Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-05-15

Sammanträde 2008-05-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkebyskolan

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Yttrande i enskilt ärende

5 a) Upphandling av ramavtal, HVB för vuxna inom socialpsykiatrin

Dnr 243-2008-103

b) Upphandling ramavtal, vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter
Dnr 268-2007-500

6 Upphandling av verksamhetsdrift vid ungdomsboende med försökslägenheter

7 Förslag till utförare av verksamheten vid ungdomsgården i Kista, perioden 2008-07-01 - 2010-06-30

Öppet sammanträde

8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

9 Namn på parker, gång och cykelvägar i Rinkeby

10 Tertialrapport 1 för år 2008

11 Hantering av synpunkter, klagomål och förbättringar

12 Föreningsstäd i samverkan

13 Tillsyn enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen vid Ungdoms Stegen AB, dagverksamhet

14 Tillsyn enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen vid Ungdoms Stegen AB, stödboende

15 Utvecklingsmedel för drogförebyggande arbete i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Ansökan till Länsstyrelsen
Dnr 214-2008-500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Utvecklingsmedel för projektet Barnets Rum - andra projektåret

Ansökan till Länsstyrelsen
Dnr 225-2008-504
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Rapport - Relationsvåldscentrum vid Västerorts polismästardistrikt i Stockholms län - projektår ett

18 Ansökan om kulturbidrag till midsommar Latino 2008

19 Egenregianbud

20 Samverkan mellan skolorna och socialtjänsten

Yttrande över skrivelse (v)
Dnr 179-2008-099
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 a) Nominering till kvalitetstävling, Rinkeby-Kista dagliga verksamheter

Dnr 252-2008-600

b) Attestinstruktion för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Dnr 263-2008-199

Remissärenden

23 Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 169-2008-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Att demokratisera järvalyftet

Remiss från kommunstyrelsen samt yttrande över skrivelse (s)
Dnr 161-2008-006
Dnr 112-2008-099
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Motion om ungdomsparlamentets förslag angående miljöpolitik

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 126-2008-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

26 Handikapprådets protokoll

27 Pensionärsrådets protokoll

29 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till Stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

32 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

33 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 23 april 2008 justerades den 29 april 2008.

§3 Yttrande i enskilt ärende

§4 Upphandling av ramavtal, HVB för vuxna inom socialpsykiatrin

§5 Upphandling ramavtal, vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

§6 Upphandling av verksamhetsdrift vid ungdomsboende med försökslägenheter

§7 Förslag till utförare av verksamheten vid ungdomsgården i Kista, perioden 2008-07-01 – 2010-06-30

§8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Verksamhetsområdeschef Susanne Tengberg informerade om hur Valborgsmässofirandet avlöpt inom stadsdelsområdet. Allt var lugnt. I flygbladsutdelningen som ägde rum den 29 april deltog ett flertal politiker. I Kista stod flygbladsutdelare utanför Systembolaget och T-banan. I Rinkeby ägde flygbladsutdelningen enbart rum utanför T-banan. Sammantaget var insatsen bra.

Vidare informerade Susanne Tengberg om att försäkringskassans lokalkontor i Rinkeby från och med 1 juni 2008 flyttar till Tensta, vid Medborgarkontoret.

Med anledning av denna information diskuterade nämnden de problem som uppstår för invånarna i stadsdelsområdet.

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med nämnden sammanställa en skrivelse om de konsekvenser som uppstår i samband med att försäkringskassans lokalkontor flyttar.

Verksamhetsområdeschef Ulla Johansson lämnade muntligt svar på skrivelse inlämnad av Rigmor Wallin (s) om assistansersättning (LASS). Mot bakgrund av att regeringen kommer att införa stärkta regler i assistansreformen från och med 1 juli 2008 informerade Ulla Johansson att förvaltningen inte har några avtal med assistansfirmor men att vissa assistansfirmor köper tjänster på kvällar och nätter av förvaltningen.

Vidare berättade Ulla Johansson att den pågående vårdstrejken inom landstinget kommer att påverka geriatrikvården från och med den 16 maj. Platser inom geriatriken kan komma att saknas vilket kan medföra att förvaltningens patienter troligen kommer hem tidigare. Ytterligare information kommer att lämnas till nämnden om strejken utvidgas ytterligare.

Kanslichef Håkan Serdén informerade om ett medborgarförslag och en skrivelse som inkommit till nämnden och som båda vidarebefordrats till Trafikkontoret för handläggning. Svar har nu inkommit till förvaltningen.

Gångbro över Rinkebystråket: Den 2 juni 2008 startar en entreprenadombyggnad av bron. Beräknas vara klar till den 5 november 2008.

Fler parkeringsplatser i Rinkeby på gatumark: Trafikkontoret har fått i uppdrag av Trafik- och renhållningsnämnden att ta fram en parkeringsstrategi, där målet är att öka antalet parkeringsplatser samt att bidra till en bättre framkomlighet. I Rinkeby är det extra bekymmersamt att tillskapa fler platser eftersom stadsdelen är planerad med utgångspunkt från att all parkering skall ske på kvartersmark. Gatorna är inte tillräckligt breda för att möjliggöraparkering på gatumark – vare sig boende-eller besöksparkering – och av den anledningen har ständigt förbud att parkera fordon (ZON) införts inom området.

§9 Namn på parker, gång- och cykelvägar i Rinkeby

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa namn på gång- och cykelvägar samt park- och grönområden inom stadsdelen Rinkeby i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att kontakta Bredbyskolan och Rinkebyskolan angående möjligheten att låta högstadieeleverna lämna förslag på lämpliga namn. Dessa överlämnas därefter till stadsbyggnadsnämnden – namnberedningen – för beredning.

Ärendet

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) för Södra Järva redovisade vid sammanträde den 25 oktober 2007 att flera gång- och cykelvägar samt vissa park- och grönområden saknar officiella namn inom stadsdelen Rinkeby. Avsaknaden av namn på dessa vägar och områden kan orsaka orienteringsproblem med påföljande förseningar vid utryckning med ambulans-, brand- och polisfordon, eftersom det är svårt att hitta till vissa adresser som ligger i anslutning till de gång- och cykelvägar eller park- och grönområden som saknar namn. Förvaltningen har på karta som bifogas tjänsteutlåtandet märkt ut tio olika objekt som bör namnges och som i ”folkmun” redan fått namn. Utredningsresultatet är förankrat i BRÅ.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa namn på gång- och cykelvägar samt park- och grönområden inom stadsdelen Rinkeby. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 mars 2008 samt den 23 april 2008 beslöt nämnden att bordlägga ärendet. Nämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att återkomma med svar kring beredningsprocessen att välja en namnserie med icke traditionell svensk anknytning utifrån Rinkebys speciella internationella karaktär och identitet. Vid nämndens sammanträde den 23 april redovisade förvaltningen svar från namnberedningen att det inte möter några hinder att lämna in namnförslag på gatunamn av icke traditionell svensk anknytning. I en av ärendets bilagor återfinns svar från borgarrådet Mikael Söderlund, på fråga om gatunamn i Rinkeby, ställd av stadsdelsnämndens vice ordförande Abebe Hailu (s) vid kommunfullmäktiges debatt den 28 april 2008.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 mars 2008. Dnr 399-134-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog efter överläggning i ärendet att nämnden antar vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) förslag till beslut.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom socialdemokratiska partiets förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Jakob Dencker m.fl. (mp).

Vi stödjer folkpartiets särskilda uttalande om att kommunfullmäktige bör överväga vilka namn som skall väljas för att förstärka Rinkebys internationella identitet. Vi skulle därutöver vilja att namnberedningen ser till att bl.a. besöka skolor och föreningar för att höra medborgarnas synpunkter på namn och om det redan finns namn i folkmun.

§10 Tertialrapport 1 för år 2008

Beslut

 1. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

 2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,2 mnkr avseende medel för hemlösa i enlighet med vad som redovisas i ärendet

 3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 0,6 mnkr för att utöka den kommunövergripande bosättningssamordningen för flyktingar i enlighet med vad som redovisas i ärendet

 4. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 11,9 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen

 5. Nämnden begär att kommunstyrelsen godkänner att nämnden slår samman fyra resultatenheter till två inom omsorg om personer med funktionsnedsättning fr.o.m. den 1 juli 2008

 6. Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Nämndenkommer i stort att uppfylla KF:s mål för de olika verksamhetsområdena ochprognostiseraren budget i balans för år 2008.Målet ” Jobb istället för bidrag” som omfattar verksamheterna ekonomiskt bistånd och flyktingmottagandet bedöms inte kunna uppfyllas helt. Jobbtorg har ännu inte fullt ut kommit igång vilket har bidragit till att antalet bidragssökandeintehar minskat i den omfattning som togs i beräkning när målet sattes. Andelen flyktingar som blivit självförsörjande ligger på lägre nivåer än tidigare.Den gällande aktivitetsplanen för avknoppning och konkurrensutsättning följs. En avknoppning av förskolan Fyren, numera Fyrtonet AB genomfördes den 1 mars 2008. Konkurrensutsättningen av Rinkeby servicehus ochäldreboende samordnas med central äldreboendeupphandling och kommer att kunna genomföras först år 2009.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 maj 2008. Dnr 101-255-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets och vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

· Att avslå förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra följande

Tertialrapport 1, 2008 visar att flertalet mål helt eller delvis väntas bli uppfyllda under året.

Två stora och viktiga undantag finns dock. Det gäller ekonomiskt bistånd samt flyktingmottagningen där underskott väntas.

Det finns också två viktiga verksamhetsområden där man sparar pengar för att täcka underskottet inom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagningen.

Det är förskolan och administrationen. Vi har alltid befarat att de borgerligas skattesänkning och sammanslagning av anslag 1 och anslag 2 skulle drabba de svaga i stadsdelen. Det är barnen i förskolan, de äldre, de handikappade och de som är beroende av ekonomiskt bistånd. Man ser tydligt också att besparingen på administrationen har gjort att personalen går på knä. Att de inte hinner skriva i tid, eller skicka i tid ärendena m.m. Själv- klart drabbas de boende också när man bantar eller sparar kraftigt på administrationen. Viktiga beslut som ska fattas och som är avgörande för den enskilde kan dröja länge eller inte utreds grundligt, t.ex. omprövningar av olika ärenden inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning enheter.

Vad gäller underskottet för ekonomiskt bistånd är en stor orsak att bildandet av Jobbtorget, som vi socialdemokrater befarade, inte gett så snabba resultat som borgarna hoppades. Det har visat sig att antalet personer som genom Jobbtorget kunnat få egen försörjning blivit betydligt lägre än vad den minskning av budgeten för försörjningsstöd som de tilldelade medlen ledde till. Den enda åtgärd man pratar idag i moderaternas Rinkeby-Kista är om återkravshanteringar, polisanmälningar och restriktiva bidrags bedömningar. För personer i vår stadsdel som är tvungna att ta ekonomiskt bistånd väntar de två och ett halvt år otrygg och osäker levnad standard. Långsiktiga och förebyggande arbetsmarknadsåtgärder har mindre prioritet.

Flyktingmottagningen är också det verksamhetsområde som drabbas mest, för att man har sparat fem befattningar utan att minska arbetsuppgifterna. Målet för andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktionen i stadsdelen är 50 % till 31 december 2008. Idag efter fyra månader är periodens utfall är 3 %.

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Den enda verksamhetsmål som uppfylls i Rinkeby-Kista stadsdel är avknoppningar och konkurrensutsättningar av stadsdelen egen verksamhet.

De små företagare i Rinkeby, Husby och Akalla går i konkurs på löpande band trots att det är hög konjunktur som råder i landet. Moderaterna i Stockholm kommun har bidragit till detta genom att flytta ut verksamheter från de här stadsdelarna. När förvaltningen flyttar helt från Husby och Rinkeby drabbas de små företagare i de här stadsdelarna ännu hårdare för att man tömmer servisen i stadsdelarna.

Socialdemokraterna anser också att SL-kort bör återinföras i socialbidragsnormen. Då behöver ingen särskild prövning göras om huruvida det gäller t.ex. ”arbetssökarresor” eller ej. Vidare skulle hanteringen av överklaganden vid avslag försvinna liksom omprövningen av besluten efter länsrättens bifall till överklagan.

Beträffande nämndmålet ”Aktivt stöd kommer att erbjudas alla verksamheter vid avknoppning” anges att det kommer att uppfyllas helt. Socialdemokraterna anser att de resurser som åtgår för att nå målet i stället borde användas till att utveckla verksamheterna och till personalutveckling.

För att få en budget i balans för hela förvaltningen medför underskotten att besparingar måste göras på andra håll. Enligt förvaltningens befaranden beräknas följande övertalighet den kommande sexmånadersperioden:

- ca 20 undersköterskor/vårdbiträden

- 5-10 barnskötare

- 2-3 personliga assistenter

- 2-3 chefer

- 2-3 fritidsledare.

Sammantaget kan alltså ca 40 personer försvinna från förvaltningen. De arbetar företrädesvis med äldre samt barn och ungdomar, politikområden som borgarna sagt sig vilja satsa på. Att nedskärningarna inte kommer att leda till försämringar för invånarna förefaller inte särskilt troligt.

Ett område som i stället borde satsas mer på är barn och ungdomar. Nämndmålet ”Barn och ungdomar ska ha tillgång till en mångfald av fritidsverksamheter” ska nås genom samverkan med de lokala föreningarna. Det är bra, men det kräver också att det finns resurser så att utbildade fritidsledare medverkar. Man kan undra om målet kommer att nås när man samtidigt minskar på fritidsledarna. Särskilt bekymmersamt är detta när vi alla vet att det finns brister i hur ungdomarnas fritidsaktiviteter. Andra viktiga faktorer för måluppfyllelsen är bra lokaler och att ungdomarna ges möjlighet att på olika sätt påverka och delta i utformningen av aktiviteter.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

· att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

· att uppdra åt förvaltningen att redovisa kostnaderna för privatiseringar och avknoppningar inom stadsdelen

· att därutöver anföra

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill hellre se konstruktiva satsningar på välfärd, trygghet och miljöarbete än att satsa på skattesänkningar.

Vi är inte nöjda med den inriktning den borgerliga Alliansens politik har i Rinkeby-Kista.

Vi har redan sett med all tydlighet hur borgarnas nedskärningar drabbar stadsdelsnämndens verksamheter och därmed drabbar medborgarna i Rinkeby-Kista. Sammanslagningen av stadsdelsnämnderna Rinkeby och Kista har lett till besparingar då i många fall två anställda blivit en.

Dessutom har borgarna skurit ner verksamheterna av andra anledningar. Också på andra sätt har man minskat de resurser som tilldelas för att stödja t ex äldre. Andra viktiga områden som miljöarbete har också fått mindre resurser.

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och jobb

De snålare resurserna märks kanske tydligast inom områdena ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och flyktingmottagning. De underskott som stadsdelsförvaltningen befarar leder till att man beslutar sig för att bli ännu mer restriktiv, alltså snålare, med socialbidrag och med introduktionsersättningen för nykomna flyktingar. Detta drabbar naturligtvis grupper som redan har det mycket svårt!

Den borgerliga alliansen har gjort överoptimistiska arbetsmarknadsprognoser vilket lett till att man tilldelat alldeles för lite pengar till ekonomiskt bistånd. Speciellt nu när som det ser ut ekonomin går över i en lågkonjunktur kommer det att bli ännu mycket svårare att hålla budgeten, för människor som inte hittar jobb måste ha något att leva av och många av dem kommer att söka socialbidrag. Moderaterna och deras vapendragare har förstås underbudgeterat för att kunna sänka skatterna.

Inte alls tillräckligt många personer har fått arbete genom Jobbtorgen. Man frågar sig vad det är i Jobbtorgsmodellen som man tänkte kommer leda till att så många fler får jobb?

Snålare inom flyktingmottagningen

Vi noterar också att flyktingmottagning ser ut att gå med underskott. Förvaltningen skriver också att förvaltningen analyserar om det är möjligt att ha en mer restriktiv bidragsgivning. Vi efterlyser en analys av om det är möjligt att vara ännu mer restriktiv med bidrag till flyktingar utan att de får alltför knappa levnadsomständigheter.

Underskott leder till nedskärningar

Nu när moderaterna tagit bort arrangemanget med Anslag 1 och Anslag 2 måste stadsdelsnämnden ta pengar från andra verksamheter för att täcka underskott i budgeten för ekonomiskt bistånd.

Detta ser tyvärr ut att leda till kraftiga nedskärningar för oss som bor i Rinkeby-Kista.

Att man ser sig tvungen att gå med överskott i övriga verksamheter leder ju till att man måste spara in på kostnader i dessa verksamheter, vilket oftast drabbar medborgarna.

Privatisering framför allt

Moderaterna och deras stödpartier kör vidare med sin snabba privatisering av den skattefinansierade offentliga verksamheten. Huvudmålet är att stärka företagsamheten, och hänsyn tas inte nödvändigtvis till dem som berörs av brukarna och de privatiserade verksamheterna.

Icke verkställda beslut

Det är bekymmersamt att det icke finns verkställda beslut, där biståndsbedömare givit ett positivt besked men efter flera månader har inte hjälpen givits. Vi hoppas att förvaltningen ökar ansträngningarna för att hitta lämpliga uppdragstagare för att brukarna ska få den hjälp de behöver.

Hemlösa

I tertialrapporten är det inte helt tydligt vad stadsdelsnämnden ska göra för att ge fler hemlösa tak över huvudet. Vi efterlyser att man ökar ansträngningarna för de hemlösa.

§11 Hantering av synpunkter, klagomål och förbättringar

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till hantering av synpunkter, klagomål och förbättringar inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav inför 2000 år verksamhetsplan nämnder och styrelser i uppdrag att redovisa en systematisk hantering av klagomål och synpunkter från invånarna/brukarna. Klagomålshanteringen ingår som en del i stadens kvalitetsstrategi och syftet är att ta tillvara klagomål och förslag som kan bidra till att förbättra och utveckla staden olika verksamheter.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag som utgår från de tidigare rutiner som Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar har arbetat efter. Blanketten ”Hjälp oss att bli bättre!” är avsedd för medborgarna/brukarna och ska finnas tillgänglig på stadsdelsförvaltningens hemsida, reception och medborgarkontoren och samtliga verksamheter. Policyn för en systematisk hantering av synpunkter, klagomål och förbättringsförslag vänder sig till förvaltningens medarbetare.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2008. Dnr 001-019-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Jakob Dencker m.fl. (mp).

För att det skall bli ännu lättare för alla medborgare i stadsdelen att framföra klagomål bör klagomålsblanketten vara frankerad dvs. vara kostnadsfri. Vi tycker att oavsett hur medborgarna vill framföra sina synpunkter till förvaltningen så bör det inte tillkomma någon kostnad.

§12 Föreningsstäd i samverkan

Beslut

Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder godkänner denna ansökan om sammanlagt 7,5 mnkr under tre år från Järvalyftet för föreningsstädning på södra och norra Järva.

Ärendet

Sedan år 2002 har Spånga-Tensta stadsdelsnämnd drivit projektet, ”Tensta-Hjulsta Rent och Snyggt”, som infattar föreningsstäd inom stadsdelsområdet. Projektet har bland annat finansierats med medel från Storstadssatsningen och Stadsdelsförnyelsen.

I verksamhetsplanen för år 2008 gav Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i uppdrag åt sin förvaltning att planera och genomföra föreningsstäd. Verksamheten startade i april 2008.

Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar har diskuterat formerna för ett gemensamt projekt för föreningsstäd i samverkan med bland annat Järvalyftet. Projektet ska även sträva efter att få fastighetsägare på Järvafältet som samarbetspartners på samma sätt som i projektet ”Tensta-Hjulsta Rent och Snyggt”. Det är även önskvärt att företagare på Järvafältet ansluter till projektet.

Projektet med föreningsstäd på Järva blir genom sina olika delar, områdesstädning, utbildning och information samt lokala föreningars deltagande och ansvar, en demokrati- och integrationsprocess. Föreningsstäd skall skapa arenor för möten mellan många olika etniska och kulturella grupper bland invånarna på Järva.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2008. Dnr 300-236-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag till beslut. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

· att därutöver anföra

Vi tycker att projektet föreningsstäd är ett bra initiativ som kan bidra till ett ökat ansvar för närmiljön och ett ökat engagemang i miljöfrågor. Målet med föreningsstädningen är bl.a. att deltagarna får information och utbildning i miljöfrågorna. Vi vill att detta ska leda till ökat miljömedvetande och miljövänligare beteende, inte bara vad gäller de lokala miljöfrågorna, utan även vad gäller de ”större” miljöfrågorna både nationellt och globalt. Denna ambition uttalas i ärendet från förvaltningens sida, men när det kommer till de konkreta exemplen skrivs det i stort sett bara om lokala ”snygghetsfrågor”, och inte om de bredare och överhängande stora miljöfrågorna, t ex miljövänlig konsumtion, källsortering, ökad kollektivtrafikandel i resandet m.m. Dessa bredare miljöaspekter ska tas med i projektet och tas med i de utbildningar som ordnas för föreningarna.

Målet är enligt stadsdelsförvaltningen att deltagarna erbjuds att bedriva information och utbildning till föreningsmedlemmarna i miljötänkande. Vi skulle vilja se en utarbetad plan på hur detta skulle gå till och att man tar detta på allvar.

Det är bra att det sker en uppföljning av varje städområde efter varje städtillfälle

Däremot kan vi inte tydligt se hur olika kulturer kan integreras med varandra genom städning. Visserligen kan detta påverka en miljömedveten attityd bland föreningarna men att detta skulle innebära en verklig integration mellan olika kulturer är inte helt klart. Vi skulle vilja höra från förvaltningen på vilket sätt föreningsstädningen påverkar integrationen mellan kulturer.

§13 Tillsyn enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen vid Ungdoms Stegen AB, dagverksamhet

Beslut

Nämnden beslutar att

 1. godkänna rapporten

 2. överlämna rapporten för kännedom till sociala enheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Sammantaget bedömer förvaltningen att verksamheten följer de lagar och föreskrifter som gäller för hem för vård och boende. Även om vissa för bättringsområden kvarstår har Ungdoms Stegen tagit till sig av de synpunkter på utvecklingsområden som angetts både av förvaltningen och av Länsstyrelsen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Tillsyn enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen vid Ungdoms Stegen AB, stödboende

Beslut

Nämnden beslutar att

 1. godkänna rapporten

 2. överlämna rapporten för kännedom till sociala enheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

I föreliggande rapport redogör förvaltningen för vad som framkommit vid tillsyn av Ungdoms Stegen AB, stödboende - genom dels skriftlig dokumentation, dels i samband med besök den 11 mars 2008. Sammantaget bedömer förvaltningen att verksamheten följer de lagar och föreskrifter som gäller för hem för vård och boende. Även om vissa förbättringsområden kvarstår har Ungdoms Stegen tagit till sig av de synpunkter på utvecklingsområden som angetts både av förvaltningen och av Länsstyrelsen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2008. Dnr 502-207-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§15 Utvecklingsmedel för drogförebyggande arbete i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Nämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om 300 tkr i utvecklingsmedel för drogförebyggande arbete.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden hos Länsstyrelsen ansöker om 300 tkr till stöd för det drogförebyggande arbetet under år 2008. Medlen är avsedda att användas för utveckling av en lokal drogförebyggande samverkansstruktur mellan skola, socialtjänst, fritid och polis, ”Ungdomsprevention i Rinkeby-Kista”, samt för framtagande av ett handlingsprogram för Ungdomsprevention i Rinkeby-Kista utifrån det s.k. STAN-programmet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2008. Dnr 500-214-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnades av Jakob Dencker m.fl. (mp).

Det är positivt att man i det drogförebyggande arbetet lyfter frågorna om hållbart samarbete mellan skolan, socialtjänsten, fritiden och polisen i det drogförebyggande arbetet. Det är särskilt viktigt att fördjupa kontakten mellan skolan och polisen.

Det är bra att man utvecklar konkreta mätbara mål i detta arbete då det oftast saknas verklighetstrogna mål.

§16 Utvecklingsmedel för projektet Barnets Rum – andra projektåret

Beslut

Nämnden beslutar att

 1. godkänna förvaltningens förslag till ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel, totalt 473 tkr, för Barnets Rum andra projektåret 2008-11-01 – 2009-10-31.

 2. överlämna ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Ärendet gäller ansökan om utvecklingsmedel andra projektåret till Barnets Rum. Barnets Rum är ett projekt som erbjuder individuellt krisstöd till barn som upplevt/bevittnat våld mellan närstående vuxna. En beskrivning av projektet finns i bifogade ansökan. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ansökan om totalt 473 tkr för andra projektåret.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2008. Dnr 504-225-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§17 Rapport - Relationsvåldscentrum vid Västerorts polismästardistrikt i Stockholms län - projektår ett

Beslut

Nämnden godkänner slutredovisningen av projektår ett för Relationsvåldscentrum (RVC) vid Västerorts polismästardistrikt i Stockholms län.

Ärendet

Projektet är en samverkansmodell inom Västerorts polismästardistrikt som syftar till att förbättra arbetet med vuxna personer som varit utsatta för relationsbrott. Rapporten beskriver RVC:s arbete under det första projektåret. Resultaten är hittills goda. Medel för projektår två är beviljade från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2008. Dnr 500-233-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§18 Ansökan om kulturbidrag till midsommar Latino 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja 25000 kronor i bidrag till föreningen Kultur och Musikcentrum till Festival Midsommar Latino 2008.

Ärendet

Föreningen Kultur och Musikcentrum har ansökt om 25000 kronor från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i ekonomiskt stöd till kulturarrangemanget Midsommar Latino år 2008. Föreningen har även ansökt om bidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen föreslår nämnden att stödja kulturarrangemang med 25000 kronor.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2008. Dnr 004-009-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§19 Egenregianbud

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Ledamoten Gunilla Bhur och ersättaren Eshag Najmeddin, båda (v), har i en skrivelse av den 24 januari 2008 om egenregianbud vid upphandling och konkurrensutsättning föreslagit att förvaltningen ges två uppdrag. Förvaltningen fick vid nämndens sammanträde samma dag i uppdrag att bereda skrivelsen. Det första föreslagna uppdraget omfattar ”att redovisa om några sakskäl talar mot att egenregianbud utarbetas vid upphandling”. Det andra föreslagna uppdraget omfattar ”att under upphandlingsprocessen inom aktivitetsplanen 2008 inkludera egenregianbud”. Förvaltningen redovisar i sitt svar hur förvaltningens upphandlingsprocess vid egenregianbud bereds utifrån stadens anvisningar för egenregianbud samt den av nämnden antagna aktivitetsplanen. Förvaltningen anser att egenregianbud i princip inte ska lämnas vid upphandlingar. Emellertid anser förvaltningen att undantag bör göras när det finns stor risk att endast enstaka anbud kan komma att lämnas. Syftet är härvidlag att främja en konkurrens som förväntas bidra till det ekonomiska och kvalitetsmässiga utfallet av konkurrensutsättningen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2008. Dnr 103-053-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§20 Samverkan mellan skolorna och socialtjänsten

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Gunilla Bhur m.fl. (v) vill i skrivelse av den 27 mars 2008 ha svar på hur samarbetet fungerar mellan socialtjänsten och skolorna efter att ansvaret för grundskolorna överförts från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 mars 2008 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen.

Förvaltningen anser inte att centraliseringen i sig har orsakat problem i samverkan. Det finns områden i samverkan som kan utvecklas och förbättras både strukturellt och lokalt. Förvaltningen menar att detta arbete har återupptagits på ett bra sätt efter den omorganisation som ägt rum både för socialtjänsten och för skolorna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2008. Dnr 099-179-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§21 Nominering till kvalitetstävling, Rinkeby-Kista dagliga verksamheter

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att nominera inkommet bidrag från Rinkeby-Kista dagliga verksamheter till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i den av staden årligen anordnade kvalitetsutmärkelsen. Ett tävlingsbidrag har inkommit från Rinkeby-Kista dagliga verksamheter till stadsdelsförvaltningen angående intresse av att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för år 2008.

Förvaltningen gör bedömningen att enheten uppfyller kraven för att få delta i årets kvalitetsutmärkelse.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2008. Dnr 600-252-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Attestinstruktion för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till attestinstruktion för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Instruktion för kontroll och attest samt begäran om utbetalning av pengar ska enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning fastställas av berörd nämnd. Instruktionen är tillsammans med delegationsordningen ett viktigt dokument som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering och begäran om utbetalning av pengar samt löneutbetalningar. Instruktionen ska därmed ge förutsättningar för en tillfredsställande intern kontroll vid utbetalning av pengar från nämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagda förslag till attestinstruktion för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 maj 2008. Dnr 199-263-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Nio fullmäktigeledamöter, som samtliga representerar vänsterpartiet, har gemensamt väckt en motion i kommunfullmäktige ”om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen”. Motionärerna anser inte att det råder lika villkor för kommunalt och privat driven verksamhet som är skattefinansierad samt att det finns kostnader som kommunen har som genereras av de privata utförarna. Motionärerna anser vidare att alla kostnader för att genomföra stadens privatiseringsprogram måste kartläggas och redovisas för stockholmarna. Därefter måste en så kallad overheadkostnad räknas ut och tas in i avtalsvillkoren.

Även om de redovisade kraven skulle vara förenliga med LOU anser förvaltningen att inte bara den ena partens transaktionskostnader kan medräknas och dessutom belasta den andra parten. Om så sker uppstår inte konkurrens på lika villkor. Är det så att den ena parten ensidigt har vissa kostnader, såsom t.ex. för skolpliktsbevakning, barnomsorgsgaranti eller beskattning, bör detta regleras i särskild ordning. Förvaltningens uppfattning är således att oavsett om transaktionskostnaderna kartläggs och redovisas eller inte kan de inte belasta entreprenören. Förvaltningen anser inte att det ankommer på den att bedöma det lämpliga i att kartlägga och redovisa de nämnda kostnaderna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 maj 2008. Dnr 006-169-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamot Gunilla Bhur m.fl (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att avslå förvaltningens svar på remissen

Att bifalla Vänsterpartiets motion om att låta upphandlande företag betala för privatiseringen.

§24 Att demokratisera Järvalyftet

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på den remitterade skrivelsen från kommunstyrelsen.

 2. Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen till nämnden.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Ann-Margrethe Livh (v) har i en skrivelse till kommunstyrelsen med rubriken ”Demokratisera Järvalyftet” ställt åtta frågor eller krav. Dessa rör i huvudsak delaktighet för invånare och boende i de berörda stadsdelarna samt beslutsprocessen kring insatserna. Förvaltningen ger sin kommentar till respektive fråga/krav.

Vice ordföranden i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Abebe Hailu m.fl. (s) har i en skrivelse till stadsdelsnämnden ställt två förslag; dels att förvaltningen redovisar de åtgärder som ska bekostas av Järvalyftet, dels att förvaltningen fortlöpande redovisar planerade och beslutade åtgärder inom ramen för Järvalyftet. Förvaltningen redovisar det projekt som har påbörjats (Karriärcentrum), det projekt som är under beslut (Föreningsstäd) samt ett antal projekt som är under diskussion. Förvaltningen kommer att fortlöpande informera nämnden om pågående och planerade projekt inom ramen för Järvalyftet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 maj 2008. Dnr 066-161-2008 och

099-112-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (mp):s förslag till beslut. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget beslut.

· att stadsdelsnämnden och de boende löpande och på ett tillgängligt sätt informeras om de viktigaste utvecklingarna i Järvalyftet

· att därutöver anföra

Järvalyftet måste bli mer demokratiskt. Den rivstart som det moderata Järvalyftet fick med hot om tvångsförflyttningar och chockhöjda hyror har gjort många Husbybor och andra Järvabor oroliga. Det behövs mycket dialog med de boende för att överbrygga den misstro som har skapats.

Man behöver inte en total ombyggnad av hela Husby eller hela

Järvaområdet. Hus som är funktionsdugliga ska inte rivas. Järvafältet ska finnas kvar som naturmark, och ska inte förvandlas till en stadspark.

De ”mjuka” delarna av Järvalyftet måste få en framträdande plats så att man får bukt med sociala problem och utanförskap. Det som är viktigt är bl.a. att arbeta med utbildningsinsatser och arbetsmarknadsinsatser. Arbetet mot diskriminering måste absolut stöttas. Kultur- och föreningsliv och skola måste stöttas ordentligt, i stället för de nedskärningar som vi nu sett i föreningsbidrag, nedläggning av Dalhagsskolan och sammanslagning och flytt av Ungdomsmottagningarna i bl.a. Husby.

Dessa sociala satsningar är med största sannolikhet viktigare än den arkitektoniska utformningen av området.

§25 Motion om ungdomsparlamentets förslag angående miljöpolitik

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Elva kommunfullmäktigeledamöter, som samtliga representerar socialdemokraterna, har tagit del av de förslag som Ungdomsparlamentet utarbetat. Ungdomsparlamentet har inrättats på initiativ av Utbildningsnämnden och riktar sig till gymnasielever och lärare inom staden. Syftet är att öka ungdomars intresse och förståelse för demokratin och det politiska beslutsfattandet. Ungdomarna ges möjlighet att ”tycka till” och ta fram lösningar på samhällsfrågor som de själva tycker är betydelsefulla. Motionärerna har valt att i sin motion särskilt lyfta fram parlamentets förslag om miljöpolitik med rubriken ”Hur kan vi bidra till ett mer miljövänligt beteende bland Stockholms invånare”. Motionärerna delar de flesta av de förslag som förs fram, dock inte alla. Samtidigt anser motionärerna att ungdomarnas förslag i sak bör prövas av kommunfullmäktige och beredas på samma sätt som andra fullmäktigemotioner. Förvaltningen kommenterar i sitt remissvar de åtgärdsförslag som berör stadsdelsområdet och förvaltningens verksamheter.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2008. Dnr 006-126-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

· att därutöver anföra

Vi stödjer att motionen tas upp i kommunfullmäktige.

Det är inspirerande att läsa om det som stadsdelförvaltningen faktiskt gör för att förbättra miljön både lokalt och globalt.

Vi ser positivt på inrättandet av ungdomsparlamentet som ger ungdomarna en ökad förståelse för demokratiskt beslutsfattande. Ungdomsparlamentet är ett positivt steg mot en bättre demokratisering eftersom den med största sannolikhet bidrar till att minska misstron mot politiker och gapet mellan unga och äldre i vårt politiska system.

Parlamentets förslag om miljöpolitik är inspirerande. I grund och botten handlar det om att förändra attityder i samhället för att komma åt miljöhoten. Vi tycker därför att det är bra att ungdomsparlamentet trycker på för att öka människornas miljömedvetenhet på olika sätt. Förslagen om att införa en bättre energisupport, införa Grön Flagg samt att utöka utbudet av miljövänliga produkter m.m. måste tas på allvar.

Det är mycket bra att förbättra möjligheten för sopsortering bland gående och placera ut nya papperskorgar med olika fack för varierande avfall, t ex papper, aluminium, burkar och plast. Det är också bra att man vill utvidga källsorteringen i hemmet. Ungdomsparlamentets förslag att flerfamiljshus får ett källsorteringsrum där hushållsavfallet kan sorteras i stället för traditionella sopnedkast är också värt att genomföra. Man bör också driva att villaägare får soptunnor med separata fack.

§26 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 10 april 2008.

§27 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 10 april 2008.

§28 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 11 april till och med 7 maj 2008.

§29 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen samt protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Medborgarförslag om samverkan mellan skola, socialtjänsten och polis.

Medborgarförslag till Järvalyftet

 1. Läxhjälp; föreningar/skola/hem

 2. Yrkesutbildning för arbetslösa ungdomar

 3. Arbetsmöjligheter för högutbildade arbetslösa

Medborgarförslag om studentbostäder. Utveckling av stadsdelsförvaltningens lokaler i Rinkeby och Husby till nya studentbostäder.

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara medborgarförslagen.

§30 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse om HVB-hem, Rigmor Wallin (s).

Dnr 500-258-2008

Beslut

Efter muntlig redovisning i ärendet av verksamhetsområdeschef Sakir Demirel godkände nämnden förvaltningens redogörelse som svar på skrivelsen.

Skrivelse om klimatarbetet i stadsdelen, Jakob Dencker m.fl. (mp).

Skrivelse angående överenskommelse med idéburna organisationer, Anders Tilly (kd).

Dnr 000-257-2008

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelserna.

§31 Konferenser, utbildningar

Ordförande Annette Jansson (m) informerade om två inbjudningar till seminarier:

· Seminarium om Kat, fredagen den 30 maj 2008 mellan kl. 9-12, Kista Träff. Arrangör projektet ”Brobyggare” som Somaliska hemspråk- och läxhjälpföreningen driver med hjälp av Ungdomsstyrelsen. Seminarium sker i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

· Seminarium om kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor och flickor samt till barn som bevittnar våld, den 13 juni 2008 kl. 08.45-12.30. Arrangör är länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Huddinge kommun.

Beslut

Nämnden godkände att dagarvode utgår vid deltagande i seminarierna. Till seminarium den 13 juni 2008 godkände nämnden att 2+2 politiker anmäls. Jihad Adlouni (m) och Rigmor Wallin (s) anmäldes. Anmälningar till seminarierna sänds till nämndsekreterare Kerstin Ulander.

§32 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2008-04-03

Stadsgemensam upphandling av intelligent stöd för hastighetsanpassning (ISA) i stadens bilpark.

Dnr 103-198-2008

Vidaredelegation av beslutanderätt till förvaltningschefen vid Stockholms stads trafikkontor

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

§33 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 18 och 29 april 2008.