Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-23

Sammanträde 2010-09-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby Träff

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.15 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

10 Yttrande till Socialstyrelsen avseende klagomål - enskilt ärende

11 Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen (DO) - enskilt ärende

Öppet sammanträde

12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Analys över hur antalet arbetsskadeanmälningar förändrats över åren - Anette Johansson

13 b Deltagande i projektet "Verksamhet och hälsa"

Remissärenden

14 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 460-2010-1.5.1.

Anmälningsärenden

15 Fastställande av klassificeringsstruktur för registrering av handlingar

16 Arkivinstruktion för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

17 Anmälan av beslut att tilldela Attendo LSS AB verksamhets-driften för gruppbostäder i Rinkeby-Kista, område 1

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

21 Pensionärsrådets protokoll

a 2010-04-28
b 2010-06-02
c 2010-08-18
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordförande Abebe Hailu (S) och ledamot Kyllikki Josefsson (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 29 september 2010.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 26 augusti 2010 justerades den 1 september 2010.

§5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§10 Yttrande till Socialstyrelsen avseende klagomål – enskilt ärende

§11 Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen (DO) – enskilt ärende

Öppet sammanträde

Bo Sundin (M) informerade allmänheten och nämnden om lokaler för ungdomsgruppen äldre unga i stadsdelen Rinkeby.

I samband med informationen lämnandes följande uttalande från alliansen angående mötesplatser för äldre unga i Rinkeby:

Vår förvaltning har fått uppdraget att ordna lokaler för ungdomsgruppen äldre unga, som jag informerade nämnden om på augustimötet och detta uppdrag kvarstår och vår förvaltning arbeta med detta kontinuerligt. Vi i Alliansen och vår förvaltning är överens om att en lösning på lokalfrågan ska lösas snarast.

Det har även visat sig att denna ungdomsgrupp (äldre ungdomar) inte är en enhetlig grupp utan att det finns flera olika uppfattningar inom gruppen i lokalfrågan. Var den ska finnas och vilken verksamhet som ska bedrivas där.

Förslaget på lokal, som presenterats i augusti, har avvisats från en del av gruppens ungdomar.

Följande aktiviteter har redovisats sedan nämndens augustimötet.

1. Ungdomsgården har utökad verksamhet och nu inkluderat till och med 17 år.

2. Ungdomens Hus har utökat verksamheten med följande aktiviteter tillsammans med studiefrämjandet, som även omfatter en del av de äldre ungdomarna över 16 år.
Verksamheterna med inspelningsstudio, skapande verkstad, fotboll, gymmet, styrketräning och fysträning

3. I Folkets Hus har verksamheten utökats i samarbete med Studiefrämjandet.

4. Vår förvaltning har anställt 2 personer för uppsökande verksamhet för att komma i kontakt med äldre ungdomar, inom Merit 16-24, för att kunna erbjuda äldre ungdomar väg in i arbetslivet och/eller vidareutbildning .

5. Vår förvaltning har besökt några tänkbara lokaler tillsammans med ungdomarna för att finna ytterligare en lämplig mötesplats. Till exempel tittar vår förvaltning nu på ett förslag om lokal för äldre ungdomar från 16 år på Rinkeby Torg 8 (ovanpå handlarna) mitt emot äldre centrum. Vi kommer att börja förhandla med Boultbee.

§12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Anette Johansson informerade om den analys förvaltningen gjort kring hur antalet arbetsskadeanmälningar förändrats över åren. Anette Johansson redogjorde först kort om förvaltningens rutiner när en arbetsskadeanmälan inkommer.

Arbetsskadorna är uppdelade i olika grupper såsom färdolycksfall (till och från arbetet), skador genom förflyttning på arbetet ( t.ex. halka, snubbla ute och inne), arbetssjukdom (t.ex. tunga lyft), olycksfall (t.ex. skärsår), hot och våld samt påfrestande klientkontakt, dataarbete (utslag m.m.), kränkande särbehandling, psykisk ohälsa och övrigt.

Under år 2008 inkom totalt 69 arbetsskadeanmälningar, år 2009 totalt 97. Under första halvåret 2010 har 44 arbetsskadeanmälningar inkommit.

Håkan Serdén informerade kort om ärendet ”Namn på gång-, cykel- och parkvägar i Rinkeby” som nämnden tidigare behandlat. Ärendet har behandlats av stadsbyggnadsnämnden den 23 juni 2010 och ärendet är sänt till kommunfullmäktige för beslut. Stadsbyggnadsnämnden föreslår namn på 18 gång- och cykelvägar, 5 broar och 8 parkvägar inom Rinkeby stadsdel.

Vidare informerade Håkan Serdén om ärendet ”Behovet av offentliga toaletter i Kista och Akalla” som nämnden behandlade vid sitt sammanträde den 22 oktober 2009. Trafikkontoret har beslutat att Kista Torg skall få en offentlig toalett under hösten 2010. Trafikkontoret väntar på bygglovsbeslut. I stadsdelen Akalla kommer ingen offentlig toalett byggas.

Fråga 1

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om otillfredsställande skyltning i Rinkeby. Vem är ansvarig för frågan?

Håkan Serdén svarar att Trafikkontoret ansvarar för skyltningen i området.

§13 A Tertialrapport 2, 2010

Beslut

1. Tertialrapport 2 för 2010 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden begär 2,0 mnkr för tomgångshyror i Rinkeby servicehus.

3. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 3,3 mnkr.

4. Nämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 1981234 kr.

5. Indikatorn för andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar fastställs till 72 procent.

6. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Tertialrapport 2 med helårsprognos för 2010 är en del av kommunstyrelsens uppföljning av stadens nämnder. Nämnden ska i tertialrapporten bl.a. redogöra för resultat och analysera eventuella avvikelser av verksamhet och ekonomi i förhållande till verksamhetsplanen.

För verksamhetsåret har kommunfullmäktige fastställt 11 verksamhetsmål. Stadsdelsnämnden har därutöver 37 egna mål. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas helt uppnå nio av kommunfullmäktiges elva mål och 32 av nämndens egna mål. Övriga mål uppnås till stor del.

För året prognostiseras ett sammanlagt överskott om 6,4 mnkr. Överskottet beror främst på att en befarad kostnadsökning inom ekonomiskt bistånd inte ägt rum. Vid en jämförelse mellan år 2009 och innevarande år (perioden januari till augusti) har antalet vuxna bidragstagare minskat från i snitt ca 2080 till ca 2000 personer per månad.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 september 2010. Dnr 1.2.1-570-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur (V) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås

· Att avslå förvaltningens förslag till beslut

· Att fritidslokaler för gruppen unga över 16 år i Rinkeby blir verklighet inom 14 dagar från dags dato

· Att från budgetreserven överföra 4,0 miljoner kronor till verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning för att täcka del av underskottet

· Att från budgetreserven överföra 1,5 miljoner kronor till verksamhetsområdet Äldreomsorg för att täcka underskott

· Att från budgetreserven överföra 1,5 miljoner kronor till verksamhetsområdet Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning för att täcka underskott

· Att därutöver anföra följande.

Enligt förvaltningen prognostiseras ett överskott på 6,4 miljoner kronor för året. Inom detta resultat finns dock flera stora underskott trots att åtgärder vidtagits.

Underskotten finns inom de verksamhetsområden som ska ge hjälp och stöd till våra sköraste personer – äldre och personer med funktionsnedsättningar. För att komma tillrätta med underskotten har åtgärder – det vill säga uppsägningar av personal - vidtagits, men ännu inte fått full effekt ekonomiskt. Omsorgen om de svaga får alltså stå tillbaka för att budgeten ska komma i balans.

I bilaga 1 redovisas uppfyllelsen av stadsdelsnämndens mål. Beskrivningarna är mycket kortfattade och ger ingen information om vad som de facto har gjorts för att nå målen.

Ett exempel kan ges med förebyggande ungdomsinsatser där det står att målet nås genom samverkan med vissa andra aktörer. Samtidigt vet vi att äldre ungdomar – över 16 år – i ett halvår väntat på att förvaltningen ska starta ett alternativ till den nedlagda verksamheten i Ungdomens Hus.

Under området förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande vill vi föreslå att nämnden tillstyrker följande.

Unga äldre dvs. gruppen unga över 16 år, i Rinkeby har under stora delar av året inte haft någon lokal att utöva fritidsverksamhet i. Detta sedan Ungdomens Hus stängdes före sommaren. Företrädare för gruppen(som inte finns representerad i olika religiösa, etniska eller andra föreningar som får bidrag från kommunen)har under en lång tid försökt få till stånd en mötesplats. Man har bjudit in politiker och tjänstemän till dialog, tittat på olika lokaler som förvaltningen föreslagit, men det har inte lett till resultat. Idag den 23 september finns fortfarande ingen lösning.

Vi ser det som allvarligt att en så stor grupp ska få hålla till på ”gatan” i Rinkeby. Förebyggande ungdomsinsatser - det hörs på rubriken vad som menas – bland annat att det ska finnas mötesplatser med kompetent personal för ALLA unga, och att det till viss del rekryteras personal från gruppen unga i Rinkeby.

Där ingår även en rad andra förslag på satsningar som de unga redan fört fram till politikerna i både stadsdelen och Stadshuset; bland annat nattvandring där t.ex. arbetslösa unga kan anställas.

Två saker måste till idag för att lösa situationen att unga i Rinkeby saknar mötesplatser.

Att med utgångspunkt från de lokalförslag som inkommit från ungdomar som ingår i dialogen med förvaltningen finna en lösning – dels på kort sikt = inom 14 dagar, dels på lång sikt(start möjligen från årsskiftet 2010/2011).

Ekonomiska resurser måste till - kort sagt pengar från nuvarande budget eller Järvalyftet. På lång sikt måste budgeten för förebyggande ungdomsinsatser öka om vi vill ha en värdig ungdomspolitik i stadsdelen.

§13 B Deltagande i projektet ” Verksamhet och hälsa”

Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att delta i projektet ”Verksamhet och hälsa”, under förutsättning att Svenska ESF-rådet bifaller den ansökan som inlämnas av kommunstyrelsen och Farsta stadsdelsnämnd.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Farsta stadsdelsförvaltning har utifrån en tidigare genomförd förstudie nu utarbetat en ansökan till Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel till ett tvåårigt projekt kallat ”Verksamhet och hälsa”. Målsättningen med projektet är att skapa effektiva, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Projektet planeras att genomföras tillsammans med stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt Upplands Väsby kommun. Personalstrategiska avdelningen vid stadsledningskontoret i Stockholm föreslås vara projektägare tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning, och därmed ansvara för den övergripande projektledningen och samordningen.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att delta i projektet ”Verksamhet och hälsa”, under förutsättning att Svenska ESF-rådet bifaller den ansökan som inlämnas av kommunstyrelsen och Farsta stadsdelsnämnd.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom avdelningen för planering, stra tegi och service vid Farsta stadsdelsförvaltning, i samverkan med övriga involverade förvaltningar i Stockholm och Upplands Väsby.

Dnr 1.2.6-560-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Remissen avser förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar.

Revideringen av riktlinjerna har genomförts med anledning av ny lagstiftning och nya bestämmelser på området. Riktlinjerna tar upp det nya i lagstiftningen och bestämmelser och klargör ansvarsförhållandena mellan Migrationsverket och staden. Vidare förtydligas de delar av handläggningsprocessen som är specifika för målgruppen.

Förvaltningen har varit delaktig i framtagande av de reviderade riktlinjerna och anser att de motsvarar det stöd tjänstemännen behöver för att handlägga de ensamkommande barnens och ungdomarnas ärenden på ett bra och rättssäkert sätt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 september 2010. Dnr 1.5.1-460-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Fastställande av klassificeringsstruktur för registrering av handlingar

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska myndigheten utarbeta en klassificeringsstruktur som representerar verksamheten. Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering av handlingar vid upprättande av hanteringsanvisningar och bevarandeförteckning. Den kommer också användas som utgångspunkt vid registrering av allmänna handlingar i förvaltningens diarium.

Dnr 2.8-556-2010

§16 Arkivinstruktion för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. Arkivet ska bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det kan tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen samt forskningens behov.

Med hänsyn till förändringar inom förvaltningens organisation samt enligt gällande riktlinjer till arkivregler för Stockholms stad, daterade den 7 april 2009, redovisas en uppdaterad arkivorganisation med ansvarsfördelning inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Dnr 1.1-470-2010

§17 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende upphandling av verksamhetsdrift för gruppbostäder i Rinkeby-Kista, område 1

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen tilldelar Attendo Care AB verksamhetsdriften av de sju gruppbostäder under benämningen ”Område 1” i Rinkeby-Kista. Tilldelningsbeslutet utgör inget avtal. Bindande avtal föreligger först vid undertecknandet av avtal. Avtal träffas tidigast elva dagar efter det att tilldelningsbeslut meddelats.

Dnr 2.2.2-157-2010

Särskilt uttalande

Ledamot Gunilla Bhur (V) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) anslöt sig till uttalandet.

Förvaltningen har valt att inte välja det egenregianbud som inkommit. Man har strikt följt ett poängsystem som då innebär att egenregianbudet hamnat längre än ett bolag där vinsten inte återgår till brukarna. Staden har nu valt att upphandla genom detta poängsystem och vi kan bara invända.

Vad får vi för entreprenörer inom äldrevården när endast detta poängsystem beaktas?

I takt med den ökande privatiseringen av hela vårdsektorn vinner de stora vårdbolagen som Attendo, Carema m.fl., andelar i landstinget och ”skär guld med täljkniv”. Den privatdrivna vården i Sverige domineras av fem stora koncerner – varav fyra ägs av riskkapitalbolag med säte i skatteparadis. De fyra bolagen omsatte runt 13 miljarder i Sverige under 2008. Riskkapitalbolagen undviker att betala skatt i Sverige och vinsterna försvinner ur landet.

Flera ”vårdskandaler” har också uppdagats inom dessa vårdbolag bl.a. i Attendo Care. Vi anser att även sådana faktorer ska räknas in när vården för äldre och utsatta ska utsättas för konkurrens.

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser från förtroendevalda hade inkommit.

§19 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§20 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 13 augusti till och med den 9 september 2010.

§21 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 28 april, 2 juni och 18 augusti 2010.

§22 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2010-09-20

Överenskommelse mellan anställd och Stockholms stad om att anställning upphör

2010-09-20

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2010-09-21

Deltagande i en föreläsningsserie ”Seminar on prevention, assesmant and treatment fo overindebtedness” i Belgien

Dnr: 1.2.1.-054-2010

Beviljat

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2010-08-05

Lista på nyanställda juni och juli 2010

Dnr: 2.3.1.-298-2010

2010-06-01 – 2010-07-31

Chefer på berörda enheter

2010-06-11

Beslut enligt skollagen 2a kap 3§

Dnr: 2.3.1.-298-2010

2010-06-30 – 2010-12-31

Annika Björklund

Enhetschef inom förskolans verksamhet

§23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1. Cirkulär 10:56 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 26 om avsked av rehabiliteringsassistent som brukat våld mot en brukare

2. Cirkulär 10:57 Höjd expropriationsersättning m.m.

§24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 1 september och 15 september 2010.