Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 och 3 p. föräldrabalken (FB)

7 Återkallelse av ansökan om överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

8 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom verksamhetsområdet personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområdet äldre

9 Upphandling av tvättservice inom verksamhetsområdet personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområdet äldre

Öppet sammanträde

10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

11 Uppföljningsrapport december 2009

13 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2010

14 Avveckling av kvarvarande servicehusboende inom Akalla seniorboende

16 System för intern kontroll

Remissärenden

17 Transfetter i livsmedel som köps in till stadens verksamheter

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2009:28
Dnr 480-2009-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Granskning av rutiner för uppföljning av budget inom hemtjänsten i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 3
Dnr 583-2009-603

Anmälningsärenden

19 Kvalitetsredovisning för Rinkeby-Kista förskoleverksamhet 2008-2009

21 Pensionärsrådets protokoll

23 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till

Stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen
(cirkulerar under sammanträdet)

25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

28 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Bo Sundin (M) och ledamoten Kerstin Aggefors (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 21 december 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 26 november 2009 justerades den 2 december 2009.

§ 2 a)

Ändring av sammanträdestid år 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att nämndens sammanträdesdag den 21 januari 2009 ändras till den 20 januari 2009.

Ärendet

Stadsdelsnämnden fattade den 26 november 2009 beslut om nämndens sammanträdesdagar för år 2010.

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden ändrar nämndens sammanträdesdag den 21 januari 2009 till den 20 januari 2009. Stadsdelsnämnden har fått en inbjudan till Järvadagen den 21 januari 2009 från Joakim Larsson, Ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom ordförandens förslag.

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 och 3 p. föräldrabalken (FB)

§7 Återkallelse av ansökan om överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§8 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom verksamhetsområdet personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområdet äldre

§9 Upphandling av tvättservice inom verksamhetsområdet personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområdet äldre

§10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Fråga 1

Kerstin Aggefors (S) ställde fråga om lägenhetshotellet Wenngarn. I media har Wenngarn debatterats utifrån stora brister i bostadsstandarden. Hur hanterar förvaltningen frågan och placerar förvaltningen personer på Wenngarn? Hur många är placeringar för närvarande?

Ulrika Axelsson svarade att det för närvarande finns ca 60 stycken bostadslösa barnfamiljer inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Det finns olika orsaker till personers bostadslöshet. Förvaltningen använder Wenngarn även om det inte är ett idealt boende och det är långt från Stockholm. Antalet placeringar är idag 6 ensamstående, 1 par med barn och 1 ensamstående med barn.

Fråga 2

Jakob Dencker (MP) ställde fråga angående otryggheten inom stadsdelsområdet. Hur stor del av brottligheten står ungdomarna för?

Fältassistent Tobias Hjortstråle som närvarade vid nämnden som personalföreträdare för SACO, svarade att de senaste siffrorna visar på 3600 anmälda brott varav 126 stycken – 3,5 % - begåtts av ungdomar under 18 år.

Fråga 3

Jakob Dencker (MP) ställde fråga kring Järvalyftets finansiering. Vart går medlen och kan nämnden få en redovisning av Järvalyftets totala budget?

Olle Johnselius svarade att staden centralt beslutat genom fastighetsägarna på Järvafältet att fördela medlen. Respektive parti i nämnden, som önskar en redovisning, kan ta kontakt med sin partikollega i kommunstyrelsen och begära förtydligande uppgifter om medelsfördelning. För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har Järvalyftsmedel använts till sommarbete för ungdomar och föreningsstäd.

Fråga 4

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens personalneddragningar inom Enheten för hemlösa. Hur påverkar detta förvaltningen?

Olle Johnselius svarade att förvaltningen följer stadens riktlinjer om hemlöshet och att förvaltningen inte har sett någon ökning av hemlöshet inom stadsdelsområdet.

Fråga 5

Basit Chaoudhury (M) ställde fråga om Adelsögården. Sker fortfarande placeringar där?

Ulrika Axelsson svarade att förvaltningen placerar personer på Adelsögården. I undantagsfall även barnfamiljer.

Fråga 6

Gunilla Bhur (V) ställde fråga om företagarföreningens medverkan i BRÅ.

Olle Johnselius svarade att det finns 150 medlemmar i Järvaandan/BRÅ men att företagarföreningarna saknas. Olle Johnselius tar med frågan för vidare diskussion tillsammans med ordförande Bo Sundin (M) och ledamot Kerstin Aggefors (S) som är representanter i BRÅ.

§11 Uppföljningsrapport december 2009

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Ärendet

Efter resultatöverföring prognostiseras ett sammanlagt överskott om 5,7 mnkr, vilket är en förbättring med 5,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Det ökade överskottet beror på en, av kommunfullmäktige fastställd, budgetjustering avseende ekonomiskt bistånd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 december 2009. Dnr 101-673-2009

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mia Päärni m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Gunilla Bhur (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP och ledamoten Gunilla Bhur (V) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att nämnden begär 28,9 miljoner kronor hos kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom äldreomsorgen och omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

att därutöver anföra följande

De rådande stora underskotten har lett till stor restriktivitet och besparingar inom samtliga verksamhetsområden. Det har lett till att

Läget i stadsdelen idag i december 2009 kan karaktäriseras som

* Privatiseringar

* Underskott i viktiga verksamheter

* Restriktiva bedömningar

* Vakanser kombinerat med övertalighet

* Otrygghet bland brukare och personal inom samtliga verksamhetsområden

§12 Verksamhetsplan med budget för år 2010

Beslut

  1. Verksamhetsplanen fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen

  2. Nämnden fastställer internpriser i enlighet med vad som föreslås i bilaga 4

  3. Nämnden godkänner de i bilaga 5 föreslagna omslutningsförändringarna

  4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa i enlighet med vad som föreslås i bilaga 6

  5. Nämnden godkänner att föreningen Nya Kista Träff övertar ansvaret för samlingslokalerna i Kista Träff i enlighet med vad som redovisas i ärendet

  6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt följande tre övergripande inriktningsmål:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Kommunfullmäktige har också fastställt 12 mål för olika verksamhetsområden. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområden ska Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fastställa nämndmål. Utifrån nämndmålen ska nämndens olika enheter utarbeta åtaganden och arbetssätt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 december 2009. Dnr 100-624-2009

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Mia Päärni m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ledamoten Gunilla Bhur (V) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamoten Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås

Att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan med budget för år 2010

Att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med ett nytt förslag till verksamhetsplan och budget i enlighet med vad som anförs nedan

Socialdemokraternas förslag till budget för Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd år 2010

Ansvar för Rinkeby-Kista stadsdel

Vi socialdemokrater har högre ambitioner än den borgerliga majoriteten och sätter kvalitet i välfärden före skattesänkningar. Det handlar bl.a. om de äldres trygghet och barnens uppväxtvillkor – om att gemensamt bygga Stockholm och Rinkeby-Kista för framtiden. Därför föreslog vi att skattesatsen för 2010 skulle höjas med 60 öre, d.v.s. till den nivå som gällde år 2006.

Det skulle ge ett utrymme att öka budgeten i Rinkeby-Kista – för bara 2010 - med 35,2 miljoner kronor. Vi har också valt att fördela bufferten som finns i förvaltningens förslag. Härigenom finns 41,7 miljoner kronor som vi väljer att använda på följande sätt.

Verksamhetsområde Ökning, miljoner kronor

Social omsorg 11,2

Ekonomiskt bistånd 2,0

Arbetsmarknadsåtgärder 6,5

Förebyggande ungdomsinsatser 5,7

Förskola m.m. 7,2

Äldreomsorg 7,2

Omsorg om personer med fysisk och

psykisk funktionsnedsättning 1,5

Parkskötsel m.m. 0,4

Nämnd och förvaltningsövergripande

administration - 6,5

Försämrad arbetsmiljö

2009 har i Rinkeby-Kista präglats av mycket osäkerhet. Inom några verksamhetsområden har det funnits stora underskott som har inneburit att andra verksamhetsområden tvingats spara för att bidra till en budget i balans. Det har inneburit besparingar och personalminskningar. Upphandlingar har skett som medfört övertalighet. För personalen har detta inneburit osäkerhet och en sämre arbetsmiljö.

Löneläget i Rinkeby-Kista ligger under genomsnittet i staden inom vissa verksamheter, vilket gör att vi förlorar kompetens när vår personal söker sig till andra stadsdelar eller kommuner.

Ingen aktivitetsplan för upphandlingar och konkurrensutsättning

Under de senaste åren har den borgerliga majoriteten genomfört upphandlingar i rasande fart. Några analyser av vad det inneburit för brukarna har inte gjorts. Man säger sig ofta ha gjort dem för att främja valfriheten. Valfrihet för brukarna kräver dock att det också finns ett kommunalt alternativ. Nu är den moderatledda majoriteten på god väg att utesluta den möjligheten. Inte heller har förvaltningen tillåtits att lämna egen regi-anbud vid upphandlingarna.

Hela upphandlingsprocessen i sig drar också kostnader som vi anser borde användas för att utveckla verksamheterna. Vid upphandlingar ligger fortfarande ansvaret för kvalitetsuppföljningen hos förvaltningen. Resurser för detta måste säkerställas hos den upphandlande verksamheten.

Vi anser att det nuvarande upphandlingsraseriet måste upphöra och att Aktivitetsplanen ska avslås.

Den nya IT-miljön kommer att kosta

Stockholms stad genomför nu en gemensam IT-miljö för förvaltningar och bolag. Det innebär att samtliga datorer byts ut och att support m.m. centraliseras. Vi befarar att detta kommer att leda till ökade kostnader för förvaltningen. I budgeten har inga resurser tillförts verksamheterna, varför den nya miljön kan komma att leda till ytterligare nedskärningar.

En social omsorg med tillräckliga resurser

Förvaltningen föreslår att budgeten för social omsorg fastställs till 139,9 miljoner kronor, en minskning med 10,6 miljoner kronor mot förra årets budget. Under de senaste åren har detta verksamhetsområde fått mindre pengar för varje år. Sedan 2007 har budgeten minskat med ca 25 miljoner kronor. Det går naturligtvis inte att göra utan att det får konsekvenser.

Inom detta område görs en stor mängd utredningar för olika ändamål. Det kan gälla barn som lever i dåligt fungerande föräldrahem eller barn/ungdomar som behöver stöd av något slag, vuxna med missbruksproblematik eller kvinnor och barn som utsätts för våld av närstående. För att kunna hålla en hög kvalité på dessa utredningar är det avgörande att personalen har en rimlig arbetsbelastning men också att de har resurserna som krävs för myndighetsutövningen på området.

Utvecklingen att i större utsträckning använda sig av öppenvård i närmiljö är inte i sig något negativt, men det kräver också en större arbetsinsats från personalen och det är viktigt att personalen fortfarande känner att de kan göra professionella bedömningar. Vår uppfattning är att detta verksamhetsområde inte klarar den föreslagna nedskärningen utan allvarliga konsekvenser för både personal och medborgare.

I socialdemokraternas förslag till beslut satsar vi därför 11,2 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten. Den extra satsningen skulle göra att vi inte behöver dra ned på personalstyrkan och vi kan satsa resurser på kvinnofridsenheten, familjeteamet och ungdomsteamet för att höja kvaliteten till en normal nivå.

Ekonomiskt bistånd behöver förstärkas

Hur efterfrågan på ekonomiskt bistånd utvecklas under 2010 är svårt att uppskatta eftersom arbetslösheten ofta ser annorlunda ut i vår stadsdel i jämförelse med andra delar av Stockholm. Vi befarar att utförsäkringen från försäkringskassan från januari 2010 förvärrar situationen för många långtidssjuka i stadsdelen.

Vi anser att SL-kortet bör ingå i bidragsnormen.

För att säkerställa tillräckliga resurser inom området föreslår vi att ytterligare 2,0 miljoner kronor tillförs verksamheten.

För att förbättra arbetsmarknadsläget krävs större resurser

Det råder större arbetslöshet i vår stadsdel än i övriga staden. Bland unga är situationen särskilt allvarlig. För unga arbetslösa behöver det finnas aktiviteter dagtid. Vi vill därför ha riktade insatser för dagaktiviteter med utbildning och arbetsträning.

Alla ungdomar ska få möjlighet till sommarjobb.

Den arbetsmarknadspolitik som den moderatledda regeringen i Sverige och i Stockholm bedriver gör ingenting för att ändra situationen till det bättre. Den kommande rödgröna majoriteten i Stockholm och Sverige ska satsa på riktiga jobb, kunskapslyft och framtidsyrkesutbildning till alla arbetslösa efter september 2010.

För att säkerställa arbetet mot ungdomsarbetslösheten, sommarjobb och arbetsträning för de som behöver, satsar vi ytterligare 6,5 miljoner kronor.

Våra barn och ungdomar är värda större resurser

”En öppen fritidsgård är dyr, men en stängd kan kosta hur mycket som helst”.

För att vända detta satsar vi ytterligare 5,7 miljoner kronor. Detta avses i första hand personalförstärkning så att planering och utveckling av innehållet kan ske. Det är också viktigt att tid finns för att skapa förtroendefulla relationer med ungdomarna. Personalen ska i första hand bedriva en främjande verksamhet som blir en givande och utvecklande fritid. Det förutsätter rätt kompetens och vi ser att behovet av utbildad personal är stort. Vi vill därför dels nyanställa utbildad personal, dels ge befintlig personal fortbildning. Detta gäller verksamheten för alla tre åldersgrupper som den ser ut idag, 10-12åringar, 13-15 åringar samt 16-20 åringar. Det är också viktigt att man i de olika ådrarna har en fredad zon, verksamheten ska inte bedrivas i samma lokaler för de olika åldersgrupperna. Det är också viktigt att det är ungdomarna själva som tar initiativen till att utforma verksamheten och dess innehåll. Framför allt i en verksamhet som i huvudsak vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-20 år.

Vi Socialdemokrater vill bryta den inriktning inom kulturpolitiken som är praxis inom stadsdelen idag. Fokuset på att främja det lokala kulturlivet genom att låta det vara en central del i kulturpolitiken inom stadsdelen har vi inga invändningar emot, det är snarare något vi skulle vilja fördjupa ännu mer. Det vi däremot invänder oss emot, är de låga ambitioner som den borgerliga majoriteten har på kulturområdet. Att värna kulturen för barn och ungdom låter hedervärt, men detta är i själva verket en kulturpolitik på sparlåga. De erbjudanden om deltagande i minst en kulturverksamhet i närområdet för förskolebarnen, är inget annat än en sista bastion i en kulturpolitik som har tappat alla ambitioner på att främja en kultur för alla oss som bor och verkar här i Rinkeby-Kista.

Vi vill inte begränsa erbjudandet om minst ett kulturprogram i närområdet till förskolebarnen. I vår ambition med en bättre fritidsgårdsverksamhet för ungdomarna, så vill vi att det fortlöpande ska erbjudas kulturprogram på fritidsgårdarna. Det är dels ett sätt att höja de kulturpolitiska ambitionerna inom stadsdelen, dels ett sätt att utöka och utveckla verksamheten på fritidsgårdarna. Vi ser även att möjligheterna till kulturutövning måste vara ett starkt inslag i en sådan utökning av det kulturpolitiska uppdraget för stadsdelen.

Det ska finnas meningsfulla aktiviteter i ungdomsgårdar och träffpunkter i stadsdelen. Detsamma gäller för barn mellan 10-12 år. Därför ökar vi resurserna för verksamheten med 5,7 miljoner kronor.

Förskolan är en förberedelse för skolan

Utifrån budgeten för år 2010 är det lätt att dra slutsatsen att förskolan är en verksamhet som är någorlunda skonad från besparingar. Tyvärr är det inte sant. Förskolan har under 2008/2009 konstant förlorat intäkter då barnantalet minskat. En anledning är de fristående förskolorna, en annan är vårdnadsbidraget. Att barnantalet har minskat med 200 barn bara på ett år innebär naturligtvis att det är mycket turbulent inom barnomsorgen, med uppsägningar av personal och nedläggningar av avdelningar och/eller hela förskolor.

Vi vet att förskolorna har varit mycket restriktiva i sin budgethållning under 2009 och än värre blir det under 2010. Inte heller i år får förskolorna någon kompensation för löneökningar vilket i praktiken innebär att de har mindre pengar än tidigare att röra sig med.

De extra miljonerna vi satsar på förskolan i vårt budgetförlag, 7,2 miljoner kronor, behövs bland annat för en satsning på öppna förskolan. Det var även tidigare en viktig verksamhet men är av ännu större vikt nu när många kvinnor stannar hemma med sina barn på grund av vårdnadsbidraget. Precis som i Norge, där det var lika misslyckat som här, var det framförallt kvinnor som stod långt ifrån arbetsmarknaden som ansökte om vårdnadsbidrag. För barnen ger det ännu sämre möjligheter eftersom de går miste om t.ex. språkträning som är så viktig för deras fortsatta möjligheter att lyckas i skolan.

Vi tycker också att det är mycket viktigt att vi erbjuder vår personal konkurrenskraftiga löner. Idag ligger våra förskollärares löner under stadens genomsnitt vilket leder till att vi förlorar kompetent personal till andra stadsdelar.

Vi vill också ge förutsättningar för att erbjuda en bra kolloverksamhet sommartid. Då många föräldrar är tveksamma till kollo bör dagkolloverksamhet erbjudas för barn och föräldrar.

Äldreomsorgen behöver mer resurser

Äldreomsorgen i stadsdelen har drabbats hårt av nedskärningar och förändringar under de senaste åren. Trots vallöften från alliansen om att satsa på äldreomsorgen och t.ex. servicehusen har man hela tiden skurit ned på resurserna och nu även bestämt sig för att helt avveckla servicehusen.

Hur äldregruppen ser ut i de olika stadsdelarna varierar beroende på t.ex. socioekonomiska faktorer. I vår stadsdel har vi många äldre som har större omsorgsbehov behov vid lägre ålder än på många andra håll vilket också innebär att det finns ett större behov av resurser. Av denna anledning vill vi utöka äldreomsorgens budget med 7,5 miljoner kronor.

Vi har i våra respektive budgetförslag avsatt mer resurser till äldreomsorgen för att bibehålla och höja kvalitén inom äldreomsorgen och för att tillgodose både omsorgsbehov och sociala behov.

Nu när alliansen lägger ned servicehusen är det ännu viktigare än tidigare att utveckla dagverksamheterna, framförallt eftersom alla ska vårdas hemma vilket ökar risken för isolering. I vårt förslag till beslut vill vi därför satsa mer resurser på detta så att man får möjlighet att anställa personal som kan leda och organisera verksamheten. Det är också viktigt att det finns möjlighet att laga mat på dagverksamheterna så att det finns andra alternativ än matlådorna. Att få äta hemlagad mat tillsammans med andra kan vara av stor betydelse för välbefinnandet och aptiten.

Omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning får mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionshinder är en verksamhet som ständigt får effektivisera och lägga ned verksamheter. Det är också en mycket utsatt grupp som inte alltid har förmåga att organisera sig och protestera mot försämringar. Behovet av stabilitet, bra verksamhet och trygghet är naturligtvis viktig. De öppna verksamheterna är ett av områdena som kommer drabbas under det kommande året, trots att man redan har lagt ned t ex ”Rasken”. En verksamhet som var uppskattad och behövd av många, som gav både sysselsättning och var en träffpunkt för många i stadsdelen.

De extra resurser vi skulle satsa på den här verksamheten, totalt 1,5 miljoner kronor, är i första hand en satsning på just de öppna verksamheterna. Det är oerhört viktigt att vi värnar om det sociala stödet och servicen som personer med psykisk funktionsnedsättning behöver i sin vardag. Två av verksamheterna som utgör en viktig roll i Rinkeby-Kista stadsdel är Träff 10:an och Sesam. Vi satsar för att höja kvalitén med riktad verksamhet, personaltäthet och att vi även här följer upp och stärker kvalitetskontrollen. Många som deltar i denna verksamhet tillhör Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. (LSS) vilket är en rättighetslag. Många av dessa personer klarar inte av sin vardag utan motivation från professionella personer som till exempel kontaktpersoner, gode män, förvaltare, boendestödjare och ledsagare.

Verksamhetsområdet har lidit extra mycket de senaste tre åren. Underskottet är stort och mer resurser behövs. Den föreslagna budgeten kommer, enligt vår bedömning, att leda till omfattande nedskärningar för att balans ska nås. Verksamheten kommer att tvingas till personalneddragningar (åtgärder) och brukarna kommer inte att få det stöd som de har behov av och rätt till.

Parkskötsel m.m. behöver mer resurser

Många parkvägar i området är i dåligt skick. De är ojämna med snubbelrisk och stora vattensamlingar när det regnar. Belysningen behöver på många ställen förbättras. Vi föreslår ytterligare 0,4 miljoner kronor till området.

Sammanfattningsvis

Vi sätter välfärden, rättvisan och miljön före stora skattesänkningar. Vi vill se en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i vår stadsdel.

Vi säger nej till att offentliga verksamheter auktioneras ut till lägstbjudande. Vi värnar ett ekonomiskt ansvarstagande, långsiktighet i planering och en budget i balans. För att nå dit krävs realistiska bedömningar, tydliga konsekvensanalyser, rimliga förutsättningar och stabilitet i organisationen. Förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 brister stort i dessa avseenden.

Vi bedömer att förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget förutsätter fortsatta nedskärningar under året för att klara målet om en ekonomi i balans. Därför kan den inte läggas till grund för stadsdelsnämndens beslut.

Därför föreslår vi stadsdelsnämnden att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar

- Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2010 som grund

Att behålla Kvinnofridsenheten

Att behålla kvalitén i socialpsykiatrin

Att strikta miljökrav och ILO:s kärnkonventioner ska ingå i alla upphandlingar av tjänster och varor

Att skapa fler mötesplatser som unga kan samlas kring

Att inrätta ett ungdomsråd för ungas synpunkter och delaktighet

Att förbättra skötseln av parker och naturreservat

Att öka insamlingen av organiskt avfall för biogasproduktion

Att förbättra medvetenheten om lika rättigheter i förskolorna

Att öka resurserna för äldreomsorgen

Att öka resurserna för hemtjänsten

Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

att minska elförbrukningen i förvaltningens verksamheter med 5 % under året

att egenregi-anbud ska läggas som huvudregel när det beslutas om konkurrensutsättning

att uppmana Fastighetsnämnden att ”Rinkebyhuset” inte ska rivas

att meddela Vägverket och Stockholms stad att man inte vill bygga ”Förbifart Stockholm”

att stadsdelsförvaltningen tar initiativ till ett möte om den höga frekvensen autism i vissa grupper, främst somalier

att fältassistenterna inte ska flyttas från verksamhetsområdet social omsorg

att därutöver anföra

Ett Grönt och Solidariskt Rinkeby-Kista!!

I denna text föreslår Miljöpartiet Rinkeby-Kista en ny politik för vår stadsdel, som syftar till att ge människor rättvisa möjligheter att skapa bra liv för sig själva och för de människor som finns omkring dem. Vi vill också ha en politik som bidrar till att stadsdelsnämnden, förvaltningen och de som bor i Rinkeby-Kista tar sitt ansvar för att rädda den gemensamma miljön. Miljöpartiet vill ha en mer aktiv politik i stadsdelen Rinkeby-Kista. Vi vill att staden ska vända den trend som nu råder med att stadens verksamheter nedrustas.

Vänd utvecklingen i Rinkeby-Kista!

Vi har snart gått igenom en hel mandatperiod med högerpolitik som har försämrat för oss som bor i Rinkeby, Kista, Husby och Akalla.

Trots att den moderatledda högeralliansen pratat om ”Järvalyftet” har villkoren för dem som bor i vår stadsdel försämrats under de senaste tre åren. Speciellt verkar Rinkeby vara drabbat av moderaternas sociala nedrustning och sammanslagning av stadsdelarna

Miljöpartiet var emot sammanslagningen av Rinkeby och Kista stadsdelar. Vi har också varit mycket kritiska till Stadshusmajoritetens utformning av ”Järvalyftet”. I vårt remissvar på Vision Järva 2030 krävde vi en mer social profil på satsningen.

Att man skulle få ett jobb på fem dagar, som moderaterna lovade i valrörelsen, var det inte tal om. Moderaternas Vårdval Stockholm i landstinget ledde till att Rinkeby vårdcentral tvingades skära ner sin personal med hälften.

Vi i Miljöpartiet sätter sociala satsningar och miljösatsningar före skattesänkningar. Vi vill utveckla förskolan, ungdomsgårdarna, äldreomsorgen och skolan. Vi vill att människor i stadsdelarna ska få större inflytande över skolan. Kanske ska skolan föras tillbaka från Utbildningsnämnden till stadsdelsnämnderna? Med vår politik kommer vi ha mycket mer resurser i form av pengar och personal för att driva bra verksamheter inom stadsdelsförvaltningen.

Med den borgerliga politiken som nu förs minskar personalstyrkan i äldreomsorg och på andra områden. Detta drabbar äldre, funktionshindrade m fl i vår stadsdel. Vi ser att vi måste vända den utvecklingen. Därför satsar Miljöpartiet i Rinkeby-Kista och (mp) Stockholms stad på förbättrad kvalitet och omsorg i de offentliga verksamheterna framför sänkta skatter. Moderaternas skattesänkningar gynnar ändå främst de rikare.

Vi varnar för en urskillningslös upphandling, t ex av gruppbostäder för utvecklingsstörda. Den moderatledda majoriteten gör också upphandlingar utan egen regi-anbud, vilket innebär att de vill ha privat drift till varje pris. Den kommunala kompetensen blir därmed utvattnad. Vi varnar också för de nedskärningar som moderaterna går i spetsen för. Miljöpartiet planerar för att föra en mer sansad politik där man sätter kvalitetshöjning framför skattesänkning och där man konkurrensutsätter verksamheter bara då man ser klara fördelar med att prova om enskild drift är ett bra alternativ.

En fråga som vi inte råder över i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, men som kommer att påverka oss, är frågan om Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm ska inte byggas! Den kommer att bidra till att försämra miljön, både lokalt hos oss runt Järvafältet, men också globalt genom ökade klimatutsläpp. Samtidigt kommer Förbifart Stockholm med största sannolikhet inte att lösa några andra problem. Förbifart Stockholm ska inte byggas!

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2010 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 745,4 Mkr mer än den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2010 betyda ca 92 miljoner kronor mer för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara och/eller och kvalitativa mål) och indikatorer för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

BARN OCH UNGDOM

Ungdomar

Om Miljöpartiets de grönas budgetförslag hade gått igenom i kommunfullmäktige skulle vi ha 3,3 miljoner kronor mer inom verksamheten för barn och ungdom.

Insatser för barn och unga ska alltid utgå från barnets bästa i enlighet med FN:s barnkonvention. Inom arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga.

Fler mötesplatser på ungdomars egna villkor

Barnens fritid är lika viktig som skolan. Under förra mandatperioden satsades på barn och ungdomars fritid men den trenden har brutits. Det finns utrymme för fler fritidsgårdar, hemgårdar, replokaler, kaféer och andra träffpunkter på ungdomars egna villkor och enligt deras egna önskemål. Fritidsgårdarnas öppettider ska utökas, och resurser ska satsas för att de även ska ha mer öppet sommartid. Även skollokaler ska kunna användas mer effektivt under helger och lov till olika verksamheter som till exempel replokaler eller caféer.

Ge pojkar och flickor lika möjligheter till fritidsverksamhet

I flera av ungdomsgårdarna står flickorna för bara en liten del av dem som kommer till ungdomsgården. Det är därför viktigt att alla har likvärdiga möjligheter att uppskatta verksamheten på gårdarna, och att man motverkar tendenser till att ”störiga” pojkar skrämmer bort tjejerna.

Inrätta ett ungdomsråd

Det ska finnas möjligheter för ungdomar att påverka sin egen vardag. Ungdomar behöver vara delaktiga kring frågor som berör dem själva. Frågor som rör öppettider och verksamheter i t.ex. ungdomsgårdarna är något som ungdomarna själva ska kunna ha synpunkter om. Ett sätt att låta ungdomar påverka i större utsträckning är att inrätta ett ungdomsråd där ungdomar kan delge sina synpunkter till stadsdelens politiker. Detta kan leda till att förhindra en känsla av utanförskap och samtidigt bidra till känsla av delaktighet hos och en reell möjlighet till inflytande för ungdomar.

Lika möjligheter till fritidsverksamheter

Stadsdelsnämnden måste skapa verksamheter för ungdomar som tilltalar så många som möjligt av våra ungdomar. Ungdomsverksamheterna ska ha som syfte att tilltala dagens ungdomar och bör ha flera olika aktiviteter som passar ungdomarnas olika behov. Likvärdiga möjligheter för alla ungdomar, oavsett kön, etnicitet eller funktionshinder måste finnas i verksamheterna.

Barn

Satsa på kolloverksamheten

Kollo är ett bra tillfälle att under sommaren komma bort några veckor från stadsmiljön, träffa nya kompisar och ha kul. Kollo är ett av de bästa sätten att motverka segregation, ungdomskriminalitet och utanförskap. Detta har studerats och beskrivits i många studier och rapporter genom åren. Alla barn och ungdomar mellan 9 och 16 år ska få möjligheten att åka på kollo. Olika politiska beslut kring taxor och inriktningar på verksamheten har påverkat vilka barn som nu åker på kollo. Möjligheten för Sveriges barn att få besöka kollo har minskat genom åren, likaså den tid de får vara där. Tio veckor var en standardperiod när kollo startade, idag ligger snittet för en vistelse på under två veckor. Det är viktigt att reglerna för kollo underlättar för barn från olika områden och med olika bakgrund att mötas.

Erbjud barn i familjehem egna ombud

Barnens behov måste tillgodoses och insatserna göras utifrån ett barnperspektiv. De barn som hamnar i familjehem ska få tillgång till en egen, neutral, ombudsman som hon eller han kan vända sig till om de upplever missförhållanden. Ombudsmannen ska organiseras fristående från socialtjänst och skola och ska enbart se till barnets bästa.

Öka insatserna för att familjehemsvården ska följas upp bättre. Stora brister kvarstår år efter år. Fosterhemsföräldrar ska få handledning i hur de kan hantera relationen till barnets biologiska föräldrar. Staden ska därför arbeta med att utveckla former för handledning till fosterhemsföräldrar utifrån specialkunskap om de biologiska föräldrarnas speciella problematik och behov.

DEMOKRATI

Miljöpartiet vill att stadsdelsförvaltningen arbetar mer aktivt för att främja medborgarnas deltagande i politik och samhällsliv. Vi vill t ex att stadsdelsnämnderna ska bli direktvalda. På det sättet skulle medborgarna kunna påverka den lokala politiken på ett tydligare sätt. Vi ska utveckla nya sätt för medborgarna att kommunicera med Rinkeby-Kistas politiker och tjänstemän, för att komplettera de kanaler som redan finns, t ex den öppna frågestunder och medborgarförslag.

MILJÖ

Om Miljöpartiets de grönas budgetförslag hade gått igenom i kommunfullmäktige skulle vi ha ca 0,8 miljoner kronor mer inom verksamhet för stadsmiljö.

Vår gemensamma värld står inför stora utmaningar när det gäller att vårda den natur som vi alla, och alla våra aktiviteter har sin grund i. Klimattoppmötet i Köpenhamn avslutas 18 december -09, dagen efter stadsdelsnämndens möte. Det är oerhört viktigt vilket avtal världens ledare kommer fram till, men det är också på lokal nivå som klimatåtgärderna ska genomföras. Därför måste också Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ett miljöarbete värt namnet. Det finns massor av saker som kan göras och många som måste göras för att minska den miljöbelastning som förvaltningens verksamheter har, och minska den miljöbelastning som de som bor i Rinkeby-Kista har.

Prioritera miljöfrågorna!

Forskare i miljömedicin på Karolinska rapporterade nyligen att de uppskattar att stockholmarnas liv förkortas med ett halvår p g a utsläpp från biltrafiken och från industrier. Vi kan inte ignorera att miljöfrågorna påverkar både vår egen hälsa på kort sikt och vår möjlighet till långsiktig överlevnad.

Stadsdelsnämnden måste uppgradera och snabba på miljöarbetet. Vi bör dels stärka det arbete som redan görs genom miljöombud på de olika arbetsplatserna, dels vid behov anställa fler tjänstemän och andra som sysslar med miljö som huvuduppgift.

Ekologisk mat i våra verksamheter

Förvaltningens förslag är 23 % ekologiska livsmedel i Rinkeby-Kista. Det är bra att staden har ambitioner på detta område, men vi måste höja ambitionerna. Vi föreslår ett mål på 30 % för år 2010, och sedan minst 40% för 2011. Förskolor, äldreboenden och andra verksamheter som serverar mat, t ex inom socialpsykiatrin, ska också undvika att servera fisk från hotade bestånd. En dag í veckan ska bara vegetarisk mat serveras. En förskola i Husby har visat att det går att erbjuda nästan 80 % ekologisk mat till barnen.

Minska miljöbelastningen i stadsdelens verksamheter

Förvaltningens anställda ska fortsätta att använda riktlinjer för transporter i tjänsten som innebär att förflyttningar i första hand sker med kollektivtrafik, med cykel eller till fots.

Stadsdelsförvaltningen ska planera för att använda bilpool för sina bilbehov. Alla bilar som stadsdelsförvaltningen trots det ovanstående själv behöver förfoga över ska vara ”mindre miljöskadliga” bilar – helst t ex biogasbilar eller elbilar. Om etanol ska användas ska den vara socialt och miljömässigt certifierad, för att säkra att Rinkeby-Kista inte använder ”miljöbilar” som i själva verket förstör miljö och arbetsförhållanden i fattiga länder lika mycket som vanliga bilar.

Vi ska utveckla det arbete som påbörjats som prov med att samla in matavfall från förskolor och äldreboenden, för att göra biogas av det. På sikt bör målet vara att alla verksamheter som hanterar större mängder mat ska delta i insamlingen av matavfall. På det sättet bidrar vi till att sänka utsläppen av växthusgasen koldioxid.

Miljöinformation, t ex på Konsumentvägledningen

Informationen om hur man lever mer miljövänligt ska förbättras. Konsumentvägledningen ska ha ett aktivt miljö- och klimatfokus, och aktivt informera människor om vilka klimat- och miljövänliga val som de kan göra.Samarbete med Energirådgivningen bör kunna göra stadsdelens konsumentvägledning ännu bättre på att upplysa om hur man sparar energi, vilket gynnar både miljön, klimatet och den egna plånboken. Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Skydd av Järvafältet

Stockholms unika naturvärden är oerhört viktiga för stockholmarnas livsmiljö. Stadsdelsförvaltningen ska bidra till skyddet av Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat. Exploatera inte dessa vackra och livgivande naturområden!

Rinkeby-Kista ska bidra till att barn och ungdomar får goda möjligheter till spontan lek och rörelse i närnatur nära bostaden. Det finns forskning som visar att de som har natur- och grönområden nära sin bostad har bättre hälsa!

Vi vill att ansvaret för renhållning i och skötsel av parker, promenadstråk, grönmarksområden och naturreservat ska ligga hos stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnderna ska ges utökade resurser för renhållning i och skötsel av närnatur, parker, grönområden, stränder och naturreservat så att natur- och rekreationsvärdena består och även ökar. Brukaravtal för skötsel och planering i samarbete med lokala användare och stockholmare ska uppmuntras. Att föreningar engageras i städning av gator och närnatur kan vara positivt.

Samarbetet med koloniföreningarna ska stärkas, och man ska informera ännu mer aktivt med målet att få bort potentiellt miljöfarliga ämnen som t.ex. miljöskadliga bekämpningsmedel eller konstgödningsmedel.

Miljö och arbetarskydd i upphandlingar

Stadsdelsnämnden ska ställa skarpare miljökrav i de offentliga upphandlingar som görs. Stockholms stad är en mycket stor kund för företagen, och om staden ställer krav får det stor effekt på vilka miljövänliga och rättvist producerade varor som företagen producerar och tillhandahåller. Krav som styr mot en mer rättvis produktion (som skyddar arbetares rättigheter i producentländerna, t ex Kina) ska införas i förfrågningsunderlagen i Rinkeby-Kistas upphandlingar. Ett förslag är att man tittar på att använda ILO:s åtta kärnkonventioner som bas för sociala krav.

Källsortering

Stadsdelsnämnden och dess förvaltning bör aktiv medverka till att hjälpa Trafik- och Renhållningsnämnden och övriga staden att finna lämpliga lösningar för källsortering. Det kan t ex handla om att hitta nya placeringar för ”publika” återvinningsstationer, i den mån den fastighetsnära källsorteringen inte räcker.

Stärk miljökompetensen på stadsdelsförvaltningen

För att stärka miljöarbetet behövs också personalresurser. Miljö- och klimatkompetensen måste stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Vi föreslår att stadsdelsförvaltningen anställer 2 miljösamordnare (åtminstone 1 tjänsteman till utöver den som finns idag).

Aktivt lokalt miljö- och demokratiarbete

Erfarenheterna av stadens mer än 10-åriga arbete med FN:s Agenda 21 och ytterstadssatsningarna visar att ett ökat engagemang och delaktighet i frågor som rör bostadsområdet och närmiljön ger mycket goda resultat. Därför ska Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ha ett aktivt lokalt miljö- och demokratiarbete som en del av sin verksamhet för att i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt för att öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. En viktig del av arbetet innebär att stödja en rad demokratiprocesser, t ex delaktighet vid planering, byggande, lokalisering av infrastruktur, skötsel av och rekreation i parker och naturområden, behov som konsumenter och brukare samt ungdomars intressen och delaktighet i beslut och åtgärder.

Stadens förskolor och skolor ska aktivt involveras i miljöarbetet. Förskolebarn och skolelever har ett stort engagemang i miljöfrågor och etiska frågor och dagens beslut och livsstil påverkar deras framtid.

Aktivt klimat- och miljöarbete i verksamheterna

Förvaltningens egna verksamheter ska också ha ett aktivt miljöarbete. Man ska fortsätta att källsortera, spara el i arbetslokalerna m m.

Bygg ut cykelvägarna

Stadsdelsnämnden ska så mycket som möjligt bidra till att underlätta för att cykelvägnätet byggs ut och underhålls och att vi därmed bidrar till att öka cyklandet och därmed förbättrar luftkvaliteten. Stadsdelsnämnden ska i övrigt arbeta för att främja miljövänligt beteende och miljövänliga transportvanor.

Nej till Förbifarten! Diskriminering ska inte styra trafikplaneringen

Trafikens störningar drabbar ofta utsatta områden där invånarna inte har resurser och språkliga möjligheter att klaga och miljöförbättringar som gjorts i andra delar av staden görs inte där. Denna diskriminering är inte acceptabel. E18 utmed Järvafältet är ett sådant exempel, den borde läggas i en tunnel. Det helt feltänkta vägprojektet ”Förbifart Stockholm” är också planerat att gå i ytläge förbi vårt område vid Akalla och Hjulsta. Det kommer att leda till ytterligare avgaser och partiklar i vårt område. Detta är oacceptabelt, eftersom det som behövs för att minska trängseln i trafiken är stora satsningar på kollektivtrafiken, inte stora nya vägar. Enligt en studie framgår att halterna av partiklar i ”Förbifartens” tunnel kommer att bli 4000 mikrogram per kubikmeter i rusningstid i snitt över året, vilket är 10 gånger högre än i Södra länken och 100 gånger högre än Hornsgatan. Enligt expertuppgifter bör partikelhalter över 400-800 mikrogram per kubikmeter inte överstigas i tunneln. Frågan är om det ens är lagligt att ha trafik i tunneln med tanke på EU:s miljökvalitetsnormer. Att tunneln blir en hälsofara tycks i alla fall stå klart.

Arbeta förebyggande för mindre nedskräpning

En viktig del i en trivsam stadsmiljö är att det inte är skräpigt och slitet i parker, grönområden, gator och torg. Satsningar på renhållning, sanering och skadegörelse är av stor betydelse men staden måste även göra satsningar på förebyggande åtgärder som minskar uppkomsten av avfall och nedskräpning. Generella insatser ska göras för att minska konsumtionen av engångsförpackningar och diskussioner med snabbmatsproducenter och andra relevanta aktörer om hur förpackningarna kan minskas och återvinnas i högre utsträckning. Det finns flera lyckade exempel på projekt bl.a. inom bostadsbolag där boende och ungdomar har deltagit i skötsel och städning av sitt bostadsområde och därmed ökat sitt ansvarstagande. Denna typ av medverkan, i stil med ”Föreningsstäd” ska utvecklas för att användas av staden för minskad nedskräpning och klotter eftersom detta lönar sig mer på sikt än att bygga fler papperskorgar och hyra in mer städpersonal.

Stadens bostadsbolag, stadsdelsnämnder, idrottsnämnden samt konsumentnämnden ska ta initiativ till denna typ av förebyggande projekt tillsammans med restauranger, caféer och företag som producerar de varor vars rester oftast blir skräp.

Bevara träd som är lungorna i Rinkeby-Kista!

Det har avverkats många träd i Rinkeby-Kistaområdet de senaste åren. Stadsdelsförvaltningen ska ta fram en ”trädplan” som i första hand skyddar träden, inte ser dem som ett problem. Att skära ner buskar och fälla träd ökar inte automatiskt känslan av trygghet.

Ta fram en plan och intensifiera arbetet för att rädda stadens gatuträd och skogsdungar!

Kommunicera för ökad källsortering

Stadsdelsnämnden ska bidra till att utveckla källsorteringen, och att informera medborgarna om källsortering.

FÖRSKOLA

Med Miljöpartiet de grönas förslag till budget i kommunfullmäktige 2010 skulle vi ha 8,7 miljoner mer inom förskoleverksamheten.

Miljöpartiet vill ha en omtänksam förskola som stöttar barnen till att utvecklas till trygga, nyfikna människor, och att få en bra start för att så småningom bli medkännande ansvarstagande vuxna. Personalen ska vara engagerad och det ska finnas en mycket stor andel utbildade förskollärare och barnskötare. Arbetet med genuspedagoger ska förstärkas. Det är viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Likarätts-märkning av förskolor

Förskolorna kan bli ännu bättre på att arbeta med jämställdhet, könsroller och lika rättigheter. Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsroller och heteronormativitet. Studier visar att pojkar och flickor ofta bemöts och behandlas olika i förskolan, vilket lägger grunden för könsroller som påverkar oss hela livet. Rinkeby-Kista har ett antal genuspedagoger i förskolan. Dessa är en tillgång när förskolorna arbetar mer intensivt med jämställdhetsfrågorna. Förskolorna ska också arbeta aktivt för att motverka rasism. De likabehandlingsplaner förskolorna är skyldiga att upprätta ska innefatta samtliga diskrimineringsgrunder och användas som ett verktyg i det praktiska arbetet. En möjlighet är att certifiera förskolor som arbetar efter en utvecklad metodik baserad på lika rättigheter, även om alla förskolor självklart ska arbeta aktivt med dessa frågor.

Rätt till nattis

Staden bör erbjuda barnomsorg på kvällstid, under natten och på helger. Dagens ordning, att den lagstadgade rätten till barnomsorg bara gäller dagtid, drabbar ensamstående föräldrar orimligt hårt. För många är det omöjligt att behålla ett jobb i vården eller restaurangbranschen när man får barn. Att rätten till barnomsorg är inskränkt till dagtid missgynnar dessutom särskilt människor i traditionella arbetaryrken, bland vilka de flesta jobben med kvälls- och nattjänstgöring finns.

Utveckla miljöarbetet i förskolorna

Den Grön Flagg-certifiering som initierades under Miljöpartiets tid i majoritet i Kista stadsdelsnämnd ska fortsätta, utvecklas och stärkas.

Miljön i förskolan ska utformas så att barns utveckling underlättas, stimuleras och utmanas. Detta gäller även utemiljön. Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor i syfte att barnen ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till naturen. Värderingar och attityder grundläggs tidigt i livet och det är viktigt att förskolan arbetar med att lära barnen att känna ansvar för sin närmiljö. För att få fler förskolor att integrera miljö och hållbar utveckling i undervisningen är Håll Sverige Rents certifiering Grön Flagg ett bra verktyg. Det ökar barnens och föräldrarnas intresse och förståelse för miljöfrågor och natur, samt utbildar framtidens stockholmare. Ett ekologiskt synsätt ska prägla förskolan. Det gäller även maten som serveras. Ekologiska och närproducerade livsmedel bidrar till bra hälsa hos barnen. Den andel ekologisk mat som serveras i förskolor och äldreboenden måste öka kraftigt. 30 % ekologisk eller KRAV-märkt mat är ett bra mål på kort sikt, och mycket större andel på lite längre sikt.

KULTUR OCH FÖRENINGSVERKSAMHET

Med Miljöpartiet de grönas förslag till budget i kommunfullmäktige 2010 skulle vi ha 0,1 miljoner mer inom kultur- och föreningsverksamheter.

Miljöpartiet vill, för att barn i miljonprogrammets förorter lättare ska få tillgång till kultur, göra en extra satsning på kultur i dessa områden. Budgeten för föreningsbidrag och kulturstöd ska utökas. Ge barnkultur mer resurser och högre status! Bidragen till föreningar och kultur har nedrustats under den borgerliga majoriteten. Miljöpartiet gör en satsning på kultur och föreningsbidrag. Föreningarna är mycket viktiga i vårt område Rinkeby-Kista för att skapa mötesplatser, kanske framför allt för arbetslösa eller andra som befinner sig delvis utanför ”det stora samhället”.

Barns möjligheter till eget skapande och deltagande i kulturverksamhet såsom teater, dans, musik och målning är viktigt för deras utveckling. Framför allt är det viktigt att främja tillgången på kultur i skolor, förskolor och fritidsverksamheter. Vi vill stärka samspelet mellan lärare och kulturlivet samt ge kulturarbetare som musiker, bildkonstnärer, poeter och andra mer utrymme i barns vardag. Stadsdelsnämnden ska fortsätta stödja barnkultur, och ambitionen ska vara att tillhandahålla fler kulturupplevelser till barn i stadsdelen, och om möjligt även till andra grupper. Ett mål är att förnya pedagogik, inriktning och verksamhetsformer.

Utveckla lokala kulturcentrum i ytterstaden

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige uttrycks ett mål om att utveckla levande lokala kulturcentrum i ytterstaden. Rinkeby-Kista bör satsa på att få fler människor involverade i kulturlivet, t ex genom ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, kulturförvaltningen och kulturmötesplatser som Husby Konsthall och Tensta Konsthall. Den kulturella, religiösa och etniska mångfald som finns i Akalla, Kista, Husby och Rinkeby är en bra grogrund för spännande nyskapande kultur.

ÄLDREOMSORG

Äldreomsorg

Om Miljöpartiets de grönas budgetförslag hade gått igenom i kommunfullmäktige skulle vi ha 2,5 miljoner kronor mer inom äldreomsorgen.

Miljöpartiet i Rinkeby-Kista vill öka resurserna till äldreomsorgen. Med vår politik kommer det också att finnas mer skatteintäkter för att garantera t ex en bättre bemanning på servicehus m m. Vi vill att äldre, som så önskar, ska ha rätt att komma ut dagligen. Stadens äldre ska känna sig trygga och ha tillgång till god omsorg och social gemenskap. Äldrevården ska kvalitetssäkras.

Satsa på kontinuitet och valfrihet

Miljöpartiet vill satsa på omsorgen om de äldre och bryta den isolering som många äldre upplever. Vi är positiva till valfrihet och rätten att få välja vård och omsorgsboende. Verklig valfrihet handlar också om utökat byggande. Det ska finnas äldreboenden, kommunala liksom gärna socialkooperativa boenden, inklusive servicehus, i alla stadsdelar. Vi ska dock inte upphandla äldreboenden om det inte finns skäl att tro att de ska drivas med lika bra eller med bättre kvalitet av ett privat företag eller en förening.

Fler trygga bostäder

Idag gäller kvarboendeprincipen, äldre ska bo hemma så länge som möjligt. Många är nöjda med det om de får utökad hemtjänst. Men vissa vill på grund av ökad ohälsa, oro, ensamhet och stigande ålder flytta till en trygg boendeform. Då ska staden vara garant för det. Fler serviceboenden, trygghetsboenden och mellanboenden för äldre ska skapas. För många blir korttidsboende en mellanlandning mellan de allt tätare sjukhusbesöken och hemmet. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med platser på korttidsboenden och att innehållet i omhändertagandet kontinuerligt följs upp.

Stärk den sociala gemenskapen

Människor har som äldre samma behov av social gemenskap som i yngre dagar. Fler mötesplatser för äldre behövs, vilket ger fler sociala kontakter och möjlighet till stimulerande aktiviteter. Vi satsar även på kultur för äldre bl. a sångstunder, dans och rytmträning. Stödet till pensionärs-allianserna bör öka. Vi ska ge möjlighet till etniska äldreföreningar (t ex kurdiska eller iranska) att driva en självständig verksamhet.

Husdjur på äldreboenden har visat sig vara mycket uppskattat. Möjligheterna att ha husdjur ska utökas, där inte allergi eller annat lägger hinder i vägen. Äldre som har husdjur i hemmet måste ges den lilla friheten i rätten att omdisponera beviljad hemtjänsttid så att hemtjänsten ska kunna rasta hunden. Att tvingas avliva sitt husdjur på grund av strikta regler är inhumant.

För äldre med tilltagande svårigheter att förflytta sig, men som inte beviljats färdtjänst, behövs servicelinjer. Nya kontakter med landstinget i denna fråga bör tas. Det är viktigt att äldre med tilltagande rörelsehinder ska kunna ta sig till träffpunkter, möta vänner eller uträtta ärenden.

Bra mat och rätt till utevistelser

Social gemenskap vid måltider och möjlighet till utevistelse är viktigt. Vällagad, näringsriktig och god mat, anpassad för äldre, helst lokalt tillagad och ekologisk, är en viktig del av livskvaliteten och hälsan. Matlådor som kanske levereras en gång per vecka höjer inte aptiten.

Utöka ansvaret för trygghetslarm och dokumentation

En viktig grundtrygghet för de äldre som bor hemma är trygghetslarmet – kontakten med omvärlden i akuta situationer. Det är en falsk trygghet om larmet inte fungerar. En ansvarig i ledningsfunktion inom hemtjänsten ska ansvara för att larmet fungerar. Dokumentation och rutiner vid äldreboendena behöver förbättras. Nattfastan – tiden mellan sista matintag på kvällen/natten och första matintag på morgonen – ska inte överstiga 11 timmar. Undernäring är ett stort problem hos äldre personer.

Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Demensvård

Det måste finnas plats i gruppboende för alla med allvarlig demens, likaså vård och stöd av specialutbildad personal samt stöd till anhöriga. Skärp kraven om medicin till dementa. Alltför många äldre med demens får medicin mot oro när det egentligen är god omvårdnad de behöver. Mycket av oron som uppkommer hos dementa handlar om att ha någon att hålla i handen, om god omvårdnad, större personaltäthet och utbildning. Läkemedel ska sättas in först när allt annat är prövat.

Läkemedelsgenomgångar ska ske regelbundet för att se över att den äldre inte äter mediciner i onödan, eller äter medicin med alltför allvarliga biverkningar.

Erbjud personalen arbetstidsförkortning

Vi anser att det är viktigt att erbjuda personalen i äldreomsorgen förkortad arbetstid. Hur vi vill utforma arbetstidsförkortningen beskrivs under rubriken ”Stadsdelsförvaltningens medarbetare”.

Öka resurserna till hemtjänsten

Hemtjänstens insatser har ökat, liksom påfrestningarna i den fysiska och psykiska arbetsmiljön, eftersom allt fler äldre med stora hjälpbehov bor hemma allt längre. Generellt har det blivit färre och färre personal per äldre i vården. Den kommunala hemtjänsten i Rinkeby-Kista har försvagats p g a att många äldre väljer någon av de ca 50 privata hemtjänstutförarna. Hemtjänsten ska ges utökade resurser, också för att förslitningsskador och utbrändhet ska kunna minskas. 90 % av dem som arbetar i äldreomsorgen är kvinnor. Deras arbetsvillkor är en jämställdhetsfråga.

Det är viktigt att behålla och dra fördel av den språkliga och kulturella mångfald som finns bland personalen i äldreomsorgen.

Garantera jämställd omsorg

Flera studier inom vård- och omsorgsfältet har visat att män generellt får bättre och dyrare behandlingar än kvinnor och att kvinnor får vänta längre än män på vård. En viktig uppgift för äldrenämnden är att se till att kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg och att ekonomiska resurserna fördelas jämnt efter kön.

Förbättra samarbetet med landstinget och frivilligorganisationerna

Samarbetet mellan äldreomsorg, socialtjänst och landstingets olika vårdgrenar behöver utvecklas och ska utgå från den enskildes behov. Frivilligorganisationer är oerhört viktiga som komplement inom omsorgen och ska ges ökat stöd. Föreningar som t ex Eritreanska föreningen och den kurdiska äldreföreningen är viktiga för Rinkeby-Kista och kompletterar stadsdelsförvaltningens verksamhet och stödjer de äldre i området.

Bevara grönområden för rekreation och utevistelse

Forskning visar att grönska är bra för både människor och klimat. Det är grundläggande att samhället – och Stockholms stad – slår vakt om grönområden. Det är speciellt viktigt att äldre får regelbunden utevistelse, något som ska garanteras av kommunen. Järvafältet är en fantastisk resurs för oss i Rinkeby-Kista, också för de äldre. Järvafältet och Igelbäckens kulturreservat måste värnas!

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Med Miljöpartiet de grönas förslag till budget i kommunfullmäktige 2010 skulle vi ha 4,4 miljoner kronor mer för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

• Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

• Säkra rättigheter till hjälp för alla med funktionshinder oavsett om hjälpbehovet

är stort eller litet

• Staden ska vara föregångare som arbetsgivare och anställa personer med funktionshinder på alla nivåer

Öka tillgängligheten

Stockholm ska vara världens tillgängligaste stad år 2010, men takten måste öka rejält om detta mål ska uppfyllas. Staden brister fortfarande i tillgänglighet för funktionshindrade till kollektivtrafiken, affärer och möteslokaler.

Otillgänglighet är diskriminering och människor med funktionshinder har rätt till full delaktighet. Tillgänglighetsbegreppet ska vidgas från det fysiska till att innefatta sådant som bemötande och möjlighet till full delaktighet i samhället. Samarbetet med handikapp- och brukarorganisationerna ska fortsätta och utvecklas.

Insatser efter behov och önskemål

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska garantera alla personer med funktionshinder en bra omsorg, vård och service med en likvärdig bedömning oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning och sexuell läggning. Insatserna ska utformas med respekt för den enskildes önskemål och val. Resurser ska säkerställas så att det finns tillräckligt med heminstruktörer för alla synskadade och hörselskadade i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Bland dem som har personlig assistans är personer med förståndshandikapp eller förvärvad hjärnskada särskilt utsatta.

Öka stödet vid neuropsykiatriska och psykiska funktionshinder

Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF, behöver ökat stöd. För barn och unga kan behövas bl a ökat stöd i förskola och på fritid. Det är viktigt att personal, på olika nivåer inom kommunen, är införstådd med vad dessa funktionshinder medför för personen. På liknande sätt behövs ökat stöd för personer med psykiska funktionshinder.

Rätt till arbete

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ska medverka i utvecklingen av arbetsmarknaden för personer med funktionshinder. För en person med funktionsnedsättning kan det vara ett stort stöd att erbjudas möjlighet till delat ledarskap. En generell arbetstidsförkortning kan leda till att fler personer med funktionshinder klarar ett heltidsarbete. Sociala kooperativ och liknande verksamheter är en viktig förutsättning för många funktionshindrade och skall stödjas. Arbetsmiljön ska vara utformad så att den funktionshindrade kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Arbetsförhållandena ska anpassas efter personens behov och förutsättningar. Arbetsmiljö omfattar inte bara de fysiska delarna av jobbet, utan också de psykiska aspekterna. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning bör anställa fler funktionshindrade!

Rekrytera och fortbilda medarbetare inom omsorgen om funktionsnedsatta

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning måste upprätthålla hög kompetens hos personal inom omsorg om personer med funktionshinder. Det gäller inte minst barn och vuxna med speciella behov som adhd, Aspergers syndrom, autism och liknande neuropsykiatriska funktionshinder. Arbetstidsförkortning med bibehållen lön (sänkt normalarbetstid till 35 timmar i veckan) ska erbjudas all personal inom omsorgen om funktionshindrade. Att kombinera nya arbetstidsmodeller med sänkt arbetstid ger de bästa effekterna.

Arbete för funktionshindrade

Staden har det huvudsakliga ansvaret för att ordna boende och sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Samarbetet mellan staden och landstinget ska utvecklas. Det ska ske i samverkan med brukarorganisationerna och de lokala handikappråden.

Staden ska kunna erbjuda små boendeenheter med individuellt boendestöd samt vid behov heldygnsomsorg i tillräcklig omfattning, både i egen regi och i andra driftsformer. Personer med psykiska funktionshinder behöver en meningsfull och daglig sysselsättning, och det är viktigt att den enskilde har möjlighet till egna val. Det är önskvärt att planera för LSS-kollon i stadsdelsnämnderna.

STADSDELSFÖRVALTNINGENS MEDARBETARE

Erbjud medarbetarna kompetensutveckling och kortare arbetstid

Grundutbildning för dem som saknar detta är ett minimum för att kvalitetssäkra verksamheterna. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska göra satsningar på kompetensutveckling och olika utvecklingsprojekt. Det är viktigt att både kommunanställd personal och personal som ingår i entreprenad omfattas av satsningarna. Stadsdelsnämnderna har prövat olika arbetstidsmodeller med inriktningen att sänka arbetstiden och utöka friskvården. Dessa satsningar bidrar till att förbättra kvaliteten i verksamheterna och till att öka medarbetarnas kompetens. De lägger fokus på arbetsmiljö och är ett led i jämställdhetsarbetet. Försöken har varit positiva, med underlättad schemaläggning och ökad kontinuitet för omsorgstagarna. All personal i äldreomsorgen skall erbjudas arbetstidsförkortning genom införandet av 35 timmars arbetsvecka, exempelvis 3-3-modellen.

Vid personalrekrytering ska behovet av fler män i omsorgsyrken beaktas. Det är viktigt att behålla och dra fördel av den språkliga och kulturella mångfald som finns bland personalen inom äldreomsorg. Att erbjuda praktikplatser är ett viktigt led i rekryteringsarbetet för att på sikt öka intresset för vård- och omsorgsyrkena. Schemaläggning genom ”tvättstugemodellen” och ”egna scheman” visar sig leda till mer heterogena personalgrupper och ska uppmuntras.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se ett tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), jämför MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI (Social omsorg)

Om Miljöpartiet de grönas budgetförslag hade gått igenom i kommunfullmäktige skulle vi ha 1,9 miljoner kronor mer inom verksamhet för individ- och familjeomsorg barn och unga.

Med Miljöpartiet de grönas förslag till budget i kommunfullmäktige 2010 skulle vi ha 0,6 miljoner kronor mer inom verksamhet för individ- och familjeomsorg vuxna.

Om Miljöpartiets de grönas budgetförslag hade gått igenom i kommunfullmäktige skulle vi ha 0,8 miljoner kronor mer inom verksamhet för individ- och familjeomsorg socialpsykiatri.

• Alla barn och ungdomar i behov skall nås av stadsdelens insatser

• Alla hemlösa skall erbjudas en bostad

• Totalkonsumtionen av alkohol och narkotika skall minska

Bättre hjälp åt människor som är hemlösa

Ingen hemlös ska stängas ute från den vård och omsorg som personen är i behov av. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ska tillhandahålla försökslägenheter och träningslägenheter till alla som har behov av detta och för vilka denna typ av boende är lämpligt. Stadsdelsnämnden ska också delta i diskussioner om att utforma nya former av stöd till hemlösa, t ex former där den hemlöse får eget hyreskontrakt i ett tidigt skede för att känna större ansvar för sitt boende. Karaktären på insatserna ska vara långsiktig och det uppsökande arbetet ska utvecklas. Stöd i form av personliga ombud är ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter. Tyvärr skär Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ner på enheten för hemlösa.

Barn får inte vräkas

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ska ta ansvar för att inte människor utesluts från boende genom förebyggande arbete för att minska antalet vräkningar och avhysningar. Barn är en särskilt utsatt grupp vars intressen alltid måste komma i första rummet.

Ge ökat stöd åt kvinnor som utsätts för våld

Tyvärr föreslår högeralliansen att Rinkeby-Kistas Kvinnofridsenhets verksamhet inte ska finnas kvar i nuvarande form. Vi i (mp) vill behålla Kvinnofridsenheten som den är.

Bland kvinnor utsatta för mäns våld finns de som har behov av särskilt stöd. Särskilt behöver uppmärksammas den oerhört svåra situation som våldsutsatta hemlösa kvinnor befinner sig i. Metoder och arbetssätt behöver vidareutvecklas som synliggör dessa kvinnor och deras behov av skydd och stödinsatser. Kvinnor med missbruksproblematik som är utsatta för mäns våld behöver också särskilda satsningar för att kvinnojourer ska kunna ta emot dem och att de därmed synliggörs tydligare i stadens arbete mot mäns våld. Kvinnojourerna utför ett enormt viktigt arbete med att hjälpa kvinnor som har utsatts för våld och behöver få ett ökat ekonomiskt stöd. Fler platser i skyddat boende behöver utvecklas. Relationsvåldscentrum är en intressant form av samarbete för skydd av utsatta kvinnor mellan kommun, åklagare, polis m fl, en verksamhet som ska värnas. I familjer där kvinnan utsätts för våld drabbas även barnen.

Ökat stöd till kvinnojourer och arbetet mot människohandel

Kvinnojourer genomför en viktig del av stadens arbete för kvinnor som har utsatts för mäns våld. Det är viktigt att den samhällsfunktionen får ökat stöd av staden. Kvinnor som utsätts för mäns våld eller hot om våld ska ha rätt till ett skyddat boende. Om stadsdelsnämnden kan bidra till att bekämpa handeln med kvinnor och flickor och prostitution, ska detta naturligtvis göras.

Våld i nära relationer

Det är viktigt att stödja alla som utsätts för våld i nära relationer, det vill säga även kvinnor och män i homosexuella relationer och män i heterosexuella relationer. Personer i samkönade relationer som utsatts för våld kräver särskilda satsningar för att de ska kunna söka sig en jour med rätt kompetens, och i det fall det behövs kunna söka sig till ett skyddat boende som har kunskap om samkönade relationer. Särskilt stöd ska utgå till dessa mottagningar.

Behandling av dem som använder våld

Alla som döms för våld mot sin partner ska erbjudas behandling. Män som har aggressionsproblem och andra destruktiva mönster och känner att de kan använda våld eller har använt våld mot sin partner ska kunna söka stöd på ett kriscenter för män. Rinkeby-Kistas samarbete med de frivilligorganisationer som arbetar för kvinnofrid och med mäns våldsbeteende bör stärkas. Barn i våldsutsatta familjer måste ses som brottsoffer och myndigheternas insatser ska anpassas därefter. Rinkeby-Kista har bedrivit intressanta projekt för att stödja kvinnor som utsatts för våld, barn som bevittnat våld och också för att stödja män som slår. Detta arbete ska utvecklas. Staden behöver stödja professionella mansmottagningar för män som använder våld och män som känner att de är i riskzonen för att använda våld.

Stoppa våldet bland unga

Gatuvåldet i Stockholm kryper allt längre ner i åldrarna, och allt oftare är det mer än en gärningsman som angriper. Det är ett faktum att den absoluta merparten av våldet utövas av män. Polisen har mycket kunskap, och samarbetet mellan socialtjänst och polis bör utvecklas ytterligare. Även samverkan mellan lokala myndigheter och nationella ska utvecklas. Det är viktigt att mansmottagningar har särskild beredskap för unga gärningsmän, och att förebyggande och attitydutvecklande arbete stärks.

Förebygg missbruk

En missbrukare kommer i allmänhet till en punkt när han eller hon på allvar vill sluta med sitt missbruk. Då är det mycket viktigt att samhället kan erbjuda hjälp utan väntetider. Vi vill öka resurserna till missbruksvården så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Även resurserna till det förebyggande arbetet skall utökas. Målet är att den totala alkohol- och drogkonsumtionen skall minska.

Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde. Det ska inte ha betydelse hos vilken huvudman personen söker hjälp, det ska alltid vara möjligt att få det stöd och den hjälp som behövs. Miljöpartiet vill satsa på föräldrautbildning om barnens narkotika- och alkoholkonsumtion.

Satsa på förebyggande insatser mot missbruk

Rinkeby-Kista ska arbeta medvetet för att motverka skadeverkningar från alkohol och droger. Utbildning av tillståndsinnehavare av serveringstillstånd är en viktig insats. Krogar som fällts för diskriminering ska inte beviljas alkoholtillstånd. Har de redan beviljats tillstånd ska det dras in. Här har Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltnings drog- och brottsförebyggande samordnare en nyckelroll. Spelmissbruket bland ungdomar ökar, och ska förebyggas av stadsdelens skyddsnät.

Mer resurser ska styras över till förebyggande arbete. Fler drogfria mötesplatser ska skapas, och stödet ska öka till frivilligorganisationer som arbetar med barn och unga. Tidiga insatser för unga vuxna med hög alkoholkonsumtion eller sporadiskt användande av narkotika är betydelsefulla för att bryta begynnande missbruk. Samarbetet med skolorna ska utvecklas.

Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från individens behov och önskemål. Samarbetet ska utvecklas med andra vårdgivare, t ex landsting, frivilligorganisationer och statliga vårdgivare.

Brukarstyrning eller brukarinflytande

Vissa verksamheter, som t ex personligt ombud för psykiskt funktionshindrade, kan med fördel drivas av brukarorganisationer som RSMH. Tyvärr har inte den moderatledda majoriteten i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd visat något större intresse för en sådan lösning.

Öka hbt-kompetensen

Det behövs en kartläggning av hur Rinkeby-Kista hanterar frågan om sexuell läggning. Är rutiner och policies utformade för att passa alla klienter oavsett sexuell läggning? Hur är bemötandet från enskilda handläggare? En handlingsplan för en hbt-vänlig socialtjänst skulle kunna tas fram. Att slippa mötas av fördomar är i grunden en del av den mänskliga rättigheten att kunna vara öppen med sin sexuella läggning.

En bostad åt alla

Miljöpartiet anser att hemlöshet i första hand är ett bostadspolitiskt problem - bristen på bostad är det gemensamma problemet. Därutöver har alla sina unika orsaker till varför livet tagit en vända mot hemlöshet.

Det bästa sättet att motverka hemlöshet är att minska antalet vräkningar. Målet ska vara noll vräkningar i allmännyttan. Människor som har skulder eller betalningsanmärkningar eller som har blivit vräkta p g a störningar kan bli utestängda från bostadsmarknaden, utan möjlighet att få eget kontrakt.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd skulle kunna tillsammans med t ex Stiftelsen hotellhem och bostadsbolagen finna nya former för tillfälligt boende för dem som hotas av vräkning och som kan behöva en tid att reda upp sin livssituation inklusive ekonomi och socialt nätverk. En möjlig idé är att inrätta sådant boende i Rinkeby förvaltningshus eller Husby gamla förvaltningshus. Dessa hus har stått tomma sedan moderaterna beslutade om att slå ihop Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar, i över ett år. Detta är ett stort slöseri. Dessa hus ska användas till något som är till gagn för dem som bor i Rinkeby-Kista! Vi kräver att ”Rinkebyhuset” inte ska rivas! Tyvärr har Fastighetsnämndens moderater med stödpartier nyligen bekräftat tjänstemannabeslutet om rivning.

Socialt företagande

Vi vill att antalet sociala företag ska öka i Rinkeby-Kista. Stadsdelen kan stimulera detta genom att samarbeta med t ex sociala kooperativ som är i startgroparna. Man kan också göra en kartläggning av vilka kommunala arbetsverksamheter som kan utvecklas mot socialt företagande.

Barn och ungdom inom socialtjänsten

Samverkan ska ske mellan hem, skola, individ- och familjeomsorgen och med landstinget, frivilligorganisationer och närpolis. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska tillhandahålla rådgivning vid ungdomsmottagningar och genomföra socialt förebyggande insatser bland ungdomar. Det är viktigt även med en central ungdomsmottagning som komplement. Stadsmissionen driver i dag en ungdomsmottagning i Gamla Stan (MUM - Mottagning för Unga), dit exempelvis även invandrarungdomar från förorterna vänder sig för att de vill undvika att söka hjälp i sin egen stadsdel. Stadsdelsnämnderna ska samarbeta med gymnasieskolorna i området så att också de innefattas i det förebyggande arbetet i enlighet med STAN-programmet. Mötesplatser och gruppverksamhet för barn till föräldrar med olika typer av problem ska utökas. Detta är samhällsekonomiskt viktig verksamhet som ger bra, kanske livsnödvändigt stöd till barnen. Även familjestöd i hemmet ska utvecklas, även nattetid om så behövs. Det finns ett tydligt behov av att socialtjänsten blir mer inriktad på att hjälpa barn tidigare och inte mest vara en utredande instans. Det behöver utvecklas nya system och tillföras medel som kan leda till förbättringar i verksamheten, t ex utbildning i familjehemsvård och fortbildning av personal.

Öka stödet till frivilligorganisationer

Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltnings föreningsbidrag ska bli mer generöst. Sociala investeringar som föreningar och frivilligorganisationer bidrar till verkar förebyggande och leder till ett samhälle med färre sociala problem. Det behövs en genomgång av samtliga bidrag som nämnden ger till olika organisationer. Barn och unga skall prioriteras och det krävs en kraftig förstärkning av investeringarna.

FLYKTINGMOTTAGANDE

Med Miljöpartiet de grönas förslag till budget i kommunfullmäktige 2010 skulle vi ha 0,5 miljoner mer inom verksamhet för flyktingmottagande.

• Alla flyktingar ska mötas utifrån sina individuella behov

• Reglerna för introduktionsprogrammet förändras för att förhindra strukturell diskriminering av nyanlända

Det behövs är mer resurser till stadsdelarna för flyktingmottagning och inte ökad centralisering, som den borgerliga majoriteten har som lösning. Till Rinkeby-Kista kommer många ensamkommande flyktingbarn. Dessa behöver mycket stöd. Större ansträngningar måste göras för att barnen ska få en bra start i Sverige. Förvaltningarna ska få ökade resurser för att flyktingbarnens behov ska kunna tillgodoses. Det räcker inte att fråga vad de vuxna behöver – vi behöver börja tala även med barnen!

Flera av flyktingarna som kommer till Stockholm har sökt asyl för att de har förföljts på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Idag finns begränsad kompetens om dessa flyktingars speciella situation. De riskerar att bli behandlade ur ett heteronormativt synsätt, till exempel genom att par av samma kön inte blir behandlade som par. Flyktingmottagandet ska ha kompetens i att hantera frågan om sexuell läggning. En handlingsplan bör tas fram för ett hbt-vänligt flyktingmottagande. Att slippa mötas av fördomar är i grunden en del av den mänskliga rättigheten att kunna vara öppen med sin sexuella läggning.

Öppen famn från det svenska samhället?

För att mottagandet av nyanlända flyktingar ska bli mer framgångsrikt krävs aktiva insatser mot diskriminering. Den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden, liksom inom många andra samhällssektorer, är en starkt bidragande orsak till svårigheten för invandrade personer att etablera sig i Sverige. Syftet med introduktionsverksamheten är att personen ska kunna ta del av och bidra till det generella utbudet inom arbets- och samhällslivet. Stor omsorg ska ägnas åt att utforma individuella handlingsplaner och en meningsfull introduktion för personer som antingen tillfälligt eller mer permanent inte kan delta i en arbetsinriktad introduktion, av hälsomässiga eller andra skäl.

Förhindra strukturell diskriminering av nyanlända

De regler som Stockholms stad har för introduktionsprogram och introduktionsersättning för nyanlända innebär idag strukturell diskriminering av personer med utländsk bakgrund. Idag pressas SFI-elever ut i arbetslivet när deras introduktionsperiod på 18 månader är över, oavsett till vilken nivå de har nått i sina studier. Det innebär ofta att de tvingas ta okvalificerade arbeten, eftersom ett kvalificerat arbete knappast går att få utan tillräckliga kunskaper i svenska. Miniminivån borde vara att eleverna åtminstone klarar nationella provet i svenska, vilket är den nivå som alla uppväxta i Sverige förväntas klara efter nio års grundskola. Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram. Då minskar risken för strukturell diskriminering av nyanlända. Reglerna för introduktionsprogrammet måste också förändras så att alla, både kvinnor och män, har rätt till föräldraledighet under introduktionsperioden och ändå garanteras att få studera till och med nivån för nationella provet. Stockholms stad ska ha som mål att alla som påbörjar introduktionsprogrammet ska klara nationella provet i svenska. Alla ska få adekvat information om sina rättigheter gällande t.ex. föräldraledighet när introduktionsperioden påbörjas.

EKONOMISKT BISTÅND

Om Miljöpartiet de grönas budgetförslag hade gått igenom i kommunfullmäktige skulle vi ha 6,6 miljoner kronor mer för ekonomiskt bistånd.

• Barnperspektiv ska styra i beslut om ekonomiskt bistånd

Vägledning och kompetensutveckling för arbetslösa med försörjningsstöd

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd – vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell. Varje stadsdelsnämnd ska ha egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga. Krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort. När moderatregeringen nu infört en hård tillämpning av sjukförsäkringsreglerna riskerar vi i Rinkeby-Kista att få ta emot många som är sjuka eller har starkt nedsatt arbetsförmåga. Beredskap för detta måste finnas.

Barnperspektivet ska vara vägledande

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas. Det arbete som gjorts inom ramen för BBIC (Barns behov i centrum) är positivt och det finns en handbok för dessa frågor.

Familjer ska t ex inte behöva riskera att få en hel månads försörjning indragen för att man har varit sjuk någon dag och inte hunnit meddela detta i tid. Småbarnsföräldrar med försörjningsstöd ska ha möjlighet att vara hemma för vård av sjukt barn samt vid inskolning på dagis och skola.

SL-kortet ska ingå i normen för försörjningsstöd

I Stockholm kan avstånden vara stora både fysiskt och mänskligt. Att kunna förflytta sig inom staden är en mänsklig rättighet, och risken är stor att människor isoleras om denna möjlighet inskränks. SL-kortet skall därför ingå i normen för ekonomiskt bistånd.

Återinför skilda anslag?

Den borgerliga majoriteten har slagit samman anslag 1 och 2, för ordinarie verksamhet respektive försörjningsstöd, i stadsdelsnämnderna. Detta har lett till att de måste skära i ordinarie verksamheter när kostnaderna för försörjningsstöd ökar för att klara en budget i balans. Det är olyckligt att ordinarie verksamheter ska påverkas för att konjunkturen vänder neråt och fler tvingas ta emot försörjningsstöd. En idé är att återinföra skilda anslag för ordinarie verksamhet respektive försörjningsstöd.

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

Med Miljöpartiet de grönas förslag till budget i kommunfullmäktige 2010 skulle vi ha 62,5 miljoner mer inom verksamhet för arbetsmarknadsåtgärder.

• Ingen skall diskrimineras.

• ”En dörr in”-verksamheter i alla stadsdelar

”En-dörr-in”-verksamheter i alla stadsdelsnämnder

Varje stadsdelsnämnd ska utveckla ”en-dörr-in”-verksamheter för arbetssökande med försörjningsstöd med individuellt stöd, vägledning, kompetensutveckling och rehabilitering. Sociala företag och kooperativ kan här spela en viktig roll. Alla med försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden, oavsett orsak, ska erbjudas deltagande. Stadens organisation och tjänstemän ska utforma kvalitetskrav för verksamheterna. Ett individuellt bemötande ska ges och den enskildes egna önskemål och förutsättningar beaktas. Alla arbetssökande ska erbjudas vägledning och jobbcoachning samt kompetensutveckling såsom utbildning, arbetsträning mm. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering.

Fler jobb åt unga

Minska arbetslösheten bland ungdomar, särskilt bland långtidsarbetslösa. Vad gäller sommarjobb har den moderatledda majoriteten i Rinkeby-Kista lyckats hyfsat, kanske med hjälp av projektpengar från Järvalyftet. Verksamheten med feriearbeten kan dock utvecklas ytterligare. Praktikplatser, kommunala lönebidrag till företagande och socialkooperativ kan användas.

Extra satsning på långtidsarbetslösa

Långvarig arbetslöshet kan vara svår att ta sig ur på egen hand. Det behövs individuella insatser där sociala kooperativ kan vara en del av lösningen. Människor med utländsk bakgrund, särskilt kvinnor, löper dessutom extra risk att diskrimineras på arbetsmarknaden. Miljöpartiet vill satsa extra på det här området. Staden ska ersätta verksamheter i frivilligsfären med hälften av lönekostnaden när de anställer en långtidsarbetslös person vars arbetsgivaravgift betalas av staten.

Öka mångfalden

För att Stockholms stads anställda ska spegla befolkningen i stort behövs ytterligare insatser. Ingen ska diskrimineras på arbetsmarknaden, vilket i praktiken kan kräva positiv särbehandling med hänsyn till exempelvis etnicitet. Andelen utlandsfödda bland anställda är densamma som i befolkningen i staden (24 %), men utbildningsgraden är lägre bland dem med utländsk bakgrund och största andelen återfinns inom lågbetalda yrken i äldre- och barnomsorgen. Ökade informations- och utbildningsinsatser behövs för att ändra detta. Det finns anställda i staden som knappt talar någon svenska och för vilka risken är stor att de fastnar i lågt betalda och osäkra jobb. Vi vill erbjuda en möjlighet att läsa SFI på arbetstid och att arbetsgivaren kompenseras för det bortfall av arbetskraft som blir.

Bland personer med någon form av funktionsnedsättning är sysselsättningsfrekvensen avsevärt lägre än i övriga befolkningen. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bör anställa fler personer med funktionshinder på alla nivåer.

Företagare eller blivande företagare med utländsk bakgrund blir ofta diskriminerade på lånemarknaden. Staden bör stötta småföretagare i Rinkeby-Kista.

ANTI-DISKRIMINERING

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker. Arbetet mot diskriminering ska regelbundet följas upp.

Lika rätt och jämställdhet

• Staden ska upprätta mål för allas lika rättigheter

• Staden ska aktivt följa upp arbetet om lika rättigheter

• Staden ska aktivt främja arbete som ifrågasätter normer, maktstrukturer och könsroller

Alla människors lika värde och rättigheter är en av utgångspunkterna i miljöpartiets politik. Det är grunden för demokrati och mänskliga rättigheter. Lika rättigheter innebär att ingen ska behöva utsättas för diskriminering på grund av kön, funktionshinder, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning eller könsidentitet. Men lika rättigheter innebär också att främja normkritik och attitydpåverkan gentemot majoritetssamhället. Vår utgångspunkt är att diskriminering grundar sig i strukturella samhällsproblem som är liknande för alla diskrimineringsgrunder.

Miljöpartiets politik utgår ifrån ett könsmaktsperspektiv. Det faktum att kvinnor och män bemöts olika, har olika förutsättningar och olika förväntningar på sig själva beror på rådande könsroller som skapas av omgivning, strukturer och samhälle. Könsmaktsförståelsen är ett verktyg för att analysera den könsmaktsordning som upprätthåller ett förhållande som snedfördelar makt och inflytande i samhället på grund av kön. För miljöpartiet är det uppenbart att ett aktivt arbete för lika rättigheter kräver politiska insatser. Normerna och priset för att bryta dem upprätthålls till stor del genom politiska beslut och kan också motverkas genom sådana. Miljöpartiet har visat att miljöfrågor måste integreras i en helhetssyn på alla samhällsområden. På samma sätt är det nödvändigt att jämställdhet och jämlikhet integreras i dessa områden.

Ett aktivt arbete för lika rättigheter kräver en övergripande funktion som ser till att hela den generella politiken och stadens alla verksamheter genomsyras av och granskas ur ett likarättsperspektiv.

Jämställdhets- och mångfaldsplanerna är levande dokument som granskas och uppdateras regelbundet. Nämnden ska säkerställa att stadens verksamheter har väl genomarbetade och förankrade planer med konkreta strategier för ökad jämställdhet och mångfald samt motverkande av trakasserier. Det är viktigt att alla berörda verkligen tar del av processen som leder fram till en plan. Granskning av planerna ska genomföras vartannat år och kompletteras med en uppföljning av strategiska nyckeltal. Det är också angeläget att genomföra djupare studier, exempelvis av lönekartläggningen och resultatet av handlingsplanerna för jämställda löner samt ta initiativ till att upprätta en bindande handlingsplan med fack och arbetsgivare för att få bort osakliga löneskillnader.

Främjande

Om Stockholm ska bli en stad som präglas av öppenhet och respekt för olikheter krävs ett aktivt främjandearbete, inte minst när det gäller attitydskapande insatser. Stadens anställda såväl som politiker behöver kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor. Även stockholmarna ska få ta del av attitydskapande kampanjer och andra insatser.

Det finns en rad verktyg som nämnden kan använda i främjandearbetet, till exempel seminarier och föreläsningar där deltagarna får ifrågasätta normer, maktstrukturer och könsroller. Diskrimineringstester ska användas för att upptäcka diskriminering inom stadens verksamhet genom att undersöka huruvida en person blir annorlunda behandlad i en situation beroende på hans/hennes etnicitet, funktionshinder, kön, sexuella läggning eller ålder.

Stadsdelsförvaltningen ska samarbeta med den nya nämnd för lika rättigheter som Miljöpartiet vill inrätta. Nämnden ska ha särskild kompetens för uppföljning av det aktiva arbetet mot trakasserier.

STÄLL KRAV I UPPHANDLINGARNA!

Aktiv upphandling och uppföljning

De verktyg som finns för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter kräver en uppföljningsfunktion för att vara effektiva.

Staden upphandlar varje år varor och tjänster för miljoner kronor. Alla företag följer dock fortfarande inte de lagar som finns kring lika rätt och antidiskriminering, trots att de har funnits i åratal. Upphandling är ett starkt verktyg för att främja lika rättigheter i de upphandlade företagen. Nämnden ska säkerställa att antidiskrimineringsklausulerna används och följs upp på ett sätt som aktivt främjar lika rättigheter i stadens verksamheter och bolag samt i de upphandlade verksamheterna.

Stadsdelsnämnden ska aktivt arbeta för att strukturella löneskillnader som har samband med kön avskaffas i staden. Dessutom ska individuella löneskillnader som har samband med kön, etnicitet, funktionshinder och/eller sexuell läggning avskaffas. Kanske kan upphandling användas som ett verktyg för ökad jämställdhet också?

’ Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter.

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.

KONSUMENTFRÅGOR, KONSUMENTVÄGLEDNING OCH SKULDRÅDGIVNING

Konsumenternas makt att styra över ekonomin till att bli globalt och miljömässigt hållbar ska inte underskattas. Konsumenterna har genom sina många valmöjligheter en nyckelroll för att utveckla produktion som är långsiktigt hållbar. Aktiv konsumentvägledning är viktig för att ge den enskilde konsumenten större möjligheter att göra bra val och att hävda sin rätt. Konsumentverkets norm om en konsumentvägledare per 20 000 invånare är en målsättning.

Ge ökade möjligheter för stockholmarna att välja en hållbar och hälsosam livsstil och att göra bra val som konsumenter.

• Utveckla konsumentvägledarnas uppdrag till att även inkludera rådgivning till stockholmarna om miljöanpassade och etiska varor och tjänster.

• Särskilt fokusera på konsumentvägledning till unga.

Rinkeby-Kista ska bidra till att Stockholm blir en s k Fair Trade City för att öka kunskapen om och engagemanget för rättvis handel.

Fler skuldrådgivare

Allt fler, inte minst unga som tar enkla sms-lån, försätter sig i skuldfällan och i flera av stadsdelarna är kötiderna orimligt långa. Ju tidigare de får hjälp desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder.

DEMOKRATISERA JÄRVALYFTET!

I alla miljonprogramsområden finns ett eftersatt upprustningsbehov som staden har ett ansvar för. Bostadsbolagen ska förvalta och bygga miljövänliga billiga hyreslägenheter, klimatupprusta miljonprogramsområdena med utgångspunkt från boende och stoppa den pågående ombildningen till bostadsrätter i miljonprogramsområdena.

Järvalyftet måste bli en demokratisk process!

Järvalyftet, som från början var ett projekt med bred politisk enighet, verkar ha utvecklats till ett sätt för majoriteten att byta ut icke önskvärd befolkning i staden. Järvalyftet måste backa och bli det projekt för upprustning, boendeinflytande och demokrati som det var tänkt. Miljöpartiet vill genomföra Järvalyftet genom att utgå ifrån de boende. Svenska Bostäder måste tillsammans med en eller flera arkitekter gå runt hos de boende och verkligen diskutera hur deras framtidsvision ser ut. ”Akalladialogen”, ”Husbydialogen”och ”Rinkebydialogen” var en början till större folkligt deltagande, men vi har fortfarande inte sett resultatet.

Tjänstemännen ska särskilt ta hänsyn till barns och ungdomars åsikter samt ha ett genusperspektiv på dels sociala förbättringar och dels inom- och utomhusmiljö. Samtidigt ska en satsning på klimatupprustning ske, med nya klimatskal och andra miljölösningar som tas fram genom samarbete med de boende. Därefter kan informationen sammanställas och utvecklas till förslag som politiker får ta ställning till och diskutera med de boende. Endast på detta sätt kan Järva utvecklas till ett modernt, miljövänligt område som människor kan och vill bo kvar i. Hyrorna måste även efter renoveringen vara rimliga så att alla har råd att bo kvar! Inga kraftiga hyreshöjningar ska genomföras!

Modernt, mänskligt och miljövänligt boende

Stadsdelsnämnden ska samarbeta med bostadsbolagen för att säkra ett gott boende för invånarna i Rinkeby-Kista. Tillgång till en god bostad ska finnas för alla, oavsett ekonomiska eller sociala resurser. För att garantera att alla människor får tillgång till en bostad av god standard och till en rimlig kostnad i attraktiva miljöer måste affärsmässighet och socialt ansvar gå hand i hand. De allmännyttiga bostadsföretagen skall vara föregångare för att motverka segregation och sociala klyftor. Lokaluthyrning för småföretagare till överkomliga priser är också en del i arbetet för bra boendemiljöer i Rinkeby-Kista. Boultbees övertagande av Rinkeby Galleria är ett steg i fel riktning!

Miljöpartiet vill ha blandade upplåtelseformer i hela Stockholm, politiken ska inte utgå från en medelklasstereotyp om vad attraktivt boende är, utan från stockholmarnas åsikter och inflytande i sitt eget boende. Bolagen kan dessutom arbeta mer aktivt för långsiktigt minskad energianvändning och miljöpåverkan om deras bostäder inte försvinner genom ombildning, försäljning eller rivning.

Demokratisera planprocessen

Stadsbyggnadsnämnden ska använda sig av omvänd planprocess och arbeta fram områdesprogram. Det innebär att medborgarna redan vid ett tidigt skede får delta i planprocessen. Att som idag övergå till enkla planförfaranden är inte acceptabelt. Vid byggplaner skall generellt synpunkter från stadsdelsnämnder, organisationer och allmänhet väga tungt. Antalet planhandläggare måste öka för att kunna tillmötesgå behovet av ökat samråd trots ökad press på att snabba upp planeringstiden för bostadsbyggen. Detta främjar demokratiaspekterna i planeringsprocessen.

Ta tillvara barnens och ungdomarnas åsikter

Staden måste aktivt efterfråga barnens och ungdomarnas åsikter i många fler planärenden och det bör ske varje gång barns och ungdomars boende- eller vistelsemiljöer berörs. Det är deras framtid vi planerar. Barnkonventionen ska genomföras och förstärkas i planeringsarbetet och olika arbetsmetoder för detta ska utvecklas inom stadsbyggnadsnämnden. Checklistor bör införas i varje projekt som berör barn och ungdomars miljöer. Stadsdelsnämnden kan bidra till att sprida information till invånarna om planer och byggprojekt, och bidra till att underlätta för människor att påverka planerna för området.

Förortscentra

Stadsdelsnämnden bör samverka med bostadsbolagen för att aktivt underlätta för att näringsidkarna får bra och stabila spelregler. Alla ska utreda hur genomströmningen av kunder kan förbättras i förortscentra. I t ex Akalla halverades genomströmningen på ”affärsgatan” när bankomaten försvann från ett av de två torg som finns. Åtgärder ska genomföras för att kundunderlaget i dessa centra ska öka.

Förorten sjuder av möjligheter

Förorten måste bli mer levande och bjuda på mer kultur så att dess status höjs. Förorten har stora möjligheter att bli Stockholms mest kreativa platser. Förortens invånare ska få mer makt över sitt kulturliv så att de sociala nätverken stärks och lokala idéer får stöd. Vi ser gärna att Rinkeby-Kista får ambassadörer i form av musiker, skådespelare med mera som ordnar guidade turer för att locka nya invånare och besökare.

Begravningsplats i Järvaområdet

Miljöpartiet välkomnar att man planerar att anlägga en ny multikulturell begravningsplats i Järvaområdet. Vi hade dock föredragit att man lägger begravningsplatsen vid Hägerstalund i stället för den motocrossbana som ligger där nu. Tyvärr hamnar den nya begravningsplatsen för nära ”Förbifart Stockholm”, om vägen trots allt skulle byggas.

Reservation 3

Ledamoten Gunilla Bhur (V) reserverade sig med hänvisning till eget förslag enligt följande.

* Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan

för 2010

* Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige och vad som anförs i denna reservation

* Därutöver vill vi framföra följande.

Stockholmsvänsterns budget för Demokrati - Jämlikhet - Miljörättvisa år 2010

Stockholm ska vara en öppen och tillgänglig stad där människor från hela världen kan känna sig fria och trygga. Vår politik siktar på en framtid där invånarnas demokratiska rätt till medbestämmande utformar resan, och inte privatiseringar, centraliseringar och nedskärningar. Det är alla Stockholmares framtid som berörs.

Vänsterpartiets budget baseras på decentralisering och deltagande demokrati. Vi satsar förebyggande, långsiktigt, jämställt och miljövänligt. All verksamhet som betalas av Stockholms stad ska ha bra kvalitet. Människor som använder och utför gemensamt finansierade tjänster och som skapar våra tillgångar ska vara med och bestämma. Demokrati kräver en arena för medbestämmande och det är politikens uppgift att skapa den. Genom ökade resurser till stadsdelsnämnderna kan vi göra en rättvisare fördelning av välfärden i samråd med invånarna, vilket utvecklar både närsamhället och demokratin.

Vårt budgetförslag bygger på solidarisk finansiering, jämlika levnadsvillkor, miljörättvisa och hållbar stadsmiljö samt gemensam välfärd. Vi är övertygade om att stockholmarna vill ha bättre välfärd och enar att alla tjänar på vår politik. En liten ökning av skatten ger över en miljard mer till välfärden. Omkring hälften av skattehöjningen går till utbildning. I vår budget visar vi tydligt vad barn och unga, föräldrar, äldre och funktionsnedsatta, kultur- och idrottsintresserade, miljömedvetna och demokratiskt engagerade invånare får för sina skattepengar. För år 2010 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket är ett återställande av 2006 års skattesats.

Stockholmsvänstern vill använda tre miljarder av stadens kapital till en Personal- och jämställdhetsmiljard, en Rättvise- och demokratimiljard samt en Miljö- och framtidsmiljard. Vi vill investera i personalutbildning, ge ersättning för vikarier i samband med utbildning samt införa kortare arbetstid i äldreomsorgen. Ett utvecklingsarbete ska startas i alla stadsdelsnämnder för ökat deltagandet i demokratiska processer och högre valdeltagande. Barns och ungas inflytande ska främjas enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Brukarinflytandet ska öka och arbetet mot diskriminering stärkas. Vi skapar ett mer jämställt samhälle genom bland annat jämställdhetsintegrering, jämställdhets- och låglönesatsning och genuspedagogik.

Vi vill bygga 20 000 lägenheter under mandatperioden. Bostadsbristen för gruppbostäder ska byggas bort och fler billiga hyresrätter ska byggas så att unga och hemlösa kan få bostad. Vi vill öka takten i tillgänglighetsarbetet för att kunna nå målet att bli världens mest tillgängliga huvudstad 2010. Vi vill skapa ett miljörättvist Stockholm där invånarna har en miljöpåverkan inom sitt rättvisa miljöutrymme, vilket är ett mått på hur jordens begränsade resurser ska kunna fördelas rättvist inom ramarna för naturens bärkraft. Luft- och vattenkvalitet måste bli bättre bland annat genom en bilfri innerstad. Cykelbanor i hela staden ska byggas ut till ett sammanhängande nät. De gröna kilarna måste få ett varaktigt skydd. Vi ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden. Andelen ekologisk mat ska öka till 30 procent.

Stadsdelsnämndernas verksamhet är basen i Stockholmarnas välfärd från de yngsta till de allra äldsta invånare. Med vår budget får Rinkeby-Kista 64,6 mnkr mer, utöver avsevärda summor för kvalitetsökning och ökat lokalt inflytande över grundskola, skolbarnsomsorg, mellanstadieverksamhet, särskola, arbetsmarknadsåtgärder samt stadsmiljöfrågor.

Förskolan

Den kommunala förskolan i Rinkeby-Kista skall vara av hög kvalitet och fortsatt utvecklas. Med hög kvalitet menar vi små barngrupper, väl utbildad personal och möjlighet för föräldrar att påverka. I den kommunala förskolan finns öppenhet och samhället har insyn och kontroll på att skattepengarna hamnar i verksamheten. I den kommunala förskolan möts barn med olika bakgrund och etnicitet vilket bidrar

till barnens utveckling och tolerans.

Vänsterpartiet satsar 16,5 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

1. Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med 2 %

2.Ytterligare höjt socioekonomiskt tillägg med 10 % för utökat arbetet med andraspråk, modersmål och mindre barngrupper

3. Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006-.års nivå

4. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för förskolan

? Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

? Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

? Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas

? Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. Förskolan lägger, tillsammans med föräldrarna, grunden till flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Vårdnadsbidraget ska tas bort, eftersom det är en kvinnofälla och minskar möjligheterna för barn i familjer som inte är etablerade på arbetsmarknaden att lära sig svenska inför skolstart. I vår budget ger vi mer till områden där barn har större behov, för att minska skillnader i uppväxtvillkor.

Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. När grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna kan samverkan om det livslånga lärandet återupptas i full skala. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan. Genusperspektivet ska integreras i det pedagogiska arbetet. Handledning och kompetensutveckling inom genuspedagogik ska finnas.

Förskolan ska arbeta med miljöfrågor och matlagning i egna kök eftersträvas. Brandsäkerheten ska uppmärksammas. Alla barn ska kunna lära sig simma, cykla och åka skridskor och regelbundet få ta del av professionell kultur. Personalen ska få utbildning om risk- och skyddsfaktorer samt om hedersrelaterat liv.

Verksamhet för barn och ungdom

Våra unga vuxna i Rinkeby-Kista ska få förutsättningar att skaffa arbete efter avslutade studier och ett eget boende när

man vill flytta hemifrån. Bra vuxna förebilder inom ungdomsverksamheten och ungdomsmottagningarna ger ett stöd

till unga att bli goda samhällsmedborgare i framtiden. Våra öppna icke-kommersiella mötesplatser är en viktigt del i det

förebyggande arbetet.

Vänsterpartiet satsar 2,8 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

5 Utbyggnad av öppna förskolor och parklekar

6 Utbyggnad av mötesplatser för ungdomar

7 Kostnadsfri och utökad mellanstadieverksamhet

8 Sänkta avgifter med 10 procent på sommarkollo

9 Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

? Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

? Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

? Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Parklekar och öppna förskolor ska byggas ut när barnantalet ökar. Det är viktigt med utbildad personal och att utomhuspedagogiken utvecklas. Barn och unga har rätt till en kreativ fritid som stärker skyddsfaktorer och ska ha nära till icke-kommersiella mötesplatser. Eget skapande och medbestämmande ska uppmuntras. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar samt vara tillgänglig för unga med funktionsnedsättningar.

Resursfördelningen ska säkra att verksamheten är lika attraktiva för flickor som för pojkar. Genuspedagogik ska stimulera en jämställd verksamhet. Motion och rörelse ska främjas. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer för droger och kriminalitet liksom kunskap om hedersrelaterat liv. Ungdomsråd med egen budget eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas.

Idag går många barn inte på fritidsklubb. Vi vill skapa ökad likvärdighet och vill därför utöka och göra mellanstadieverksamheten kostnadsfri för att erbjuda en meningsfull fritid till alla barn Kolloplats ska finnas för alla barn 9-16 år som söker kollo. Idag minskar antalet barn från familjer med lägre inkomst och vi sänker därför avgifterna. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med i ordinarie verksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vi har ett rikt föreningsliv i Rinkeby-Kista och det ska vi värna om. Föreningarna behöver tillgång till bra samlingslokaler med rimliga hyror. Vi vill att stadsdelen själv ska besluta om föreningsbidrag det är de lokala beslutsfattarna som har kännedom om föreningar i området.

Vänsterpartiet satsar 1, 7 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

10.Ökat stöd till den lokala kultur- och föreningsverksamheten

11. Lokala kulturcentra i vissa förorter

12.Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder

13.Ökade föreningsbidrag i vissa förorter

14.Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

? Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

? Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

? Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning eller inkomst

Stadens kulturpolitik ska stärkas där den är som svagast och det är framförallt i förorterna. Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska förmedla kultur till verksamheterna. Vi vill skapa kulturcentra i förorterna tillsammans med boende, kultur- och folketshusföreningar med flera. Barn, unga och äldre i förorterna ska få ökad tillgång till kultur och inflytande över hur pengarna används. Fler kan besöka Stadsmuseet och Kulturhuset när SL-kortet ingår i normen för ekonomiskt bistånd.

Samlingslokalerna ska värnas och föreningslivet i förorterna ska få ökade anslag som fördelas jämställt. Konsumentvägledning ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Riktade insatser ska göras till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Kultur- och integrationsstödet bör ses över med inriktning att huvuddelen av stödet till etniska organisationer överförs till stadsdelsnämnderna, som har största kunskapen om föreningslivet inom detta område. Även organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka medel.

Äldreomsorg

Den kommunala äldreomsorgen är en garant för att de äldre får rätt beslut om omvårdnad och att vården sedan ges enligt dessa riktlinjer. Detta ska ske i öppenhet och med insyn i verksamheten för både den enskilde, anhöriga och uppdragsgivaren förvaltningen. Vi vill ha generösare biståndsbeslut och att servicehusboenden inte läggs ner och övergår i som vi uppfattar otryggare s k "Trygghetsboenden". Vi vill att man uppmuntrar den engagerade

och ambitiösa personalen som finns inom vård och omsorg i vår stadsdel - det gör man genom att personalen får mer inflytande, förkortad arbetstid med bibehållen lön och vidareutbildning. Vi ska satsa på de s k äldreallianserna inom stadsdelen - de har stor betydelse för de äldres kulturella och sociala utbyte.

Vi satsar 4, 9 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget, samt ytterligare satsningar på personalreformer som gynnar kvaliteten i äldreomsorgen.

15 Äldre över 75 år får hemtjänst efter förenklad biståndsbedömning, vilket ska utökas från 4 timmar per månad till 2 timmar per vecka

16 God omsorg genom höjd bemanning i demensboenden

17 Ett bättre socialt innehåll i vardagen med mer kultur och rörelse

18 Även äldre mellan 67 och 75 år ska kunna få hjälp av fixare

19 Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

? Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

? Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

? Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Stockholmsvänstern vill att äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. Konkurrensutsättningen av äldreomsorgen ska stoppas. De anställdas villkor avgör kvaliteten i äldreomsorgen. Personaltätheten och -kontinuiteten måste förbättras. Med god kompetens får vi äldreomsorg av hög kvalitet. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning.

Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Äldres rättigheter ska stärkas utifrån helhetssynen i socialtjänstlagen. Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i omsorgen och boendet. Erfarenheter ska tas tillvara till exempel genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Råden ska ges bättre förutsättningar till insyn och påverkan.

Förebyggande insatser är viktiga. Det sociala innehållet i äldreomsorgen ska främjas genom mer kultur och rörelse. Äldre ska ha en individuell genomförandeplan med sociala aktiviteter utifrån individens behov. Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

För att äldre ska kunna röra sig ute krävs ökad tillgänglighet. Kommunalt seniorboende, trygghetsboende, vård- och omsorgsboende och servicehus av god kvalitet ska finnas i hela staden. Generös biståndsbedömning och utökade resurser ska ge fler möjlighet att få önskemål tillgodosedda. Äldre ska kunna bo nära barn och vänner. Strävan bör vara att laga maten i vård- och omsorgsboenden, vilket ökar kvaliteten och minskar belastningen på miljön. Även munhälsa ska uppmärksammas.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning får samma inflytande och möjlighet till självständighet som

andra boende i stadsdelen. Vi vill att det ska finnas kommunal verksamhet kvar i Rinkeby-Kista och att den

konkurrensutsättning som nu sker inom området dras tillbaka. Den utveckling som nu sker med olika privata

aktörer och på frivillig basis riskerar att ingen kommunal verksamhet blir kvar och därmed minskad trygghet för brukarna.

Vänsterpartiet satsar 2, 8 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

20 Ökad schablon och LSS-peng 2 % för vuxenboende och daglig verksamhet

21 Uppräknad ersättning för barnboende och korttidsvistelse med totalt 5 %

22 Ökat antal individuella planer till minst 25 % av dem med rätt till en plan

23 Utbildning om FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta

24 Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

? Barn och vuxna ska få stöd och service av god kvalitet

? Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

? Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig och insatser ska samordnas för att alla ska få goda levnadsvillkor.Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande som inte bygger på konkurrensutsättning. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Den viktigaste frågan för ett värdigt liv är att bygga bort bostadsbristen. Förutsättningar för boenden ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån hela stadens behov. Behov hos unga och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska beaktas. Bostäderna måste också utformas så att de ger en god levnadsnivå, vilket innebär att det inte bör vara mer än fem lägenheter i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning, svagbegåvning eller autism.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet kan fler i gruppbostad utvecklas, särskilt de yngre. Brukarråd ska finnas i alla verksamheter. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning. Funktionsnedsatta ska i ökad grad kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.


Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Rinkeby-Kista har en av stadens bästa funktioner för våldsutsatta kvinnor - en Kvinnofridsverksamhet som är väl känd i hela staden för sitt utomordentliga arbete. Vi vill att denna verksamhet ska fortsätta och att den får ökade medel. På sikt skall det finnas kvinnofridscenter i alla stadsdelar. Det kvinnofridsarbete som har bedrivits i Rinkeby-Kista kan vara vägledande och användas som modell när dessa tillskapas.

Vänsterpartiet satsar 8, 3 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget, varav 4,9 mnkr för barn och unga, 1,5 mnkr för vuxna samt 1, 9 mnkr till socialpsykiatri.

25 Återupprätta den sociala barnavården för utsatta barn och ungdomar

26 Kvinnofridscenter i alla stadsdelsnämnder

27 Stärka missbruksvården och arbetet med att hemlösa ska få bostad

28 Ökat stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar

29 Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

? Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

? Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten ska baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

Förebyggande och tidiga insatser som minskar barnfattigdomen och ökar barns fysiska och psykiska hälsa ska prioriteras. Föräldrautbildning ska finnas och barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa ska erbjudas gruppstöd. Familjecentraler bör byggas ut i samverkan med landstinget. Den sociala barnavården ska stärkas framförallt i förorter där det behövs kraftigt utökade insatser. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ska genomföras tillsammans med förskola, skola och landstinget. Utökat stöd ska ges till barn i familjehem och barnen ska få ett eget ombud. Tillsyn och utbildning av familjehem ska öka. Socialtjänstens insatser ska stegvis förstärkas så att budgeten ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Hemlösheten ska bort genom en gemensam satsning i staden. Drogförebyggande arbete ska utökas och flickor ska uppmärksammas. Samverkan med vårdcentralerna behövs för att fler ska få hjälp mot missbruk. Öppenvård inriktad på kvinnors behov ska finnas. Sammanhållna vårdkedjor upprättas i dialog med brukare. Människor med psykiska funktionsnedsättningar måste få bättre stöd, exempelvis när det gäller bostäder, boendestöd, träfflokaler, arbetskooperativ, uppsökande och förebyggande verksamhet. Planering inför framtida boende ska innan årets slut upprättas för alla som bor på hem för vård eller boende.

Stadsmiljö med Agenda 21

Hela Järvafältet hotas av den planerade Förbifarten som staten och alliansen i Stockholm nu sjösatt. Rinkeby-Kista

kommer att utsättas för ökat tryck av trafik och därmed miljöpåverkan. Istället för att lyssna på experter och samhällsplanerare som förespråkar en annan trafiklösning med minskat bilåkande och transporter bygger man en motorled som kanske kommer att landa kring 40 miljarder i kostnad - och ändå på sikt inte leder till minskad trängsel! Även om leden går mestadels i tunnel, utom kring järvaavsnittet, kommer den att orsaka ökat buller och avgaser. I kombination med utbyggd sexfilig E18 vid Rinkeby-Tensta-Hjulsta orsaka den en trafikexplosion i järvaområdet. Detta berör i hög grad oss som bor och verkar i Rinkeby-Kista och de lokala politikerna kan påverka utvecklingen även om frågan ligger hos en annan politisk instans.

Vänsterpartiet satsar 11, 5 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

30 Stärka den lokala demokratin i stadsmiljöfrågor

31 Bättre barmarksrenhållning och klottersanering

32 Bättre skötsel av grönområden

Vänsterpartiets mål för stadsmiljö med Agenda 21

? Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

? Förbättra barmarksrenhållningen på cykel- och gångbanor

? Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Vi vill öka invånarnas inflytande över stadsmiljön och för tillbaka ansvaret för barmarksrenhållning till stadsdelsnämnderna. Kvaliteten på renhållning av cykel- och gångbanor ska förbättras. Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas genom till exempel trygghetsvandringar och åtgärdas i samverkan med berörda nämnder och styrelser.

Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Bostadsnära grönområden är grundläggande för en god folkhälsa. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa de skötselplaner som upprättas. Vi vill inrätta alla de naturreservat som nämns i Stockholms översiktsplan 99. Lokala strategier för hållbar utveckling ska utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Det ska finnas en lokal Agenda 21-funktion i varje stadsdelsnämnd. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om stadsmiljöfrågor som rör deras vardag, exempelvis byggande av bostäder på skolans mark. Vi vill se ökad områdesplanering och omvänd planprocess vid större bostadsprojekt. Får människor känna sig delaktiga i planprocessen minskar antalet överklagande och byggprocessen går smidigare.

Fastighetsnära insamling ska uppmuntras i alla flerfamiljshus, i allmännyttan, hos privata hyresvärdar och i bostadsrättsföreningar. För att underlätta fastighetsnära insamling ska staden verka för att insamling av återvinningsbart avfall ska ligga hos kommunerna men att dessa ska ersättas av förpackningsindustrin. Kommunen skulle då kunna ersätta dem som inför fastighetsnära insamling. Ökad insamling och återbruk ska uppmuntras genom information och råd.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet satsar 0, 8 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktiges budget.

33 Uppsökande verksamhet

34 Barns och ungdomars behov ska uppmärksammas i högre grad

35 Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

? Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

? Fler nyanlända ska få arbete eller utbildning inom introduktionsperioden

? Barns behov ska alltid uppmärksammas i flyktingmottagningen

Det är skamligt att flyktingar som får en fristad i Sverige inte har ett tryggt boende. Staden måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Att det finns hemlösa barn i Stockholm är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får tillgång till skola.

Vuxna kvinnor och män ska få en heltidsintroduktion där utbildning och praktik anknyter till tidigare yrkesbakgrund. Dialog om barns och kvinnors rättigheter ingår i introduktionen. De som inte är arbetsföra ska få en introduktion som passar deras behov. Yngre och vuxna med invandrarbakgrund som har bott länge i Sverige kan delta i introduktionen som ”flyktingguider”. En policy ska tas fram om att staden inte ska anmäla papperslösa eller avvisningshotade personer som inte är EU-medborgare vare sig till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 7,9 mnkr mer i Rinkeby-Kista än kommunfullmäktiges budget.

36 Fler budget- och skuldrådgivare för att korta de långa köerna

37 SL-kortet återinförs i normen för ekonomiskt bistånd

38 Ökat barnperspektiv i handläggningen

39 Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

? Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till en social och ekonomisk trygghet. Stockholmsvänstern står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. De riktlinjer som den borgerliga majoriteten har infört slår hårt mot utsatta människor. Finanskrisen, försämrad sjukförsäkring och arbetslöshetskassa gör att fler tvingas söka försörjningsstöd.

Handläggningen ska i ökad utsträckning ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt om det finns ett långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi SL-kortet i normen och de fattigaste slipper den stadsdelsarrest som den borgerliga majoriteten har infört. Barns situation ska alltid uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av i deras hem.

Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning. De som får mer än tillfälligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga mammor ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag, så att övriga verksamheter inte trängs ut när behoven av ekonomiskt bistånd ökar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 56,9 mnkr mer i Rinkeby-Kista än kommunfullmäktiges budget, varav 7, 7 mnkr är ökad kvalitet och 49,2 mnkr flyttas från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

40 Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

41 Satsning på långtidsarbetslösa ungdomar

42 Kompetenshöjande individuell praktik i samråd med den enskilde

43 Mer än en fördubbling av antalet sommarjobb till ungdomar

44 Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

? Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Öka andelen ungdomar, personer med utomnordisk bakgrund samt personer med funktionsnedsättningar som har arbete eller utbildning

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig. Fler kommunala arbetstillfällen enligt vår politik ger många fler jobb, varav en del reserveras för unga långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Stadsdelsnämnderna ska återfå ansvaret för arbetsmarknadsinsatserna, för att en myndighet ska ha helhetsansvaret för arbetslösa med försörjningsstöd. Nämnderna ska själva bestämma hur de vill organisera verksamheten. Brukarråd ska inrättas. Budgeten för egenregi ska utökas och upphandlad verksamhet minska, där det finns en gedigen erfarenhet. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning.

Insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden ska prioriteras. Vi vill starta minst fem sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Människor med funktionsnedsättningar ska få ökat stöd genom projektet Open-Eyes. Sommarjobben ska fördubblas och även riktas till ungdomar med funktionsnedsättningar. Ingen ung människa ska behöva vara långtidsarbetslös. Unga i riskzonen ska erbjudas ett heltidsprogram med mentorer, utbildning samt yrkespraktik samt vid behov fritidsaktiviteter och föräldrastöd. Ungdomar som inte har gått ut gymnasieskolan och inte arbetar ska sökas upp och motiveras till studier i första hand.

De lokala arbetsmarknadsverksamheterna ska fortsätta samarbetet med flyktingmottagningen, utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen för gemensamma insatser som förkortar vägen till arbete. Alla stadens verksamheter ska ordna praktikplatser som så långt det är möjligt anknyter till flyktingens tidigare yrkesbakgrund och utbildning.

Särskilt uttalande

Mia Päärni m.fl. (S), Jakob Dencker m.fl. (MP) och Gunilla Bhur (V) anmälde ett gemensamt uttalande.

Ansvar för Rinkeby-Kista stadsdel

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att gå till val gemensamt och be väljarna om ett mandat för att gemensamt styra i stadshuset. Därför har vi föreslagit en skattesats på 18:08 kronor, det vill säga lika mycket som år 2006.

Vi Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister i Rinkeby-Kista stadsdel gör också en gemensam budgetdeklaration för att markera att vi tar ansvar för Rinkeby-Kista stadsdel när vi återfår makten september 2010.

Ingen aktivitetsplan för upphandlingar och konkurrensutsättning

Under de senaste åren har den borgerliga majoriteten genomfört upphandlingar i rasande fart. Några analyser av vad det inneburit för brukarna har inte gjorts. Man säger ofta att man gjort dem för att främja valfriheten. För att det ska bli riktig valfrihet för brukarna är det en stor fördel att det också finns ett kommunalt alternativ. Nu är den moderatledda majoriteten på god väg att utesluta den möjligheten. Inte heller har förvaltningen tillåtits att lämna egen regi-anbud vid upphandlingarna.

Hela upphandlingsprocessen i sig drar också kostnader som vi anser borde användas för att utveckla verksamheterna.

Vi anser att det nuvarande upphandlingsraseriet måste upphöra och att Aktivitetsplanen ska avslås.

Den nya IT-miljön kommer att kosta

Stockholms stad inför nu en gemensam IT-miljö för förvaltningar och bolag. Det innebär att samtliga datorer byts ut och att support m.m. centraliseras. Vi befarar att detta kommer att leda till ökade kostnader för förvaltningen.

Prioritera miljöfrågorna!

Forskare i miljömedicin på Karolinska rapporterade nyligen att de uppskattar att stockholmarnas liv förkortas med ett halvår p g a utsläpp från biltrafiken och från industrier. Vi kan inte ignorera att miljöfrågorna påverkar både vår egen hälsa på kort sikt och vår möjlighet till långsiktig överlevnad.

Stadsdelsnämnden måste uppgradera och snabba på miljöarbetet. Vi bör dels stärka det arbete som redan görs genom miljöombud på de olika arbetsplatserna, dels vid behov anställa fler tjänstemän och andra som sysslar med miljö som huvuduppgift.

Ekologisk mat i våra verksamheter

Förvaltningens förslag är 23 procent ekologiska livsmedel i Rinkeby-Kista. Det är bra att staden har ambitioner på detta område, men de måste bli högre. Vi föreslår ett mål på 30 procent för år 2010, och sedan minst 40 procent för 2011. Förskolor, äldreboenden och andra verksamheter som serverar mat, t ex inom socialpsykiatrin, ska också undvika att servera fisk från hotade bestånd. En dag med bara vegetarisk mat ska eftersträvas.

Det finns goda exempel, t.ex. har en förskola i Husby visat att det går att erbjuda nästan 80 procent ekologisk mat till barnen.

Minska miljöbelastningar i stadsdelens verksamheter

Förvaltningens anställda ska fortsätta att använda riktlinjer för transporter i tjänsten som innebär att förflyttningar i första hand sker med kollektivtrafik, med cykel eller till fots. Vi tycker också att stadsdelsförvaltningen ska planera för att använda bilpool för sina bilbehov.

Alla bilar som stadsdelsförvaltningen trots det ovanstående själv behöver förfoga över ska vara ”mindre miljöskadliga” bilar – helst t ex biogasbilar eller elbilar. Om etanol ska användas ska den vara socialt och miljömässigt certifierad, för att säkra att Rinkeby-Kista inte använder ”miljöbilar” som i själva verket förstör miljö och arbetsförhållanden i fattiga länder lika mycket som vanliga bilar.

Miljöinformation, t.ex. på Konsumentvägledningen

Informationen om hur man lever mer miljövänligt ska förbättras. Konsumentvägledningen ska ha ett aktivt miljö- och klimatfokus, och aktivt informera människor om vilka klimat- och miljövänliga val som de kan göra.Samarbete med Energirådgivningen bör kunna göra stadsdelens konsumentvägledning ännu bättre på att upplysa om hur man sparar energi, vilket gynnar både miljön, klimatet och den egna plånboken. Framför allt ska man fortsätta miljöarbetet som görs på våra förskolor.

Skydd av Järvafältet

Stadsdelsförvaltningen ska bidra till skyddet av Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat. Exploatera inte dessa vackra och livgivande naturområden! Vi vill också stärka samarbetet med koloniföreningarna och att man ska informera ännu mer aktivt med målet att få bort potentiellt miljöfarliga ämnen som t.ex. miljöskadliga bekämpningsmedel eller konstgödningsmedel.

Miljö och arbetarskydd i upphandlingar

Stadsdelsnämnden ska ställa skarpare miljökrav i de offentliga upphandlingar som görs. Stockholms stad är en mycket stor kund för företagen, och om staden ställer krav får det stor effekt på vilka miljövänliga och rättvist producerade varor som företagen producerar och tillhandahåller. Krav som styr mot en mer rättvis produktion (som skyddar arbetares rättigheter i producentländerna, t ex Kina) ska införas i förfrågningsunderlagen i Rinkeby-Kistas upphandlingar. Ett förslag är att man tittar på att använda ILO:s åtta kärnkonventioner som bas för sociala krav.

Källsortering

Stadsdelsnämnden och dess förvaltning bör aktivt medverka till att hjälpa Trafik- och Renhållningsnämnden och övriga staden att finna lämpliga lösningar för källsortering. Det kan t ex handla om att hitta nya placeringar för ”publika” återvinningsstationer, i den mån den fastighetsnära källsorteringen inte räcker.

En social omsorg med tillräckliga resurser

Sedan budgeten 2007 har anslaget för verksamheten minskat med mer än 25 mnkr. Det är omöjligt att spara så mycket pengar utan att det påverkar verksamheten i form av insatser som familjeutredningar, ungdoms- och barnutredningar och vården negativt. Därför satsar vi resurser på kvinnofridsenheten, familjeteamet och ungdomsteamet för att höja kvaliteten till en normal nivå.

För att förbättra arbetsmarknadsläget krävs större insatser

Arbetslösheten i Rinkeby-Kista bland vuxna i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet är större än någon annanstans i Stockholm och riket. Nästan hälften av ungdomarna i Husby och Rinkeby är arbetslösa utan fäste på arbetsmarknaden. Vi befarar även att utförsäkringen från försäkringskassan från januari 2010 förvärrar situationen för många långtidssjuka i stadsdelen. Därför satsar vi mer än de borgerliga i stadsdelen på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Den moderatledda regeringens i Sverige och i Stockholm arbetsmarknadspolitik gör ingenting för att ändra situationen till det bättre. Den kommande rödgröna majoriteten i Stockholm och Sverige ska satsa på riktiga jobb, kunskapslyft och framtidsyrkesutbildning till alla arbetslösa efter september 2010.

Våra barn och ungdomar är värda större resurser

”En öppen fritidsgård är dyr, men en stängd kan kosta hur mycket som helst”. Det ska finnas meningsfulla aktiviteter i ungdomsgårdar och träffpunkt. Det ska finnas utbildade fritidspedagoger på varje ungdomsgård och träffpunkter, inte bara vuxna personer. Detsamma gäller för barn mellan 10-12 år, vilka också får vistas i egna lokaler. Därför ökar vi resurserna för verksamheten utöver de föreslagna.

Förskolan är en förberedelse för skolan

Under våren har vi kunnat notera att ca 214 familjer fått vårdnadsbidrag för sina barn i Rinkeby-Kista stadsdel. Detta har bidragit till att en förskolenhet och flera avdelningar har avvecklats. Sammanslagningar av grupper har blivit vanligt för att klara ekonomin. Detta är ett stort problem för att förskolan drabbas från två håll. Den ena är minskade barnantal på grund av vårdnadsbidragets konsekvenser och den andra är resursminskning som använts för att täcka de stora underskotten inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Det är resurser som annars kunnat användas för utveckling av verksamheten.

Därför avsätter vi i våra respektive budgetförslag mer resurser för att utveckla förskolan och fortsätta hålla nere barngruppernas storlek. Förskolan ska vara en trygg och utvecklande miljö för stadsdelens barn, och måste ges förutsättningar att kunna leva upp till dessa mål.

Äldreomsorgen behöver mer resurser

I Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bor drygt 4300 personer som är över 65 år. De bor hemma eller på de äldreboenden eller servicehus som ska avvecklas av majoriteten i stadsdelen inom kort. Äldreomsorgen i Rinkeby-Kista har drabbats av stora nedskärningar de senaste 2 åren. Samtidigt som antalet personer med hemtjänst ökar, höjer majoriteten avgiften för de äldre i stadsdelen och biståndsbedömningen har blivit mer restriktiv trots att behovet är stort.

De sociala mötesplatser som till exempel biståndsbedömda dagverksamheter eller icke biståndsbedömda mötesplatser för äldre är en förebyggande åtgärd bland annat för att hindra isolering hos de äldre. Vi tycker att dagverksamheten i Akalla, Husby, Kista och Äldrecentrum i Rinkeby ska utvecklas. Därför satsar vi i våra förslag till verksamhetsplan stort på dagverksamheten i stadsdelen för att höja livskvaliteten bland äldre.

Vi vill öka resurserna för stöd och hjälp i hemmet. Om de äldre väljer att bo kvar hemma måste de kunna känna trygghet i vardagen.

Vi bedömer att den föreslagna budgeten för år 2010 inte täcker de stora underskotten och pris- och löneutvecklingen inom äldreomsorgen. Därför avsätter vi i våra respektive budgetförslag mer resurser till äldreomsorgen för att täcka ökade kostnader och för att höja kvaliteten.

Omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet har lidit extra mycket de senaste tre åren. Underskottet är stort och mer resurser behövs. Den föreslagna budgeten kommer, enligt vår bedömning, att leda till omfattande nedskärningar för att balans ska nås. Verksamheten kommer att tvingas till personalneddragningar (åtgärder) och brukarna kommer inte att få det stöd som man har behov av och rätt till.

Därför satsar vi mer resurser till verksamheten för att täcka underskotten och klara pris- och löneutvecklingen för 2010.

Sammanfattningsvis

Vi sätter välfärden, rättvisan och miljön före stora skattesänkningar. Vi vill se en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i vår stadsdel.

Vi har i våra respektive budgetförslag i kommunfullmäktige tillfört mer resurser till stadsdelen. Mellan våra partier finns vissa skillnader i omfattning och inriktning av tillskotten, men vi gör en gemensam bedömning att de medel som den borgerliga majoriteten beslutat om är otillräckliga. I förslag till beslut från våra respektive partier redogör vi för vilka prioriteringar inom verksamheterna som vi hade velat se.

Den rödgröna koalitionen är dock ense om huvudinriktningen av hur stadsdelen bör utvecklas:

Vi vill ha god kvalitet och små barngrupper i förskolan.

Vi vill ha god kvalitet och tillgänglighet i äldreomsorgen.

Vi vill ge ett gott stöd till personer med funktionsnedsättning.

Vi vill utveckla verksamheterna för barn och ungdomar.

Vi vill ge socialtjänsten goda förutsättningar att bistå de familjer, barn och vuxna som behöver stöd.

Vi vill behålla Kvinnofridsteamet.

Vi vill utveckla skötseln av vår stadsmiljö.

Vi vill utveckla kultur- och föreningsverksamheten i vår stadsdel.

Vi vill se aktiva åtgärder för ett gott mottagande för de som nyligen kommit till vårt land och vår stadsdel.

Vi vill se verkningsfulla åtgärder för att snabbt få fler människor i arbete.

Vi vill ha ett aktivt arbete för att miljö- och klimatanpassa stadsdelen och stadsdelsförvaltningens verksamheter.

Vi har finansierat våra förslag genom att avvisa majoritetens skattesänkning med 60 öre för perioden 2007-2009. Därför klarar vi både att utveckla verksamheterna och att samtidigt hålla en ekonomi i balans.

Vi säger nej till att offentliga verksamheter auktioneras ut till lägstbjudande. Vi värnar ett ekonomiskt ansvarstagande, långsiktighet i planering och en budget i balans. För att nå dit krävs realistiska bedömningar, tydliga konsekvensanalyser, rimliga förutsättningar och stabilitet i organisationen. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2010 brister stort i dessa avseenden.

Vi bedömer att förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget förutsätter fortsatta nedskärningar under året för att klara målet om en ekonomi i balans. Därför kan den inte läggas till grund för stadsdelsnämndens beslut.

Därför föreslår vi stadsdelsnämnden att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010.

§13 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2010

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att utse de av pensionärsorganisa­tionerna inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista nomine­rade personerna till leda­möter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2010 enligt förteckning i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnden beslutar att uppmana pensionärsrådet att adjungera personer med annan kulturell bakgrund än svensk.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett kommunstyrelsens pensionärsråd samt lokala pensionärsråd. En ändrad instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd samt för stads­delsnämndernas pensionärsråd är fastställd att gälla från och med den 1 januari 2005. Stadsdelsnämndernas pensionärsråd ska vara ett rådgivande organ för överläggningar, sam­råd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och nämn­den och förvaltningen i all­männa frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Stadsdelsnämn­der­nas pensio­närsråd ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare, vilka utses av nämnden. Leda­möterna nomineras av de lokala pensionärsorganisationerna proportionellt i förhållande till organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område. Ledamöterna ska vara bosatta inom stadsdelsnämndens geografiska område. Rådens ledamöter väljs för ett år. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd föreslås utse de av pensionärsorganisationerna PRO och SPF nominerade personerna som ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2010.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 december 2009. Dnr 000-660-2009

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag. Ledamot Mia Päärni m.fl. (S), ledamot Gunilla Bhur (V) och ledamot Burhan Yildiz anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag samt att nämnden ställde sig bakom andra att-satsen i miljöpartiets förslag.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP, ledamot Mia Päärni m.fl. (S), ledamot Gunilla Bhur (V) och ledamot Burhan Yildiz (FP) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag enligt följande.

- Att välja de nominerade ledamöterna till ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd

- Att uppmana pensionärsrådet att adjungera personer med annan kulturell bakgrund än svensk.

- att därutöver anföra

Tidigare har det förts diskussioner om att adjungera äldre personer med annan kulturell bakgrund än svensk till pensionärsrådet. Denna diskussion har väckts på grund av att man anser att pensionärsrådet på det sättet kan bli mer representativt för den lokala befolkningen. I vår stadsdel har en betydande majoritet en annan kulturell bakgrund än svensk och det är därför nödvändigt att det finns äldre personer med en sådan bakgrund som kan representera majoriteten av lokalbefolkningen. Förslagsvis kan 2-3 personer med annan kulturell bakgrund än svensk, som representerar en förening för människor med invandrarbakgrund, adjungeras till stadsdelsnämndens pensionärsråd.

§14 Avveckling av kvarvarande servicehusboende inom Akalla seniorboende

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att kvarvarande servicehusboende inom Akalla seniorboende avvecklas.

  2. Lägenheter/lokaler inom fastigheten som nämnden hyr för boendeformen servicehus sägs upp och överlämnas till fastighetsägaren Micasa Fastigheter AB för seniorboende.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslöt i juni 2004 att godkänna omstruk­turering av Akalla service­hus till seniorboende och gav stadsdelsnämnden möjligheten att själv bestämma hur många våningsplan som omstruktureringen skulle omfatta. I augusti samma år beslöt Kista stadsdelsnämnd att ett 20-tal personer med hög ålder och stort omvårdnadsbehov skulle få bo kvar i sina lägenheter med bibehållen servicehus­status och att lägenheterna skulle övergå till fastighetsägaren som senior­lägenheter i takt med att de tomställdes. Vidare beslöts att ett våningsplan i fastigheten (tio lägenheter) skulle definieras som servicehus­boende i takt med att lägenheter där blev lediga. Två tomställda lägenheter fanns redan på det avsedda våningsplanet. Någon ansökan om servicehusboende i Akalla har under de gånga åren inte inkommit. Endast två av de ursprungligen cirka 20 personerna bor idag kvar i sina lägenheter inom seniorboendet med bibehållen service­husstatus. Bägge önskar bo kvar i sina lägenheter inom fastigheten och har avsagt sig boendeformen ser­vicehus. De två personerna kommer att få erforderliga hemtjänst­insatser från utförare inom ramen för kundvalet. Förvaltningen föreslår nu att all kvarvarande form av ser­vice­hus­boende inom Akalla senior­boende avvecklas. Vidare föreslås att lägen­heter/lo­kaler inom fastigheten, som av nämnden förhyrs för denna boendeform, snarast sägs upp och överlämnas till fastighetsägaren, Micasa Fastigheter AB.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 december 2009. Dnr 600-566-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Gunilla Bhur (V) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Mia Päärni m.fl. (S) anslöt sig till uttalandet.

Avvecklingen av servicehusen inom staden är inte acceptabel. Vi ser det som en avlövning av de rättigheter till trygghet och service som de äldre i staden bör ha. Seniorboenden som infördes förra mandatperioden och trygghetsboenden som Alliansen i Stadshuset infört de senaste åren kan ses som ett led i att effektivisera och minska ansvaret för de äldres boende. Tanken med servicehusen när de infördes var att äldre med stort omsorgsbehov skulle ha tillgång till sjukvårdspersonal och flera gemensamma verksamheter såsom måltider, jympa och annan friskvård i huset.

Vänsterpartiet formulerar sin syn på äldreboende enligt följande:

Trygghetsboende, kollektivhus, servicehus och vård/omsorgsboende ska finnas i tillräcklig omfattning.

Ett äldreperspektiv ska finnas i stadsplaneringen. Servicehusen ska bevaras som ett av flera alternativ till bostäder för äldre. Äldres ordinarie lägenheter ska vara tillgängliga så att de som vill kan bo kvar.

Kommunala bostäder bör finnas i alla stadsdelar. Höga kvalitetskrav och noggrann uppföljning gäller alla vård och omsorgsboenden. Det sociala innehållet ska stärkas för den enskilde äldre. Arbetet med att bygga ut bostäder för äldre samordnas mellan berörda nämnder och bolag.

Vi tror att denna avveckling kommer att få negativa konsekvenser för de äldre på längre sikt.

§16 System för intern kontroll

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer system för intern kontroll.

Ärendet

Stadsdelsnämnden föreslås i detta ärende att fastställa system för intern kontroll. Nämnden ska enligt kommunallagen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå att allvarliga fel inträffar.

De övergripande riktlinjerna för nämndens arbete med den interna kontrollen utgörs av de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för ekonomisk förvaltning. Ansvaret för den interna kontrollen följer stadsdelsförvaltningens organisation med fördelning av ansvar och uppgifter inom respektive verksamhetsområde.

I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplanen för det kommande året fastställs också den interna kontrollplanen, som redogör för vilka områden och interna processer som ska granskas under verksamhetsåret. I nämndens verksamhetsberättelse för det berörda verksamhetsåret redovisas resultatet av granskningen.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att fastställa det i detta tjänsteutlåtande redovisade systemet för intern kontroll.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 december 2009. Dnr 099-681-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Transfetter i livsmedel som köps in till stadens verksamheter

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

I motionen föreslår Stefan Nilsson (mp) att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla skadliga transfetter. Dessa har blivit alltmer uppmärksammade då dessa fetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning köper förskolan, äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning in livsmedel från de av staden gemensamt upphandlade leverantörer. I avtalen finns inga krav om att livsmedlen ska vara fria från skadliga transfetter. Kökspersonalen har kunskap om hälsoriskerna och försöker undvika livsmedel som innehåller transfetter. Förvaltningen har inget att erinra mot motionärens förslag. Det bör åtminstone framgå om och i vilken utsträckning en produkt innehåller transfetter. Den ökade kunskapen och medvetenheten om de skadliga transfetterna torde innebära att användningen av dessa på sikt kommer att minska.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 december 2009. Dnr 006-480-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Granskning av rutiner för uppföljning av budget inom hemtjänsten i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat nämndens rutiner för ekonomisk uppföljning och rapportering inom öppet hemstöd. Revisorerna pekar på brister i nämndens styrning, uppföljning och kontroller av verksamheten under 2008, men noterar samtidigt att nämnden vidtagit åtgärder för att förbättra detta. Förvaltningen delar på flera punkter revisorernas synpunkter. Mot bakgrund av hemtjänstenhetens resultat och prognososäkerhet under 2008 inledde förvaltningen vid 2009 års början en genomlysning av verksamheten som har lett till omfattande åtgärder för att anpassa enheten till en kostnadseffektiv verksamhet med en ekonomi i balans. Uppföljningsrutinerna har tydliggjorts och förstärkts och förvaltningen bedömer att prognoserna under år 2009 har varit tillförlitliga. Åtgärder bedöms ha vidtagits i den omfattningen för att enheten under 2010 ska kunna uppvisa en ekonomi i balans.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 december 2009. Dnr 603-583-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Kvalitetsredovisning för Rinkeby-Kista förskoleverksamhet 2008-2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Ett viktigt syfte med kvalitetsredovisningen är att identifiera vad inom verksamheten som bör utvecklas inför kommande år. Sammanfattningsvis visar redovisningen att förskolorna har en hög kvalitet i sin pedagogiska verksamhet. De områden som kan utvecklas ytterligare är; kompetensen kring verktyget pedagogisk dokumentation, rutiner för övergången till förskoleklass, arbetet med likabehandlingsplanerna samt att kvalitetssystemet får ett reellt genomslag i det vardagliga arbetet.

Dnr 400-674-2009

§20 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 8 oktober 2009.

§21 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 2 december 2009.

§22 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 12 november till och med den 3 december 2009.

§23 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2009-11-19

Överenskommelse om upphörande av anställning

2009-11-19

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2009-12-14

Lista över nyanställda november 2009

2009-12-14

Britt-Marie Andersson

personalsekreterare

§24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1. Cirkulär 09:73 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010

2. Cirkulär 09:74 Kommunala pensioner och sänkt allmän pension - kostnadseffekter

3. Cirkulär 09:75 Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhet

4. Cirkulär 09:76 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

5. Cirkulär 09:77 Underskott i det allmänna pensionssystemet – konsekvenser för kommuner och landsting

6. Cirkulär 09:78 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2010

7. Cirkulär 09:79 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2010

8. Cirkulär 09:80 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2010

9. Angående ändringar i Husby Akalla P.R.O.-förening.
Dnr: 699-541-2009

10. Skrivelse till politikerna om förändringarna inom hemtjänsten.
Dnr: 001-572-2009

11. Skrivelse från personalen på förskolan Fornbyvägen 13-15.
Dnr: 499-602-2009

12. Cirkulär 09:81 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

13. Cirkulär 09:82 AB § 28 moment 9 – Sjuklön vid indragen sjukpenning

14. Cirkulär 09:83 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)

§25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§26 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§27 Konferenser och utbildningar

Orförande Bo Sundin (M) informerade nämnden om konferensen ”Järvadagen” . Konferensen äger rum torsdagen den 21 januari 2010 med programstart klockan 13.00.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagande vid konferensdagen.

§28 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 2 december 2009.