. Det har underlättat att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder i familjer som behöver stöd. Nu riskeras den verksamheten genom landstingets besparingar. Det är av yttersta vikt att denna verksamhet får fortsätta i stadsdelen.

För att trygga dessa verksamheter föreslår vi att budgeten för 2008 blir 196,4 miljoner kronor, d.v.s. 1,9 miljoner kronor mer än förvaltningens budgetförslag.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder för att få fler i arbete

Den borgerliga alliansen gick till val på att minska arbetslösheten och att bryta utanförskapet. Moderaterna marknadsförde sig som det nya arbetarepartiet, som något slags motsats till socialdemokraterna som de hävdar står för en bidragslinje. En av de centrala frågorna i socialdemokraternas politik är och har alltid varit arbete åt alla.

Frågan är: vad betyder arbetslinjen för de borgerliga? Vi är överens om att det är viktigt att få människor i jobb, men vad innebär arbetslinjen konkret? I det stora perspektivet har det inneburit sänkta skatter, sänkt a-kassa, mindre resurser till vuxenutbildning, mindre resurser till kommunala sommarjobb för ungdomar osv. Lokalt har det inneburit att man lägger ned stadsdelsnämndernas egna jobbskapande verksamheter och förlägger dem till jobbtorgen. Trots att jobbtorgen kommer att ta över det arbete som tidigare utfördes av stadsdelens egna arbetsmarknadsverksamheter ligger fortfarande försörjningsbördan på stadsdelen i fråga. I praktiken förlorar stadsdelen möjligheten att påverka själva verksamheten trots att man fortfarande får stå för försörjningsstöd och introduktionsersättning.

De som har utbildning och erfarenhet har i en högkonjunktur goda chanser att få jobb, men vad innebär den för dem som står längst bort från arbetsmarknaden? Att som moderaterna säger satsa på att bryta utanförskap och få folk i jobb är inget vi invänder mot, men de åtgärder man hittills har genomfört har inte hjälpt dem som står längst från arbetsmarknaden. Vi vet att det historiskt har sett ut så att i högkonjunktur, med låg arbetslöshet, har även arbetslösheten i våra stadsdelar sjunkit och färre har varit beroende av försörjningsstöd. Men vi vet också att det är våra stadsdelar som drabbas hårdast när det blir sämre tider och färre jobb.

Skatteintäkterna för Stockholms stad har aldrig varit högre. Nu hade den politiska majoriteten kunnat välja att satsa resurser på långsiktiga arbetsmarknadsåtgärder.

Om socialdemokraterna hade haft majoritet i Stockholms stad hade vi inte sänkt skatten, utan istället satsat de pengarna på stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade t ex haft 27,5 miljoner mer år 2008 för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder och Stockholm hade fått 500 miljoner kronor mer till förskola och skola. Satsningar på arbetsmarknadsåtgärder är viktiga, men allt hänger naturligtvis ihop. För att få resultat på lång sikt måste man satsa på förskola, skola, kultur, idrott, förebyggande ungdomsinsatser osv.

Förutom de resurser som vår egen stadsdelsnämnd skulle ha fått, hade vi även satsat 25 miljoner mer på komvux, 10 miljoner på SFI, 40 miljoner för att de som har försörjningsstöd ska få SL-kort och kunna söka jobb över hela staden.

Socialdemokraterna föreslår att budgeten för 2008 ska vara för:

Ekonomiskt bistånd 187,9 miljoner kronor dvs 6,5 miljoner mer

Arbetsmarknadsåtgärder 30,5 miljoner kronor, dvs 21 mkr mer

Barnen och ungdomarna är stadsdelens framtid

Rinkeby-Kista är en mycket ung stadsdel med många barn och ungdomar. Att vi ger dem goda förutsättningar för sin start i livet är något som är av största betydelse för oss alla. Det spelar också stor roll för hur de kommer att lyckas i sin skolgång och framtida yrkesval.

Barn och ungdomar ska erbjudas en bred fritidsverksamhet. Den ska ha arbetsformer som gör dem delaktiga och inflytelserika. Det ska finnas träffpunkter för ungdomarna. I våra stadsdelar finns flera gårdar för ungdomar. Det är Ungdomens Hus i Rinkeby och Reactor i Kista. För att verksamheten ska kunna drivas på ett meningsfullt sätt krävs att det finns vuxna och utbildade ledare där. För de yngre finns också Gula gården i Husby och KFUM-gården i Kista. I varje stadsdel finns också ungdomsgårdar.

Vi vill särskilt satsa på de yngre ungdomarna mellan 12 och 15 år så att de får ställen att gå till och känna att de är välkomna där. En särskild satsning ska gå till flickorna i stadsdelen så att de får ställen med verksamhet som riktar sig speciellt till dem.

En stor del av vår extra satsning ska användas för att öka antalet ledare och vuxna i verksamheterna som vänder sig till barn och ungdomar. Därför vill vi socialdemokrater satsa 3,9 miljoner kronor mer än i förvaltningens förslag till budget. Dessa medel vill vi använda för att behålla och utveckla de gårdar som finns i stadsdelen.

Våra barn och ungdomar ska ges möjlighet till en trygg och stimulerande sommarvistelse. De som är mellan nio och sexton år i vår stadsdel ska erbjudas en plats i den stadsdelsövergripande kolloverksamheten.

För att möjliggöra en bra och utvecklande verksamhet för barn och unga föreslår vi socialdemokrater att anslaget för Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser ska vara 73,9 miljoner kronor, dvs ytterligare 3,8 miljoner kronor för förebyggande ungdomsverksamhet tillförs budgeten.

Kultur- och föreningsverksamhet samt samlingslokaler

En mycket värdefull insats mot den sociala och etniska segregationen

Kulturen ska vara tillgänglig för alla och inte bara vara förbehållen den som bor i innerstaden. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att, även vi boende i Rinkeby-Kista, får tillgång till rika kulturupplevelser. Kulturen, är ett av de viktigaste instrumenten vi har att arbeta med, för att motverka den sociala och etniska segregationen. Det handlar om de boendes rätt i Rinkeby-Kista att leva ett innehållsrikt liv och att vara en aktiv medborgare.

Nu genomför den moderatledda majoriteten i stadshuset nedskärningar i kulturskolan som drabbar våra barn och unga. Det är oacceptabelt.

· Det lokala kulturutbudet ska utökas

· Samarbetet mellan det lokala kulturlivet och skolorna ska öka

· Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

· Det ska finnas arenor som möjliggör såväl uttryck som intryck.

· För att nå dem som inte själva söker sig till kulturen krävs ett omfattande arbete i form av uppsökande verksamhet.

· Rinkeby-Kistas invånare ska erbjudas en lättillgänglig konsumentvägledning där information till barn och unga prioriteras.

Kultur för barn- och ungdom

De barn och unga som bor och växer upp i Rinkeby-Kistas stadsdelar har i dag olika förutsättningar för sin fritid. De skillnaderna måste brytas och alla barn och unga ska ges samma möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten i stadsdelen ska vara de arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur/skapande och idrott/rörelse.

Målet för verksamheten ska vara

· Garantera att minst en icke-kommersiell träffpunkt finns i varje stadsdel

· Unga människors inflytande över den egna vardagen ska öka

Därför är det viktigt att vi politiker i Rinkeby-Kista slår vakt om att få behålla våra historiska gårdar Akalla 4H Gård, Eggeby Gård och Husby Gård. De har stora problem på grund av att anslagen från Kulturförvaltningen inte täcker pris- och lönehöjningar.

För att stärka demokratin och för att våra föreningar såväl de politiska som de ideella ska kunna anordna möten krävs bra och billiga möteslokaler. Så är tyvärr inte fallet i vårt område idag. Rinkeby Folkets Hus har bra lokaler, liksom Kista Träff och Husby Träff men tyvärr är de lite för dyra att hyra för flertalet av stadsdelsområdets föreningar. Akalla Träff är numera stängd och de föreningar som har sitt säte i Akalla har inga lokaler att tillgå i sin egen stadsdel.

Vi föreslår att budgeten för kultur- och föreningsverksamhet tillförs 0,8 miljoner kronor utöver förvaltningens förslag.

Förskolan - det första steget i det livslånga lärandet

Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas och växa, oavsett bakgrund och storlek på föräldrarnas plånbok. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Det är här som grunden läggs. Därför är det viktigt att förskolan är en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Mindre grupper och välutbildad personal är en förutsättning för att kunna erbjuda alla barn en bra pedagogisk verksamhet. För att nå målen krävs att fortsatt hög eller förbättrad personaltäthet. Personalen måste få en kontinuerlig kompetensutveckling. Bland annat är hög språkkompetens viktig i vårt område. En farhåga reser sig om vad avknoppning av förskolor till privat regi kommer att medföra. Blir det en utarmning av verksamheten om inte tillräckliga resurser ägnas åt vidareutveckling? Hur garanteras kvaliteten ?

Förskolan ska lyfta fram olikheter på ett sätt som stärker barnets identitet och självkänsla och stimulerar till fortsatt utveckling och lärande. Det är också viktigt att förskolan arbetar med jämställdhetsfrågor. Att arbeta med jämställdhet handlar till stor del om att inte begränsa barnen/ungdomarna till flickor och/eller pojkar, att låta dem vara individer. Det är lättare sagt än gjort. Vad vi uppfattar som kvinnligt och manligt är djupt rotat hos de flesta av oss och formar också våra förväntningar och krav som vi ställer på oss själva och andra människor. Därför anser vi att förskolan i Rinkeby-Kista stadsdel ska anställa och utbilda ett antal genuspedagoger för att intensifiera arbetet med jämställdhetsfrågor så att kunskapen om och medvetenheten om olika könsmönster ökar.

Miljön i förskolan ska utformas så att barns utveckling underlättas, stimuleras och utmanas. Detta gäller även utemiljön. Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor i syfte att barnen ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till naturen. Ett ekologiskt synsätt ska prägla förskolan. Arbetet med att samtliga förskolor ska få Grön flagg fortsätter.

Föräldrar ska ges goda möjligheter till inflytande i förskolan och dess verksamhet. Det ska ske genom utvecklingssamtal, föräldramöten och olika former av föräldraråd för enheterna och för hela stadsdelsnämnden. Barnens inflytande behöver också utökas och stärkas. Förskolans arbetsformer och förhållningssätt ska medverka till att varje barn i förskolan utvecklar demokratisk kompetens.

Parklekarna i området är populära och det behövs fortsatta satsningar på dem för att de ska svara mot behoven.

För att stärka förskolans arbete i Rinkeby-Kista stadsdel föreslår vi socialdemokrater att anslaget för 2008 ska vara 300 miljoner kronor d.v.s 6 miljoner kronor utöver förvaltningens förslag.

Ett innehållsrikt liv är viktigt för att våra äldre ska må bra

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap. Stadsdelsnämnden ska ge de äldre en möjlighet att medverka i olika verksamheter. Kulturträffar och aktiviteter och stimulans i form av musik, bilder, film och böcker är viktigt i det dagliga livet för friska äldre. Att arbeta med sina händer genom snickeri eller sömnad ger också välbefinnande.

Möjligheten till regelbunden utevistelse ska vara en självklarhet för stadsdelens äldre.

De sociala aktiviteterna är av stor betydelse för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Dagverksamheten fyller en viktig funktion för att behålla förmågor och möjliggöra för de äldre att kunna bo kvar i sin ordinarie bostad. Därför ska man satsa mer resurser på Äldrecentrum i Rinkeby och samarbetet med Allianserna i Akalla. Maten är en viktig livskvalitetsfaktor. Det ska finnas möjlighet att välja mat och den ska vara vällagad och näringsriktig. Även den sociala samvaron betyder mycket vid måltiden för att öka matglädjen och apititen.

Äldre människor i behov av omsorg värderar trygghet och kontinuitet högt. Att veta vem som kommer och när är viktiga faktorer för att den äldre ska vara trygg med den insats som ges, Det är t.ex. angeläget att begränsa antalet personer som arbetar hos den enskilde och att den utlovade tidpunkten för insatsen kan hållas liksom att insatsens innehåll är tydligt och klart. Alla som får insatser inom äldreomsorgen såväl i ordinärt boende som i särskilt boende, ska ha en utsedd kontaktperson.

Vi socialdemokrater är oroliga över vad moderaternas personalnedskärningar med 28,5 heltidstjänster i Rinkeby och planerad privatisering av våra äldreomsorgsenheter i Akalla kommer att innebära. Risken är att den skapar otrygghet hos våra äldre. Kvaliteten minskar på grund av att utbildade och heltidsanställda personer ersätts med outbildad och lågavlönad timanställd personal.

Vi socialdemokrater anser att det ska erbjudas avgiftsfria fixartjänster för de äldre som har fyllt 67 år. De som fyllt 75 år erbjuds rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning för stöd och hjälp med vardagssysslor enligt egna önskemål.

För att erbjuda en värdig äldreomsorg föreslår vi att budgeten för 2008 blir 213 miljoner kronor, d.v.s. 5,2 miljoner kronor högre än förvaltningens förslag.

Parkskötsel, Stadsmiljö och Agenda 21

Att arbeta långsiktigt med en hållbar utveckling för hela jorden är en av de viktigaste frågorna vi som politiker har på agendan. Det gäller även den fysiska stadsmiljön. Dras anslagen ner för städning och underhåll av stadsdelsområdena förslummas de mycket snabbt.

Att den moderatledda majoriteten inte anser att Rinkeby- Kistas utemiljö är viktig visar de när de sänker anslagen hit för att istället öka resurserna till städning m.m, i innerstadens stadsdelsnämnder.

Alla har rätt att leva i en ren och fräsch och trygg miljö. Parker, lekparker, torg och gångvägar ska vara rena och välskötta och ge oss som bor i stadsdelen Rinkeby-Kista möjligheter till rekreation, möten och naturupplevelser i vår närmiljö.

Järvafältet är vår stadsdels stora tillgång när det gäller naturupplevelser. Järvafältet är ett av länets största naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara ett stort tätortsnära naturområde med skogar och sjöar omväxlande med ett levande kulturlandskap.

Målet med FN:s Agenda 21 är att uppnå en hållbar utveckling på jorden. Det är ett långsiktigt arbete vilket namnet skvallrar om, agenda står för åtgärdslista och 21 för detta århundrade (det 21:a). Handlingsprogrammet poängterar också vikten av att engagera alla medborgare lokalt därför har kommunerna upprättat lokala Agendor.

Miljöfrågorna är tvärsektoriella och samarbete över verksamhetsgränserna krävs om vi ska nå målen.

För att uppnå en optimal nivå med arbetet av Agenda 21 krävs en samordning av lokala och centrala insatser.

Förvaltningens förslag om 17,9 miljoner i budget för Stadsmiljö och Agenda 21 fastställs för år 2008.

Detta tycker socialdemokraterna om Järvalyftet

 1. Socialdemokraterna tycker att det behövs mer ekonomiska resurser för att det ska vara möjligt med ett ordentligt lyft för Järva

 2. Renoveringen av bostäderna är bara en del av ett ordentligt lyft. Grunden för ett lyft är en kombination av satsningar på skola, jobb, företagande, den yttre miljön och bostäder.

 3. Alla förändringar måste göras i dialog och tillsammans med de boende, föreningslivet och andra som är verksamma kring Järvafältet.

 4. Socialdemokraterna kräver av den moderatledda majoriteten att processen kring Järvalyftet sker i dialog med medborgarna samt att man nu stannar upp processen och börjar om i samarbete med de boende.

Vi socialdemokrater skulle, om vi hade fått utforma en satsning för Järva fokuserat på insatser som förstärker Järvafältet som en motor för tillväxt och utveckling i hela Stockholm. För att satsningen ska få maximal effekt med minimal byråkrati måste den styras lokalt. Engagemang och medverkan från boende är en förutsättning för ett lyckat Järvalyft. Vi vill att satsningen på Järvalyftet ska innehålla bland annat följande delar:

Skolan

• Vi vill ge skolorna på Järvafältet möjligheter att utveckla sin, redan stora, pedagogiska skicklighet genom ökade lärarresurser, mindre klasser och förbättrade fortbildningsmöjligheter.

• Ytterligare utvecklingsarbete och satsningar måste göras på språkutveckling, matematik och elevhälsa.

• Särskilda läxhjälpssatsningar bör genomföras.

Företagande och jobb

• Tillsammans med befintliga fastighetsägare bör det säkerställas, investeras i och utvecklas lokaler som är lämpliga till exempel för handel och annan tjänsteproduktion.

• Den kommunala upphandlingen måste också gynna de mindre företagen i området.

• Vi vill även stärka förutsättningarna för företagande och tillväxt genom att i den ordinarie planeringen för kommande infrastrukturssatsningar utveckla nya arbetsplatser kring Järvafältet som tar tillvara området excellenta kommunikationer.

Bostäder och bostadsmiljön

• Torg ska förskönas, parker blomma upp och promenadstråk få vacker belysning.

• Idrott och kulturutövning ska få ökade förutsättningar genom renoveringar och investeringar i gemensamhetslokaler.

• De satsningar som gjorts på ungdomars fritid och mötesplatser ska fullföljas och utvecklas.

• Utöver detta ska bostadsbolagen genomföra omfattande underhålls- och ombyggnadsinsatser i ytterstaden i dialog med hyresgäster och andra berörda.

Reservation 2

Ledamoten Jacob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

 1. att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2008

 2. att återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2008 som grund, där vi vill göra stora satsningar på sociala frågor och miljö

 3. att tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter ska tas fram

 4. att inrätta ytterligare en halv tjänst som miljösamordnare

 5. att inrätta 1,5 tjänst som Agenda 21-samordnare

 6. att arbeta fram en verkningsfull miljöpolicy

 7. att inrätta en tjänst som energirådgivare; att arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll

 8. att stadsdelens verksamheter i största möjliga utsträckning ska tillgodose sina bilbehov via bilpooler

 9. att garantera genomförande av skötselplaner för naturreservaten

 10. att minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering

 11. att inrätta ytterligare 1 tjänst som konsumentvägledare

 12. att minska barngruppernas storlek

 13. att arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med verkningsfulla antidiskrimineringsklausuler

 14. att det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

 15. att arbeta fram en policy mot kränkningar och trakasserier

 16. att inrätta en tjänst med ansvar för rehabiliteringen i stadsdelen; en s. k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)

 17. att vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi ska egen regi-anbud läggas

 18. att införa 3-3-modellen inom äldreomsorgen

 19. att verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelen

 20. att krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd

 21. att alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

 22. att barnfamiljer inte ska kunna vräkas

 23. att socialtjänsten inte ska avbryta möjligheten att fortsätta SFI-studier fram till nationella provet har gjorts, om inte synnerliga skäl föreligger

 24. att Studiecentrum i Rinkeby inte ska läggas ner och ska fortsätta sin verksamhet

 25. att ungdomsverksamhet och förebyggande ungdomsinsatser i form av ungdomsgårdar, Reactor och fältassistenter m m förstärks

 26. att stadsdelsförvaltningen upphandlar Rättvisemärkta produkter eller motsvarande

 27. att fackens, pensionärsrådets och handikapprådets synpunkter tas i beaktande

 28. att förvaltningen energieffektiviserar sina verksamheter med minst 3% år 2008

 29. att därutöver anföra följande:

ETT RÄTTVIST OCH GRÖNT RINKEBY-KISTA

Nedan beskriver vi vilken inriktning som Miljöpartiet i Rinkeby-Kista vill ha på politiken i stadsdelsnämnden. Under de olika politikområdena beskriver vi sedan vilka budgetramar vi skulle ha med vår budget i kommunfullmäktige. Under de olika politikområdena nämner vi också ytterligare målsättningar och krav som vi har, utöver de ovanstående att-satserna.

Miljöpartiet satsar offensivt på välfärd och miljö!

Miljöpartiet de Gröna i Rinkeby-Kista och Miljöpartiet i Stockholm driver en medveten politik för rättvisa och en långsiktigt hållbar utveckling även vad gäller miljön. Skattesänkningar kan inte få vara viktigare än satsningar på trygghet för de mest utsatta ibland oss. Kommunen måste ges resurser för att sårbara människor som t ex funktionshindrade, äldre, människor som är beroende av ekonomiskt bistånd, nyanlända flyktingar eller hemlösa ska få en så värdig tillvaro som möjligt.

Borgarnas förslag till verksamhetsplan och budget för år 2008 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 450 miljoner kronor mer till stadsdelarna jämfört med den borgerliga majoriteten. Detta skulle för 2008 betyda närmare 53 miljoner kronor mer för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd än i borgarnas liggande förslag. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Social trygghet i stället för nedskärningar och sammanslagningar!

Borgarnas och förvaltningens budgettext ger ofta intrycket av att målet och budgeten innebär en satsning på verksamheten. Eftersom borgarna har mindre skatteintäkter innebär det dock ofta att man gör nedskärningar och kvalitetsförsämringar. T ex innehåller inte borgarnas budget någon kompensation för stigande löner och priser. Privatiseringen av de kommunala verksamheterna i stadsdelen drivs på i hög takt av borgarna. Vi är inte helt emot att vissa privata företag eller i bästa fall kooperativ bidrar med att driva vård- eller omsorgsverksamhet, men den brådska som borgarna visar i sin vilja att privatisera orsakar oro och osäkerhet. Vid upphandling ska tydliga kvalitetskrav ställas, och meddelarfrihet ska råda i de privata verksamheterna. Processen med aktivitetsplaner för upphandling bör gå långsamt och utvärderas efterhand.

Sammanslagningen och borgarnas nedskärningar

Miljöpartiet var emot att man slog ihop Rinkeby och Kista stadsdelsnämnder.

Sammanslagningen mellan Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder ska ses som en del av borgarnas skattesänkarpolitik som mest gynnar dem som har mest. Resultatet har blivit ordentliga nedskärningar. Framför allt tycks det vara administrativ personal och i viss mån chefer som har fått gå. Men även inom äldreomsorgen och inom socialtjänsten har man skurit bort många anställda. Detta har orsakat oro bland personalen och förvaltningen har blivit ”smalare”, men inte nödvändigtvis effektivare.

T ex har minst tio anställda inom äldreomsorgen fått sluta, vilket rimligtvis orsakar sämre kvalitet för de äldre. Vissa personalföreträdare pekar på att betydligt fler anställda kommer att tas bort framöver från äldreomsorgen. Innan sammanslagningen fanns det t ex en miljösamordnare i vardera stadsdelsförvaltningen, efter sammanslagningen finns det bara en miljösamordnare, som nu ska arbeta med miljöfrågor för en befolkning på ungefär 45000 personer.

Miljöpartiets politik är i stället en garanti för att mer resurser läggs på vård och omsorg, och på miljöarbete. Vi vill dessutom att stadsdelsförvaltningen visar vägen mot en bättre livskvalitet för de anställda genom att man inför minskad arbetstid för delar av personalen.

Miljön – en grund för vår tillvaro

Miljö och Agenda 21

Borgarna har efter att de tog över avvecklat nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stadsdelarna. Hos oss i Rinkeby-Kista har lyckligtvis en av miljösamordnarna fått vara kvar, men det innebar ändå en nedskärning av miljöarbetet, och den borgerliga majoriteten visar inte alls den ambition på miljöområdet som vi i Miljöpartiet skulle vilja se. Miljöpartiet vill utöka miljösamordnarfunktionen med en halv tjänst, och dessutom anställa 1,5 tjänst som utåtriktad Agenda 21-samordnare. Agenda 21-arbetet, som ska bedrivas i samarbete med befolkningen för att medvetandegöra och mobilisera för att skydda miljön, är livsviktigt. Exempel på vad som kan göras är att stimulera människor att göra medvetna miljöval när man köper saker, att transportera sig kollektivt, källsortera eller effektivisera elförbrukningen i hemmet. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas. Dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Rättvis handel

Rinkeby-Kista bör bidra till att Stockholm återupptar arbetet med Fair Trade City, för att öka andelen Rättvisemärkta produkter i stadens konsumtion. På det sättet kan stadsdelen bidra till bättre löner och arbetsförhållanden för fattiga jordbrukare och andra producenter i fattiga länder.

Bevara grönområdena

Den borgerliga majoriteten tycks ha byggplaner för den delen av Järvafältet som idag är Igelbäckens kulturreservat, mellan Rinkeby-Tensta-Hjulsta och Kista-Husby-Akalla. Vi i Miljöpartiet är emot dessa planer! Vi kräver att Järvafältet ska bevaras som naturreservat, för att fungera som en grön lunga och friluftsområde, och för att ge växter och djur möjlighet att spridas över hela de gröna kilarna som sträcker sig ända in till centrala Stockholm.

Stadsmiljö

Föreningsstädning, som förvaltningen föreslår, kan vara ett bra sätt att få medborgarna att engagera sig i sin närmiljö och höja medvetenheten om nedskräpning och även kanske om ”större” miljöfrågor.

Ett Rinkeby-Kista för alla!

Flyktingmottagning och integration

Sverige ska ha en generös flyktingpolitik och Stockholm ska ta emot flyktingar på ett bra sätt.

I Rinkeby-Kista ska vi på bästa sätt hjälpa nyanlända flyktingar till stabil bostad, studier och arbete.

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

Vi vill peka på att det finns risker med den moderatledda majoritetens inriktning på arbetslinjen för flyktingar. De nya riktlinjerna för försörjningsstöd, som den borgerliga majoriteten har infört, innebär starkare krav på stadsdelarna att få ut personer med försörjningsstöd i arbete. Direkt efter introduktionsprogrammets 18 månader ska den nyanlände/a stå till arbetsmarknadens förfogande, oavsett till vilken nivå man har nått i sina svenskastudier.
Det riskerar att skapa en permanent underklass när personer med ofullständig SFI-undervisning pressas ut i okvalificerade arbeten, eftersom ett kvalificerat arbete knappast går att få utan tillräckliga kunskaper i svenska. Miljöpartiet kräver att alla som påbörjar SFI ska ha rätt att med ersättning studera till och med nivån för nationella provet, under förutsättning att man sköter sina studier i rimlig takt.

Avklarade studier i Svenska för invandrare är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Det är därför mycket viktigt att de som studerar SFI får möjlighet att göra det nationella provet och D-kursen som föregår provet.

Studier och arbetsmarknad

Inom arbetsmarknadsåtgärder skulle Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ca 22,4 miljoner mer med Miljöpartiets budget jämfört med borgarnas budget.

Med de pengarna skulle vi inte behöva lägga ner Studiecentrum, vilket har drivit en mycket viktig verksamhet för att uppmuntra, motivera till studier och informera om studier till Rinkebys ungdomar och vuxna. Vi skulle också kunna satsa offensivt på stadsdelens egna arbetsmarknadsverksamheter, och inte bara hänvisa till Jobbtorgen.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” - verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s. k. Jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m. fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d. v. s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

Miljöpartiet vill satsa offensivt på vidareutbildning, matchning och andra arbetsmarknadsåtgärder, för att bidra till att bryta det utanförskap som många i vår stadsdel känner, speciellt många med invandrarbakgrund som behöver extra uppmuntran för att bryta igenom den barriär mot arbetslivet som verklig eller upplevd diskriminering leder till.

Om borgarna beslutar sig för att lägga ned Studiecentrum, försvinner en mycket värdefull verksamhet för att informera om studier, och som redan har uppmuntrat och motiverat tusentals Rinkebybor till studier och vidareutbildning. Jobbtorgen kan inte alls automatiskt fylla den funktion som Studiecentrum fyllt.

Ekonomiskt bistånd

Inom ekonomiskt bistånd skulle Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ca 9,8 miljoner mer med Miljöpartiets budget jämfört med borgarnas budget.

Förvaltningens förslag bygger bl.a. på förutsättningen att kostnaderna för ekonomiskt bistånd mycket snabbt kommer att sjunka till mycket låga nivåer. Man hänvisar bl. a. till att Jobbtorgen kommer att ta människor ut ur arbetslöshet och bidragsberoende. Men tillför Jobbtorgen så mycket nytt? Risken är stor att Jobbtorgen misslyckas med att hjälpa tillräckligt många människor hitta jobb, särskilt om konjunkturen nu viker. Följden blir då ett underskott i ekonomiskt bistånd vilket leder till att övriga verksamheter måste dra åt svångremmen.

Risken för att verksamheterna kommer att avkrävas omfattande sparbeting under 2008 är mycket stor. Risken förvärras då stadsdelen för första gången tilldelas medel i ett gemensamt anslag. Den tidigare uppdelningen i ett anslag 1 för verksamheterna inom stadsdelen och ett anslag 2 för ekonomiskt bistånd har övergetts. Det innebär att ett eventuellt underskott på ekonomiskt bistånd måste hämtas hem genom nedskärningar i förskolan, äldreomsorgen eller annan verksamhet för att klara en ekonomi i balans.

Personer som har försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort för att kunna vara rörliga trots att de inte för tillfället av olika anledningar kan försörja sig själva

Social omsorg

Inom individ- och familjeomsorg för barn och unga skulle Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ca 2,8 miljoner mer med Miljöpartiets budget jämfört med borgarnas budget.

Inom individ- och familjeomsorg för vuxna skulle Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ca 1,5 miljoner mer med Miljöpartiets budget jämfört med borgarnas budget.

Vi vill framför allt att den förebyggande verksamheten ska utvecklas. MST (multisystemisk terapi), då man arbetar med nätverket kring en ung människa med sociala problem, för att hjälpa dem att stötta den unga, har provats och lär vara effektiv. Andra metoder, t ex Komet – föräldracirklar i Rinkeby-Kista, vilka arbetar med att stödja föräldrar till barn som bråkar, bör stärkas för att förebyggande att de unga får värre problem när de är lite äldre. Även fältassistenternas arbete bör förstärkas.

Kvalitet för hem för vård och behandling, familjehem och LVU-hem etc ska vara hög och följas upp.

Hemlösa

Vräkningar ska undvikas, och arbetet med att hjälpa hemlösa måste prioriteras. Rinkeby- Kista stadsdel har första halvåret 2007 betalat för i storleksordningen 1000 nätter på härbärgen för hemlösa. Det rör sig om människor som hör till vår stadsdel, enligt tvåårsregeln, även om de befinner sig i innerstaden.

Stadsdelen bör följa upp och hjälpa den hemlösa till lågtröskelboende. Socialtjänsten bör anstränga sig för att få kontakt med den hemlösa personen och hjälpa med de former för stöd till boende som står till buds.

Medborgarkontoren

Medborgarkontoren är viktiga att värna om. Jämfört med när Miljöpartiet satt i majoritet har det blivit något färre anställda på medborgarkontoren per innevånare. Medborgarkontoren kan vara viktiga dörröppnare till det svenska samhället, speciellt för människor med invandrarbakgrund. Medborgarkontoren bör stärkas, bland annat med en extra konsumentvägledare.

Konsumentvägledning

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är viktigt t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl. a. för att kunna återinföra den s. k. ungdomssatsningen.

Barn och ungdomar – vår framtid

Förskola

För oss är det en självklarhet att läroplanens mål om förståelse och medmänsklighet ska genomsyra förskolans verksamhet.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den borgerliga majoriteten tog över. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på förra mandatperioden och vi skjuter till de medel som behövs för att genomföra detta.

Inom förskola skulle Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ca 5,8 miljoner mer med vår budget än med borgarnas budget.

Med de pengarna skulle man kunna öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek mer. Man skulle kunna intensifiera arbetet med genuspedagoger för ökad jämställdhet, arbeta bättre med Grön Flagg (miljöarbete) och med språkutveckling.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m. m. - ökar kraftigt. Under en treårsperiod; till år 2010, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. År 2008 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering, år 2009 bör det höjas till 50 procent och år 2010 bör minst 70 procent av maten i stadsdelen ha en sådan certifiering. Det finns redan en förskola i Husby som ligger över 70 % i andel ekologisk mat. Denna förskola visar att det även ekonomiskt är möjligt att erbjuda huvudsakligen ekologisk mat!

Barn och ungdom

Med Miljöpartiets budget skulle vi få ca 6,3 miljoner kronor mer till barn- och ungdomsverksamhet i Rinkeby-Kista. Med vår budget och verksamhetsplan skulle vi kunna satsa mer på barn- och ungdomsverksamheterna. Då skulle vi kunna öka öppettiderna på ungdomsgårdarna, vilket är viktigt för att ge ungdomar i vår stadsdel möjlighet till samvaro med andra ungdomar och med vuxna andra än föräldrarna. Ungdomsverksamheten har - förutom att aktiviteterna har ett egenvärde – också en brotts- och drogförebyggande förebyggande effekt, om man kan få ungdomar att hitta konstruktiva aktiviteter. Stadsdelen bör arbeta för att även de ”struliga” ungdomarna ska komma till ungdomsgårdarna. Det är de som behöver stödet mest!

Om kvartersgårdsverksamheten läggs ner, och ansvaret för mellanstadieverksamheten går över till Utbildningsnämnden, bör stadsdelsnämnden verka för att Utbildningsnämnden erbjuder ett fullgott alternativ för 10-12-åringarna.

Miljöpartiet vill också satsa på fler sommarjobb för stadsdelens ungdomar.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte bör vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

Ungdomsverksamhet har ett egenvärde och har dessutom en förebyggande effekt.

Att förebygga ungdomsproblem har ett mänskligt och också ekonomiskt värde. Förebygger vi att en enda ung människa hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk sparar vi stort mänskligt lidande men också ekonomiska resurser för placeringar i hem för vård av missbrukare eller LVU-hem.

Vi vill också att ungdomsrådet som fungerade under förra mandatperioden då Miljöpartiet satt i majoritet ska upplivas och fungera igen.

Kultur- och föreningsverksamhet

Med Miljöpartiets budget skulle vi ha ca 0,5 miljoner mer till kultur- och föreningsverksamheten. Med de pengarna skulle vi kunna vara mer generösa med bidrag till föreningar, till kulturevenemang o s v.

Miljöpartiet vill också bidra mer till att stötta våra kulturgårdar Eggeby Gård, Husby Gård och Akalla By.

En meningsfull tillvaro för äldre och personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Majoriteten uttalar ambitiösa mål för äldreomsorgen. Tyvärr åtföljs inte målen av utökade resurser. Med Miljöpartiets budget skulle vi få ca 2,4 miljoner kronor mer till äldreomsorgen i Rinkeby-Kista.

Med Miljöpartiets budget skulle vi få en satsning på livskvalitet för de äldre, t ex genom att personalen får mer tid till att umgås med personalen och se till deras behov av social samvaro och sammanhang, och inte bara vara stressade och bara se till den praktiska omsorgen.

Miljöpartiet vill också satsa på maten för de äldre. Den ska till minst 30 % ekologisk, gärna KRAV-märkt, och helst vara tillagad på äldreboendet för att bevara smak och näringsvärde.

Nytt bedömningssystem och äldrepeng i tre nivåer ska införas från den 1 juli 2008. Det innebär inga förändringar i tilldelning av resurser, men stadsledningskontoret menar att det kan ge ökade kostnader. Det finns risk att ersättningen för tomställda lokaler, tomplatser och lokalkostnader inte räcker. Det måste då täckas med medel för vård och omsorg. De nya systemen införs mitt i budgetåret och kan komma att påverka kostnader under andra halvåret 2008. När löner och priser höjs kommer det också att gräva hål i äldreomsorgens budget.

Vi anser att det behöver inrättas en tjänst med ansvar för rehabilitering i stadsdelen, en s. k. MAR (jämför; MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska). Denna medicinskt ansvariga för rehabilitering skulle inte minst arbeta inom äldreomsorgen men också med andra personalgrupper och brukare inom stadsdelsnämnden.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Med Miljöpartiets budget skulle vi få ca 1,4 miljoner kronor mer till stöd till personer med funktionsnedsättning i Rinkeby-Kista. Då skulle man kunna behålla heminstruktörer för syn- och hörselskadade, vilka förvaltningen och den borgerliga majoriteten nu överväger att ta bort. I heminstruktörens arbete ingår att utarbeta former för anpassning i det dagliga livet för syn- och hörselskadade. Det är angeläget att hjälpen från en heminstruktör är lättillgänglig samt att insatsen utformas så flexibelt som möjligt.

Överhuvudtaget är det viktigt att stödet till funktionshindrade utgår från brukarnas behov. Enkäter till brukarna kan vara en metod att anpassa verksamheten till det som den funktionshindrade personen önskar.

Ett positivt exempel på sysselsättning för funktionshindrade i samarbete med föreningslivet är Akalla By där Kista Dagliga Verksamheter i samarbete med Kista FC driver kaféet.

Stadsdelnämndens lokaler ska göras tillgängliga för funktionshindrade i så stor utsträckning som möjligt.

Ett Rinkeby-Kista där det är bra att arbeta!

Personalpolitik

Sammanslagningen av Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar har orsakat mycket oro. När vi nu riskerar ytterligare nedskärningar p.g.a. att borgarna vill fortsätta att sänka skatten, riskerar vi att få mer övertalighet med vad det innebär av oro hos våra personalgrupper. Lärarförbundet uttrycker oro för dessa saker och menar att Rinkeby-Kista bör bli betydligt bättre på att hantera dessa frågor.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklade under förra mandatperioden en utmärkt policy mot kränkningar och trakasserier. Stadsdelsnämnden ges i uppdrag att utforma en policy, med utgångspunkt för den policy som utvecklades i Liljeholmen. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns en god rehabilitering.

För att skapa personalkontinuitet och bästa möjliga kvalitet inom äldreomsorgen behöver arbetstiden sänkas. Den s. k. 3-3-modellen (tre dagars arbete följt av tre dagars ledighet) är den arbetsmodell som har gett bäst erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Arbetstidsförkortning enligt 3-3-modellen bör införas i hela stadsdelens äldreomsorg.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Det är viktigt att människor med olika ursprung, religion eller sexuell läggning kan arbeta och trivas i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Andelen chefer inom förvaltningen med invandrarbakgrund bör troligen öka för att bättre avspegla befolkningens sammansättning.

Ekonomi, privatisering och byggprojekt

Avsaknad av projektpengar

Förutom att stadsdelsnämndens ordinarie budget stramats åt saknas dessutom projektpengar. I borgarnas Stockholm finns ingen motsvarighet till Stadsdelsförnyelsen eller Kompetensfonden som vi hade under den förra mandatperioden då Miljöpartiet satt i majoritet tillsammans med (s) och (v).

Järvalyftet tycks vara mycket fokuserat på hårda frågor och kan inte komplettera stadsdelsnämndens budget på samma sätt när gäller utveckling av sociala projekt och kulturella aktiviteter.

Järvalyftet

Järvalyftet ska inte handla framförallt om att lyfta hyrorna. Man bör i första hand lyfta livskvaliteten för de boende i Rinkeby, Kista, Husby, Akalla och andra stadsdelar runt Järvafältet. Renoveringar ska inte vara dyrare än nödvändigt, så att de nya hyrorna ska vara så låga som möjligt. De som bor i Husby ska kunna ha råd att bo kvar. Människor ska inte tvingas flytta från Järvaområdet.

Järvalyftet måste utgå ifrån det som invånarna behöver och efterfrågar. Det får inte bli ett projekt som kommer bara uppifrån vilket det har blivit nu. Svenska Bostäder, Stadshuset m fl måste lyssna på de som bor i Järvaområdet!

Medborgarpaneler har utlovats. Medborgarpaneler eller annan form av boendeinflytande ska finnas. De lokala referensgrupperna med lokala politiker måste få en roll, och måste lyssna på de boende.

Privatisering och avknoppning

Den moderatledda majoriteten ska nu i högt tempo konkurrensutsätta (privatisera) all kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning. Miljöpartiet i Rinkeby-Kista menar att denna process ska bromsas. Avknoppningar till personalkooperativ eller brukarkooperativ kan vara mycket positivt. Däremot, om stora vård- och omsorgskoncerner, som har vinst som den stora drivkraften, tar över, riskerar vi att drabbas av att omsorgen blir lidande för att de stora koncernerna vill dra ner på kostnaderna på kvalitetens bekostnad. Därför, om privatiseringar eller omvandling till kooperativ ska ske, bör de gå fram i långsam takt så att vi kan utvärdera resultatet efterhand. Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egen regi-anbud läggs. Vi anser att kommunen ska satsa på att vara med och konkurrera om att själv få driva verksamheten. Sådana egen regi-anbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till bästa kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja kommunala utförare, t. ex. inom äldreomsorg och förskola.

Om det vid en upphandling visar sig att stadsdelsnämnden kan driva t ex ett äldreboende med bättre kvalitet och mer kostnadseffektivt än de privata intressenterna, varför ska då inte stadsdelsnämnden få chansen?

En ny upphandlingspolicy bör utarbetas, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med tydliga antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som måste ställas är att inga dubbdäck får användas av de som utför transporter.

Sammanfattning

Miljöpartiet vill driva en politik där jämlikhet, lika förutsättningar för alla att delta i samhällslivet, rätt till arbete och en meningsfull tillvaro för alla och att rädda miljön står i fokus. Detta är viktigare än att sänka skatten med några tioöringar, vilket mest gynnar dem som tjänar mest.

Sedan den borgerliga majoriteten tog över styret i Stockholm och i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har kännbara nedskärningar på flera områden skett inom social välfärd och miljö. Några exempel är äldreomsorgen, socialbidrag och miljöarbetet.

Miljöpartiet vill vända den utvecklingen och fokusera på solidaritet i stället för konkurrens.

Fokus för politiken i stadsdelsnämnden ska ligga på rättvisa och jämlikhet och sociala satsningar, inte på skattesänkningar.

Vi hoppas också att även en majoritet av borgarna förstår hur viktigt det är att vi nu satsar på bred front för att vi tillsammans med medborgarna kommer fram till hur vi ska arbeta för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stadsdel och värld.

Reservation 3

Ledamoten Gunilla Bhur m. fl (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå stadsdelsförvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008.

 2. Förslaget till aktivitetsplan för 2008 avslås.

 3. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att ändra förslaget till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiet reservationsbudget i kommunfullmäktige och vad som anförs i denna reservation. Vänsterpartiets budget tillför Rinkeby-Kista 74 miljoner mer till verksamheterna.

 4. Förslag om att stadsdelsnämnden beaktar det lokala handikapprådets yttrande över VP med budget för 2008

 5. Förslag om att stadsdelsnämnden beaktar de fackliga förbundens yttrande - Lärarförbundet setktion Rinkeby-Kista

 6. Att därutöver anföra

Världens friaste stad – för alla - Järvalyftet för järvaborna

Vänsterpartiet vill att Stockholm ska vara världens friaste stad – för alla, och inte bara för de mest välbeställda som de borgerliga partierna värnar om. I vår vision för Stockholm år 2030 visar vi hur vår stad kan bli en modern, ekologiskt hållbar, rättvis, trygg och tillgänglig stad som ständigt lär av sina invånare och sina medarbetare. I vårt Stockholm kan barn växa upp med goda levnadsförhållanden oavsett bakgrund. I vårt Stockholm har vi utrotat hemlösheten och där är ingen fånge i sin stadsdel för att man inte har råd att köpa SL-kort.

I vårt Stockholm ökar välfärden och vi säger därför nej till den privatisering av kommunal verksamhet som den borgerliga majoriteten genomför i rask takt. Den offentliga välfärden är tryggast för invånarna men behöver utvecklas för att svara mot de höga krav på kvalitet som vänsterpartiet ställer på verksamheten. Samverkan med ideella föreningar och brukarkooperativ är däremot positiv när det ger staden ett mervärde.

Vi alla som bor eller verkar i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta berörs nu av "Järvalyftet", stadens satsning på järvaområdet.

Vänsterpartiet menar att perspektivet ska komma från medborgarna - de är de som skall vara med och utforma lyftet.

För oss innebär det att upprusta eftersatta bostadsområden i dialog med de boende och att behålla bra kommunala skolor och verksamheter.

För oss innebär det en demokratisk process med Järvas befolkning i täten.

För oss innebär det:

* att Svenska Bostäder stoppar processen med referenskvarteret Trondheim och öppnar för en dialog med de boende

* att nedläggningen av Dalhagsskolan hävs

* att all konkurrensutsättning av de kommunala verksamheterna stoppas - ungdomsgårdarna, äldreomsorgen, förskolorna m fl

Vår budget för Stockholms stad år 2008 bygger på att skatten återställs till 2006 års nivå. Vi har därför möjlighet att lägga omkring 350 mnkr mer i kvalitetssatsningar på stadsdelsnämnderna jämfört med de borgerliga partiernas budget samt omkring 275 mnkr mer i kvalitetssatsningar på grundskolorna, skolbarnsomsorgen, särskolan och mellanstadieverksamheten som vi vill återföra till stadsdelsnämnderna. Dessutom behåller vi 177 mnkr i stadsdelsnämnderna inom ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder för att värna skälig levnadsnivå och ha kvar den lokala arbetsmarknadverksamheten.

Krav på meddelarskydd, god arbetsmiljö, rimliga anställningsvillkor samt den tidigare anti-diskrimineringsklausulen ska finnas med i all upphandling. Staden ska minska miljöbelastningen i sin egen verksamhet och genom miljöanpassad upphandling. Energieffektivisering ska göras med minst två procent per år i stadens verksamheter och 30 procent av stadens inköpta mat ska vara ekologisk.

Med vänsterpartiets budget hade vi sluppit alla de nedskärningar i stadsdelsnämnderna som de borgerliga partierna bygger sin budget på. Istället får stadsdelsnämnderna ytterligare 87,4 mnkr mer till äldreomsorg, 54,0 mnkr till individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri, 32,8 mnkr till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, 76,2 mnkr till förskola, 20,3 mnkr till kultur- och föreningsverksamhet samt ytterligare15,9 mnkr mer till verksamhet för barn och unga.

Med vänsterpartiets budget för de pedagogiska verksamheterna hade vi sluppit nedläggningar av välfungerande skolor. Vi hade fått behålla en lokal demokrati där föräldrar och elever kunde ställa lokala politiker till svars på stadsdelsnämndens öppna frågestunder istället för att mötas av slutna sammanträdesrum i utbildningsnämnden. Med vår budget hade vi satsat stort på skolan med tonvikt på de lägre årskurserna, anställt jämställdhetspedagoger och kulturarbetare i skolan, riktat stöd till fritidsklubbar i fattiga områden samt ökat modersmålsstödet och integrerat det språkutvecklande arbetet i hela undervisningen.

Dessutom satsar vi 60 mnkr för personalreformer som gynnar stadsdelsnämnderna. Det handlar om rätt till heltid, höjda löner för de lägst avlönade och en arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen – satsningar på våra medarbetare som också bidrar till att höja kvaliteten i våra verksamheter som direkt riktar sig till brukarna.

Vänsterpartiet har också en Miljömiljard, en Rättvisemiljard och en Förortsmiljard för ökad lokal och global miljörättvisa, kompetensutveckling för de som har de tyngsta och lägst avlönade jobben, utbyggnad av bostäder för hemlösa och människor med funktionsnedsättningar, en tillgänglig stad för alla, upprustning av förorterna i dialog med invånarna samt en bred satsning på förebyggande arbete för att nå barn och unga i riskzonen.

Förskola

Vänsterpartiet anser att förskolorna är en av de viktigaste verksamheter som staden har ansvar för. Vi vill utveckla och inte avveckla den kommunala förskolan genom avknoppning. Vi vill stödja det livslånga lärandet med start i förskolan i samverkan med grundskolan, vilket starkt gynnas av att kolorna återförs till stadsdelsnämnderna. Vänsterpartiet vill fortsätta att minska barngrupperna i förskolan och säger därför nej till nedskärningar.

Vi motsätter oss införandet av vårdnadsbidraget som tar resurser från förskolan och gynnar familjer med god ekonomi. Vårdnadsbidraget blir en kvinno- och integrationsfälla för de (kvinnor) som av olika skäl använder bidraget som alternativ till arbetsinkomst.

I vänsterpartiets budget fördelar vi mer resurser till stadsdelsområden med större socioekonomiska behov, för att barnen ska kunna utveckla modersmålet. Vi vill öka informationen till föräldrar om förskolans pedagogiska betydelse för språkutvecklingen. Alla förskolor får tillgång till handledning av jämställdhetspedagoger.

Vi återinför en avgiftsfri månad för förskoleavgiften i juli. Dessutom höjer vi barnomsorgsgarantin med 5 procent så att förskolorna kan ta emot alla barn som önskar plats. Med vår budget får alla föräldrar gångavstånd till en kommunal förskola och slipper oroa sig över att förskolan övergår i privat drift.

Förskolan i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Rinkeby-Kista får 7,6 mnkr mer till förskoleverksamheten.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet anser att varje stadsdel ska ha icke-kommersiella och tillgängliga fritidsgårdar med jämställd fritidsverksamhet av hög kvalitet. Vi säger därför nej till nedskärningar. Öppna förskolor och parklekar spelar en viktig roll och ska vara tillgängliga för barn och föräldrar med funktionsnedsättningar. Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på vanligt kollo, även unga med funktionsnedsättningar.

Ungas inflytande ska uppmuntras, exempelvis genom ungdomsråd eller andra former för inflytande som ungdomarna föredrar. Det är viktigt att också samverka med handikapporganisationernas ungdomsavdelningar för att alla unga ska få möjlighet till inflytande.

Vi tar bestämt avstånd från att lägga fritidsgårdar och parklekar för barn och ungdom på entreprenad eller att vältra över ansvaret för öppna förskolan på frivilligorganisationer.

Verksamhet för barn och ungdom i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Rinkeby-Kista får 1,9 mnkr mer till verksamheten för barn och ungdom.

Med vår budget hade vi inte behövt skära ned på Familjecentralerna i Rinkeby och Kista, vilka förebygger familjers behov av stöd till unga i ett tidigt skede.

Dessutom hade vi kunnat satsa på att behålla våra ungdomsgårdar och Reactor i Kista samt Ungdomens Hus i Rinkeby i kommunal regi.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet anser att kulturen har en avgörande roll för att överbrygga klyftor i samhället och säger därför nej till nedskärningar. Vi vill att alla stadsdelsnämnder ska ha tillgång till kultursekreterare som ger service om kulturutbudet till förskolor, skolor och äldreboenden. Barn, unga och äldre i förorterna ska ges fler möjligheter till kulturupplevelser genom riktade pengar och ökat inflytande över hur pengarna fördelas.

Genom att återinföra SL-kortet i normen kan förortsbor med ekonomiskt bistånd ta del av det fria inträdet på Stadsmuseet och Kulturhuset. En stor del av arrangemangen på festivalerna Ung-08 och Kulturfestivalen ska läggas i förorterna. Vi vill även att kulturnämnden ska stödja visning av kvalitetsfilm i förorterna, exempelvis Folkets Hus i Rinkeby, Årsta och Rågsved.

Konsumentvägledning ska finnas och vara tillgänglig för både ungdomar och andra som har behov av rådgivning.

Vi vill att stadsdelsnämnderna ska samverka med föreningslivet för att stärka användningen av de kommunala samlingslokalerna, som är omistliga för en levande stadsdel. Vänsterpartiet tillför pengar för att kunna stödja byalag och samhällsföreningar. Centralt tillför vi pengar för att kunna stödja kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet.

Kultur- och föreningsverksamhet i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Rinkeby-Kista får 1,6 mnkr mer till kultur- och föreningsverksamheten.

Med vår budget hade vi inte behövt skära ned med 2,3 mnkr för barn och unga samt föreninsgsamordning som föreslås i förslag till verksamhetsplan.

Dessutom hade vi kunnat satsa på att behålla Kulturskolan i stadsdelen.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet anser att vår äldreomsorg ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver kontinuiteten och tryggheten för de äldre. Vi säger därför nej till konkurrensutsättning och centralisering av äldreomsorgen. Den ska istället vara i huvudsak gemensamt ägd och lokalt styrd samt jämställd och hållbar där kreativa medarbetare har krafter kvar att njuta av livet när de själva går i pension. Vi vill därför ha en personalreform med rätt till heltid och sju timmars arbetsdag som innefattar bland annat kompetensutveckling, träning och handledning.

Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt för de äldre och deras erfarenheter i livet samt utgå från ett genusperspektiv och anti-diskriminering. Fixartjänsterna ska gälla alla över 67 år utan en övre maxgräns. Fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning ska erbjudas äldre över 75 år. Sociala mötesplatser ska finnas i hela staden, där de äldre har inflytande över utbudet av kultur och sociala aktiviteter. Genom att flera av våra medarbetare har omsorgsutbildning och kontinuerlig fortbildning får vi en äldreomsorg av högsta kvalitet.

Vänsterpartiet vill att äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i hemtjänsten, boendet och de sociala aktiviteterna. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Kvinnor som vårdar sin make ska få lika mycket stöd som män som vårdar sin maka. Olika kollektiva äldreboenden ska finnas - kommunala seniorboenden, vård- och omsorgsboenden och servicehus i alla stadsdelsområden. Bemanningen i demensboenden ska öka. Äldre ska kunna välja att bo nära barn och vänner. Otrygghet och ålder ska vägas in för att få plats på servicehus. Lösningar måste hittas för att ha restauranger på servicehusen, exempelvis genom sociala kooperativ.

Äldreomsorg i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Rinkeby-Kista får 2, 8 mnkr mer till äldreomsorgen, förutom ökade resurser för att kunna erbjuda heltidsanställningar, högre lön till de lägst avlönade samt en arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen.

Med vår budget hade vi inte behövt skära ned på antalet anställda, vilket kommer att bli en konsekvens av den förslagna verksamhetsplanen.

Dessutom hade vi kunnat satsa på att förenkla biståndsbedömningen samt ge inflytande för de äldre inom den kommunala omsorgen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet vill ha en god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar, och säger självklart nej till konkurrensutsättning. En beredskap måste finnas så att brukarna inte drabbas av minskade resurser på grund av det nya resursfördelningssystemet.

Alla med insatser enligt LSS ska erbjudas en individuell plan. Bemanningen ska vara tillräcklig i hela verksamheten. Medarbetarna ska få genusutbildning. Verksamheterna ska samordnas så att brukarna får de insatser de behöver, särskilt viktigt är att uppmärksamma att människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte ramlar mellan stolarna.

Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad och måste därför snarast möjligt i samverkan med handikapporganisationer och handikappråd ta fram en åtgärdsplan som grundas på Funktionshindersombudsmannens årsrapport. Förutsättningar för gruppbostad eller andra bostäder med anpassat stöd ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån hela stadens behov. Behovet av boende för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska utredas.

Kvinnor med funktionsnedsättningar som utsätts för mäns våld ska ha samma rätt till stöd och skydd som andra kvinnor. Unga med funktionsnedsättningar ska få feriejobb och kunna ha en aktiv fritid som andra ungdomar. Arbetslösa med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i coachingprojekt som tagits fram tillsammans med Kommunstyrelsens handikappråd.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Rinkeby-Kista får 2,6 mnkr mer till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

Med vår budget hade vi inte behövt skära ned på heminstruktörstjänsterna som vi befarar blir en konsekvens av föreslagen verksamhetsplan.

Dessutom hade vi kunnat satsa på att tillgängliggöra mötesplatser för unga vuxna med funktionshinder.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet vill stärka hela individ- och familjeomsorgen och socialpsykiatrin med fokus på att öka tryggheten för barn och unga som får insatser genom den sociala barnavården. Vi säger självklart nej till konkurrensutsättning av socialtjänsten. Vi satsar på förebyggande och tidiga insatser för barn, ungdomar och unga vuxna i riskzonen, vilket ger möjlighet att på sikt hjälpa många fler till ett gott liv. Genom att inrätta brukarråd och utföra brukarrevisioner vill vi öka delaktigheten och kvaliteten i socialtjänstens insatser.

Barn med föräldrar som missbrukar eller har psykiska problem ska erbjudas stödverksamhe. Föräldrautbildningen Komet ska erbjudas alla föräldrar. Ungdomsmottagningarna ska få resurser att arbeta med information om HIV/Aids. Förmåga att bedöma hedersrelaterat förtryck utvecklas genom kompetensutveckling i socialtjänsten, förskolan och grundskolan.

En central åtgärdsplan ska tas fram i samverkan med stadsdelsnämnderna för att stärka tillsynen av familjehemsvården. Utbildning, handledning och rekrytering av familjehemmen ska utvecklas och vara kvar i stadsdelsnämnderna.

Vänsterpartiet har en nollvision för hemlösheten som vi vill förverkliga genom att samarbeta bland annat med hemlösas organisationer, bostadsbolagen och socialtjänstnämnden. Vi ökar anslagen till missbruksvården och säger nej till den borgerliga majoritetens nedskärningar. Insatser till kvinnor och äldre ska göras i samverkan med vårdcentralerna för att de som tidigare inte haft kontakt med socialtjänsten lättare ska kunna söka hjälp för sitt missbruk.

En utvecklingsplan ska tas fram för socialpsykiatrin i samverkan med handikapporganisationer och lokala handikappråd. Syftet ska vara att öka det uppsökande arbetet, förbättra boendestödet, ge fler en bostad med anpassat stöd, öka möjligheten till arbete i sociala kooperativ och tillgodose behovet av träfflokaler i närområdet.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Rinkeby-Kista totalt får 7,5 mnkr mer till verksamheten.

Med vår budget hade vi inte behövt skära ned på Familjecentralerna i Rinkeby och Kista, vilka förebygger familjers behov av stöd i ett tidigt skede.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet vill den lokala demokratin och kvaliteten och i stadsmiljöverksamheten och för därför tillbaka ansvaret för barmarksrenhållningen och snöröjningen till stadsdelsnämnderna. Agenda 21-perspektivet och deltagande demokrati ska prägla det lokala stadsmiljöarbetet.

Renhållningen av cykel- och gångbanor ska förbättras och alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker. Arbetet med nedskräpningen ska fortsätta både genom information och bättre barmarksrenhållning.

Fastighetsnära insamling ska uppmuntras genom rådgivning och information i samverkan med renhållningsnämnden. Medborgarna ska få ökat inflytande över trafikfrågor, parkplaner och stadsplanering. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om stadsmiljöfrågor som rör deras vardag, exempelvis byggande av bostäder på skolans mark.

Stadsmiljö med Agenda 21 i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Rinkeby-Kista får 1,4 mnkr mer till stadsmiljö med Agenda 21-verksamheten, förutom att vi tar tillbaka snöröjningen och barmarksrenhållningen till stadsdelsnämnderna vilket motsvarar 10,2 mnkr.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet vill att staden ska prioritera flyktingars möjligheter att få permanenta bostäder, vilket förutsätter att utförsäljningen av allmännyttan stoppas och att ett utvecklat samarbete inleds med de kommunala bostadsbolagen. Utan trygg bostad är det svårt för de vuxna att koncentrera sig på studier och arbete och svårt för barnen att få en bra skolgång.

Vuxna kvinnor och män ska få ett heltidsprogram med introduktion, SFI, vuxenutbildning, yrkesinriktade program och praktik som anknyter till tidigare yrkesbakgrund och utbildning. I introduktionsprogrammet ska dialog om barns och kvinnors rättigheter ingå. Även vuxna som inte är arbetsföra ska få en introduktion som är anpassad till deras behov och möjligheter till delaktighet i samhället, exempelvis genom att besöka sociala mötesplatser för äldre.

Vi vill att även barnen ska ha individuella handlingsplaner för att säkra behovet av pedagogisk verksamhet i förskolan, rustas i svenska språket, få en bra skolgång, stimulerande fritid och möjlighet att lära känna kamrater och komma in i det svenska samhället.

Frivilligarbetare och ungdomar med invandrarbakgrund som kan hemspråket kan engageras som flyktingguider och hjälpa till med information och vägledning i det svenska samhället.

Flyktingmottagande i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att alla resurser för flyktingmottagningen stannar i stadsdelsnämnderna och förs således inte över till Jobbtorgen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skälig levnadsnivå även för människor som tvingas söka ekonomiskt bistånd. Vi är motståndare till de skärpta riktlinjerna som tvingar folk att flytta för att få bistånd. Vi vill ha en ny översyn som tar verklig hänsyn till brukar-, barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt behoven hos människor med långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi SL-kortet i normen och de fattigaste slipper därmed stadsdelsarresten som de borgerliga partierna har infört.

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig själva. Fler offentliga arbetstillfällen enligt vänsterpartiets förslag skulle öka denna möjlighet. En del av dessa anställningar ska reserveras för unga arbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Dessutom behövs individuellt stöd, arbetsträning och utbildning för att arbetslösa med större behov ska kunna få ett arbete. Arbete i sociala kooperativ kan vara ett alternativ för en del av dessa människor.

Unga arbetslösa ska genom vägledning motiveras till fortsatta studier eller praktik för att komma ut på arbetsmarknaden. Samverkan ska alltid finnas med arbetsförmedlingen för att få del av bristyrkesutbildningar och andra kvalificerade insatser.

Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas alla som behöver det. Vi vill också öka det sociala, praktiska och ekonomiska stödet till ensamstående unga mammor med försörjningsstöd, vilket också gynnar barnen. Ekonomiskt utsatta som har dålig hälsa ska få råd och stöd så att de får nödvändig vård och rehabilitering i samverkan med vårdcentralen. Alla som har mer än tillfälligt stöd ska ha egna handlingsplaner.

Ekonomiskt bistånd i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Rinkeby-Kista får 21,1 mnkr mer till ekonomiskt bistånd.

Med vår budget hade vi inte behövt skära ned på nivån för ekonomiskt bistånd som en följd av majoritetens restriktiva riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Alla som varit berättigade till ekonomiskt bistånd hade kunnat få ett SL-kort medräknat i normen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet vill att stadsdelsnämnderna ska ha kvar ansvaret för de lokala arbetsmarknadsverksamheterna. Vi ser gärna att en hel kedja av resurser samlas för att öka servicen för de arbetslösa men säger nej till borgarnas förslag om konkurrensutsättning. Självklart ska alla arbetslösa som har ekonomiskt bistånd få SL-kort i normen för att kunna söka arbete. Brukarinflytandet ska öka genom brukarråd och brukarevisioner. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning och inte ha smygfunktioner i verksamheten för att kontrollera bidragsfusk. Det får skötas på annat sätt.

Vänsterpartiet prioriterar insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill satsa på att starta minst fyra sociala kooperativ i staden för människor som står långt från arbetsmarknaden i samverkan mellan stadsdelsnämnder och brukarorganisationer. Människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i ett centralt coaching-projekt. Flyktingar ska få ett heltidsprogram med studier och praktik, som i så hög grad som möjligt anknyter till tidigare yrkesbakgrund och utbildning.

Dessutom fördubblar vi satsningen på feriearbeten för ungdomar. En ny samverkansmodell tas fram för att säkra att de som inte gått ut gymnasieskolan söks upp och får det stöd de behöver för att återuppta utbildning eller praktisera med sikte att på arbete. Unga i riskzonen erbjuds heltidsprogram med mentorsstöd från yrkesverksamma, fritidsaktiviteter, utbildning samt yrkespraktik i samverkan med arbetsförmedlingen, socialtjänstnämnden och utbildningsnämnden.

Arbetsmarknadsåtgärder i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Rinkeby-Kista får 8,8 mnkr mer till arbetsmarknadsåtgärder.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes gemensamt av Abebe Hailu m fl (s), Gunilla Bhur m fl (v) och Jakob Dencker (mp) enligt följande:

Gemensamt uttalande

Vi föreslår stadsdelsnämnden att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2008 och att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med ett nytt förslag till verksamhetsplan i enlighet med de förslag som lämnats i våra förslag till beslut.

Våra tre partier vill utveckla välfärden, rättvisan och miljön i vår stadsdel. Vi sätter verksamheter för barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade och insatser för arbetslösa före stora skattesänkningar. Vi vill ge alla medborgare – stora som små – i vår stadsdel möjligheter till ett gott liv, och bidra till en hållbar utveckling.

Vi motsätter oss de omfattande privatiseringar av välfärden som de borgerliga partierna hastar fram de kommande åren. Vi värnar mångfalden, kvaliteten och det medborgerliga inflytandet över och insynen i välfärdsverksamheterna. Vi vill att kommunal och privat verksamhet ska bedrivas på lika villkor.

Vi bedömer att förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget förutsätter fortsatta panikartade nedskärningar under året för att klara målet om en ekonomi i balans. Därför kan den inte läggas till grund för stadsdelsnämndens beslut.

Vi har i våra respektive budgetförslag avsatt mer resurser för att utveckla förskolan och fortsätta att hålla nere barngruppernas storlek. Förskolan ska vara en trygg och utvecklande miljö för stadsdelens barn, och måste ges förutsättningar att kunna leva upp till dessa mål.

I våra respektive budgetförslag har vi också avsatt mer resurser till äldreomsorgen för att täcka ökade kostnader och för att höja kvaliteten, satsa på kompetensutveckling, utveckla anhörigstödet, ökad personaltäthet och stärka kvalitetskontrollen.

Vi bedömer att behoven av ekonomiskt bistånd är större i stadsdelen än vad förvaltningen budgeterat för. Därför har vi avsatt mer resurser i våra respektive budgetförslag.

Ett miljöinriktat arbetssätt som främjar ekologisk och social hållbarhet ska vara en självklarhet i stadsdelens alla enheter.

Vi har i våra respektive budgetförslag avsatt resurser för att kunna skapa sommarjobb för våra ungdomar och arbeta uppsökande för unga utanför utbildning/arbete.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kräver av den moderatledda majoriteten att processen kring Järvalyftet sker i dialog med medborgarna samt att man nu stannar upp processen och börjar om i samarbete med de boende.

§4 Förslag till IT-program för Stockholms stad

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Förvaltningen har i huvudsak inget att erinra mot förslaget till IT-program för staden. Förvaltningen har vissa synpunkter på delar av förslaget till IT-program, vilka redovisas under rubrikerna Syfte och omfattning, Styrning av IT för samverkan och återanvändning, Roller och ansvar, IT som tjänst ur ett användar- och brukarperspektiv samt Drift och support.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 december 2007. Dnr 259-2007-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Ansökan till socialstyrelsen om medel till ett boendeprojekt

Beslut

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ansökan till Socialstyrelsen om 1199000 kr till ett tvåårigt boendeprojekt inom ramen för social omsorgs verksamhet.

Ärendet

Ärendet gäller en ansökan till Socialstyrelsen om medel för ett tvåårigt projekt, som syftar till att genom ekonomisk budget- och skuldrådgivning till personer i tränings- och försökslägenheter skapa möjlighet för dem att gå vidare i boendetrappan och på sikt till boenden med egna kontrakt. Projektet syftar också till att förebygga besvärliga skuldsituationer för nya boende samt ska lägga grund för en gemensam policy mellan socialtjänsten och hyresvärdarna när det gäller kraven på de boende för att få teckna egna kontrakt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2007. Dnr 283-2007-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om bidrag till jullovsaktiviteter från föreningen Verdandi

Beslut

Stadsdelsnämnden bifaller Verdandis ansökan med 8 000 kronor till helgaktiviteter för barn och ungdomar.

Ärendet

Föreningen Verdandi ansöker om 10000 kr i föreningsbidrag till jullovsaktiviteter. Akiviteten är öppet hus verksamhet för barn och ungdomar i föreningens lokaler under jullovet 24/12 – 30/12. Förvaltningen ser Verdandis alternativa lovverksamhet som ett komplement till förvaltningens barn och ungdomsverksamhet. Nämnden föreslås bifalla Verdandis ansökan med 8 000 kronor till omkostnader för filmvisning och julpyssel. Beviljat belopp skall redovisas med kopia på kvitton efter avslutad aktivitet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2007. Dnr 273-2007-004

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Ansökningar om kulturbidrag från föreningar

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår ansökningar enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Nämnden har tidigare prioriterat ansökningar för kulturprogram som är offentliga, äger rum i området och som riktar sig till barn och ungdom. Nämnden föreslås avslå ansökningar från föreningar där kulturprogrammen i första hand riktar sig till föreningens egna vuxna medlemmar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2007. Dnr 297-2007-004

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Jacob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att - Bangladesh kulturförening får 5000 kr från Rinkeby-Kista stads-delsnämnd för kulturevenemang

att - Kvinnocenter Tensta-Hjulsta får 5000 kr från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för kulturfest

att därutöver anföra följande:

Stadsdelsnämnden har för närvarande en god ekonomi enligt prognoserna och vi har råd att ge ut små summor som uppmuntran till föreningar.

Föreningslivet är mycket viktigt för att ge människor gemenskap och delaktighet. Det livaktiga föreningsliv som finns inte minst i Rinkeby måste stöttas, och inte som nu, då det riskerar att kvävas genom att förvaltningen åläggs att vara alltför restriktiv med bidrag till föreningar.

Bangladesh kulturförening skriver att man riktar sig med sitt evenemang till vuxna och ungdomar.

§8 Beslut om delegering till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att från och med den 1 januari 2008 ge delegation till de programansvariga utredare som är anställda vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt att ta del av det databaserade material som finns att hämta i Paraplysystemet och Crystal Enterprise inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd delegerar till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab att ta del av det databaserade material som finns att hämta i Paraplysystemet och Crystal Enterprise; de för staden gemensamma datasystem som registrerar utredningar, biståndsbedömningar och beslut.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2007. Dnr 295-2007-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling ska tillämpas av stadsdelsförvaltningen liksom de i riktlinjerna rekommenderade beloppsgränserna för tröskelvärden.

Ärendet

Den 17 oktober 2007 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för direktupphandling i enlighet med 6 kap 2§ LOU. De nya stadsgemensamma riktlinjerna syftar till att det inom staden ska finnas en gemensam plattform avseende direktupphandlingsfrågorna. Stadens nämnder måste dock besluta om förändrade beloppsgränser för att dessa skall gälla inom nämnden. I övrigt är riktlinjerna bindande för stadens nämnder/styrelser.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2007. Dnr 296-2007-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Sammanträdestider för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2008

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fastställer stadsdelsnämndens sammanträdestider för perioden 1 januari – 31 december 2008 enligt förslag i tjänsteutlåtandet

Ärendet

Datumen för nämndsammanträdena har anpassats till sista inlämningsdatum av nämndbeslut för de stora planeringsärendena till stadsledningskontoret.

Sammanträdet börjar klockan 17.45 med att nämnden behandlar ärenden på den slutna delen av dagordningen. Därefter görs avbrott för allmänhetens frågestund mellan klockan 18.00 och 18.45. Sammanträdet fortsätter sedan med den öppna delen. Stadsdelsnämnden sammanträder i såväl Rinkeby som Kista/Husby med ett av tre sammanträden förlagt till Rinkeby. Denna ordning fortsätter tills presidiet beslutar om annan.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2007. Dnr 300-2007-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med en korrigering. Sammanträdet i juni månad ska avhållas onsdagen den 18 juni.

§11 Brottsförebyggande rådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av Brottsförebyggande rådets protokoll från den 12 december.

§12 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av Pensionärsrådets protokoll från den 29 november.

§13 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 22 novemberi 2007 till och med den 13 december 2007.

§14 Anmälan av delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut fanns att redovisa.

§15 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen samt protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokoll nr 11/2007 Tillståndsutskottet sammanträdesdag 2007-11-15

2. Protokoll 2007-11-20 Brottsförebyggande rådet i Kista

3. Protokoll nr 11/2007 § 8 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsyn i Stockholm.

4. Funktionshinderinspektör – En nyinrättad funktion i Stockholms Stad

5. KF/KS Kansli Dnr 019-4683’/2007 ersättning för kommunala förtroendeuppdrag

6. Revisorernas granskning av delårs- och tertialrapport 2 2007 Dnr 199-281-2007

7. Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

8. Underrättelse om utställning ny kvarters- och gatustruktur och ökad exploatering i stadsdelen Kista

9. Promemoria 2007-10-11 Uppföljning av överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boenden i annan kommun/stadsdel inom länet

10. Memorial 2007:20 Avsägelser och fyllnadsval

11. Granskning av exploateringsnämndens skydd mot korruption

12. Utdrag ur protokoll nr 20 för vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 november 2007 § 2 Ändring av borgarrådens föredragningsskyldighet

13. Utdrag ur protokoll för vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset den 18 oktober 2007 § 4 Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2008 Dnr 014-3707/2007

14. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset 2007-11-26 § 20 Fyllnadsval

15. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset 2007-11-26 § 22 Avsägelser och fyllnadsval

16. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset 2007-11-26 § 24 Samordning och utvecklingsansvar för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder

17. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset 2007-11-26 § 25 Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster

18. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset 2007-11-26 § 27 Uppföljning av budget 2007-Tertialrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 med helårsbokslut jämfört med budget

19. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset 2007-11-26 § 30 Införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten) i Stockholms Stad

20. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset 2007-11-26 § 31 Stockholms stads äldreplan 2007-2011 Dnr 327-1781/2007

21. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset 2007-11-26 § 32 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen – centralupphandling av vård och omsorgsboenden Dnr 327-3218/2007

22. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset 2007-11-26 § 35 Kommunalt boende för flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Dnr 325-2609/2207

§16 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit

§17 Konferenser, utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit

§18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från 21 november, 27 november, 29 november samt den 5 december.