Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

6 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2009 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

7 Bidrag för verksamheter inom Allianserna/ de öppna mötesplatserna för äldre i stadsdelsområdet år 2010

8 Om dålig utemiljö i Rinkeby - Första intrycket ger bilden av Rinkeby

Svar på skrivelse (S)
Dnr 483-2009-300
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

9 Det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Dnr 675-2009-503
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Revidering av STAN-programmet - Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 692-2009-006

11 Förstudie för tvärbana Norr Kistagrenen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1-2010-1.5.3.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

12 Postlista

14 Brottsförebyggande rådet Rinkeby-Kista - protokoll

15 Anmälan av delegationsbeslut

16 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

17 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 17 februari 2010.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 20 januari 2010 justerades den 27 januari 2010.

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Håkan Serdén informerade kort om förvaltningens kvalitetsgarantier. Vid nämndens sammanträde den 20 januari 2010 ställdes fråga om hur förvaltningen följer upp kvalitetsgarantierna. Förvaltningen kommer att redovisa en sammanställning av hanteringen hur förvaltningen som helhet arbetar med garantierna inför 2011 års kvalitetsgarantier. Ärendet kommer att behandlas av nämnden i januari alternativt februari månad 2011.

Fråga 1

Basit Chaoudhury (M) ställde fråga angående kolloverksamheten. Erbjuder förvaltningen någon lokal dag- eller familjekolloverksamhet?

Ledamot Kerstin Aggefors (S) ställde följdfråga om kolloverksamheten. Ges det någon ytterligare information till familjer utöver den broschyr som staden ger ut?

Gunilla Davidsson besvarade frågeställningarna. Förvaltningen erbjuder samma kolloverksamhet som övriga staden. Utbudet ser likadant ut. Någon lokal verksamhet inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns inte.

Information till familjer om kolloverksamhet ges även ifrån skolornas sida.

Fråga 2

Kerstin Aggefors (S) ställde fråga om barn med somaliskt ursprung som, enligt tidningsartikel i DN, löper större risk att utveckla autism än andra barn. Forskningsstudier visar att somaliska kvinnor uppvisar allvarlig D-vitaminbrist. Känner förvaltningen till dessa barn och hur arbetar förvaltningen med problematiken?

Gunilla Davidsson svarar att det finns brister då förvaltningen inte har kännedom om alla de barn som behöver särskilt stöd. Barnavårdscentralerna är den instans som har vetskap om dessa barn. De barn som förvaltningen får kännedom om erbjuds särskilt stöd efter sedvanlig bedömning.

Fråga 3

Moissis Nikolaidis (S) ställde fråga om företaget Boultbees ”oskäliga” hyreshöjningar som drabbat företagare och föreningsliv i Rinkeby, som hyr lokaler i centrumbyggnaden. Kan stadsdelsnämnden göra något för att mildra hyreshöjningarna?

Bo Sundin (M) svarar att han varit i kontakt med stadshuset och förklarat problematiken. Föreningar har att förhandla om hyreshöjningsförslaget eller att försöka hitta andra lokallösningar.

Fråga 4

Gunilla Bhur (V) ställde fråga om ungdomsgården i Kista. Hur går det med underhållet av lokalen? Är det fortfarande problem i kontakten med bostadsrättsföreningen?

Christina Hermansson svarade att besiktning av lokalen ägt rum under vecka 3-4. Den 9 februari 2010 hade bostadsrättsföreningen ett styrelsemöte då man diskuterade hur föreningen ska gå vidare i frågan. Förvaltningen kommer att delta i vidare möten med bostadsrätts-föreningen.

§6 Årsredovisning med bokslut för år 2009 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

1. Årsredovisning och bokslut för 2009 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och till revisorerna.

2. Nämnden godkänner föreslagen överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden i enlighet med vad som redovisas i bilaga 3.

3. Nämnden återredovisar stimulansbidrag om 3,0 mnkr i enligthet med vad som redovisas i ärendet.

Ärendet

I stadens budget får år 2009 angav kommunfullmäktige tre inriktningsmål. Till inriktningsmålen fanns 11 mål för olika verksamhetsområden kopplade. Utifrån dem har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd formulerat 36 stycken nämndmål. Till målen på de olika nivåerna finns indikatorer och aktiviteter kopplade. Av de 11 målen för verksamhetsområdena har åtta uppfyllts helt och tre delvis. Av indikatorerna har 45 uppfyllts helt, 12 delvis och 10 har inte uppfyllts. Under året har 28 aktiviteter avslutats varav 4 har avslutats med avvikelse. 29 aktiviteter pågår.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 januari 2010. Dnr 2.1.-52-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog tillsammans med ledamot Gunilla Bhur (V) och tjänstgörande ersättare Levent Özkan (MP) att nämnden skulle anta socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag. Ledamot Nima Djohari (S) ställde fråga till förvaltningen angående statistikuppgifter kring antalet arbetslösa ungdomar och dess kontakt med Jobbtorg. Förvaltningen återkommer med svar till nämnden vid sammanträdet i mars månad.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Gunilla Bhur (V) och tjänstgörande ersättare Levent Özkan (MP) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås

  • Att avslå förvaltningens förslag till beslut
  • Att därutöver anföra följande

Förvaltningen redovisar en budget i balans med ett litet överskott på 4,3 mnkr. Bakom detta döljs dock även stora underskott i verksamheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning. För att kompensera de stora underskotten har övriga verksamheter fått göra stora besparingar. Dessa har nåtts genom minskade vårdkostnader, vakanshållning och personalminskningar. Personalkostnaderna har minskat med ca 34 mnkr och återfinns inom de flesta verksamhetsområdena. 34 mnkr motsvarar ca 80 tjänster. Dessutom har biståndsbedömningarna kännetecknats av hårdare restriktivitet. Vidare saknas resurser för att utveckla dagliga verksamheter och att erbjuda bra träffpunkter. Personalminskningarna har lett till att tiderna för besökare att få träffa en biståndsbedömare har ökat och blivit längre än vad som uttalats i åtagandena.

De minskade resurserna har medfört oro bland personalen inom hela förvaltningen. De leder också till att tiden för att träffa klienterna blir allt kortare, vilket betyder att det saknas tid för information om alternativa stödmöjligheter.

En bidragande orsak till underskotten är de upphandlingar som skett. Vid flera upphandlingar har personalen valt att inte följa med till den nya arbetsgivaren utan stannat kvar i staden. Det har inneburit kostnader i form av övertalighet, vilken lett till uppsägningar antingen inom berört område eller i andra verksamheter där det funnits personal med motsvarande kompetens, men kortare anställningstid. Härigenom har en oro spritts bland personal och brukare i stora delar av förvaltningen.

Ett exempel på besparingar är att den tidigare tjänsten som chef för äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättningar inte återbesatts. I stället har arbetsuppgifterna fördelats på två andra chefer som alltså fått större ansvarsområden. Det ger självklart mindre tid för utveckling av verksamheten och för stöd till personalen. Inom äldreomsorgen har stora behov av vidareutbildning av personalen framkommit genom medarbetarsamtal. Arbetet med framtagning av genomförandeplaner inom äldreomsorgen har också blivit försenat. Detta försvårar för brukarna att bedöma om de får rätt bistånd.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) anmälde tillsammans med ledamot Burhan Yildiz (FP) och ledamot Sven Påfvels (KD) ett gemensamt särskilt uttalande.

Med årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 är vi mycket nöjda med den insats som Alliansmajoriteten och vår förvaltning gjort med att skapa balans i budgeten och kan redovisa ett överskott. Nu har vi en stabil grund att stå på samtidigt, som de boende i området, anger att de är mer nöjda med flertalet av de tjänster stadsdelen levererar än tidigare - och detta har vi åstadkommit i en lågkonjunktur med en global finnanskris. Vi har fört en ansvarsfull politik med fokus på våra kommunala kärnverksamheter.

Vi har prioritera Barn- och ungdomsinsatser med fortsatt inriktning på våra gårdar, där andelen flickor ökade under året, och ett omfattande lovprogram under alla lov.

Förskolan präglas av en mycket bra verksamhet, som en av de bästa stadsdelarna i Stockholm.

Vi har fortsatt med våra höga ambitioner med lågt andel barn per vuxen, som vi uppnått. Vi har under året ökat andelen behöriga förskolelärare.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad har varit framgångsrikt under 2009. Trots den Globala finanskraschen, som även påverkar Sverige, har vi i vår stadsdel fått ett minskat antal personer med ekonomiskt bistånd. Jobbtorgen har fått betydande ökning av resurser från staden och vi har utökat samarbetet med dem under året. Vi har också erbjudit alla ungdomar som sökt feriearbete, totalt 459 ungdomar, ett feriearbete.

Äldreomsorgen har även detta år fått ökade resurser för 3:e året i rad. (Varje år under denna mandatperiod.) Vi har under året vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa en långsiktig och kvalitativ bra kommunal äldreomsorg.

Social omsorg präglas av förbättrad verksamhet med speciell inriktning på kärnområdena, där vi prioriterar insatser för de mest utsatta, nämligen kvinnor, barn som far illa och människor med missbruksproblem. Kvinnofridsprojektet är framgångsrikt och blir nu en integrerad det i den ordinarie verksamheten. Samarbetet mellan skola, polis och socialtjänst har utvecklats vidare under året.


Vi har under året verkat för en hållbar livsmiljö och en ren och trygg stadsdel i linje med Stockholms Miljöplan inför 2010, när Vi är Europas miljöhuvudstad. Vi har startat Järva-andan med stort lokalt engagemang för ett bättre och hållbart Järva. Lokala föreningar har genomfört städning och miljöutbildning under året inom ramen för Föreningsstäd.

§7 Ansökan om bidrag för verksameter inom öppna mötesplatser för äldre i stadsdelsområdet år 2010

Beslut

1. För år 2010 beviljar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bidrag om totalt 240 tkr för drift av verksamheterna inom Allianserna/de öppna mötesplatserna för äldre samt för uppsökande verksamhet i stadsdelarna Kista, Akalla, Husby och Rinkeby. Bidraget fördelas i enlighet med vad som föreslås i detta tjänsteutlåtande.

2. Nämnden delegerar till förvaltningen att i det fortsatta besluta om bidragsgivning till Allianserna/de öppna mötesplatserna för äldre i stadsdelsområdet.

Ärendet

Vid sammanträde den 23 april 2008 beslöt Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om Riktlinjer för bidrags­­givning till ideella föreningar. Bidrag till verk­samhet med före­nings­medverkan inom äldreom­sorgens område kan utgå till driften av verk­sam­het inom öppna mötes­platser för äldre och till uppsökande verk­sam­het i syfte att erbjuda fler äldre personer i stadsdels­området att delta i verksamheten. Verk­sam­heten inom de öppna mötes­platserna ska vända sig till alla äldre oavsett etnisk bakgrund eller religiös till­hörighet. Syftet är att mot­verka segregation och social isolering samt öka integra­tionen bland de äldre i stadsdelsområdet. Ansökan om bidrag för år 2010 har inkommit till stadsdelsnämnden från Allianserna/de öppna mötesplatserna i stadsdelarna Kista, Akalla, Husby och Rinkeby. Nämnden föreslås bevilja bidrag om totalt 240 tkr för driften av verksamheterna inom de fyra Allianserna. Vidare föreslås att nämnden i det fortsatta delegerar till förvaltningen att besluta om bidragsgivning till Allianserna/de öppna mötesplatserna för äldre i stadsdelsområdet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 januari 2010. Dnr 605-709-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Om dålig utemiljö i Rinkeby - Första intrycket ger bilden av Rinkeby

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 16 september 2009 att överlämna en skrivelse angående dålig utemiljö i Rinkeby – Första intrycket ger bilden av Rinkeby - till förvaltningen för beredning.

I skrivelsen framhålls att när man kommer till en ny ort skapar man sig snabbt en bild av den. Denna bild, som kan vara positiv eller negativ, är svår att förändra. Många besökare kommer med T-banan och möts av Rinkeby torg med ett myllrande folkliv men också, enligt skrivelsen, av ett slitet torg med stora vattensamlingar, en fontän som fungerar som en jättelik papperskorg samt skräp här och var. Även gångvägarna uppges vara skräpiga och känns otrygga. Detta leder till en känsla av en stadsdel som inte sköts ordentligt. I skrivelsen föreslås att nya arbetstillfällen som kan erbjudas Rinkebybor skapas för att städa och underhålla utemiljön.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 januari 2010. Dnr 300-483-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Gunilla Bhur (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Att ha skötseln av stadens gator och torg beroende av projekt och projektmedel är inte tillfreds­ställande. Skötseln är viktig för staden och dess invånare och bör därför inrymmas i ordinarie driftanslag.

Skrivelsen har fokus på sommartid men den dagsaktuella snöröjningen visar naturligtvis på att det är oberoende av årstid som skrivelsen ska ses.

Stadens egen uppdelning i ansvarsområden av skötseln är en besvärande faktor. Stadsdelsnämnden kan inte acceptera att Rinkeby - Kistaområdet inte är lika prioriterat som innerstadsområdet när det gäller städinsats i tid och anslag inom stadens verksamhet. Det får inte vara så att Rinkeby - Kista är ett besparingsområde.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Levent Özkan (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

En ren utemiljö är en viktig del för att upprätthålla Rinkebys potentiella positiva bild som en internationell eller multikulturell del av Stockholm. Vi är positiva till skrivelsens synpunkter om att det krävs en renare utemiljö i Rinkeby. Vi ställer oss också bakom det pågående arbetet med föreningsstäd i parkerna runt Rinkeby centrum, samt att ungdomar under sommaren 2009 kunnat förstärka städinsatser kring Rinkeby torg. Däremot måste man se till att försäljare tar större ansvar för utemiljön och inte lämnar skräp efter sig till bl.a. unga städare under sommaren och till andra städarbetare.

Vi ser gärna högre krav på miljöansvar från försäljare i torget och ser gärna en utveckling där det finns konsekvenser för allmän nedskräpning i form av t.ex. böter.

§9 Det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Remissen avser den revision som genomförts om det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar som inte går i eller fullföljer gymnasieutbildning. Revisionen visar att, även om förbättringar har vidtagits för de brister som påtalats i revisionskontorets rapport från 2005, behöver stadsdelsnämndernas ansvarsgränser och uppdrag tydliggöras för att garantera att ungdomar som behöv er, får hjälp till studier eller arbete. Även om det inom förvaltningen pågår ett arbete för att följa upp ungdomarnas situation ställer sig förvaltningen bakom rekommendationerna om att kommunstyrelsen bör ta fram ett förslag till fullmäktige där ansvaret för målgruppen tydliggörs.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 januari 2010. Dnr 503-675-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Gunilla Bhur (V) anmälde ett särskilt uttalande. Tjänstgörande ersättare Levent Özkan (MP) anslöt sig till uttalandet.

I våra stadsdelar är ungdomsarbetslösheten mycket hög. För att förhindra att ungdomarna kommer att leva ett helt liv utanför arbetslivet måste de erbjudas lämplig utbildning och/eller praktik. Vi stödjer förvaltningens förslag till beslut, men vill samtidigt understryka att kommunstyrelsens förslag till fullmäktige måste ges högsta prioritet och utarbetas utan dröjsmål.

Vi de rödgröna anser att det bästa vore att ansvaret läggs på utbildningsförvaltningen, då det är där man har en översyn över gymnasieutbildningen i staden. Stadsdelsförvaltningarna ska inte behöva göra ett researcharbete som utbildningsförvaltningen redan har gjort.

Vi tror även att det skulle behövas en utbyggnad av Gymnasieslussen. Idag så vet de flesta berörda ungdomar inte ens om dess existens, och vet man om den så kan den vara svår att komma i kontakt med. Det är viktigt att Gymnasieslussen verkligen blir "en spindel i nätet", och inte någon liten statistisk instans för insamlandet av siffror på hur många ungdomar som är sysslolösa i staden. Vi de rödgröna anser därför att det behövs en förstärkning av Gymnasieslussen med ökade resurser i form av personal.

§10 Revidering av STAN-programmet - Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram ett förslag till reviderat STAN- program – Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program. Förslaget har överlämnats för beslut till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet för synpunkter till bl.a. samtliga stadsdelsnämnder. STAN-programmet utgår från fyra övergripande mål för det drogförebyggande arbetet;

1) barn och ungas uppväxt ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika, 2) ett narkotikafritt Stockholm, 3) stadens invånare ska ha återhållsamma alkoholvanor, 4) de av stadens invånare som missbrukar alkohol eller andra droger ska erbjudas hjälp att komma ifrån sitt missbruk. Dessa mål ska komplettera Vision 2030. Det föreslagna programmet är kopplat till stadens integrerade system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi (ILS) samt lyfter fram vikten av samverkan. Förvaltningen har i allt väsentligt inget att erinra mot förslaget till reviderat STAN-program för Stockholms stad.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 januari 2010. Dnr 006-692-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Förstudie för tvärbana Norr Kistagrenen

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

· Att delvis godkänna förvaltningens remissvar

· Att nämnden förordar alternativet Kista C till Sollentuna C (UA2)

· Att nämnden avstår från att lämna synpunkter på alternativa sträckningar Annedal/Solvalla och Rissne

· Att nämnden förordar alternativet Kista Alléväg på delsträckan mellan Kista C och Tureberg

· Att därutöver anföra följande

Det är viktigt att vi fortsätter våra stora satsningar på kollektivtrafiken. Med dragningen av tvärbanan från Alvik via Rissne till Kista C tillkommer en viktig del av kommunikationen till vårt område på Järva. Med vårt förslag sätter vi fokus på det som bäst gagnar tillgängligheten för boende och för arbetsresor i vår stadsdel, samt att vi bidrar till en bättre miljö.

För att så många invånare som möjligt ska få tillgång till ytterligare kollektivtrafik förordar vi alternativet med en sträckning från Kista C till Sollentuna C. Med stationerna Grönlandsgången, Kista Äng och Kista Gård, i de nya pågående exploaterade bostadsområden, samt för de boende i Husby blir tillgängligheten störst för resenärerna i vårt område med denna sträckning av tvärbanan.

Ärendet

AB Stockholms Lokaltrafik (SL) har genomfört en förstudie för Tvärbanan Norr Kistagrenen. Utbyggnaden av tvärbanan syftar bland annat till att binda samman de radiella kollektivstråken och att binda samman områden med hög täthet av befolkningen och arbetsplatser i den nordvästra delen av Stockholmsregionen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 februari 2010. Dnr 1.5.3.-1-2010

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar moderaterna, folkpartiets och kristdemokraternas förslag till beslut.

Efter diskussion i ärendet föreslog ordföranden en kort ajournering.

Vid återupptagandet av behandlingen av ärendet, föreslog ordförande Bo Sundin m.fl. (M) att nämnden skulle ställa sig bakom alliansens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom moderaterna, folkpartiet och kristdemokraternas förslag.

§12 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 8 januari 2010 till och med 28 januari 2010.

§13 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 9 december 2009.

§14 Brottsförebyggande rådet Rinkeby-Kista - protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet Rinkeby-Kista protokoll från den 14 januari 2010.

§15 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2010-01-22

Skriftlig varning i enlighet med AB 05 § 11 mom 1.

2010-01-22

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2010-02-09

Lista över nyanställda januari 2010

2010-02-09

Britt-Marie Andersson

personalsekreterare

§16 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

  1. Cirkulär 10:07 Traktamentsbelopp 2010

  2. Cirkulär 10-08 Överenskommelse om indixering av försäkringsförmåner år 2010

  3. Cirkulär 10:09 Nya allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09)

  4. Cirkulär 10:10 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010

  5. Cirkulär 10:11 Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010

  6. Öppet brev till politikerna i Rinkeby-Kista. Dokid: 4741

§17 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ” Personalförändringar mellan 2007 och 2009”, Abebe Hailu m.fl. (S).

Skrivelse angående ”Samverkan med landstinget”, Abebe Hailu m.fl. (S), Gunilla Bhur (V) och tjänstgörande ersättare Levent Özkan (MP).

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelserna.

§19 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 20 januari 2010 och 3 februari 2010.