Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-08

Sammanträde 2008-01-08

Datum
Klockan
08:30
Plats
Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrummet plan 3, Trondheimsgatan 11, Husby

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälan av val till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslutsärenden

4 Val av social delegation för år 2008

Slutet sammanträde

5 Upphandling av ungdomsgårdsverksamhet i Kista

6 Anmälan av sociala delegationens beslut om ansökan enligt 11 §

LVM om vård enligt 4 § första stycket punkterna 1, 2 och 3a lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Dnr

7 Beslut om ekonomiskt bistånd i anslutning till andra insatser enligt socialtjänstlagen (SOL)

Mötesinformation

 

Ledamöter

Ersättare

Annette Jansson (m)

Abebe Hailu (s)

Kyllikki Josefsson (m)

Bo Sundin (m)

Jihad Adlouni (m)

Burhan Yildiz (fp)

Leif Bengtsson (s)

Kerstin Aggefors (s)

Gunilla Bhur (v)

Jakob Dencker (mp)

Ioannis Ganidis (m)

Basit Choudhury (m)

Eshag Najmeddin (v)


Tjänstemän

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius, Sakir Demirel, Verner Stadthagen, Susanne Tengberg, Håkan Serdén, Eva Thomasson, Cecilia Correa, Marianne Mattsson och Jonas Wiklund (sekreterare).

Tjänstgörande ersättare
Kerstin Kalteneckar (m) för Sofia Pepera (m), Aleksandar-Pal Sakala (m) för Anders Tilly kd), Rigmor Wallin (s) för Mia Päärni (s)

Personalföreträdare

Utses att justera

Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)


Dag för justering

11 januari

 

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 13 december 2007 justerades den 20 december 2007.

§2 Anmälan av val till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 11 december 2007 valt ledamöter och ersättare i stadens nämnder för år 2008. Utdrag ur protokoll som förts vid nämnda sammanträde bifogas i den del det utvisar val av ledamöter och ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Av protokollsutdraget framgår även inträdesordningen för ersättare.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 december 2007. Dnr 000-328-2007.

§3 Val av social delegation för år 2008

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Kyllikki Josefsson (m), Kerstin Aggefors (s), Jihad Adlouni (m), Rigmor Wallin (s), Burhan Yildiz (fp) samt Jakob Dencker (mp) till ordinarie ledamöter i sociala delegationen. En plats (kd) är vakant.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Annette Jansson (m) samt Kerstin Kalteneckar (m) till ersättare i sociala delegationen. En plats (v) är vakant.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Kyllikki Josefsson (m), till sociala delegationens ordförande samt Kerstin Aggefors (s) till dess vice ordförande.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppdrar åt sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att nämndens (sociala delegationens) avgörande inte kan avvaktas. Vice ordförande eller ledamoten Burhan

Yildiz (fp) i sociala delegationen övertar uppdraget i dennes frånvaro.

Nämndens beslut justeras omedelbart

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ur nämnden utser sju representanter till ledamöter och tre representanter till ersättare i sociala delegationen för år 2008. Härutöver föreslår förvaltningen att nämnden uppdrar åt delegationens ordförande, vice ordförande eller annan ledamot att på i beslutssatsen angivna villkor fatta beslut å delegationens vägnar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 december 2007. Dnr 000-343-2007.

§4 Upphandling av ungdomsgårdsverksamhet i Kista

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget.

  2. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören att anta och teckna avtal med utförare.

  3. Stadsdelsnämnden godkänner att egenregianbud kan lämnas.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om en policy för upphandling och konkurrensutsättning under mandatperioden 2007-2010. I enlighet med nämndens beslut om verksamhetsplan för år 2008 föreslås att verksamheten vid Kista ungdomsgård upphandlas under år 2008. Kista ungdomsgård föreslås få ett utvidgat uppdrag att bedriva verksamhet även för 10–12-åringar. Omlokalisering av verksamheten föreslås ske till nuvarande kvartersgårdslokaler i Kista. Vidare föreslås att upphandlingen genomförs som en kvalitetsupphandling, vilket innebär att utföraren ska uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget inom fastställd summa om 4 000 000 kronor exklusive hyra

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 december 2007. Dnr 103-2007-291

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta (v):s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu (s) m. fl. reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

- att avslå förvaltningens förslag till beslut

Vi socialdemokrater är i princip emot upphandlingar av denna typ av verksamhet.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att upphandling av ungdomsgården i Kista inte ska ske i det här läget

att, om det ändå beslutas om upphandling, nedanstående skärpning av förfrågningsunderlaget ska göras

att, om upphandling sker, egenregianbud ska läggas

att därutöver anföra följande

Miljöpartiet de Gröna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är inte emot all konkurrensutsättning av stadsdelsnämndens verksamheter. Privatisering i den takt som nu sker ska däremot inte få ske. Att konkurrensutsätta allt som inte är myndighetsutövning kan inte vara målet. Vi ska nu stanna upp och se hur de avknoppningar och upphandlingar som beslutats om genomförs, och hur det går.
Stadsdelsnämnden och dess förvaltning ska ha kvar egen kompetens och eget driven verksamhet på många och viktiga områden. Stadsdelsnämnden ska alltså inte bli ett skelett som bara upphandlar och då och då övervakar sina entreprenörer. Därför ska stadsdelsnämnden säga nej till privatisering av Kista ungdomsgård.

Om det beslutas om upphandling, ska följande skärpning av förfrågningsunderlaget göras: Eftersom vi anser att den borgerliga majoritetens miljöprogram inte är tillräckligt, yrkar vi att striktare miljökrav ställs på entreprenören, kanske mer i linje med det miljöprogram som gällde under den rödgröna majoriteten 2002-2006.

I övrigt är det bra att man i förslaget till förfrågningsunderlag trycker på att både flickor och pojkar ska ha lika stor möjlighet att finna aktiviteter som passar dem, och ha inflytande över verksamheten.

Att det i förslaget till krav på entreprenören står: ”verksamheten ska planeras och genomföras så att alla brukare, oavsett kön, kulturell, religiös tillhörighet och sexuell läggning, ska kunna delta i den”, är bra. Denna ambition ska inte tappas bort! Att man i denna mening inte nämner ungdomar med funktionsnedsättning torde väl kompenseras av att man i ett annat stycke skriver att ungdomar med funktionsnedsättning ska inkluderas i verksamheten.

Det är också bra att man inte glömmer bort ungdomarnas eget inflytande över hur verksamheten ska utformas. Detta inflytande bör stärkas.

Reservation

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

- att avslå förvaltningens samtliga förslag till upphandling

Vänsterpartiet avslår förvaltningens förslag till beslut eftersom vi emotsätter oss samtliga konkurrensutsättningar av Rinkeby-Kistas kommunala verksamheter som är föreslagna att konkurrensutsättas enligt Aktivitetsplan 2008.

§5 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan med godkännande till handlingarna

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens beslut från 4 januari 2008 § 1.