Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53

Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter!

Allm Läs mer...änhetens frågestund, klockan 18.00 - 18. 45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Beslutsärenden

4 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2008 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

5 Förskottskassa för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

6 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU)

7 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

8 Ansökan om alkoholservering i restaurang Hägerstalunds Värdshus

Remiss från tillståndsenheten, socialtjänstförvaltningen
Dnr 022-2009-507

9 Ansökan om alkoholservering i restaurang Kejsaren

Remiss från tillståndsenheten, socialtjänstförvaltningen
Dnr 712-2008-006

10 Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 702-2008-006

11 Avtal med affärsverket svenska kraftnät om Stockholms stads medverkan till finansiering av Stockholms strömprojekt.

Anmälningsärenden

12 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista - protokoll

15 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som inkommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

16 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Annette Jansson (m) och vice ordförande Abebe Hailu (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Under sammanträdet insjuknade hastigt ordföranden och var därmed oförmögen att fortsätta sammanträdet. Vice ordförande Abebe Hailu (s) övertog ordförandeskapet. Nämnden utsåg Bo Sundin att tillsammans med Abebe Hailu (s) justera dagens protokoll. Dag för justering den 18 februari 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 22 januari 2009 justerades den 28 januari 2009.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Fråga 1

Ledamot Jakob Dencker (mp) ställde fråga till nämnden om hur många pensionärer som väljer privat alternativ kommunal hemtjänst.

Ulla Johansson svarade att ca 50 % väljer privat och ca 50 % väljer kommunal hemtjänst.

Fråga 2

Ledamot Jakob Dencker (mp) ställde fråga till nämnden om medel från resultatenheterna kan föras över till andra enheter.

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius svarade att så är inte möjligt. Inom staden finns regler om resursfördelning. Överskott över 5 % får inte föras över.

Fråga 3

Tjänstgörande ordförande (s) och ledamot Kerstin Aggefors (s) ställde fråga till nämnden angående en stor vattenpöl på parkvägen från T-banan i Rinkeby ut mot Rinkebystråket. Vattensamlingen försvårar för handikappade och personer med barnvagn att ta sig fram. Förvaltningen måste undersöka vem som är ansvarig och tillse att åtgärder vidtas så att vattenpölen försvinner.

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius svarar att förvaltningen tar till sig frågeställningen och återkommer med svar.

§5 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2008 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

  1. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2008 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och till revisorerna

  2. Nämnden godkänner föreslagen överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden i enlighet med vad som redovisas i bilaga 3

  3. Nämnden begär ombudgetering om 1,3 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

  4. Nämnden godkänner avveckling av resultatenheten i Kista daglig verksamhet.

Ärendet

Nämnden har i hög grad bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål beträffande det verksamhetsmässiga utfallet för år 2008.

I stadens budget för 2008 är kommunfullmäktiges tre inriktningsmål angivna. Till inriktningsmålen finns 11 mål för olika verksamhetsområden kopplade utifrån dem har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd formulerat 39 stycken nämndmål.

Nämndens bidrag till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål om kostnadseffektiva verksamheter är ej helt tillräckligt då ett mindre budgetunderskott redovisas, -1,7 mnkr före ianspråktagande av resultatfond och -0,7 mnkr efter resultatöverföringar. Åtgärder har vidtagits för att under 2009 förbättra prognossäkerheten och budgethållningen inom de verksamhetsområden där brister funnits.

Nämnden har i övrigt fokuserat på kärnverksamheten och har även minskat de administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna.

Under året har arbetet börjat med att skapa en Järva-anda där lokalsamhället engageras i ett stort nätverk.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 januari 2009. Dnr 100-038-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till beslut

Ledamot Bo Sundin m.fl (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att omedelbart stoppa alla så kallade ”ÅTGÄRDER” inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Rinkeby-Kista stadsdel

Att nämnden ska begära mer resurser från kommunstyrelsen för feriearbeten för ungdomar.

Att nämnden fokuserar på kvaliteten i omsorgen, inte på privatisering

Att därutöver anföra följande

För 2008 redovisas ett underskott. Detta härrör framför allt från äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning. För att komma tillrätta med underskottet förbereds ”åtgärder”, dvs. neddragningar i dessa verksamheter. Detta anser vi mycket allvarligt då personerna som berörs är beroende av olika former av stöd från samhället.

Vi kräver att stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista behåller kvaliteten inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Den moderatledda högeralliansen började mandatperioden med att skära ned och försämra för människor som är tvungna att söka ekonomiskt bistånd.

Istället för att erbjuda jobb och aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till arbete drog man in deras SL-kort och allt blev restriktivt just för att bädda för skattesänkning.

Högkonjunkturen och det gyllene tillfället med god ekonomi användes av moderaterna till att rasera välfärdsamhället genom att privatisera alla kommunala verksamheter.

Månadsstatistiken i Stockholm visar att ekonomiskt bistånd ökar tydligt. Tyvärr finns inga konkreta åtgärder eller planer för att möta jobbkrisen och investera i utbildning och aktiv arbetsmarknadspolitik som tar oss stockholmare ur krisen.

Förskola

Sedan moderaterna med hjälp av folkpartiet och kristdemokraterna tog makten i Stockholms stad år 2006 har antalet barn i varje avdelning ökat mer än två barn per avdelning.

I Rinkeby-Kista stadsdel har satsningen per barn och år dessutom minskat med mellan 15000 och 20000 kr per barn och år. Att majoriteten i Rinkeby-Kista SDN täcker underskotten i äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättningens med förskolans resultatöverföringar försämrar kvaliteten inom stadsdelens alla förskolenheter ännu mer.

Att över 100 kvinnor sitter hemma i tre år med vårdnadsbidrag minskar också utrymmet för förskolans verksamhet att satsa på kvaliteten.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Underskottet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning är en direkt konsekvens av moderaternas skattesänkning i Stockholm stad. Över en miljard kronor som kunde ha gått till välfärdstjänster har hamnat hos de välbärgade rika moderat-väljare. De funktionsnedsatta,

de äldre, barnen i skolan och förskolan, och personalen får betala notan i form av kvalitetsnedskärning.

Äldreomsorg

Ett underskott på 17,5 miljoner kronor kan inte vara en eller två enhetschefers fel. Vi tycker att utöver skattesänkningen är det moderaternas brist på politisk styrning och uppföljning av alla verksamheter i synnerhet i Rinkeby- Kista stadsdel och i allmänhet över hela stadens verksamheter.

Nu när nästan alla enheter inom äldreomsorgen är upphandlade kan det inte finnas någon annan utväg för moderaterna än att försämra för de äldre som behöver hemtjänst i form av personalnedskärning och restriktivare biståndsbedömningar. Det blir förskolans barn och personal som får betala mer än någonsin nu när det inte finns kommunal verksamhet kvar för att täcka underskottet inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Enligt Riksrevisionens rapport kritiseras statens styrning av kvaliteten i privat äldreomsorg och Socialstyrelsen och länsstyrelsen brister i insyn såväl som kontroll av kvaliteten hos privat äldreomsorg.

Därför kräver vi lika hög nivå på kvalitet, service, information och kontroll oavsett vem som utför den gemensamt finansierade välfärdstjänsten i vår stadsdel. Bristfälliga nyckeltal för mätning av kvaliteten och avsaknandet av gemensamt datorsystem för inrapportering av kvaliteten försvårar både för biståndsbedömarna och för personalen i äldreomsorgen.

I grunden är underskottet en resursfråga – därför ska nämnden begära medel från kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom äldreomsorgen. Nämnden ska också kräva medel från kommunstyrelsen för att kompetensutbilda både fast personal och vikarier inom äldreomsorgen.

Administration

Ett så kallat överskott på 7,4 mnkr inom administrationen har bidragit till att försämra uppföljningen av alla verksamheterna i stadsdelen. Underskottet i de andra verksamheterna är en direkt följd av personalnedskärningar inom administrationen.

Feriearbeten för ungdomar

Att kommunfullmäktige inte har budgeterat resurser till feriearbete har gjort att barnen i förskolan, de äldre och de handikappade har drabbats i form av kvalitetsförsämring. Vi tycker att nämnden ska begära mer resurser till feriearbete antingen från kommunstyrelsen eller från Järvalyftet.

Kompetens- och verksamhetsutveckling inom socialpsykiatrin

I moderaternas Stockholm är personalens kompetensutveckling ett mindre prioriterat område. Resurser som skulle gå till att utveckla personalens kompetens har hamnat hos de välbärgade rika i Stockholm i form av skattesänkningar.

Upphandling, konkurrensutsättning och avknoppning

Under året har privatiseringen av de kommunala verksamheterna fortsatt. Flera motiv för detta har angivits:

- att stimulera näringslivet och öka sysselsättningen

- att öka valfriheten för invånare och anställda

- att öka konkurrensen

Arbetet med privatisering medför också kostnader av olika slag för samtliga inblandade: förvaltning, personal och medborgare. Detta redovisas inte i verksamhetsberättelsen.

De direkta kostnaderna för förvaltningen är

- insatser med rådgivning till intresserade att starta egen verksamhet

- utarbetande av förfrågningsunderlag inför upphandlingar

- bedömning av inkomna offerter samt avtalsskrivningar

- övertalighet som uppstår när kommunanställda inte följer med till den nya utföraren.

Personalen kan känna oro om vad som ska hända med deras anställningsförhållanden i form av såväl villkor som arbetsmiljö. Med privatiseringen ökar antalet arbetsgivare men antalet arbetstillfällen är i bästa fall oförändrade. I verksamhetsberättelsen konstateras bl. a. att personal i äldreomsorgen saknar den grundutbildning för vårdbiträden som idag krävs. Vilka förutsättningar kommer att finnas för kompetensutveckling i de nya företagen?

För medborgarna blir det svårare att orientera sig om vem som är ansvarig för erbjudna tjänster. Valfrihet för medborgarna är bra. Men det krävs att det också finns ett kommunalt alternativ. Med den fortsatta upphandlingen är de på flera områden på väg att försvinna.

Dessa typer av kostnader borde också redovisas i verksamhetsberättelsen så att en mer rättvisande bild ges av måluppfyllelsen.

Vi kräver samma typ av kvalitetsgarantier för privata utförare som stadsdelsnämnden kräver av sina egna verksamheter. I avvaktan på ett komplett beslutsunderlag av kvalitetsgarantier för all verksamhet som stadsdelsnämnden är politiskt ansvarig för, har vi ingen annan utväg än att avslå förvaltningens förslag till beslut. Vi vill berömma personalen för det arbete som kommunalt anställda i Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd utför.

Övertalighet

Personaltätheten är en viktig faktor för att behålla eller höja kvaliteten i verksamheterna. Konkurrensutsättning, avknoppning och tvångs upphandling har försvårat uppföljningen av kvaliteten i den gemensamt finansierade välfärdsverksamheten i Rinkeby-Kista.

Vårdnadsbidrag

Kvinnofällan som moderaterna med hjälp av kristdemokraterna och folkpartiet genomförde har hårt drabbat våra invandrarkvinnor och barn och syns tydligare här än i någon annan stadsdel i Stockholm. Allt vad vi har befarat har besannats. Vårdnadsbidrag är det första som ska avskaffas när vi kommer till makten i Sverige, Stockholm och Rinkeby-Kista SDN.

Järvalyftet

Under året har centraliseringen av verksamheter fortsatt. Det sker genom att flytta dem från stadsdelarna till centrala förvaltningar.

En annan del är hanteringen av Järvalyftet som gäller två stadsdelar, men där allt beslutsfattande ligger centralt. Förvaltningen kan söka medel för vissa aktiviteter, vilket för Rinkeby-Kistas del framför allt haft inriktning mot barn och ungdomar. Däremot blir medborgarna i liten utsträckning involverade och har svårt att nå fram till beslutsfattarna. Detta är ur demokratisk synpunkt mycket olyckligt och riskerar att leda till att förtroendet för politikens möjligheter minskar.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Ytterligare ett år med nedskärningar

Vi har sett ett år 2008 präglat av fortsatta nedskärningar till följd av att den borgerliga majoriteten har prioriterat skattesänkningar framför offensiva satsningar på välfärd och miljöarbete. Vi har inte klart för oss exakt hur många anställda i stadsdelsförvaltningen som har fått sluta sina arbeten under år 2008, men det är tydligt att högeralliansens nedskärningar har satt sina spår. Tidigare har en stor del av dessa medarbetare som man inte anser sig ha råd med längre funnits i äldreomsorgen. Kommer inte detta att märkas på livskvaliteten för de äldre?

Enligt en färsk tidningsuppgift har på bara två år drygt 4700 tjänster i Stockholms stad försvunnit.[1] En del av dessa neddragningar av välfärdstjänster har Rinkeby-Kista drabbats av. Enligt förvaltningens redovisning har 38 förhandlats preciserat övertaliga, och 22 av dem har konstaterats övertaliga. Dessutom har ett antal försvunnit från kommunal anställning genom att t ex Akalla äldreboende gått över till privat drift.

Dessa personalneddragningar har naturligtvis satt sina spår i minskad kvalitet på sina håll. Ungdomens Hus i Rinkeby har redan tidigare fått dra ner på sina anställda. Genom sammanslagningen mellan Rinkeby och Kista har man i flera fall fått se att två tjänster slås ihop till en – det gäller till exempel miljösamordnaren som det numera bara finns en av i hela Kista och Rinkeby.

Borgarna har även skurit ner på personal inom ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och inom integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser. Miljöpartiet skulle vilja få mer information om vilka konsekvenser dessa nedskärningar får för medborgarna och för arbetssituationen för de anställda i stadsdelsförvaltningen.

Nedskärningarna kommer tyvärr som det ser ut att fortsätta. Studiecentrum i Rinkeby har tyvärr lagts ner under 2008, en verksamhet som hjälpt hundratals Rinkebybor vidare i livet till studier eller arbete.

Beviljandet av socialbidrag (försörjningsstöd) har blivit snålare, SL-kortets pris har höjts. Detta är effekter av högerpolitiken som missgynnar de som inte har stora ekonomiska marginaler. Det missgynnar alltså många av dem som bor i Rinkeby-Kista.

Om Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige hade gått igenom hade Rinkeby-Kista haft ca 50 miljoner kronor mer att lägga på t ex ungdomsverksamhet, förskola, socialpsykiatri eller miljöarbete.

Privatisering viktigast för borgarna?

M-fp-kd-majoriteten har nu i snabb takt börjat sin ideologiskt styrda privatisering av i stort sett alla stadens verksamheter.

Vinstdrivande företag ska enligt högeralliansen ha chansen att ta över all verksamhet i kommunen som inte är myndighetsutövning, t ex genom den så kallade ”utmaningsrätten”, och genom att alla verksamheter ska upphandlas. Miljöpartiet i Rinkeby-Kista är mycket kritiskt till denna snabba privatisering av i stort sett all kommunal verksamhet.

I den mån majoriteten ändå driver igenom privatisering av omsorg och annan välfärd ska, menar vi, tydliga kvalitetskrav ställas på dem som tar över verksamheterna, och meddelarfrihet ska gälla liksom i offentlig verksamhet.

Det är speciellt besvärande att moderatalliansen oftast inte heller vill tillåta s.k. egen regi-anbud. Detta innebär att de inte vill att kommunen ska driva verksamhet, även om kommunen kan göra det bättre eller billigare än privata företag.

I vår stadsdel Rinkeby-Kista är det hittills bl.a. Rinkeby servicehus, Fyrens förskola i Kista och Akalla äldreboende som borgarna har beslutat att privatisera, samt Kista ungdomsgård. Privatiseringsprocessen går för fort och man hinner inte göra någon konsekvensanalys, utan det verkar som att borgarna ser som mål framför sig att det mesta av kommunens verksamhet ska drivas av privata vinstdrivande företag innan de lämnar över makten 2010. Det tycks som om egen-regi anbud ska läggas i fallet med Kista ungdomsgård, men Alliansen har inte som huvudregel att förvaltningen själv ska lägga anbud på att få driva vidare verksamheten vid en upphandling. Detta luktar som att man är skeptisk till gemensamt ägd verksamhet överhuvudtaget. Varför ska inte kommunen få driva t ex ett äldreboende i egen regi om det visar sig att kommunen gör det med bäst kvalitet, mest effektivt eller billigast?

Miljöpartiet i Rinkeby-Kista hade kunnat tänka sig en försiktigare konkurrensutsättning, där man t ex kunde ha uppmuntrat till bildning av kooperativ för drift av förskolor eller delar av äldreomsorgen. I vår värld är det då viktigt att ett kooperativ har bred förankring bland personalen. Kooperativ drivna av en brett förankrad personalgrupp eller av brukare ser vi som en demokratisk form av företagande. I fallet med Rinkeby servicehus rådde det oklarhet kring hur många i personalen som egentligen var med på att driva kooperativet eller arbeta kvar hos kooperativet. Borgarna som sitter i majoritet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd brydde sig inte om att närmare undersöka hur motiverad personalen var. Man har redan bestämt sig för att man ska privatisera verksamheterna, nästan till varje pris som helst.

Miljöpartiet kräver att de som avknoppar verksamheter ska betala ett rimligt pris för den verksamhet som man ska ta över. Man ska inte bara betala för de inventarier som finns i lokalerna till begagnat pris, som skett i flera fall i staden, utan man ska också betala för ”mjukt kapital” som t ex personalens erfarenhet, verksamhetens good-will eller varumärke m.m. I annat fall gör den privata entreprenören en oskälig vinst redan från början (utan att knappt behöva anstränga sig), på skattebetalarnas bekostnad.

Vi måste satsa på ungdomsverksamheter!

Ungdomsgården i Rinkeby är på sina håll mycket smutsig och dåligt underhållen. Det ger en dålig signal till ungdomarna i Rinkeby att man inte satsar på dem. Det måste satsas ordentligt på ungdomsgården. Det måste finnas ordentligt med personal, och det måste naturligtvis städas regelbundet.

Ett ungdomsråd ska inrättas, som ska vara valt av ungdomarna själva, och som vara rådgivande till stadsdelsnämnden. I förlängningen kan vi tänka oss att ungdomsrådet ges befogenheter att besluta över en viss egen budget. Man bör överväga en arvodering av ledamöterna i ungdomsrådet.

Vi väntar fortfarande på att se några resultat av den genomlysning av ungdomsverksamheterna, med ungdomars medverkan, som man inlett.

En del av det som högeralliansen gjort i ungdomsfrågor är ganska bra, t ex att man utbildat Ungdomsvärdar, med hjälp av pengar från Järvalyftet. Antalet feriejobb som man tagit fram tycks också vara någotsånär tillfredsställande.

Fel början på Järvalyftet leder till otrygghet i Rinkeby-Kista!

I övrigt har år 2008 präglats av fortsatt osäkerhet inför framtiden hos många av våra medborgare. Det gäller främst kanske i Husby där nedläggningen av Dalhagsskolan och Svenska Bostäders planer på husrivningar och tvångsförflyttningar på Trondheimsgatan gjort många människor otrygga. Under 2008 har fortfarande inte klara besked givits till de boende i Husby som varit rädda för lyxrenoveringar och chockartade hyreshöjningar. Det s.k. referenskvarteret på Trondheimsgatan i Husby har delvis tömts på boende. De som är kvar har fortfarande inte fått besked om sin framtida hyra. De som flyttat vet inte alltid om de får eller vågar flytta tillbaka.

Miljöpartiet kräver att Järvalyftet måste bli ett lyft för dem som bor här i Järvaområdet i första hand. Liksom Nätverket Järvas Framtid kräver vi att Svenska Bostäder ger snart besked om renovering med mycket måttlig hyreshöjning till dem som bor på Trondheimsgatan och till alla boende i Järvaområdet. Vi kräver att större förändringar i byggnationen i Husby ska föregås av samråd, detaljplaner ska upprättas och utställningar visas upp så att många människor, politiska partier, föreningar m m har chansen att tycka till om och ha inflytande över utvecklingen i Husby och i resten av Järvaområdet.

Husen ska energieffektiviseras! Vi måste satsa på att renovera våra miljonprogramshus till passivhus eller plushus (aktivhus), som är mycket täta och producerar egen energi genom solceller och solfångare, m.m.

Svenska Bostäder och den borgerliga ledningen för Järvalyftet måste lära av läxan från Husby och fortsätta med ett mer lyhört och lyssnande Järvalyft där man återkommande på allvar frågar folk hur de vill ha det i sin stadsdel. Natur- och grönområdena på Järvafältet måste också skyddas från byggande och exploatering.

Vissa framsteg i miljöarbetet – men det är inte alls tillräckligt!

Miljöarbetet är inte alls tillräckligt. Någon bra sak har dock också den borgerliga majoriteten gjort inom miljö. Miljöpartiet anser att det är positivt att den borgerliga majoriteten har driver miljöarbetet vidare (Grön Flagg-arbetet) i Rinkeby-Kistas förskolor. Arbetet har varit framgångsrikt i Kistas skolor och förskolor, och man har tidigare arbetat med miljö i Rinkebys förskolor. Nu har vi dock ett enhetligt ramverk för att arbeta med miljömedvetenhet i alla stadsdelens ”dagis”. Det kan dock vara dags för en utvärdering för att se om certifieringsarbetet också leder till större kunskap hos personal och barn.

I övrigt verkar miljöarbete för borgarna mest handla om att städa gator och parker. Miljöfrågorna är enormt mycket större än så, och de kan t o m vara en fråga om överlevnad för människan och samhället. Därför måste alla aktörer samverka för att minimera miljöpåverkan, även Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Stadsdelsförvaltningen redovisar i verksamhetsberättelsen att förvaltningen har ett antal miljöbilar. Detta är bra, men borgarna måste börja ta miljöfrågorna på riktigt allvar. Alla bilar måste vara miljöbilar, och de ska tankas i möjligaste mån med bara miljöbränsle.

Om det går att få miljömärkt etanol ska det användas. Problemet med brist på tillgång i närområdet måste lösas. Etanol kan om det inte tillverkas på rätt sätt vara miljöskadligt. En resepolicy som minskar bilresandet måste följas.

Städning är viktigt – men stadsdelsförvaltningen skulle kunna göra så mycket mer – som t ex att förstärka informationen och opinionsbildningen om vikten av att leva miljövänligt. Det kan handla om information om källsortering, miljövänliga transportmedel, KRAV- och Rättvisemärkning, konsumentvägledning som är inriktad på miljömedveten konsumtion, m.m., m.m. Stadsdelsförvaltningen bör också vara drivande i att stadsplanering och infrastruktur, bl.a för trafik och källsortering blir så miljövänlig som möjligt.

Andelen KRAV-märkt mat i förskolor och äldreboenden måste höjas kraftigt. Dern andel (18 %) som anges i förvaltningens verksamhetsberättelse är inte alls tillräcklig. Andelen ska öka minst till 30 % under år 2009. På sikt måste den öka mycket mer kraftigt. En förskola i Husby har visat vägen genom att erbjuda ca 80 % KRAV-mat. Det är alltså möjligt!

Hemlösa

Borgarna har inrättat det de kallar en tak-över-huvudet-garanti. Vi vill tro att majoriteten driver ett seriöst arbete för att hjälpa hemlösa till bostad, eftersom en omfattande hemlöshet inte är värdigt ett rikt land som Sverige och en rik stad som Stockholm.

Handikapp- och pensionärsråden

Det är bra att vi i stadsdelnämnden får protokoll från handikapp- och pensionärsråden, så att vi inte glömmer dessa gruppers speciella behov. Det ska vara en självklarhet att vi politiker och tjänstemän tar in pensionärs- och handikappaspekterna i besluten. Barnperspektivet ska också beaktas. Kanske kunde man inrätta någon form av barnråd också. Ett ungdomsråd ska också inrättas i stadsdelen.

Centralisering av verksamheter leder till sämre demokrati

Stadsdelsnämnderna är tänkta att vara en demokratisk instans nära medborgarna.

Borgarna har nu tagit flera steg i riktning mot att försvaga stadsdelsnämnderna, bl.a genom att man centraliserat skolorna till Utbildningsnämnden.

På Utbildningsnämndens möten är inte medborgarna välkomna, och detta försvårar insyn från medborgarnas sida i hur skolorna drivs. Stadsdelsnämnderna är heller inte längre en självklar remissinstans i stadsbyggnadsfrågor.


Miljöpartiet vill värna om stadsdelsnämnderna, att de ska fortsätta vara ett forum där medborgarna i sin närmiljö lätt kan träffa politiker och tjänstemän, och därmed få ett riktigt inflytande över politiken. Den försvagning av stadsdelsnämnderna som moderaterna drivit igenom får oss att tro att de vill avskaffa stadsdelsnämnderna, och att de gör det om inte stockholmarna inser att de måste rösta fram en ny majoritet i kommunen i valet 2010.

Arbetstidsförkortning

En av de saker som Miljöpartiet i Rinkeby-Kista vill satsa på är arbetstidsförkortning för de anställda i stadsdelsförvaltningen. Ett delmål bör vara 35 timmars arbetsvecka och det borde införas stegvis i fler och fler verksamheter. 3-3-modellen kan prövas.

Social trygghet och miljö är viktigare än skattesänkningar!

Skattesänkningar gynnar framför allt dem som tjänar mycket pengar. Många av oss i Rinkeby-Kista är mer beroende av att det finns bra offentlig service i form av förskolor, socialtjänst, äldreomsorg mm, än vad vi är betjänta av att få någon hundralapp mer i fickan på grund av borgarnas skattesänkning. Det är bra om man satsar på att hjälpa människor till arbete, men det ska inte ske genom att skära ner den gemensamma välfärden. De utlovade satsningarna på att hjälpa människor till arbete riskerar också i moderaternas Stockholm att bli mest retorik.

Därför vill vi tillsammans med invånarna i Rinkeby-Kista verka för en annan politik, där social trygghet och miljö är viktigare än skattesänkningar.

§6 Förskottskassa för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att nämndens förskottskassa ökas med 250000 kronor, från 900000 kronor till totalt 1150000 kronor.

Ärendet

Förvaltningens förskottskassa används för kontanta utbetalningar av vissa avvikande löneutbetalningar samt av förvaltade medel, s.k. egna medel inom social omsorg. Förskottskassan används även till utdelning av handkassor till olika verksamheter, s.k. underförskottskassor inom stadsdelsförvaltningen. Nämnderna ansöker om förskottskassa hos kommunstyrelsen. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning räntebeläggs den beviljade förskottskassan med en räntesats som kommunstyrelsen fastställer. Den del av förskottskassan som används för klienters egna medel räntebeläggs inte.

Under senare tid har utbetalningar till klienter inom flyktingsmottagningen ökat på grund av att alltfler av dessa saknar godkända ID-handlingar. Vidare har antalet klienter ökat sedan flyktingmottagningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta slagits ihop med en förläggning till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Samtidigt har behovet av kassareserv för egna medel minskat något.

Förskottskassan behöver mot bl.a. den bakgrunden utökas för att säkerställa förvaltningens förmåga att göra kontanta utbetalningar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 januari 2009 . Dnr 100-046-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU)

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/ socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 stycket, inom nämndens eget ansvarsområde.

  2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda personer vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 stycket 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

  3. Tidigare beslut om befullmäktigande av tjänstemän vid socialjouren att föra nämndens talan upphävs.

Ärendet

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Maja-Stina Ahlsén, Ann Bergholz Flynn, Marianne Boltegård, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars

Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Linda Lillieström, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 januari 2009.Dnr 599-012-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att nedan nämnda personer inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ska få förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § 1 stycket 2 punkten LVU inom nämndens ansvarsområde:

Monica Söderström, Cecilia Correa, Eva Kågström, Kerstin Alnervik, Helena Holmberg, Charlotte Ewald, Ingrid Persson, Katharina Forssman och Johanna Sköldunger.

2. Tidigare beslut om fullmakt för tjänstemän inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning att föra nämndens talan upphävs.

3. Polismyndigheten ska genom protokoll underrättas om detta beslut.

Ärendet

Enhetschefer och gruppledare inom individ- och familjeomsorg behöver för att genomföra beslut om vård och omedelbart omhändertagande kunna begära polishandräckning enligt 43 § 1 stycket 2 punkten LVU. Beslut om polishandräckning kan inte delegeras, däremot kan särskilt utsedda tjänstemän förordnas att fatta sådana beslut.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 januari 2009. Dnr 599-026-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om alkoholservering i restaurang Hägerstalunds Värdshus

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker Hägerstalunds Wärdshus AB c/o N Asgar Ir:s ansökan om serveringstillstånd avseende starköl, vin och spritdrycker för allmänheten måndag - söndag klockan 11:00-03:00 och uteserveringen 11:00-01:00, gällande restaurangen Hägerstalunds Värdshus, Hägerstalunds Gård, 164 74 Kista.

Ärendet

Ägaren, Hägerstalunds Wärdshus AB c/o N Asgar Ir, ansöker om tillstånd för alkoholservering för allmänhen måndag - söndag klockan 11:00-03:00 och uteserveringen 11:00-01:00. Hägerstalunds Värdshus ligger enskilt på Järvafältet i nordvästra Akalla vilket gör att inga bostadshus eller företag finns i närheten. En motocrossbana ligger i närheten, men området kring restaurangen är inte en vistelsearena för ungdomar enligt Fältgruppen.

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att ansökan om serveringstillstånd tillstryks under förutsättning att lagstadgade ordningsföreskrifter och åldersgränser på alkohol, tobak samt spel efterlevs.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 januari 2009. Dnr 507-022-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om alkoholservering i restaurang Kejsaren

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker ROCHPETO Import AB:s ansökan om serveringstillstånd avseende starköl, vin och spritdrycker för allmänheten måndag - söndag klockan 11:00-00:00 och uteserveringen 11:00-22:00, gällande Restaurang Kejsaren, Kronborgsgränd 11, 164 46 Kista.

Ärendet

Ägaren, ROCHPETO Import AB, ansöker om tillstånd för alkoholservering för allmänhen måndag - söndag klockan 11:00-00:00 och uteserveringen 11:00-22:00. Restaurang Kejsaren ligger i Ärvinge företagsområde, södra Kista, och i närheten av bostadshus. Detta innebär att i området kring restaurangen vistas barn, ungdomar, barnfamiljer och andra vuxna dag- och kvällstid. Enligt Fältgruppens kännedom är området kring restaurangen inte en vistelsearena för ungdomar.

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att ansökan om serveringstillstånd tillstryks under förutsättning att såväl lagstadgade ordningsföreskrifter som åldersgränser för försäljning av alkohol, tobak och spel efterlevs med tanke på närliggande bostadshus.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 januari 2009. Dnr 006-712-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I stadens ”Vision 2030” har kommunfullmäktige i juni 2007 fastslagit långsiktiga ambitioner och intressen att Stockholm ska utvecklas till en storstad i världsklass. Detta kommer bl.a. att kräva ytterligare satsningar på e-kommunikation. Stadsledningskontoret presenterar i sitt tjänsteutlåtande ett förslag att genomföra projekt Navet. Projektet skall inrätta ett för staden gemensamt e-arkiv för långtidslagring av information, ta fram och identifiera för staden gemensamma informationsstandarder, begreppsmodeller, riktlinjer och metadatakataloger. I ärendet föreslår också stadsledningskontoret att Kulturnämnden, Stockholms stadsarkiv ges i uppdrag att äga och förvalta de för staden gemensamma riktlinjer och lösningar som utvecklas inom projektet. Kostnaderna för genomförandet av projekt Navet är beräknade till 31,3 mnkr. Finansieringen föreslås ske genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för IT-satsningar. Förvaltningen är mycket positiv till stadsledningskontorets förslag till ny effektiviserad informationsförsörjning – e-arkiv – inom Stockholms stad. Förslaget utgör en bra grund till samsyn kring hanteringen av e-tjänster. Projekt Navet bör kunna möjliggöra att stadens fastslagna mål om e-strategi etableras på ett enkelt och kvalitetssäkert sätt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 februari 2009. Dnr 006-702-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.§12 Avtal med affärsverket svenska kraftnät om Stockholms stads medverkan till finansiering av Stockholms strömprojekt.

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

Inom stockholmsområdet föreligger behov av att säkra regionens elförsörjning samt att frigöra de omfattande ytor som upptas av ledningsgator för alternativ användning – bl.a. exploatering för byggande av bostäder och kontor. Exploateringsnämnden har för egen del godkänt och rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna ett avtal med berörda kraftbolag och kommuner som reglerar att så kan bli fallet. Projektet väntas medföra stora samhällsekonomiska vinster och bygger på att berörda parter i form av kraftbolag, kommuner och andra större markägare är med och finansierar projektet. För Stockholms stads del uppgår beloppet till närmare 1 mdkr. Inom staden väntas projektet frigöra markresurser där ca 830 lägenheter och ca 183000 kvm BTA lokaler kan uppföras inom ramen för stadens framtida bostadsförsörjning och utbyggnad av lokaler. Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde berörs kraftledningarna längs E4:an och tvärs över Järvafältet. Vid en markförläggning av dessa kan 70 radhus och ca 153000 kvm BTA kontor uppföras i områdets norra del längs E4:an. En markförläggning av båda ledningarna ger miljövinster och vinster i form av upplevd hälsa. Förvaltningens planering av det framtida kommunala serviceutbudet i området bygger på att ledningsgatorna genom den norra delen av Kistahöjden och angränsande arbetsplatsområden blir möjliga att disponera på det sätt som redovisas. Mot denna bakgrund har förvaltningen inget att erinra mot förslaget.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 januari 2009. Dnr 006-703-2008

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jakob Dencker (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att godkänna att kraftledningar i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista och Järvaområdet grävs ned

Att därutöver anföra


Vi utgår ifrån att man, när man måste flytta kraftledningen i närheten av Rinkeby p.g.a. E18, gräver ner den under marken. Miljöpartiet vill se att hela kraftledningen på hela sträckningen över Järvafältet grävs ner.


Detta dels av estetiska skäl (kraftledningarna stör naturupplevelsen) och för att förbättra friluftslivet i området. Dels också av hälsoskäl. Det är också mycket positivt om man genom markförläggning kan frigöra ytor för bostäder och kontor. Vi måste utnyttja all möjlig mark som inte utgörs av grönområden för bostäder, nu när det ser ut som det är svårt att undvika att Stockholm växer kraftigt. Grönområdena måste bevaras, och då kan man bygga på mark som tagits upp av kraftledningar i stället. Något som väcker frågetecken dock, är det som anges i Exploateringskontorets tjänsteutlåtande, att man på sträckningen

Hägersta-Beckomberga skulle frigöra mark för ca 24 lägenheter. Var ska dessa läggenheter byggas? Man får väl anta att det inte blir på Järvafältet!

Det är positivt att förvaltningen tar upp möjliga hälsoeffekter av magnetfält i närheten av kraftledningar. Som förvaltningen antyder kan det uppkomma negativa hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning från denna typ av ledning. Om man gräver ner ledningarna minskar magnetfältets styrka mycket snabbare med avståndet till ledningen, och potentiella hälsoeffekter bör också minska kraftigt.

Möjligen bör Stockholms stad kräva att Svenska Kraftnät tar en större del av kostnaden för projektet Stockholms Ström och markförläggningarna, eftersom Svenska Kraftnät också kommer att tjäna pengar på projektet.

§13 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista – protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista protokoll från den 20 januari 2009.

§14 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 4 december 2008.

§15 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 9 januari 2009 till och med 29 januari 2009.

§16 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som inkommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§17 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse om belysning i pulkabacken belägen intill KFUM gården på Jyllandsgatan, Abebe Hailu m.fl. (s).

Skrivelse om förändringarna i sjukförsäkringen, Abebe Hailu m.fl. (s).

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§19 Konferenser, utbildningar

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) informerade om inbjudan till halvdagsseminarium för förtroendevalda från Äldrecentrum. Seminariet äger rum den 19 mars 2009 kl. 9.00 – 12.00.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst vid deltagande i seminariet den 19 mars 2009.

§20 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2009-01-29

Skriftlig varning i enlighet med AB 05 § 11 mom 1, med anledning av avvikelse från arbetsskiftet

Beslutet är expedierat

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

§21 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 28 januari 2009.[1] Metro 12 februari 2009