Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-11-26

Sammanträde 2009-11-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18. 45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

4 Begäran hos länsstyrelsen om överflyttning av ärende

5 Upphandling av kontorsservicetjänster och intern post-hantering.

Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

- Kolloverksamhet
- Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd - muntlig redovisning av ärendet under punkt 15
- Namn på parker, gång - och cykelvägar i Rinkeby

Beslutsärenden

7 Uppföljningsrapport november 2009

8 Sammanträdesdagar för stadsdelsnämnden 2010

9 Utvärdering av vårdnadsbidraget

Svar på skrivelse från (s)
Dnr 330-2009-499
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Utveckling av förskolan i Rinkeby-Kista

Svar på skrivelse från (s)
Dnr 327-2009-499
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Utredningstider på ungdomsenheten

Svar på skrivelse från (s)
Dnr 433-2009-599
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

12 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

13 Ansökan om alkoholservering - restaurang Husby Värdshus

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 497-2009-507

Anmälningsärenden

14 Förbifart Stockholm - arbetsplan från vägverket

15 Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd - slutrapport

16 Verksamhetsuppföljning avseende nämndens egenregiverksamhet inom äldreomsorgen

17 Anmälan om överenskommelse om samverkan kring personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

19 Pensionärsrådets protokoll

20 Brottsförebyggande rådet - protokoll

21 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättas inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

26 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 2 december 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 22 oktober 2009 justerades den 28 oktober 2009.

§3 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§4 Begäran hos länsstyrelsen om prövning av överflyttning av ärende

§5 Upphandling av kontorstjänster och intern posthantering

Öppet sammanträde

Med anledning av den debatt och aktiviteter som varit kring det gamla förvaltningshuset i Rinkeby, hade förvaltningen inbjudit Magnus Andersson, samordnare för Järvalyftet att inleda nämndens allmänna frågestund.

Magnus Andersson inledde med att ge en kort information om Järvalyftet och dess målpunkter. Förra hösten diskuterade nämnden Vision Järva 2030 och visionen är en sammanfattning av det förändringsarbete som staden har för Järvafältet.

Inom stadsdelen Rinkeby finns flera kvarter som behöver förnyas, kvarteren är ca 40 år gamla. I det förändringsarbete som pågår finns en tanke att koppla ihop stadsdelen Rinkeby med den nya stadsdelen Ursvik och planeringen är att Rinkebystråket och Rinkebyallé i framtiden blir affärsgator.

Fastighetskontoret som är fastighetsägare till det f.d. förvaltningshuset i Rinkeby har beräknat kostnaderna för att anpassa byggnaden för annan verksamhet. Kontoret har därvid funnit att en ombyggnad, inklusive sanering av miljögifter, skulle bli alltför kostsam. Staden avser därför att riva byggnaden för att friställa tomten för annan användning.

Vid frågestunden framförde personer ur allmänheten synpunkter kring att staden inte undersökt de sociala konsekvenser som en rivning av förvaltningshuset innebär samt att en oberoende utredning bör tillsättas. Allmänheten uppmanade nämndens ledamöter att ta kontakt med sina kollegor i fastighetsnämnden och framföra att det gamla förvaltningshuset i Rinkeby inte ska rivas. Ledamot Gunilla Bhur (V) framförde att en oberoende utredning bör tillsättas.

Vid den allmänna frågestunden inlämnades ett medborgarförslag med förslag till alternativ lösning kring det f.d. förvaltningshuset i Rinkeby.

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Gunilla Davidsson lämnade förtydligande information om kolloansökningarna för år 2009. Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns totalt 4025 barn i åldern 10-16 år. Av dessa barn ansökte 3,5 % om kolloplats. 52 % var flickor och 48 % var pojkar.

Håkan Serdén lämnade information om ärendet ”Namn på parker, gång- och cykelvägar i Rinkeby” som nämnden behandlade den 15 maj 2008.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för ärendet och ärendet har bordlagts två gånger i namnberedningens arbetsutskott. Namnberedningen sammanträder på nytt den 2 december och stadsbyggnadsnämnden fattar troligen beslut i januari eller februari månad 2010.

Håkan Serdén informerade nämnden om att möte ägt rum med Postens regionkontor angående posthanteringen i Rinkeby. Vid mötet deltog även ordförande Bo Sundin och ledamot Kerstin Aggefors. Posten kommer att inbjuda föreningslivet till ett möte.

Fråga 1

Kerstin Aggefors (S) ställde fråga om medborgarkontoret i Husby centrum som för närvarande är stängt.

Susanne Tengberg svarade att Svenska Bostäders områdeskontor är under ombyggnation. Under tiden som ombyggnation sker av lokalerna kommer Svenska Bostäder att flytta till ”Dialogen i Akalla”. Förvaltningen kommer också att flytta dit efter julhelgen. Efter att ombyggnationen i Husby är klar, kommer förvaltningen att flytta tillbaka den 1 mars 2010.

Bo Sundin (M) påtalade att förvaltningen måste gå ut med information till allmänheten på förvaltningens hemsida samt allmän information till medborgarna.

Fråga 2

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om två klagomål inom äldreomsorgen som fanns noterade på postlistan. Klagomålen avsåg två individärenden.

Gunilla Davidsson svarade att klagomålen handläggs av biståndshandläggare.

Fråga 3

Mia Päärni (S) ställde fråga om äldreomsorgen i Rinkeby gällande om information har sänts ut om att städning kommer att skötas av privat entreprenör.

Gunilla Davidsson svarar att någon sådan information ej sänts ut. Förvaltningen kommer dock att upphandla tvättservice och inköp och distribution av dagligvaror.

Fråga 4

Nima Djohari (S) ställde fråga om förskolan Solrosen. Inkommet klagomål om att barn gjort sig illa.

Gunilla Davidsson svarar att förvaltningen tyvärr inte kan ge ett svar på det enskilda klagomålet. Saknar otillräcklig information om klagomålet.

§7 Uppföljningsrapport november 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Efter resultatöverföring prognostiseras ett sammanlagt överskott om 0,3 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 november 2009. Dnr 101-601-2009

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag. Ledamot Gunilla Bhur (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker (MP) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Gunilla Bhur (V) reserverade sig med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Attavslå förvaltningens förslag till beslut

Attnämnden begär 34,0 mkr hos kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom äldreomsorgen och omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

Attdärutöver anföra följande

Socialdemokraterna kräver:

Att tvångsbesparingen på 8,0 mnkr inom förskolan upphör och resursen går tillstadsdelens förskolebarn för att höja kvaliteten i förskoleverksamheten

Att tvångsbesparingen på 4,0 mnkr inom verksamheten Social omsorg upphör och att resursen används för att höja kvaliteten för barn och unga och kvinnofridsverksamheten

Att tvångsbesparingen på 8,8 mnkr inom verksamheten Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder upphör och resursen går till

stadsdelens arbetslösa som behöver gedigen arbetsmarknadsutbildning

som leder till arbete. Samt att restriktionen för människor som är tvungna att ta emot försörjningsstöd upphör

Att tvångsbesparingen på 4,0 mnkr från stadsdelens förebyggande

Ungdomsinsatser och flyktingmottagning upphör och att resursen går till stadsdelens ungdomar och flyktingar.

Läget i stadsdelen idag november 2009 kan karaktäriseras som

· Privatiseringar

· Underskott i viktiga verksamheter

· Restriktiva bedömningar

· Vakanser kombinerat med övertalighet

· Otrygghet bland brukare och personal i alla Verksamhetsområden

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker (MP) reserverade sig med hänvisning till eget förslag enligt följande.

- att avslå förvaltningens förslag till beslut

- att därutöver anföra

Det tycks som om högermajoriteten har sett till att tvinga fram överskott genom besparingar i verksamheter som förskola, socialtjänst m. m. för att täcka underskottet i äldreomsorgen.

Vilka konsekvenser dessa överskott får genom snålare tilldelning av resurser i de olika verksamhetsområdena får vi mycket liten information om.

Det enda verksamhetsområdet förutom äldreomsorg som inte har överskott enligt prognos, är omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Vi frågar oss om dessa överskott inte är ”framtvingade” överskott, som leder till att man snålar in på viktiga resurser, personalresurser och annat.

Social omsorg

Förvaltningen medger i ett annat tjänsteutlåtande att för hög arbetsbelastning bidrar till långa utredningstider i ungdomsärenden. Skulle det inte behövas mer personalresurser inom social omsorg, t ex fler socialsekreterare? Rinkeby-Kista har många ungdomsärenden att behandla, t ex LVU-ärenden.

I avsnittet Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder skriver förvaltningen: ”Genomförda åtgärder har gett önskad effekt …” Vilka åtgärder är det? Vår erfarenhet är hittills ofta att ”åtgärder” betyder besparingar som får negativa konsekvenser för de boende i Rinkeby-Kista, med andra ord nedskärningar.

Inom Äldreomsorg har Beställarenheten ett stort underskott på 17,0 miljoner kronor. Betyder det att man också beställer mer än vad man har budget? Vi trodde att det var utförarenheten som man kallar för överdimensionerad? Hur stor del av underskottet står hemtjänsten (Öppet hemstöd) för?

Inom Förskola m.m. beräknas överskottet bli så högt som 10,7 miljoner kronor. Vad är det som har blivit billigare, och som gör att man får ett så stort överskott? En anpassning till minskat barnantal ska väl ske så att man uppnår budget i balans inom verksamhetsområdet. Vad kommer överskottet ifrån?

Inom området omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning tänker man göra en konsultgranskning. Kommer denna analysera kvalitet i omsorgen, eller bara ge förslag på åtgärder för att spara pengar?

Oacceptabelt stora besparingar?

Vi frågar oss - hur har dessa relativt stora överskott uppkommit? Är det inte så att förvaltningsledningen tvingas strama åt kostnaderna oacceptabelt mycket i alla verksamhetsområden, för att täcka äldreomsorgens stora underskott? Totalbudgeten för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska gå med plus minus noll till varje pris enligt rådande ekonomiska synsätt. Vilka konsekvenser besparingarna får för oss som bor här funderar man över först i andra hand, tycks det tyvärr.

§8 Sammanträdesdagar för stadsdelsnämnden 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag enligt nedan.

Ärendet

Sammanträdesdag

Lokal

Plandokument

7 januari

kl: 08.30

Borgarfjordsgatan 14

Val av sociala delegationen 2010

21 januari

Husby Träff

11 februari

Rinkebyskolan

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

25 mars

Husby Träff

22 april

Husby Träff

Budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

11 maj (tisdag)

Rinkebyskolan

Tertialrapport 1

17 juni

Husby Träff

26 augusti

Rinkeby skolan

16 september

Husby Träff

Tertialrapport 2

21 oktober

Husby Träff

25 november

Rinkebyskolan

16 december

Husby Träff

Verksamhetsplan 2011

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 november 2009. Dnr 000-530-2009

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog att nämnden utöver förvaltningens förslag skulle anta socialdemokraternas tilläggsförslag till beslut. Ledamot Jakob Dencker (MP) och ledamot Gunilla Bhur (V) anslöt sig till socialdemokraternas tilläggsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förvaltningens förslag till beslut mot förslaget att utöver förvaltningens förslag anta socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets tilläggsförslag. Ordföranden fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker (MP) och ledamot Gunilla Bhur (V) reserverade sig med hänvisning till eget förslag enligt följande.

- att nämnden antar förvaltningens förslag samt

- att man förlägger två utomhusmöten under år 2010

Det är nödvändigt att man i samband med politiska sammanträden upprätthåller demokratiska värderingar som insyn och öppenhet. I vanliga fall är det medborgarna som måste ta initiativet att komma till politiska sammanträden, men utomhusmötena kan fungera tvärtom, det vill säga att politikerna och tjänstepersonerna tar initiativet att komma till medborgarna på torget och göra sig mer synliga. På det sättet kan vi få helt nya grupper att intressera sig och få en inblick i de politiska frågorna, sådana grupper som inte aktivt tar sig till Rinkebyskolan eller Husby Träff för att lyssna och se.

Vi föreslår att man under 2010 därför förlägger två möten utomhus, förslagsvis ett möte i Rinkeby och ett i Kista, Husby eller Akalla. Det bör troligen vara, för att vädret ska tillåta, juni- och augustinämnderna .

§ 8 a)

Delegering av arbetsmiljöansvar

Beslut

Stadsdelsnämnden delegerar arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning till stadsdelsdirektören.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har formellt arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Stadsdelsdirektören har i sin befattning som förvaltningschef ansvaret för beslut som i stor utsträckning påverkar arbetet och arbetsmiljön inom förvaltningen.

Stadsdelsnämnden delegerar härmed sitt arbetsgivaransvar för arbetsmiljöfrågorna inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning till stadsdelsdirektören. Stadsdelsnämnden har den 26 mars 2009 överlåtit till stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i hans ställe (vidaredelegation).

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 november 2009. Dnr 204-662-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§ 8 b)

Fyllnadsval till sociala delegationen för år 2009

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden utser två representanter ur nämnden varav en till ledamot och en till ersättare i sociala delegationen för år 2009.
  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

I sociala delegationen är en plats som ledamot och en plats som ersättare vakant. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser två representanter ur nämnden varav en till ledamot och en till ersättare i sociala delegationen för år 2009.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 november 2009. Dnr 000-663-2009

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) föreslår att nämnden utser Kerstin

Thufvesson (M) till ledamot och Adam Khoder (M) till ersättare i sociala delegationen för år 2009.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förslaget.

§9 Utvärdering av vårdnadsbidraget

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Abebe Hailu m fl (s) har i skrivelse till stadsdelsnämnden den 17 juni 2009 aktualiserat frågan om utvärdering av vårdnadsbidraget, vilka konsekvenser det fått och vilka resultat som vårdnadsbidraget lett till. Nämnden beslöt uppdra åt förvaltningen att bereda skrivelsen.

Vårdnadsbidraget infördes den 1 juli 2008. Det kan sökas av föräldrar till barn som fyllt ett men inte tre år och kan tas ut helt eller halvt, med 3 000 respektive

1 500 kronor per månad och barn i bidrag. Under perioden 1 juli 2008 till 1 september 2009, den tid som vårdnadsbidraget funnits, har totalt 260 ansökningar handlagts inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Av dessa har 70 vårdnadsbidrag upphört för att perioden för vårdnadsbidraget upphört, 34 har sagts upp i förtid av föräldrarna, 25 har avslagits för att villkoren inte uppfyllts och 16 har inte beviljats bidrag på grund av ofullständiga uppgifter. Återstår 115 personer som nu får vårdnadsbidrag. Av dessa vårdnadshavare är det fyra som har mer än ett barn mellan 1 och 3 år. Antalet aktuella vårdnadshavare har under hela den studerade perioden varit ungefär detsamma eller 110-120 stycken. Av det totala antalet barn i stadsdelsområdet som fyllt 1 men inte 3 år har det hittills varit 7-8 procent som omfattats av vårdnadsbidraget.

I ärendet redovisas antalet individer/familjer som använt sig av vårdnadsbidraget. Förvaltningen anser att de 16 månader, som vårdnadsbidraget funnits, är en alltför kort period för att det ska vara möjligt att närmare analysera vilka konsekvenser som bidraget medfört eller kan förväntas medföra.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 november 2009. Dnr 499-330-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Utveckling av förskolan i Rinkeby-Kista

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen

Ärendet

Stadsdelsnämnden har den 17 juni 2009 uppdragit åt förvaltningen att bereda en skrivelse av Abebe Hailu m.fl (S) angående utvecklingen av den kommunala förskolan i Rinkeby-Kista under tidsperioden 2006/2007-2008/2009.

Förvaltningen får framhålla att en långsiktig verksamhetsutveckling av förskolan i Rinkeby-Kista i syfte att höja kvaliteten och öka måluppfyllelsen påbörjades i samband med att de båda stadsdelsförvaltningarna slogs samman halvårsskiftet 2007. Detta utvecklingsarbete pågår fortfarande.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 november 2009. Dnr 499-327-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi ser försiktigt positivt på att personaltätheten enligt förvaltningen har förbättrats något och att tre nya kommunala förskolor kommer att inrättas i samband med de kommande bostadsområdena i Kista. Eftersom man upprätthåller ett relativt stort överskott i förskolans budget finns det dock anledning att misstänka att Alliansen inte satsar alla de resurser man skulle kunna satsa, och som behövs för barnen i Rinkeby-Kista. Vi noterar att det har blivit färre barnantal inom förskolorna pg a införandet av vårdnadsbidrag och att föräldrar i högre utsträckning väljer fristående förskolor.

Det räcker inte att med siffror beskriva kvalitén inom förskolorna. Vi från Miljöpartiet de gröna anser att det också är nödvändigt att utreda, genom mer kvalitativa undersökningar, kvalitén inom förskolorna i frågan t ex vad gäller likabehandlingsplan, pedagogik, trygghet och miljöarbete. Hur trygga känner sig barnen i våra förskolor? Hur bra utvecklas de? Vi skulle vilja ha svar från förvaltningen angående vilka undersökningar som gjorts av kvaliteten i förskolan i Rinkeby-Kista.

Socialdemokraterna frågar också i sin skrivelse: ”Ser det olika ut i stadsdelarna…?” Vi skulle vilja veta mer om eventuella variationer mellan områdena Kista och Rinkeby beträffande kvaliteten och utvecklingen av verksamheten i förskolorna.

§11 Utredningstider på ungdomsenheten

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Tjänsteutlåtandet utgör yttrande över skrivelse från Abebe Hailu m.fl. (s) om vad förvaltningen avser göra för att undvika att arbetsbelastning anförs som skäl för att förlänga utredningstiderna.

Förvaltningen har undersökt vad som enligt lagen kan vara giltiga skäl att förlänga utredningstiden. Att hänvisa till arbetsbelastning är inte ett godtagbart skäl. Förvaltningen beskriver vidare arbetssituationen vid ungdomsenheten och vad förvaltningen har gjort och kommer att göra för att förbättra densamma.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 november 2009. Dnr 599-433-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Beslut

  1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

  2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret har i tidigare ärende dnr 325-623/2009 utarbetat ett förslag på en ersättningsmodell inom socialpsykiatrin som bygger på en fast ersättning i tre nivåer för samtliga insatsformer utom cirkelverksamhet, där endast en ersättningsnivå föreslagits. Stadsledningskontoret har även tagit fram en metod för att mäta utförarens resursåtgång för att ge det stöd den enskilde beviljats enligt beslut. Ärendet har under sommaren varit ute på remiss till samtliga stadsdelsnämnder samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och behandlades på nämndens sammanträde i augusti 2009. I samband med remissvaren inkom synpunkter som pekade på att de föreslagna nivåerna inom boendestöd, nivå ett och två, skulle komma att innebära ökade kostnader.

I det nu kompletterande ärendet från stadsledningskontoret föreslås därför en sänkning av ersättningen i nivå ett och två inom boendestöd samt att cirkelverksamhet ut­går ur förslaget om valbara insatsformer. Vidare föreslås att schablonersättningen avseende lokal- och gemensamhetsytor inom boendestöd ändras till att utgå per månad och inte per timme som tidigare angivits. Med hänvisning till vad som stadsledningskontoret redovisar i sitt kompletterande ärende avseende ersättningssystemet inom socialpsykiatrin och till förvaltningens tidigare synpunkter i ärendet, är förvaltningen i stort positiv till de förändringar som stadsledningskontoret föreslår i sitt ärende.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 november 2009. Dnr 006-294-2009

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker (MP) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ledamot Gunilla Bhur (V) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) reserverade sig med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Attavslå förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver vill vi framföra följande.

Vi Socialdemokrater är liksom brukarorganisationerna kritiska efter att ha tagit del av den komplettering som nu är ute på remiss. RSMH i Stockholms län betecknar ersättningssystemet som en katastrof i ett brukarperspektiv och anser att hela valfrihetssystemet ska dras tillbaka. Även det lokala handikapprådet instämmer i kritiken.

Kritiken handlar om ersättningssystemets bakomliggande ideologi, dess konstruktion och om de låga ersättningsnivåer som föreslås. Systemet bygger på konkurrensutsättning, vilket kräver standardiseringar och normeringar av behovsbestämningar, tjänster och priser. RSMH utvecklar i detaljerade synpunkter till Kommunstyrelsens Handikappråd varför ersättningssystemet inte är tillämpligt för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Såväl i den första som i denna remiss konstaterar förvaltningen att det är svårt att bedöma ersättningsnivåerna i systemet eftersom det finns oklarheter i underlaget. Det är oroväckande om förslaget går igenom trots att förvaltningen anser att det behöver göras fler mätningar och beräkningar för att få ett säkrare underlag.

Ersättningsnivåerna till stadsdelsnämnderna är så låga att små sysselsättningsenheter kommer att slås ut, att anställningar som boendestödjare måste dras in och att det blir svårt att driva små gruppbostäder för brukare som har stora omvårdnadsbehov.

En given slutsats är att valfrihetssystemet endast gynnar företagen och att brukarnas reella valfrihet minskar kraftigt. De kommer bara att kunna välja mellan stora enheter och det kommer att bli svårt att tillgodose alla brukares behov, vilket strider mot socialtjänstlagen. Vi delar därmed RSMH:s slutsats om att hela valfrihetssystemet ska dras tillbaka.


Ersättningssystemet inom socialpsykiatrin ser främst till företagens villkor istället för att lösa det stora problemet med att hälften av de psykiskt funktionsnedsatta saknar sysselsättning och att över 300 lägenheter behövs för att tillgodoses behoven åren 2009-2012.

Ett annat viktigt skäl för att avstyrka peng inom socialpsykiatrin är att det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individens återhämtning. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter skapar trygghet och kontinuitet för individen. Peng-system bygger däremot på att mäta prestationer, vilket passar dåligt med socialpsykiatrins arbetssätt. Peng-systemet är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv och motverkar valfrihet.

Vi ser ingenting i detta ärende, med förslag till lägre ersättningsnivåer, som kan få oss att ändra uppfattning, snarare tvärtom. Om små enheter slås ut, och brukarna hänvisas till större enheter där de misslyckas ökar både de mänskliga och kommunala kostnaderna. Det är oacceptabelt med så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder för brukare med stora omvårdnadsbehov. Risken är att fler måste bo på HVB-hem (hem för vård eller boende), långt från sociala sammanhang och med ökade kostnader för staden.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker (MP) reserverade sig med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Vi förhåller oss mycket skeptiska till det föreslagna ersättningssystemet för socialpsykiatrin, bl a mot bakgrund av RSMH:s och Handikapprådets kritiska synpunkter.

Riskförbundet för Social och Mental Hälsa har skrivit ett mycket kritiskt yttrande om det nya förslaget till ersättningssystem. RSMH har naturligtvis rätt i att människor inte alls på ett meningsfullt sätt kan indelas i tre nivåer. Risken är att ersättningsnivåerna som utföraren får blir för låga, så att man inte kan ge brukarna det stöd de behöver.

Det finns rimligtvis inga som helst garantier för att en konkurrensutsättning med valfrihetssystem för psykiskt funktionshindrade leder till en förbättring för brukarna.

Reservation 3

Ledamot Gunilla Bhur (V) reserverade sig med hänvisning till eget förslag enligt följande.

  1. Remissen om ersättningssystem inom socialpsykiatrin avstyrks.

  2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi har tidigare i kraftiga ordalag avstyrkt förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin och är liksom brukarorganisationerna ännu mer kritiska efter att ha tagit del av den komplettering som nu är ute på remiss. RSMH i Stockholms län betecknar ersättningssystemet som en katastrof i ett brukarperspektiv och anser att hela valfrihetssystemet ska dras tillbaka.

Kritiken handlar om ersättningssystemets bakomliggande ideologi, dess konstruktion och om de låga ersättningsnivåer som föreslås. Systemet bygger på konkurrensutsättning, vilket kräver standardiseringar och normeringar av behovsbestämningar, tjänster och priser. RSMH utvecklar i detaljerade synpunkter till Kommunstyrelsens Handikappråd varför ersättningssystemet inte är tillämpligt för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

För Rinkeby-Kista kan valfrihetssystemet på sikt leda till att små sysselsättningsenheter som Arbetscentrum i Akalla och Sesam i Rinkeby riskeras läggas ned och att boendestödjare dras in. Det blir svårt att driva små gruppbostäder för brukare som har stora omvårdnadsbehov.

Inriktningen som nu verkar stakas ut är att stadsdelen så småningom endast kommer att förlita sig på frivilliginsatser och ideella föreningars arbete.

En given slutsats är att valfrihetssystemet endast gynnar företagen och att brukarnas reella valfrihet minskar kraftigt. De kommer bara att kunna välja mellan stora enheter och det kommer att bli svårt att tillgodose alla brukares behov, vilket strider mot socialtjänstlagen. Vi delar därmed RSMH:s slutsats om att hela valfrihetssystemet ska dras tillbaka.

§13 Ansökan om alkoholservering - restaurang Husby Värdshus

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd avstyrker Husby Matcenter AB´s ansökan om utökat serveringstillstånd avseende starköl, vin och sprit för allmänheten måndag – söndag klockan 11:00 -03:00 gällande Husby Värdshus, Edvard Griegsgången 16, 164 07 Kista.

Ärendet

Ansökan avser utökad serveringstid på Husby Värdshus till 03.00. Restaurangen har för närvarande tillstånd för alkoholservering för allmänhen till kl. 02:00. Restaurang Husby Värdshus ligger i Husby centrum med bostadshus i närheten. Husby centrum är en plats där många ungdomar befinner sig under dygnets alla tider. Förvaltningen föreslår att det sökta tillståndet gällande öppethållande till kl.03:00 avslås.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 november 2009. Dnr 507-497-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi håller med förvaltningen om att nämnden ska avstyrka krogens ansökan om att förlänga alkoholserveringen till klockan 03.00.
I linje med förvaltningen ser vi risker med att utöka alkoholserveringen på Husby Värdshus till klockan 03.00. Vi är precis som många Husbybor medvetna om att restaurangens centrala läge bidragit till en viss oordning och att många ungdomar vistas i närheten av restaurangen. Längre öppettider skulle troligen, såsom förvaltningen beskriver, innebära att unga dröjer sig kvar utomhus längre och att fler gäster från hela Järva kan dyka upp, vilket kan skapa oordning.

Det är positivt att höra att förvaltningen konstaterar att restaurangen har uppfyllt vissa krav. Vi uttrycker dock en viss oro över att restaurangen har öppet till 02.00. Det beskrivs att det har varit ganska stökigt utanför restaurangen vid flera tillfällen i samband med restaurangens stängning.

Vi skulle vilja få mer information om hur det gått under den prövotid som restaurangen tidigare fått som inneburit alkoholservering till 02.00, och hur den permanentade alkoholserveringstiden fram till 02.00 fallit ut.

§14 Förbifart Stockholm – arbetsplan från vägverket

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Vägverket har till Stockholms stad remitterat ärendet ”Inbjudan till samråd om Förbifart Stockholm, arbetsplan”. Inom staden har kommunstyrelsen remitterat ärendet för yttrande senast den 16 november 2009 till stadsdelsnämnderna i Skärholmen, Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista samt till Trafik- och renhållningsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen anför att den i den mån det fungerar vill ha ett utlåtande som nämndbehandlats. Om det inte är tidsmässigt möjligt p.g.a. den korta remisstiden önskas ett kontorsutlåtande som anmäls i nämnden i efterhand.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd behandlade vid sitt sammanträde den 22 oktober 2009 ett remissärende ”Program Förbifart Stockholm – Samrådshandling 2009-08-17”. Ärendet utgjorde en remiss från stadsbyggnadskontoret angående inbjudan till programsamråd kring den av kontoret upprättade samrådshandlingen ”Program Förbifart Stockholm”. Stadsbyggnadskontorets samrådshandling och den av Vägverket nu till staden remitterade arbetsplanen är i allt väsentligt och framförallt i de delar nämnden/förvaltningen berörs identiska. Mot den bakgrunden har förvaltningen valt att som svar på den nu aktuella remissen överlämna och åberopa nämndens beslut den 22 oktober 2009 i ärendet rörande stadsbyggnadskontorets samrådshandling. Förvaltningen bifogar dels sitt yttrande i ärendet till kommunstyrelsen – rotel II, dels (i begränsad utsändning) Vägverkets förkortade samrådshandling.

Dnr 006-563-2009

Särskilt uttalande

Jakob Dencker (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Tyvärr får nämnden inte yttra sig om denna viktiga plan. Vägverket går i och med att man lägger fram arbetsplanen ett steg vidare i att konkretisera planerna på ”Förbifart Stockholm”. Därför har säkert de politiska partierna nya synpunkter som man vill föra fram i samband med Vägverkets arbetsplan.

Skrota ”Förbifart Stockholm”!

Miljöpartiet kräver att man skrotar planerna på ”Förbifart Stockholm”, och att Stockholmsregionen förstärker kollektivtrafiken mycket kraftigt med de pengar som denna väg skulle kosta. På det sättet kan vi kraftigt minska behovet av en ny stor väg som ”Förbifart Stockholm”. ”Förbifart Stockholm” kommer att öka biltrafiken kraftigt, och är därför oförenlig med en rimlig klimatpolitik. Luftkvaliteten gällande marknära ozon, kvävedioxid och partiklar kommer att försämras om man bygger vägen.

Dessa synpunkter har Miljöpartiet Rinkeby-Kista fört fram när ”Förbifart Stockholm” behandlats tidigare i nämnden.

Påverkan lokalt i Järvaområdet under byggtiden

I och med arbetsplanen börjar vi se mer tydligt också vad själva byggprocessen kommer att innebära för Rinkeby-Kista. Man planerar att anlägga stora arbetstunnlar och ”etableringsplatser” där massor av arbetsmaskiner och material kommer att stå. Det verkar som att det kort sagt blir stökigt i vårt område framöver. Risken är att det påtagligt stör friden på Järvafältet redan innan personbilarna börjar rulla om vägen skulle byggas färdigt.

Så här står det i Vägverkets dokument ”Så byggs Förbifart Stockholm”: ”En

arbetstunnel medför i sig olägenheter både när den anläggs och när den används.” ”En arbetstunnel föreslås vid Lunda. Berget förkrossas vid behov i tunneln. Bergmaterial forslas med lastbil till upplag.[1] En etableringsplats förläggs i anslutning till arbetstunneln. Byggtiden beräknas till minst fem år.” Vägverket planerar även en arbetstunnel närmare Akalla kallad ”Påslag Hästatunneln”.

Vårt Järvaområde riskerar att bli förfulat och ännu mer bullerutsatt redan under byggtiden (t ex genom uppställda arbetsmaskiner och mängder av transporter av sprängrester), och sedan även förstås när vägen är färdig genom att 100000 -200000 bilar planeras köra förbi på ”Förbifart Stockholm” varje dag.

Det rapporteras också att gångtunneln under Akallalänken, för att ta sig från Akalla till Hanstareservatet, planeras stängas av under byggtiden. Vilken ersättning för denna gångväg kommer att erbjudas?

Trafik planeras delvis att ledas om under byggtiden, vilket innebär mer trafik nära inpå bostäderna i delar av Akalla under byggtiden.

NEJ TILL FÖRBIFART STOCKHOLM!!

Särskilt uttalande

Gunilla Bhur (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Att hänvisa till det svar Vänsterpartiet lämnade i ärendet plansamråd 22 oktober 2009.

Detta innebär avslag för byggandet av förbifarten i första hand och uppmaning till förlängning av tunneln vi Akalla i andra hand.

§15 Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd - slutrapport

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Annelie Sjöberg lämnade även en muntlig redovisning av projektet till nämnden.

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har under perioden augusti 2008 till maj 2009 genomfört ett projekt i syfte att utveckla metoder för att bäst tillvarata barns intresse vid handläggning av ekonomiskt bistånd. I slutrapporten redovisas för projektets planering, genomförande och utfall.

Dnr 007-425-2008

§16 Verksamhetsuppföljning avseende nämndens egenregiverksamhet inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har under hösten 2009 genomfört uppföljningar avseende äldreom­sorgens verksamheter i egen regi. Enligt kommunfullmäktiges beslut har uppfölj­ningarna genomförts i enlighet med den av äldreförvaltningen utarbetade webb-baserade mallen, vilken används för all uppföljning av äldreomsorgsverksamhet, oavsett regiform.

Dnr 600-592-2009

§17 Anmälan om överenskommelse om samverkan kring personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Olika insatser för den enskildes rehabilitering ska enligt hälso- och sjukvårdslagen samordnas med insatser enligt denna lag i övrigt, tandvårdslagen, socialtjänstlagen vad gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Landstingen och kommunerna ska gemensamt utarbeta rutiner för samordningen av dessa insatser.

Mot den bakgrunden har företrädare för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Järva Psykiatri AB samt landstingets enhet inom Stockholms stad för Handikapp & Habilitering i september 2009 träffat en överenskommelse om samverkan kring personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För stadsdelsnämndens kännedom bifogas denna överenskommelse.

Dnr 104-568-2009

§18 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 9 oktober till och med den 11 november 2009.

§19 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 7 oktober 2009.

§20 Brottsförebyggande rådet – protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista, protokoll från den 29 oktober 2009.

§21 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2009-09-16

Överenskommelse om upphörande av anställning

2009-09-16

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2009-09-29

Överenskommelse om upphörande av anställning

2009-09-29

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2009-10-21

Redogörelse över boutredningsärenden

2009-10-21

Leena Jatta

boutredare

2009-10-26

Beslut att ta del av sekretessbelagda uppgifter för forskningsändamål

(dnr: 005-526-2009)

2009-10-26

Ulrika Axelsson

Verksamhetsområdes-chef

2009-10-26

Överenskommelse om upphörande av anställning

2009-10-30

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2009-11-03

Lista över nyanställda oktober 2009

2009-11-03

Britt-Marie Andersson

personalsekreterare

§22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1. Cirkulär 09:63 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2010

2. Cirkulär 09:64 Nya regler för skyddsombud

3. Cirkulär 09:65 Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn

4. Cirkulär 09:66 Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten

5. Cirkulär 09:67 Ensamkommande barn och ungdomar

6. Cirkulär 09:68 Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel

7. Skrivelse från pensionär i Rinkeby, dnr: 600-596-2009

8. Cirkulär 09:69 Basbelopp för år 2010

9. Cirkulär 09:70 Hyreshöjning fr.o.m. 2010-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

10. Cirkulär 09:71 Egenvård

11. Cirkulär 09:72 Individuell lön i praktiken – En studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor

§23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ”Utvärdering av upphandlingar i Rinkeby-Kista”, Jakob Dencker (MP).

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

Skrivelse angående ”Arbetsplatser till Rinkeby”, Abebe Hailu m.fl. (S).

Beslut

Nämnden uppdrar åt ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) att se över texten i skrivelsen samt besluta om till vem skrivelsen skall tillställas.

Skrivelse angående ”Rinkebyhusets rivning är ett utslag av fantasilöshet och bristande demokrati!”, Gunilla Bhur (V).

Beslut

Efter diskussion var nämnden enig om att skrivelsen är att betrakta som ett ställningstagande från vänsterpartiet och inte en skrivelse som förvaltningen kan bereda och besvara.

§25 Konferenser, utbildningar

Beslut

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§26 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 21 oktober 2009 samt 4 november och 18 november 2009.[1] ”Eftersom trafikleden i huvudsak går i tunnel måste cirka 5,6 miljoner m3 teoretisk fast berg sprängas bort Ytterligare cirka 1 miljon m3 berg måste forslas bort vid anläggningsarbete ovan jord. En del bergmaterial kommer att behövas för vägbygget men 5 miljoner m3 måste transporteras med lastbil eller pråm till upplag. Det bortsprängda bergmaterialet är en råvara som kommer att användas vid andra byggen i regionen.” citat ur Vägverkets dokument ”Så byggs Förbifart Stockholm”